Zeměpisné badatelské dny


V rámci projektu Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu (GAJU 162/2013/S) jsou Katedrou geografie PF JU v Českých Budějovicích pravidelně pořádány praktické oborové Zeměpisné badatelské dny pro děti a žáky ZŠ a SŠ z celé České republiky. 


Plánované aktivity


V nejbližší době nejsou plánovány žádné aktivity. 

 

Proběhlé aktivity


Studentský workshop aneb badatelsky orientované vyučování zeměpisu v praxi
Poznej, bádej, objevuj! Zeměpis je príma!

Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích uspořádala pro žáky z partnerských ZŠ a SŠ workshop na téma Poznej, bádej, objevuj! Zeměpis je príma!. Během 14. - 15. prosince 2015 studenti KGE PF JU připravili řadu vlastních výukových badatelských aktivit, které realizovali s více než 300 žáky z partnerských škol.  
Workshop proběhl pod záštitou děkana PF JU v ČB a za podpory projektu GA JU Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování. 

Program proběhlého workshopu naleznete zde

Garant akce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.  


Aktivity v rámci workshopu:

Není liška jako liška!                                                                                                     Nechte se ozářit!

     

 

 

 

 

 

 

Vesmír na dlani                                                                                                             Vrať mě domů!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novodobá Atlantida                             Postcrossing                                       Místo knihy, samopal                       Jak fungují mořské proudy?                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrační bublina                                          Láska k Česku                                         Cesta do neznáma                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žít jako indián                                                Ničivá zbraň oceánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechte se osvítit ve Strakonicích!

Badatelsky orientovaná výuková aktivita studentů KGE PF JU proběhla 24. listopadu 2015, tentokráte v přednáškové učebně na 2. stupni ZŠ Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích od 13:30. Akce se zúčastnilo 37 dětí ze dvou devátých tříd. V devadesátiminutovém bloku se žáci seznámili s problematikou testování jaderných bomb, využitím štěpné reakce, dále se vžili do atmosféry studené války a diskutovali nad nevojenským využitím atomové energie. 

Lektor výukové aktivity: Bc. Štěpán Klučka

Na realizaci se mimo jiné podíleli i Miroslav Chum z neformální skupiny SurfJam a Mgr. Jan Lhoták, vyučující fyziky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechte se osvítit!

V září a říjnu 2015 realizovali studenti KGE PF JU svou badatelskou výukovou aktivitu s názvem Nechte se osvítit! v rámci vybraných hodin zeměpisu na Gymnáziu v České ul. a na Gymnáziu v ul. Jírovcova.  Studenti seznámili žáky s informacemi o jaderné turistice, vývoji jaderné bomby či možným nebezpečím souvisejícím s použitím jaderných zbraní a dalšími zajímavostmi o jaderné energetice. Výukové aktivity, která na Gymnáziu v České ul. probíhala i v anglickém jazyce, se celkem účastnilo okolo 120 dětí. 

Atomová energie! Vynález, který znamenal obrovský pokrok pro lidstvo a dodnes slouží jako významný zdroj k výrobě elektřiny. Zároveň však tato síla přinesla ničivou zbraň, která mohla ohrozit životy miliónů lidí. Už jenom samotné testování atomové bomby mělo neblahý vliv jak na přírodu, tak i na lidstvo, které nic netušíc přihlíželo této vědecké senzaci. Program Nechte se osvítit přinesl rozdílné pohledy na kontroverzní vynález atomové pumy a představil jeho základní fyzikální parametry. Rovněž ukázal na oblasti, kde testy probíhaly a jaké zde zanechaly následky. Nukleární reakce však nepřinesla jenom nástroj zkázy, ale i důležitý zdroj energie pro lidstvo. Jaké jsou výhody a nevýhody atomových elektráren, kde se  nachází a jsou bezpečné? I odpovědi na tyto otázky hledali společně badatelé  v rámci Zeměpisného badatelského klubu na téma Nechte se osvítit!

Lektoři aktivity: Bc. Pavel Horejš, Bc. Štěpán Klučka, Bc. Martin Kochánek, Bc. Markéta Martínková

Koordinátoři Zeměpisných badatelských dnů za KGE PF JU:
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák

Participující učitelé:
Mgr. Jan Dvořák (Gymnázium, Česká 64, České Budějovice)
Mgr. Ludmila Pospíšilová, Mgr. Markéta Holá (Gymnázium, Jírovcova, České Budějovice) 

 

Zeměpisné badatelské dny 

Ve dnech 17. - 18. června 2015 se uskutečnil již 2. ročník Zeměpisných badatelských dnů pořádaných Katedrou geografie PF JU ve spolupráci se ZŠ a SŠ z Jihočeského kraje. 

Program Zeměpisných badatelských dnů byl zacílen na implementaci a rozšíření témat a metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování (angl. Inquiry-Based Science Education) v rámci výuky zeměpisu. Badatelsky orientované vyučování umožňující práci žáků v reálném prostředí, a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci a při správném výběru obsahu učiva, vede k efektivnějšímu pochopení probírané látky a má značný potenciál zatraktivnit pro žáky přírodní vědy (Janoušková et al., 2008; Papáček, 2010). Badatelsky orientovaná výuka je, ve svých různých podobách z hlediska vnějšího řízení učitelem (Eastwell, 2009; Stuchlíková, 2010), spojena též s používáním moderních vědeckých postupů, samostatnou identifikací environmentálních problémů, prací s daty a literaturou a rozvojem komunikačních dovedností žáků apod., tedy s těmi kompetencemi, které dle výzkumů PISA českým žákům chybějí (Czesaná et al. 2009, Bičík 2009). Z části je schopna eliminovat i nedostatek praktických ukázek a pokusů v hodinách zeměpisu, nedostatečný rozvoj instrumentálních dovedností žáků, nedostatečné zaměření výuky na problémy, se kterými se žáci setkávají v každodenním životě. Představuje tak moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách zeměpisu umožní zvýšení motivace a zájmu žáků a rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy. 

Výukové aktivity v rámci Zeměpisných badatelských dnů (17. – 18. 6. 2015) byly zaměřené na praktickou terénní výuku zeměpisu ve smyslu badatelsky orientovaného vyučování. Žáci a jejich pedagogové se seznámili se základními pravidly hry geocaching, osvojili si práci s GPS navigací a získali praktickou zkušenost s geocachingem a možnostmi jeho využití ve výuce. Zároveň si osvojili práci s teodolitem přímo v terénu. Vyzkoušeli si základní principy měření s anemometrem, hlukoměrem, luxmetrem či práci s půdní sondou při tvorbě půdních profilů. Naučili se poznávat stromy v arboretu. Zároveň byly pro žáky připraveny zeměpisné kvizy a doplňující soutěže (poznávání minerálů, české fauny a flóry aj.). Zeměpisné badatelské dny probíhaly v parku Stromovka v Českých Budějovicích. Lektory jednotlivých výukových aktivit byli studenti navazujícího magisterského studia Katedry geografie PF JU. Zeměpisných badatelských dnů se účastnilo celkem 100 žáků a studentů gymnázií z Českých Budějovic.

Koordinátoři Zeměpisných badatelských dnů za KGE PF JU:
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák

Participující učitelé:
Mgr. Jan Dvořák (Gymnázium, Česká 64, České Budějovice)
Mgr. Ludmila Pospíšilová (Gymnázium, Jírovcova, České Budějovice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpisné oborové badatelské dny pro studenty z Gymnázia, České Budějovice, Jírovcova 8

Další z badatelských výukových aktivit studentů KGE PF JU proběhla za podpory projektu GAJU 162/2013/S v pondělí 4. května 2015. Programu se účastnilo 50 studentů 1. a 2. ročníků z Gymnázia, České Budějovice, Jírovcova 8.

Badatelské dopoledne bylo rozděleno do 2 výukových celků:

Zábavné zeměpisné pokusy a vědomostní hry

9:00 – 10:30hod.

Lektoři aktivity z řad studentů KGE PF JU: Bc. Markéta Piňďáková, Bc. Stanislav Šablica

Studenti si zábavnou a hravou formou zopakovali své zeměpisné znalosti. A pokusili se vyrobit si vlastní sopku.

První aktivita byla hra Riskuj!, žáci se rozdělili do 3 skupin, rozdělení proběhlo podle řad, do kterých se posadili ještě před začátkem aktivity. Hra byla zaměřena na kontinenty a otázky týkající se České republiky. Na každé téma připadalo 10 otázek v hodnotě 1 - 10 bodů, vždy za správnou odpověď se dané skupině připsal určitý počet bodů. Paní učitelka žákům sdělila, že skupina, jenž vyhraje dostane jedničku, tudíž o snahu nebyla nouze. Tato aktivita probíhala přibližně 50 minut, poté jsme dali žákům 5 minut přestávku. Po přestávce jsme hráli další vědomostí hru AZ- kvíz, zaměřenou na Americký kontinent. Tentokrát jsme žáky rozdělili podle pohlaví na chlapce a dívky. Na samotný závěr jsme zvolili odlehčenou aktivitu v podobě pokusu. Žáci si vyzkoušeli vyrobit sopku a posléze demonstrovat výbuch sopky pomocí jedlé sody, octa a saponátu. Bohužel tento pokus se z neznámých důvodů nezdařil. 
                                                                                                                                                                        Bc. Markéta Piňďáková, Bc. Stanislav Šablica

Hydrosféra aneb bádáme s vodou

11:00 – 12:30hod.

Lektor aktivity za řad studentů KGE PF JU: Bc. Luděk Mráz

Úvodem si studenti zopakovali základní terminologii vztahující se k hydrosféře. Vyzkoušeli si jak funguje velký a malý oběh vody. Dozvěděli se odpovědi na otázky Jak vlastně vzniká mrak? Proč z mraku prší? A co všechno tvoří dešťovou kapku? Prakticky si vyzkoušeli vznik oblaků. V závěru aktivity se věnovali významu Panamského průplavu a hydroelektrárně Tři soutěsky. Dozvěděli se tajemná pozadí vzniku a výstavby těchto děl. Co vše je provázelo a jaké měla/má výstavba důsledky.

Studenti se v první části semináře seznámili s rozložením vody na Zemi. Poté jim byla zadána samostatná práce, v níž se každý snažil vzpomenout si na všeobecný oběh vody na Zemi včetně jeho zakreslení. V další části aktivity se studenti dozvěděli, jak dochází ke vzniku oblačnosti, přičemž jim tento proces byl přiblížen pokusem. V závěru první části aktivity shlédli krátké dokumentární filmy o výstavbě Panamského průplavu a Tří soutěsek. Během jejich sledování vyplňovali připravené pracovní listy. V druhé polovině aktivity si studenti vyzkoušeli své znalosti z regionální geografie Evropy a Afriky prostřednictvím doplňovacích cvičení a prací s mapou. 
                                                                                                                                                                                                                      Bc. Luděk Mráz

Koordinátoři aktivit za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák

Koordinátor aktivity za Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8: Mgr. Ludmila Pospíšilová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letem pokusovým zeměpisným světem! 

Další z aktivit studentů KGE PF JU proběhla za podpory projektu GAJU 162/2013/S v úterý 21. dubna 2015. Program byl zaměřen na praktické zábavné zeměpisné pokusy. Žáci si vyzkoušeli vytvořit vodopád ze suchého ledu, dále z popela, jedlé sody a cukru jim před očima vyrostli Faraonovi hadi. Vyrobili si sloní zubní pastu či zjistili jak funguje magma v sopce. Zároveň si sestrojili amatérský seismograf či lávovou lampu. Nejzábavnější bylo pro badatele vytvoření si "Nenewtonského roztoku". Vytvořili si vlastní duhu, kompas na talíři, zkoumali také, jak funguje tlak vzduchu či jak probíhá difuze látek aj.

Lektoři aktivity za řad studentů KGE PF JU: Bc. Richard Baloun, Bc. Petra Jopková, Bc. Eliška Nováková

Koordinátoři aktivity za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák 
Koordinátor aktivity za MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené České Budějovice: Mgr. Jiří Jeřábek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpisné badatelské dny pro ZŠ Jesenice aneb Zeměpis trochu jinak! 

Termíny konání: 3. 11. 2014, 11. 3. 2015, 14. 4. 2015

Během oborových dnů navštíví ZŠ Jesenice se svými žáky 6. – 9. tříd celkem 3x České Budějovice, konkrétně Katedru geografie PF JU. Během doby zde strávené se žáci seznámí s badatelsky orientovaným vyučováním zeměpisu v praxi.

Výukové badatelské aktivity pro žáky ze ZŠ Jesenice si připravili především studenti učitelských oborů KGE PF JU v Českých Budějovicích a akademičtí pracovníci KGE PF JU v Český Budějovicích.


Geocaching aneb jak najít poklad s pomocí GPS?

Termín konání: 3. listopadu 2014

V rámci Týdne geografie se v pondělí 3. 11. 2014 uskutečnila výuková aktivita KGE PF JU v rámci projektu GA JU 162/2013/S pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ Jesenice. Žáci si během "kačerského" dopoledne vyzkoušeli práci s GPS navigací a seznámili se s principy hry geocaching. Navzdory chladnému počasí strávili žáci ve Stromovce velmi aktivní dopoledne a všichni se stali úspěšnými kačery. Tímto děkujeme pedagogickému sboru ZŠ Jesenice, především kolegyni Mgr. Elišce Kubů. Zároveň patří náš velký dík za pedagogickou pomoc Elišce Novákové a Lence Kluzákové.

Garanti Zeměpisných badatelských dnů za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.,

Mgr. Jan Dvořák

Studenti KGE PF JU podílející se na aktivitě: Bc. Eliška Nováková, Lenka Kluzáková


Poznáváme mapy a mapové značky

Termín konání: 11. března 2015

V rámci projektu Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu proběhla 11. 3. 2015 na KGE PF JU v Českých Budějovicích badatelská aktivita na téma Poznáváme mapy a mapové značky.

Aktivity se účastnilo 16 dětí ze ZŠ Jesenice pod vedením Mgr. Elišky Kubů.

V rámci aktivity se žáci dozvěděli odpovědi na otázky „Co je to vlastně mapa?“, „K čemu slouží zeměpisné souřadnice?“, Jak vlastně můžeme převést kulatou Zemi na „placatý“

papír?, „Jak se mapy vytvářejí?“, „Jaké jsou pomůcky ke čtení v mapách?“, „Jaké prvky musí obsahovat správně vytvořená mapa?“ „Jaké je rozmanité využití map?“ a další jiné zajímavé otázky týkající se kartografie a vytváření a používání map. Účastníci si zahráli pexeso vytvořené z mapových značek a na závěr odpoledne se proměnili v cestovatele, kteří se vydávají prozkoumávat svůj vlastní vymyšlený ostrov.

Lektoři aktivity z řad studentů KGE PF JU: Bc. Tereza Trollerová, Bc. Petra Bartů

Koordinátoři a garanti aktivity za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák

Více informací a fotografie z proběhlé aktivity naleznete zde.  


Zábavné zeměpisné pokusy

Termín konání: 14. dubna 2015

Další z aktivit studentů KGE PF JU proběhla za podpory projektu GAJU 162/2013/S v úterý 14. dubna 2015. Této aktivity se účastnilo 19 žáků ze ZŠ Jesenice. Dopolední program byl zaměřen na praktické zábavné zeměpisné pokusy. Žáci si vyzkoušeli vytvořit vodopád ze suchého ledu, dále z popela, jedlé sody a cukru jim před očima vyrostli Faraonovi hadi. Vyrobili si sloní zubní pastu či zjistili jak funguje magma v sopce. Vytvořili si vlastní duhu, kompas na talíři, zkoumali také, jak funguje tlak vzduchu aj. Vytvářeli si vlastní 3D model obce a jejího okolí. V závěru hodiny si vyzkoušeli své znalosti v geografickém kvizu na poznávání hlavních světových měst a jejich významných budov dle fotografií.

Lektoři aktivity za řad studentů KGE PF JU: Bc. Lukáš Baierling, Bc. Richard Baloun, Bc. Jakub Barda, Bc. Adam Král

Koordinátoři aktivity za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záhadný sedmý kontinent

Termín konání: 14. dubna 2015

Odpolední blok Zeměpisných badatelských dnů žáků ze ZŠ Jesenice začal přemýšlením nad otázkou Co si myslíte, že je onen záhadný sedmý kontinent? Žáci správně vydedukovali, že onen záhadný sedmý kontinent je spjat s nadměrnou produkcí plastů na světě. Aktivita pokračovala sledování přednášky Charlese Moora o existence sedmého kontinentu a objasňující příčiny jeho vzniku a možné důsledky. Poté mladí badatelé diskutovali nad důvody, které vedou ke vzniku sedmého "plastového" kontinentu v Tichém oceánu, resp. i dalších menších, tzv. gyrů, v ostatních oceánech světa. Prozkoumali díky pokusům jak fungují mořské proudy, proč někde proudí teplé a jinde studené mořské proudy? A proč je mořská voda slaná? Jak se chová teplá a studená voda? Zda má větší hustotu voda sladká či slaná? Na závěr aktivity si vyzkoušeli, jak funguje přirozené filtrování a čištění vody v přírodě výrobou vlastního přírodního filtru z písku a štěrkových kamenů. Celé badatelské odpoledne bylo uzavřeno diskuzí o problematice znečištění vod, jejím příčinám a důsledkům, včetně možností, jak můžeme my sami ovlivnit znečistění vody. Na konec žáci zhlédli videa představující různé možnosti zisku vody, pokud se člověk dostane do extrémních situací.

Lektoři aktivity za řad studentů KGE PF JU: Bc. Filip Rozkošný, Bc. Petr Tkaný, Bc. Lukáš Pojsl

Garanti Zeměpisných badatelských dnů za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák