Referenční příručka HTML

<IMG>

Použití: obrázky
Koncové návěští: není
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN , ALT , BORDER , CONTROLS , DYNSRC , HEIGHT , HSPACE , ISMAP , LOOP , LOWSRC , SRC , START , USEMAP , VSPACE , WIDTH ,

Návěští <IMG> vloží do www stránky obrázek. Téměř všechny prohlížeče schopné pracovat s grafikou dokážou zobrazit obrázky formátu GIF. Novější verze prohlížečů pracují také s formátem JPEG.

Atributy

ALIGN

Zarovnání obrázku.

Hodnoty:

Nastavením následujících hodnot (pro Netscape a od HTML 3) dosáhneme obtékání obrázku textem.

Následující hodnoty podporované Netscape Navigatorem od verze 1.1 odstraňovaly problémy s formátováním při nastavování výše uvedených hodnot atributu ALIGN. Èasem se ukázalo, že výsledek zobrazení s novými hodnotami se od původních neliší..

ALIGN="texttop", ALIGN="absmiddle", ALIGN="baseline", ALIGN="absbottom"

ALT

ALT=text

Tento text se zobrazí, když prohlížeč nemůže zobrazit obrázek (je-li prohlížeč v textovém režimu nebo když uživatel zakázal automatické nahrávání obrázků). Atribut je důležitý zejména když obrázek slouží jako aktivní plocha (Hotspot) pro odkaz (Hyperlink).

BORDER

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Přidá obrázku obrysovou čáru. Zadání tloušťky čáry v pixelech.

Atribut je důležitý zejména když obrázek slouží jako aktivní plocha (Hotspot) pro odkaz (Hyperlink). Tyto obrázky totiž dostávají okraj automaticky, což je mnohdy nežádoucí. Tento okraj je možno vypnout nastavením BORDER=0.

CONTROLS

Speciální browser: Explorer

Je-li ojektem připojeným pomocí návěští IMG video (srovnej DYNSRC), lze zadáním atributu CONTROLS (bez dalších hodnot) zobrazit lištu ovládacích tlačítek.

DYNSRC

Speciální browser: Explorer

Adresa videoklipu nebo VRML, které mají být zobrazeny v okně Inline (Dynamic Source).

HEIGHT

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Výška obrázku v pixelech. Není-li zadána šířka <WIDTH>, bude šířka obrázku přizpůsobena výšce podle proporcí obrázku.

HSPACE

Odstup pravého popř. levého okraje obrázku a textem.

ISMAP

Atribut ISMAP udává, že jde o obrázek s citlivými oblastmi. Souřadnice bodu, na který uživatel klepne, prohlížeč předá na server, ale tam se tyto údaje musí zpracovat. Možnost použití tzv. client-side image maps zavedená s Netscape 2.0, kdy vyhodnocení přebírá prohlížeč, byla převzata i do standardu HTML 3.2. Viz atribut USEMAP a návěští <MAP>.

LOOP

Speciální browser: Explorer

LOOP stanoví, jak často budou přehrávány (video)animace.

LOOP=-1 nebo LOOP=INFINITE nastaví přehrávání na nekonečnou smyčku.

LOWSRC

Speciální browser: Netscape

Jméno obrázku např. s menším rozlišením než je originál určený parametrem SRC. Obrázek LOWSRC bude nahrán a zobrazen, než se zkompletuje celý dokument. Pak se začne nahrávat definitivní obrázek. Tím se dá zkrátit (nebo spíše prodloužit?) čekání na obrázky.

SRC

Tento atribut je v návěští IMG povinný.

Udává grafický soubor, který se má zobrazit. Cesta k souboru může být zadána absolutně (tedy kompletní URL) nebo také relativně k adresáři, kde je umístěn volající HTML dokument.

<IMG SRC="http://CHIP_SPECIAL/LOGO.GIF">

START

Speciální browser: Explorer

Udává okamžik, kdy má začít přehrávání souboru určeného parametrem DYNSRC.

Hodnoty:

USEMAP

Speciální browser: Netscape 2, HTML 3.2

Tento atribut se používá ve spojitosti s client-side Image Maps (srovnej návěští <MAP> a <AREA>. Jméno definice citlivého obrázku.

VSPACE

Vzdálenost horního resp. dolního okraje obrázku od textu (zadáno v pixelech).

WIDTH

Speciální browser: Netscape, HTML 3.2

Šířka obrázku v pixelech. Není-li zadána výška (<HEIGHT>), přizpůsobí se výška proporcinálně zadané šířce.