Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Sociální pedagogika
Zkratka STAG: ---

Kombinované studium – 3 roky

Studijní program ke dni účinnosti vyhlášky nedovršil akreditační proceduru, proto v tuto chvíli není možné podat ke studiu v něm přihlášku. Přijímací řízení bude otevřeno, jakmile budou řádně akreditován, což lze očekávat v průběhu první třetiny roku 2022. Zájemci o uvedený studijní program se mohou přihlásit do mailing listu vedeného garantem přijímacího řízení, který ihned po dovršení akreditační procedury bude uchazeče o studium informovat na jeho e-mailovou adresu o možnosti podání přihlášky.

 

Kontakt na katedru

Katedra pedagogiky PF JU, Dukelská 9, České Budějovice, Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D., e-mail: jkressa@pf.jcu.cz, tel. 387773220

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D., e-mail: jkressa@pf.jcu.cz, tel. 387773220,

 

Charakteristika studijního programu

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro pracovníky z různých oblastí veřejné správy (státní správy i samosprávy), poskytuje přípravu pracovníkům z institucí, které se zabývají sociální prací, vychovatelstvím, prevencí a bezpečnostními otázkami (nadace, neziskové organizace, soukromé bezpečnostní služby, vzdělávací instituce) a aktuálně též pracovníkům školních poradenských center a školních poradenských pracovišť zaměřených na práci s dětmi a rodinami ze sociálně a kulturně odlišného prostředí.

 

Profil absolventa

Cílem studijního programu je rozvinout potřebné profesní kompetence v kontextu se záměry reformy veřejné správy, a to především ve směru posílení profesionality činnosti v oblasti sociální, preventivní a výchovné práce. Zároveň podpořit kompetence potřebné pro práci s žáky základních a středních škol v rámci podpůrných opatření, mimo jiné také pro rodiny a děti ze sociálně a kulturně odlišného prostředí.

Dále je vytvářen základ pro rozvoj komunikativních, organizačních a řídících dovedností, podpůrná je snaha budovat proklientsky orientované pojetí práce a posilovat takové pojetí profese, jehož součástí je pomáhající a poradenská činnost.

Tím budou absolventům poskytnuty lepší podmínky nejen pro kvalitnější výkon profese, ale i pro rozšíření možností jejich uplatnění i kariérního růstu.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná, obsahuje didaktický test.

 

Test je zaměřen na tři obsahové a tematické části:

  • Všeobecný rozhled uchazeče ve společensko-vědní problematice (základy filozofie, psychologie, sociologie a politologie přibližně v rozsahu středoškolského studia; historicko-kulturní přehled).
  • Znalost základních pojmů z oblasti sociální pedagogiky, sociální patologie a sociální práce.
  • Obecnější předpoklady ke studiu (např. porozumění textu aj.).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

Za test je možno získat maximálně 100 bodů. Na základě bodového hodnocení testu budou uchazeči zařazeni do pořadí, které rozhoduje (ve vztahu na stanovenou kapacitu oboru v daném roce) o přijetí ke studiu.

 

Další důležitá sdělení

  • Během prezence bude provedena kontrola totožnosti podle OP či pasu.
  • K prezenci se dostavte 15–20 min. před zahájením zkoušky.

K přijímací zkoušce si vezměte černě píšící propisku nebo mikrofix.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

BLECHA, I. Základy filozofie. 4. rozšířené vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. ISBN 9788071821472.
ČERMÁK, V., FIALA, P., HOUBAL, D. Pozvání do politologie. Praha: Vyšehrad, 1994
DAVID, R. Politologie. Základy společenských věd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999.
FÜRST, M. Psychologie. Olomouc: Votobia, 1997.
HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3037-0.
KERN, H. Přehled psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-121-2.
KODRLOVÁ, I. Příprava na testy studijních předpokladů. Praha: Tutor 2003.
kol. : Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Tutor 2004.
KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0
MONTOUSSÉ, M. Přehled sociologie. Praha: Portál, 2005. ISBN80-7178-976-3
PAVLÍK, P. a kol. 1000 otázek a odpovědí. Cvičebnice k přijímacímu řízení na VŠ humanitního směru. Brno: 2004.
PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009. ISBN978-80-87207-02-4
PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha: Grada 2012.
STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1993
VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004.

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2022/23 maximálně 1005 uchazečů, z toho nejvýše 335 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023