Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z anglického jazyka

DVVP učitelství anglického jazyka pro SŠ

 

Kromě krátkého představení závěrečné práce a její obhajoby bude mít státní zkouška tři části – lingvistickou, didaktickou a literárně kulturní.

Lingvistická část státní zkoušky je založena na analýze krátkého autentického anglického textu (zpravidla novinového nebo beletristického). Posluchač má prokázat důkladné porozumění textu a následně je požádán, aby okomentoval vybrané jazykové jevy různých jazykových rovin (fonetika, morfologie, syntax, lexikologie, stylistika, pravopis, atd.), s důrazem na ty, s nimiž se seznámil v průběhu rozšiřujícího studia pro SŠ (historický vývoj anglického jazyka, pragmatika, pokročilá gramatika). Z hlediska pragmatiky se analýza zaměří na základní oblasti zkoumání této disciplíny – pragmatické principy (princip kooperace, zdvořilostní princip), teorie řečových aktů, prostředky deixe, konverzační analýza. V oblasti historického vývoje angličtiny se zkouška zaměří na tyto tři okruhy:

 1. Vývoj slovní zásoby od období staré angličtiny do moderní angličtiny.
 2. Cizí vlivy na anglickou slovní zásobu v průběhu jejího vývoje.
 3. Proměna angličtiny z hlediska jazykové typologie (od syntetického k analytickému typu jazyka).

V rámci celé zkoušky je zvláštní pozornost věnována systémovému chápání jazyka a organickému propojení jednotlivých jazykových rovin. Cílem je ověřit, zda je posluchač vybaven lingvistickými znalostmi nezbytnými pro úspěšné působení v roli učitele SŠ.

Zkouška je vedena v angličtině, předpokládaná délka 15-20 minut.

 

Didaktika anglického jazyka

 1. Interakce, komunikace a diskurz ve výuce angličtiny na SŠ
 2. Vzdělávací specifika dospívajících ve výuce angličtiny
 3. Dovednosti středoškolského učitele angličtiny
 4. Kurikulární dokumenty pro SŠ – RVP, ŠVP – zaměření na cizí jazyk a rozvoj klíčových kompetencí
 5. Testování v cizích jazycích (cíle, typy testů, testové úlohy, kritéria hodnocení u jednotlivých řečových dovedností, wash-back effect.)
 6. Státní maturita z anglického jazyka (testované dovednosti, typy úloh, katalog požadavků, kritéria hodnocení.)

 

Literatura a kulturní přehled

Součástí literárně kulturní složky SZZ bude ústní pohovor nad seznamem četby anglické a americké literatury, který může zahrnovat starší i moderní literaturu (25 titulů z anglické a 25 z americké literatury). Zkouška bude probíhat v angličtině a uchazeč by během ní měl prokázat znalost literárně kulturního kontextu anglicky mluvících zemí s důrazem na současnou literaturu a kulturní povědomí o anglicky mluvících zemí.

Tematické okruhy:

 1. Contemporary British fiction (Ian McEwan, Salman Rushdie, Hanif Kureishi, Jeanette Winterson, Zadie Smith etc.)
 2. Contemporary American fiction (J. Safran Foer, Cormac McCarthy, Jonathan Franzen, Toni Morrison, John Irving, Chuck Palahniuk etc.)
 3. Literatura pro mládež – Diana Wynne Jones, Ursula Le Guin, Terry Pratchett, Michael Morpurgo, Lemony Snicket, Neil Gaiman, Catherine Storr, Jacqueline Wilson, J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis and Philip Pullman, Eva Ibbotson, Jenny Nimmo, J.K. Rowling, Chris Priestley, Anthony Horowitz aj.
 4. Science fiction – John Campbell, Isaac Asimov, Ray Bradbury, Daniel Keyes, Arthur Clarke, D.N. Adams, Kurt Vonnegut, Iain Banks, Richard Matheson, Cormac McCarthy, John Wyndham, David Brin, Frank Herbert, Stephen King aj.
 5. American drama – Edward Albee, Arthur Miller, Tennessee Williams, Edward Albee, Ira Levin, Marsha Norman, Sam Shepard aj.
 6. British drama – Samuel Beckett, John Osborne, Harold Pinter, Tom Stoppard, Jim Cartwright, Sarah Kane, Martin McDonagh aj.