Pedagogická fakulta JU

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství pro mateřské školy
Zkratka STAG: PMŠ, KMŠ

Prezenční i kombinované studim – 3 roky.

Kontakt na katedru

Katedra primární a preprimární pedagogiky PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel. 387 773 231, e-mail: mvrzalova@pf.jcu.cz
Garant studijního programu: doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz

 

Garant přijímacího řízení

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová, e-mail: lietam00@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou působit v oblasti předškolního vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout profesní kompetence v kontextu se záměry předškolního vzdělávání států EU.

 

Profil absolventa

Profil absolventa učitelství pro mateřské školy je tvořen souborem znalostí a dovedností ve vzdělávacích oblastech, a to jak vyjádřených v RVP PV, tak obecných i specifických kompetencí nutných k vykonávání profese učitele mateřské školy. Absolvent si vytváří svůj profesní profil v průběhu studijní cesty, jejímž cílem je osvojit si specifické znalosti a kompetence nutné k výkonu tohoto typu profese.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá z níže uvedených částí, které ovlivňují pozici uchazeče ve výsledném pořadí. Při všech částech zkoušky je účastník povinen prokázat se na požádání průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz, či cestovní pas).

 

Průběh přijímací zkoušky

Obsahem přijímací zkoušky je pohovor a prezentace tvořivých předpokladů pro povolání učitele mateřské školy. V průběhu pohovoru je posuzován zájem o profesi a profesní zkušenosti, vhled do předškolní pedagogiky a literatury pro děti, kultura projevu a výslovnost. V rámci prezentace tvořivých předpokladů jsou posuzovány dramatické předpoklady (přednes básně, popř. četba textu), hudební předpoklady (zpěv písně včetně intonace, rytmické cítění a hra na hudební nástroj) a výtvarné předpoklady (vnímání a vyjádření perspektivy, poměru velikostí a struktury povrchu materiálů při kresbě zátiší).

Každý uchazeč si připraví báseň o dvou až třech slokách, píseň, přinese a představí svou oblíbenou dětskou knihu, seznámí se s doporučenou literaturou. Dále si přinese pomůcky pro výtvarnou činnost (uhel nebo rudku). Pokud uchazeč hraje na hudební nástroj, který je přenositelný, může jej donést s sebou. Klavír bude pro uchazeče k dispozici v místě konání hudební části přijímací zkoušky. Hra na hudební nástroj není podmínkou k vykonání zkoušky. K prezentaci tvořivých disciplín je vhodné pohodlné oblečení umožňující pohybové aktivity.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

Celkový výsledek přijímací zkoušky budou ovlivňovat tyto dílčí výsledky:

1. Pohovor:

  • zájem o profesi a profesní zkušenosti (maximum 10 bodů), řešení pedagogických situací (maximum 10 bodů);
  • vhled do předškolní pedagogiky a psychologie dítěte (maximum 10 bodů), vhled do literatury pro děti (maximum 10 bodů);
  • kultura projevu (maximum 10 bodů), výslovnost (maximum 10 bodů).

2. Prezentace tvořivých předpokladů:

  • dramatický projev: přednes básně, popř. četba textu (maximum 10 bodů);
  • hudební projev: zpěv písně včetně intonace (maximum 5 bodů), rytmické cítění (maximum 5 bodů), popř. hra na hudební nástroj (není podmínkou) (maximum 5 bodů);
  • výtvarný projev: kresba zátiší - perspektiva (maximum 5 bodů), vnímání poměru velikostí předmětů vůči sobě navzájem (maximum 5 bodů), struktura povrchu materiálů (maximum 5 bodů).

Uchazeč může tedy dohromady získat maximálně 100 bodů. Přijímací zkoušku vykonal úspěšně uchazeč, který absolvoval přijímací zkoušku a dosáhl celkem alespoň 50 bodů.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Gordon, T. (2012). Výchova bez poražených. Malvern.
Mertin, V., & Gillernová I. (2012). Psychologie pro učitelky MŠ. Portál. Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Grada.
Opravilová, E., & Gebhartová, V. (2011). Rok v mateřské škole. Portál. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2021). MŠMT.
Svobodová, E., (2007) Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. RAABE.
Svobodová, E., Vítečková, M. et al. (2016). Osobnost předškolního pedagoga. Portál. Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie – zaměření na předškolní věk. Portál.

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2022/23 maximálně 1005 uchazečů, z toho nejvýše 335 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.

 


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023