Pedagogická fakulta JU

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Arteterapie
Zkratka STAG: ART

Kombinované studium – 3 roky.

Aktuálně PF JU získala akreditaci pro uskutečňování studijního programu Arteterapie, elektronickou přihlášku ke studiu uvedeného studijního programu je možné podat.

 

Kontakt na katedru

Ateliér arteterapie PF JU, U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
Ing. Monika Severinová, asistentka katedry, tel.: +420387773233, mseverinova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D., tel.: 387 773 141, lkrninsky@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru/programu/specializace:

Studium arteterapie kombinuje teoretické vzdělávání v oblasti psychologie, psychoterapie a dějin umění a získávání a kultivaci praktických dovedností v podobě sebezkušenostního výcviku. Ateliér uplatňuje organizační formu obdobnou terapeutické komunitě, jejíž součástí jsou uzavřené studijně výcvikové skupiny tvořené studenty jednotlivých ročníků. Studium je tříleté, zakončené státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Studium je určeno psychologům, psychoterapeutům, pedagogům, speciálním pedagogům, lékařům, sociálním pracovníkům, výtvarníkům, ale i absolventům gymnázií či jiných středních škol. Výuka probíhá 1× za 14 dnů vždy v pátek (15.30 – 19.00) a v sobotu (8.30 – 15.50).

 

Profil absolventa

Úspěšní absolventi jsou způsobilí k týmové i samostatné terapeutické, edukační či reedukační a výtvarně pedagogické činnosti ve všech zařízeních, v nichž lze stimulovat výtvarný projev specifickými arte-postupy a vytvořit atmosféru sdílnosti, otevřenosti a vzájemného respektu.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška se bude konat ve ČTVRTEK 8. 7. 2021

je jednodenní a obsahuje 2 části:

1. část: Test zjišťující znalosti a všeobecný přehled; hlavní důraz je kladen na znalosti v následujících oblastech: psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění (viz také doporučená literatura).

2. část: Zpracování jednoduchého kresebného úkolu a poté zpracování výtvarného artefaktu na zadané téma s doporučením ohledně výtvarné techniky (akvarel, kombinovaná technika, vždy s použitím vody), základní instrukce bude doporučovat zpracování s využitím iluzivního aspektu (třetí rozměr), figurálního prvku, nejlépe ve vzájemné interakci zobrazovaných postav, doporučena je komplementárnost v barevné složce zpracovávaného námětu. V rámci této části uchazeč zároveň odevzdá Portfolio, které obsahuje 4 části:

 • Strukturovaný životopis, v němž bude uvedeno jméno a příjmení, rok narození, dosavadní absolvované střední, příp. aktuálně studované, dokončené i nedokončené vysoké školy, příp. další vzdělání a případně také dosavadní zaměstnání uchazeče.
 • Reflexi životních zkušeností a motivace ke studiu oboru arteterapie (text psaný vlastní rukou), v němž uchazeč popíše vlastní důležité osobnostní charakteristiky, může uvést své zájmy, životní události, které ho formovaly a další důležité životní okolnosti apod. Zároveň také uchazeč objasní, co ho vede ke studiu arteterapie, čím již případně v souvislosti s arteterapií prošel (zkušenosti, kurzy, praxe, četba apod.), sdělí, co jsou podle něho jeho kvality, které ho ke studiu predisponují, jakou má představu o tom, jak bude studium probíhat, zmíní své osobnostní kvality i svá případná rizika pro práci arteterapeuta. Příp. sdělí další informace a okolnosti, kterými by se rád komisi představil a prezentoval a které v kontextu přijímací zkoušky považuje za relevantní. Text bude mít dostatečně čitelnou podobu, jeho rozsah je ponechán na autorovi.
 • Rozbor výtvarného artefaktu: uchazeč si dle vlastního uvážení vybere dílo z historie nebo současnosti euroamerického umění, zdůvodní svůj výběr, dílo popíše a interpretuje ho. Text v rozsahu 1,5 normostrany (přibližně 2 700 znaků včetně mezer) musí obsahovat všechny nezbytné údaje o zvoleném uměleckém díle (autor, název, datace a styl/směr), seznam použité literatury a reprodukci příslušného uměleckého díla.
 • Výběr domácích výtvarných prací: 5–10 prací, akvarel, s důrazem na postavu zasazenou do kontextu interiéru či exteriéru, nejlépe velikost A3. Výběr dosavadních domácích výtvarných prací bude obsahovat originály (pouze ve výjimečných případech může jít o reprodukce, fotografie artefaktů apod.).

Poznámky (instrukce k přijímací zkoušce):

1. a 2. část přijímací zkoušky se budou konat v jednom dni. K přijímací zkoušce si uchazeč přinese psací potřeby, tužku a pastelky (s bohatší škálou barev), akvarelové či temperové barvy, misky na vodu, štětce, několik čtvrtek formátu A3, event. další výtvarné potřeby.

Materiály, které jsou součástí portfolia, budou posouzeny přijímací komisí bez přítomnosti uchazeče. V tomto směru bude uchazeč poučen o zpracování osobních údajů a materiálů Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro potřeby přijímacího řízení a bude požádán o souhlas s tímto zpracováním (vyplněný a podepsaný ho student odevzdá při registraci k přijímací zkoušce). Uchazeč odevzdá portfolio v den přijímací zkoušky a to následujícím způsobem: Uchazeč odevzdá v deskách označených svým jménem všechny náležitosti portfolia (viz výše). Strukturovaný životopis a rozbor výtvarného artefaktu odevzdá ve vytištěné podobě, reflexe životních zkušeností a motivace ke studiu oboru arteterapie odevzdá jako text psaný vlastní rukou. Každý z dokumentů (včetně jednotlivých ukázek domácí výtvarné práce) bude označen jménem a příjmením uchazeče. Odevzdáním a podepsáním všech součástí portfolia uchazeč prohlašuje, že je autorem všech těchto materiálů a že je za jejich věcný obsah zodpovědný pouze on a nikdo jiný. Po přijímací zkoušce bude uchazeči výběr jeho domácích výtvarných prací vrácen, ostatní části portfolia si komise ponechá pro následné komisionální posouzení (které bude probíhat bez přítomnosti uchazeče).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

1. část je hodnocena maximálně 50 body.

2. část je hodnocena také 50 body. Neodevzdá-li uchazeč všechny 4 uvedené součásti portfolia, nelze tuto část přijímací zkoušky považovat za splněnou. Bodování 2. části přijímací zkoušky vychází z konsenzuálního posouzení přijímací komisí (nejde o separátní bodování jednotlivých materiálů, ale o jejich posouzení a zhodnocení jako celku). Komisí bude na základě uvedených materiálů posuzována motivace uchazeče ke studiu, ale také jeho osobnostní a další předpoklady, které jsou nezbytné pro studium oboru arteterapie a pro práci v pomáhajících profesích. Posouzení komisí dále sleduje celkovou připravenost a zralost uchazeče pro studium a další osobnostní růst, jeho interpretační schopnosti a veškeré další okolnosti, které odkazují na uchazečův zájem o obor a jeho připravenost ke studiu. Při hodnocení výtvarné produkce jsou posuzovány výtvarné dispozice a míra výtvarného poučení (přičemž však méně školený, ale autentický výtvarný projev nemusí být nevýhodou), kompoziční řešení, způsob práce s barvou, vlastní výtvarný rukopis, stylistické aspekty artefaktu a také v artefaktu přítomné odkazy na nedořešené vývojové aspekty a etapy výtvarného vývoje či předpoklady pro další výtvarný rozvoj a ochotu k proměně výtvarného projevu.

Celkem může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

K úspěšnému vykonání přijímací zkoušky je třeba absolvovat obě části přijímací zkoušky, dosáhnout v 1. části minimálně 20 bodů a v celkovém součtu za obě části dosáhnout alespoň 60 bodů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů při přijímacím řízení
na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Já, níže podepsaný/podepsaná,

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………

Datum narození: …………………………………………………………………………………

Místo narození: …………………………………………………………………………………

Kontaktní e-mail: …………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon: …………………………………………………………………………………

tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU), aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), shromažďovala, uchovávala i jinak zpracovávala mé níže uvedené osobní údaje.

 

1. Účel zpracování

Mám zájem o zpracování osobních údajů za účelem konání přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Mé osobní údaje budou zpracované v rozsahu základních identifikátorů (jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště, informace o probíhajícím nebo dokončeném studiu), mého životopisu, prezentačního materiálu, jehož jsem autorem/autorkou, obrazového a zvukového materiálu zachycujícího moji osobu, zahrnujícího verbální a nonverbální komunikaci. Tento materiál zprostředkuji v předem zadaném formátu, v podobě elektronické či fyzické, prostřednictvím webové aplikace, do které budou osobní údaje nahrány, nebo osobně při přijímacím pohovoru.

3. Správci, zpracovatelé, předání osobních údajů a jejich zpřístupnění

Osobní údaje jsou zpracovávány pověřeným zaměstnancem organizujícím přijímací řízení a zpřístupněné dalším určeným osobám, které jsou součástí přijímací komise jmenované garantem přijímacího řízení na PF JU.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s přijímacím řízením uděluji Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dobu nezbytně nutnou, s ohledem na harmonogram a administraci přijímacího řízení.

4. Způsob zpracování

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je na základě tohoto souhlasu oprávněna zpracovávat osobní údaje, tedy osobní údaje zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací (např. na servery), zpřístupňovat, ale vždy pouze osobám dle bodu 3., upravovat nebo pozměňovat (např. v případě, že se změní), vyhledávat, používat, předávat, ale opět pouze osobám dle bodu 3., uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat či likvidovat. Mé osobní údaje mohou být zpracovány prostřednictvím neautomatizovaných prostředků zpracování, kdy se uplatní přiměřená technická, organizační a personálně bezpečnostní opatření odpovídající způsobu zpracování.

5. Informace o právech osoby ve vztahu k osobním údajům

Podpisem tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem byl(a) Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích poučen(a) o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním a účast na přijímacím řízení můžu kdykoliv odvolat a že jsem byl(a) zároveň informován(a) o svých právech, zejména o právu:

 1. na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 2. na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 3. požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 4. vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 5. právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
 6. na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena (bližší informace na www.uoou.cz).

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkající se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím studijního oddělení PF JU, e-mailem nebo telefonicky (viz https://www.pf.jcu.cz/education/department/studijni_oddeleni).

Tímto potvrzuji, že své osobní údaje poskytuji dobrovolně, bez nátlaku, že jsou pravdivé a že souhlasím s jejich využitím ke stanovenému účelu.

V ………………………………………………………, dne ……………………………………

 

………………………………………………………

Podpis uchazeče / uchazečky

 

Další důležitá sdělení uchazečům

 • součástí studia je povinné úvodní soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku, které se uskuteční 3.–5. září 2021;
 • uchazeči z řad výtvarníků by měli vědět, že arte-ateliér nepodněcuje tvůrčí svéráz a originalitu, spíše je jeho snahou rozvolnění každého výtvarného stereotypu, který by omezoval výtvarný projev a jeho změny u klientů;
 • uchazeči, kteří usilují o sebepoznání, hledají seberealizaci či očekávají úlevu od svých labilit a nejistot v rodinných, partnerských a jiných vztazích s lidmi, by měli respektovat zkušenost, že toho lze dosáhnout jen při plně angažované a časově neomezené účasti na výuce a výcviku;
 • přítomnost ve výuce je (s ohledem na charakter studia) povinná (výuka probíhá v pátek odpoledne a v sobotu v režimu setkávání 1× za 14 dnů;
 • uchazeč by si měl být vědom, že studium přináší také aktivní účast ve výcvikové skupině, jejíž podmínkou je přítomnost, plná angažovanost, sdílnost, otevřenost a respekt vůči ostatním účastníkům a souhlas s analýzou a interpretací autobiografické tvorby (nelze tedy být v pozici pouhého pozorovatele);
 • pokud se uchazeč nachází v péči psychiatra nebo psychologa nebo pokud tuto péči vyhledal v minulosti, seznámí s touto skutečností vedení Ateliéru;
 • pokud je uchazeč v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, zváží, zda nezahájí studium arteterapie až po dokončení tohoto výcviku (neboť samotné studium arteterapie má výcvikový charakter a souběžná účast ve dvou výcvicích není z mnoha důvodů žádoucí).

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Atkinson, R. L. a kol. (2003). Psychologie. Praha: Portál.

Gombrich, E. H. (2001). Příběh umění. Praha: Argo.

Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.

Hartl, P., Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.

Helus, Z. (1995). Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna.

Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.

Kratochvíl, S. (2000). Základy psychoterapie. Praha: Portál.

Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.

Procházka, J. O, Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada.

Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.

Šicková, J. (2016). Základy arteterapie. Praha: Portál.

Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál.

Vybíral, Z., Roubal, J. (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál.

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/22 maximálně 1065 uchazečů, z toho nejvýše 195 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?