Referenční příručka HTML

<INPUT>

Použití: Formuláře
Koncové návěští: volitelně
Browser: HTML 2.0
Atributy: ALIGN , CHECKED , MAXLENGTH , NAME , SIZE , SRC , TYPE , VALUE ,

INPUT se používá ve formulářích. Tímto návěštím se zadávají jednotlivá vstupní pole, zaškrtávací políčka a přepínače a také příkaz k odeslání obsahu formuláře na server. Tyto funkce prvku určuje atribut TYPE.

Příklad viz návěští <FORM>

Atributy

ALIGN

Speciální browser: HTML 3.2

Zadává se, když TYPE=IMAGE. Nastavuje, jak bude následující řádka zarovnána vedle obrázku.

Hodnoty: TOP, MIDDLE, BOTTOM

CHECKED

U návěští INPUT s atributem TYPE "checkbox" a "radio" lze atributem CHECKED implicitně políčko zaškrtnout.

Zaslat informaci <INPUT TYPE="checkbox" Name="Info" CHECKED>

MAXLENGTH

U návěští INPUT s atributem TYPE "text" nebo "password" lze hodnotou MAXLENGTH omezit délku vkládaného textu.

NAME

NAME definuje symbolické jméno pole. Slouží k identifikaci předávaného obsahu polí. Tento atribut je povinný u <TEXTAREA>, <SELECT> a všech typů INPUT (TYPE), kromě "reset" a "submit".

SIZE

U návěští INPUT s typem "text" nebo "password" lze atributem SIZE určit délku jednořádkového vstupního pole. Tím se neomezí délka vkládaného textu, neboť text v poli může rolovat.

SRC

Speciální browser: HTML 3.2

Používá se, když TYPE=IMAGE. Udává URL zobrazení.

TYPE

TYPE="text" (default)
Vygeneruje jednořádkové vstupní ple pro text.

TYPE="password"
Podobné jako typ Text. Rozdíl je v tom, že při zadávání do pole Password se místo znaků zobrazují hvězdičky. Tato metoda však není příliš bezpečná, neboť heslo je serveru posíláno jako otevřený text a např. může být zobrazeno v řádku "Location" v prohlížeči při volání URL.

TYPE="checkbox"
Generuje políčko k zaškrtnutí. Používá se k zadání odpovědi typu Ano/Ne.

TYPE="radio"
Obdoba políčka k zaškrtnutí. Hlavní rozdíl je v tom, že je-li na formuláři několik tlačítek typu "radio" se stejným jménem, může být zaškrtnuto jen jedno z nich. Prohlížeče je také jinak zobrazují. Pokud je na formuláři jen jedno pole typu "radio", odpovídá políčku k zaškrtnutí.

TYPE="reset"
Návěští INPUT typu "reset" generuje tlačítko, jehož stisk vymaže všechny dosud zadané hodnoty v polích daného formuláře.

TYPE="submit"
Návěští INPUT typu "submit" nesmí chybět na žádném formuláři. Generuje tlačítko, po jehož stisku jsou data z formuláře odeslána serveru.

TYPE="file" (od HTML 3.2)
Soubor bude odeslán spolu s obsahem formuláře.

TYPE="hidden" (od HTML 3.2)
Skryté pole múže obsahovat speciální hodnoty nezadávané uživatelem a předávané zpracujícímu programu. V tomto příkladu je to adresa potvrzující strany po úspěšném odeslání formuláře.

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="success" VALUE="quittung.htm">

TYPE="image" (od HTML 3.2)
Obrázek určený atributem SRC citlivý na klepnutí. Po klepnutí na obrázek se odešle obsah formuláře (jako u TYPE=SUBMIT) a zároveň se odešlou souřadnice místa klepnutí.

VALUE

U návěští INPUT s atributem TYPE "checkbox" a "radio" lze atributem VALUE změnit přednastavenou (implicitní) hodnotu, která se při zaškrtnutém políčku odešle na server. Přednastavená hodnota je "on". To je důležité zejména je-li víc prvků se stejným atributem NAME.

U polí typu "reset" a "submit" hodnota VALUE stanoví nápis na tlačítku.