Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Tělesná výchova a sport
Zkratka STAG: ---

Prezenční studium – 3 roky.

Studijní program ke dni účinnosti vyhlášky nedovršil akreditační proceduru, proto v tuto chvíli není možné podat ke studiu v něm přihlášku. Přijímací řízení bude otevřeno, jakmile budou řádně akreditován, což lze očekávat v průběhu první třetiny roku 2022. Zájemci o uvedený studijní program se mohou přihlásit do mailing listu vedeného garantem přijímacího řízení, který ihned po dovršení akreditační procedury bude uchazeče o studium informovat na jeho e-mailovou adresu o možnosti podání přihlášky.

 

Kontakt na katedru

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na Sádkách 2a/305, České Budějovice, tel. 387 773 170, e-mail: akolarova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D., bago@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit absolventa schopného řídící a odborné činnosti v rekreačních, cestovních, kulturních a zájmových zařízeních a organizacích zaměřených na tělesnou výchovu a sport.

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jako pedagogičtí asistenti, vychovatelé a v oblasti školství obecně, ale také jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, ve zdravotnických zařízeních.

Uplatňují se také na úrovni nižšího managementu v soukromé sféře zejména v oblasti fitness a především ve sportovním managementu, na úrovni nižších řídicích pozic ve veřejné a státní správně, v civilních bezpečnostních službách a jako experti ve vojenské tělovýchově.

K tomu ovládají potřebné vědomosti a dovednosti ve všech základních odvětvích tělesné výchovy a sportu.

V rámci studia navíc mohou získat odbornost v oblasti sportu v kategorii „Instruktor nebo Trenér“ aerobiku, kopané, lyžování, snowboardingu, sportovní gymnastiky, vodní turistiky, windsurfingu, zdravotní tělesné výchovy, cykloturistiky, dále Sportovního maséra a Plavčíka.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je praktická a dále je doplněna hodnocením známek ze státní maturity. Tvoří ji pohybové a výkonností testy z atletiky, plavání a sportovní gymnastiky. Trvá jeden den. Vyžaduje sportovní výstroj pro atletiku, plavání a gymnastiku.

Podrobné informace o přijímací zkoušce naleznete na www stránkách katedry: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk.php.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat všechny dílčí testy a dosáhnout v celém příjímacím řízení alespoň 38 bodů (maximum dosažených bodů z dílčích testů je 80 bodů a 20 bodů za prospěch na SŠ, tedy v celém příjímacím řízení 100 bodů). Dosáhnout 0 bodů je možné maximálně ve dvou testových položkách (při třech a více nulách uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení). Podle počtu dosažených bodů (součet bodování dílčích testů a státní maturity) uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení je určeno pořadí o přijetí.

Pro doložení průměrného prospěchu je třeba řádně vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu a nechat si ředitelstvím střední školy potvrdit katalogový list o studiu. V případě, že není možné si nechat potvrdit katalogový list o studiu, je třeba vyplnit známky z výročních vysvědčení za poslední čtyři roky studia (v případě čtvrtého ročníku známky za první pololetí) do elektronické přihlášky, řádně vyplnit příslušné průměry za jednotlivé ročníky, vytisknout a nechat potvrdit ředitelstvím příslušné střední školy (nutné je razítko a podpis odpovědné osoby, nestačí čestné prohlášení).

Předpokladem pro přijetí je dobrý zdravotní stav (I. – II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře, viz článek 11 opatření. Formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti naleznete https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/pravidelna_lekarska_prohlidka.phtml.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu uchazeč přinese na přijímací praktickou zkoušku.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15, 16 opatření o přijímání ke studiu

Předpokladem pro studium jsou i zvládnuté základní pohybové dovednosti u sezónních sportů a sportů v přírodě (např. lyžování, bruslení, kanoistika, jízda na kole atd.) a vlastní dobré materiální vybavení pro tyto disciplíny.

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2022/23 maximálně 1005 uchazečů, z toho nejvýše 335 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023