Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu


Název výzkumného projektu: Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu

Projekt Grantové agentury Jihočeské univerzity (GA JU 162/2013/S)

Pracoviště: Katedra geografie PF JU v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel: Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Spoluřešitelé z řad akademických pracovníků:

Mgr. Martin Blažek

Mgr. Jan Dvořák

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

Spoluřešitelé z řad studentů KGE PF JU:

2013 - 2014: Jan Dvořák, Šimon Heller, Vlasta Kovaříková, Martin Ležák, Šárka Nedvědová, Eva Nejedlá, Lucie Soukupová, Vendula Vacková, Ivana Váňová

2014 – 2015: Jana Bicanová, Jan Cejpek, Lucie Ležáková, Barbora Müllerová, Petra Jopková, Šárka Nedvědová, Eliška Nováková, Vendula Vacková

Hlavní cíl projektu:

Navrhovaní nových témat a ověření metod vhodných pro implementaci badatelsky orientovaného vyučování v hodinách zeměpisu.

K naplnění výše uvedeného hlavního cíle projektu budou využívány tři dílčí cíle:

a) Hledání odborných geografických témat vhodných pro implementaci v BOV

b) Didaktická transformace vybraných odborných témat do výuky zeměpisu

c) Implementace a ověření metod BOV zeměpisu v pilotní výuce včetně vyhodnocení její úspěšnosti Realizace projektu


Výsledky projektu GAJU 162/2013/S za první rok řešení (rok 2013):


1. Diplomové práce

Obhájené diplomové práce vytvořené za podpory projektu GAJU 162/2013/S:

Soukupová, L. (2013): Interaktivní česko-anglický výukový program k výuce regionální geografie Ameriky (státy USA) na 2. stupni ZŠ
Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Kovaříková, V. (2013): Náměty pro globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku (na příkladu komparace vzdělávacích systémů rozvojových a rozvinutých zemí zaměřená na ČR a Namibii)
Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Zadané diplomové práce vytvořené za podpory projektu GAJU 162/2013/S:

Nedvědová Šárka: Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu (složky: hydrologie, meteorologie a klimatologie, kartografie a GIS)
Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Ležák Martin: Implementace badatelsky orientovaného vyučování v hodinách zeměpisu na příkladu geografie města
Vedoucí práce: RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

Vacková Vendula: Badatelsky orientované učení ve výuce fyzického zeměpisu (složky: geologie a geomorfologie, biogeografie a pedologie)
Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Dvořák Jan: Využitelnost geocachingu ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ 
Vedoucí práce: Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

2. Spolupráce v roce 2013

Spolupráce s jinými pracovišti navázaná v rámci projektu v roce 2013:

V rámci prvního roku řešení projektu byla navázána spolupráce s následujícími základními a středními školami: Gymnázium Česká a olympijských nadějí, Gymnázium Jírovcova, ZŠ Máj, ZŠ Hluboká nad Vltavou, ZŠ Dačice, ZŠ Jindřichův Hradec, Gymnázium Prachatice aj. Vybraní pedagogové (vyučující zeměpisu) z těchto spolupracujících škol se budou jednak podílet na přípravě témat BOV a zároveň budou výsledky projektu skrze ně realizovány a reflektovány v přímé výuce zeměpisu na základních, resp. středních školách. Přičemž součástí této pilotní výuky bude rovněž aktivní evaluace vytvořených výukových a metodických materiálů i samotné praktické badatelsky orientované výuky zeměpisu.

3. Účast na kongresech, konferencích a sympoziích v roce 2013

Karvánková, P., Nedvědová, Š., Vacková, V. (2013): Badatelsky orinetované vyučování zeměpisu. Příspěvek na 5. ročníku Workshopu k českému geografickému vzdělávání, Liberec, 22. ledna 2013. (přednáška)

Karvánková, P. (2013): Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu. Příspěvek na Sjezdu geografického a environmentálního vzdělávání České geografické společnosti, Praha, 8. února 2013. (přednáška)

Blažek, M. (2013): Prezentace možností využití BOV při participativním výzkumu krajiny v rámci pracovního semináře projektu AMELI (Analýza liniových zalesněných ploch pro tvorbu biokoridorů v regionu Poitou-Charentes), Cérizay (region Poitou-Charentes), Francie, 1. - 5. května 2013.

Karvánková, P., Popjaková, D., Krejčí, J., Soukupová, L. (2013): Integrated thematic teaching of the regional geography in the elementary school. Příspěvek na 21. středoevropské geografické konferenci Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání, Jedovnice, 11.-12. září 2013. (přednáška)

Karvánková, P., Popjaková, D., Kovaříková, V. (2013): Proposals for an implementation of global development education for children of primary school age. Příspěvek na International seminar of University specialist in didactics and teachers of Geography and Nature Studies: “Innovations in geography and nature studies education”. Krakow, Poland, 26. – 27. září 2013. (přednáška)

Účast celého řešitelského týmu pedagogů projektu (Blažek, Karvánková, Kraft, Popjaková, Vančura) včetně vybraných studentů (Dvořák, Soukupová) na konferenci „Nové metody výuky geografie“, která se konala pod záštitou katedry geografie, PřF, Univerzity Palackého v Olomouci, 27. – 28. září 2013. V rámci jednotlivých sekcí byly diskutovány především otázky výuky geografie na vysokoškolských ne/geografických pracovištích a aplikace nových metod výuky zeměpisu, především badatelsky orientovaného vyučování, globálního rozvojového vzdělávání a projektové výuky, do výuky na VŠ, SŠ i ZŠ. (aktivní diskuze a účast všech členů u kulatých stolů).

Kraft, S. (2013): Nodal regions based on transport flows in the Czech Republic: approaches and applications. Příspěvek na 9. ročníku Polish, Czech and Slovak Geographical Seminar “Accessibility and Participation as Fields of Geographical Research”. Sulejów, Poland, 2. – 4. října 2013. (přednáška)

4. Publikace vydané za podpory projektu GAJU 162/2013/S v roce 2013

Karvánková, P. (2013): Vývoj didaktiky geografie a nové trendy výuky zeměpisu v česku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica IV, Folia 148. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 100 – 108. ISSN 2081 - 3341

5. Aplikované výsledky

Organizace didakticko-osvětové akce „GIS Day“, která proběhla 12. prosince 2013 a v rámci níž byly aplikovány postupy BOV při práci s geografickými informačními systémy. Semináře se zúčastnili studenti Gymnázia Česká a olympijských nadějí (celkem 25 studentů) a studenti

Gymnázia Jírovcova (celkem 18 studentů), zároveň se studenty PF JU oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (40 studentů).

Zorganizování semináře dne 16. prosince 2013 pro studenty KGE PF JU na téma „Projektově a problémově orientované studium – teoretické základy užité v praxi“. Přednášející Ing. Petr Hynek, Centrum pro inovace v inženýrském vzdělávání. Účast 24 učitelských oborů studentů KGE PF JU.

Umístění studentky Lucie Soukupové z KGE PF JU v rámci 9. ročníku celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a zároveň 3. ročníku soutěže o cenu Stanislava Řeháka. Lucie Soukupová získala dne 27. září 2013 1. místo za svou diplomovou práci "Interaktivní česko-anglický výukový program k výuce regionální geografie Ameriky" (Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.). 

 

Výsledky projektu GAJU 162/2013/S za druhý rok řešení (rok 2014):


1. Diplomové práce za rok 2014

Obhájené diplomové práce vytvořené za podpory projektu GAJU 162/2013/S:

Ležák Martin: Implementace badatelsky orientovaného vyučování v hodinách zeměpisu na příkladu geografie města
Vedoucí práce: RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D., oponent z PřF Olomouc

Dvořák Jan: Využitelnost geocachingu ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ 
Vedoucí práce: Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

Zadané diplomové práce vytvořené za podpory projektu GAJU 162/2013/S:

Kluzáková Lenka: Využitelnost hry geocaching ve výuce vlastivědy na 1. stupni ZŠ (s praktickou ukázkou při výuce místního regionu Jindřichohradecko) 
Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Jolana Koubová: Náměty na projektovou výuku místního regionu na II. stupni ZŠ (na příkladu mikroregionu Lipensko) 
Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Eva Štěpánová: Náměty pro globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku s využitím pedagogického přístupu Filozofie pro děti 
Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Michaela Trnková: Náměty pro globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku s užitím metodiky projektového vyučování 
Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Rozpracované diplomové práce vznikající za podpory projektu GAJU 162/2013/S:

Nedvědová Šárka: Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu (složky: hydrologie, meteorologie a klimatologie, kartografie a GIS)
Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Vacková Vendula: Badatelsky orientované učení ve výuce fyzického zeměpisu (složky: geologie a geomorfologie, biogeografie a pedologie)
Vedoucí práce: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

2. Spolupráce

V rámci druhého roku řešení projektu (2014) byla nadále rozvíjena a prohloubena navázaná spolupráce s partnerskými základními a středními školami. Konkrétně s Gymnáziem v České ul., České Budějovice, s Gymnáziem v ul. Jírovcova, České Budějovice, se ZŠ Máj, České Budějovice, se ZŠ v Hluboké nad Vltavou, ZŠ v Dačicích, ZŠ Jindřichův Hradec a s Gymnáziem Prachatice, nově byla navázána aktivní spolupráce se ZŠ Jesenice aj. Vybraní pedagogové (vyučující zeměpisu) z těchto spolupracujících škol se v rámci druhého roku řešení grantového projektu aktivně podíleli na přípravě pilotních metodických materiálů

k BOV zeměpisu a jejich odborných konzultací. Zároveň předběžné výsledky projektu byly skrze ně prakticky realizovány a reflektovány v přímé výuce zeměpisu na základních, resp. středních školách. Součástí pilotní výuky byla rovněž aktivní evaluace vytvořených výukových a metodických materiálů i samotné praktické badatelsky orientované výuky zeměpisu. Tito spolupracující učitelé ze všech uvedených participujících škol se zároveň aktivně účastnili pořádaného semináře Geografické didaktické dny (GEODID) a věnovali se diskusi a praktickému ověřování vytvořených materiálů k BOV zeměpisu.

Zároveň s Gymnáziem v České ul., a s Gymnáziem v ul. Jírovcova v Českých Budějovicích byla rozšířena participace založením Zeměpisného badatelského klubu. Studenti KGE PF JU v Českých Budějovicích (z řad budoucích učitelů) se v rámci Zeměpisného badatelského klubu věnují přípravám materiálů BOV zeměpisu a jejich realizaci a ověřování v praxi. Zeměpisný badatelský klub dobrovolně, v rámci mimoškolních aktivit, navštěvují žáci nižších ročníků uvedených participujících škol. Aktivity klubu jsou zacílené na badatelsky orientované vyučování, poznávání zeměpisu/geografie z jiných úhlů pohledu vedoucí k zatraktivnění zeměpisné výuky a vzniku zájmu o tento obor. Děti se dostávají do přímého kontaktu s vědeckou prací, zkoušejí si práci s přístroji přímo v terénu či přímo na vědeckém pracovišti, navštěvují řadu vzdělávacích institucí aj.

Ve snaze o uplatnění výsledků grantového výzkumu v širším kontextu byla navázána v roce 2014 spolupráce se School of Education, The University of Sheffield (konkrétně s dr. Chris Winter) a s Institutem výzkumu školního vzdělávání při Pedagogické fakultě MU v Brně (konkrétně s doc. Tomášem Janíkem) a zároveň s Katedrou pedagogiky a psychologie PF JU v Českých Budějovicích. V současné době probíhá příprava další společné spolupráce a rozvoj konceptu BOV zeměpisu.

3. Účast na kongresech, konferencích a sympoziích v roce 2014

1) Pilotní výsledky výzkumu získané v rámci grantového projektu byly představeny na mezinárodní konferenci IGU Regional Conference in Kraków, Poland, 18. – 22. srpna 2014.

Prezentované příspěvky (přednáška):

Karvánková, P., Osuch, W. (2014): Selected Aspects of Innovation in the Training of Geography Teachers in Poland and the Czech Republic. International Geographical Union (IGU) 2014, Regional Conference, Cracow, 18-22 August 2014.

Kraft, S. (2014): Daily spatial mobility in the Czech Republic: challenges for current transport geography. International Geographical Union (IGU) 2014, Regional Conference, Cracow, 18-22 August 2014.

2) Vytvořené konkrétní pilotní příklady a úlohy vhodné pro BOV v hodinách zeměpisu byly představeny zástupcům participujících základních a středních škol a zároveň prakticky ověřeny v rámci proběhlého pedagogického semináře Geografické didaktické dny (GEODID), Aktuální výzvy ve výuce zeměpisu, který proběhl na KGE PF JU v Českých Budějovicích ve dnech 21. – 22. listopadu 2014. Seminář představoval diskusní fórum studentů PF JU v ČB a odborníků/geografů z celé České republiky, Slovenska, Polska i zástupců z Turecka, kterých přijelo více než 60. Zároveň se semináře účastnilo 40 učitelů zeměpisu ZŠ a SŠ z praxe a desítky studentů PF JU v Českých Budějovicích.

Výukové aktivity zaměřené na BOV zeměpisu v rámci GEODIDu:

Karvánková, P., Dvořák, J., Bicanová, J., Nedvědová, Š., Zuntová, T., Mráz, L., Barda. J.: „Badatelsky orientované vyučování zeměpisu a využití hry geocaching ve výuce zeměpisu“. Terénní aktivita v parku Stromovka.

Náplň aktivity:

Badatelsky orientované vyučování umožňující práci žáků v reálném prostředí, a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci a při správném výběru obsahu učiva, vede k efektivnějšímu pochopení probírané látky a má značný potenciál zatraktivnit pro žáky přírodní vědy. Výuková aktivita bude zaměřena na praktickou terénní výuku zeměpisu ve smyslu badatelsky orientovaného vyučování. Pedagogové se seznámí se základními pravidly hry geocaching, osvojí si práci s GPS navigací a získají praktickou zkušenost s geocachingem a možnostmi jeho využití ve výuce zeměpisu. Zároveň si osvojí práci s teodolitem přímo v terénu. Vyzkoušejí si základní principy měření s anemometrem, hlukoměrem či práci s půdní sondou při tvorbě půdních profilů. Aktivita bude probíhat v parku Stromovka v Českých Budějovicích. Na realizaci aktivity v terénu se aktivně podíleli studenti KGE PF JU, kteří představovali a lektorovali jednotlivé výukové aktivity BOV zeměpisu.

Blažek, V., Dvořák, J.: „Možnosti využití Arc GIS online ve výuce (nejen) zeměpisu“. Praktický workshop.

Náplň aktivity:

Arcgis online je nástroj pro vytváření map a mapových aplikací. Lze s ním pracovat odkudkoliv a v dnešní době technických možností školy (chytré tabule, projektory, připojení k internetu) je skvělým pomocníkem při vytváření interaktivní výuky. Již nemusíte používat při výuce, nejenom zeměpisu či dějepisu, zastaralé nástěnné mapy. Pravda tyto mapy mají své kouzlo, bohužel však dnešní žáky oslovují více technické aplikace a možnosti používání mapových serverů online. Možnost reagovat aktuálně na rychlé změny (např. vznik nových států, změna státní hranice aj.), které se v klasických učebnicích objeví bohužel až za několik let, to vše tento nástroj umožňuje a zdarma. Zatím není příliš mezi učiteli rozšířeno povědomí o tomto nástroji a jeho zajímavých možnostech.

Mládek, J., Popjaková, D,. Káčerová, E., Vančura, M.: „Změny demografického chování v 2. polovině 20. století a na začátku 21. století“. 
Kulatý stůl.

Náplň aktivity:

Premenám demografického správania sa dostalo veľkej pozornosti viacerých vedných disciplín (demografia, sociológia, demogeografia) a mimoriadne sa o ne zaujíma i spoločenská prax. Najskôr, a to od 70. rokov 20. storočia, sa zmeny prejavili v demografickom správaní obyvateľstva krajín západnej a severnej Európy, neskôr boli identifikované v regiónoch strednej, východnej a južnej Európy. Zmeny sa výrazne prejavujú v troch oblastiach: reprodukčné správanie, starnutie obyvateľstva a rodinné správanie.

V oblasti reprodukčného správania dochádza k poklesu intenzity pôrodnosti a plodnosti, miery reprodukcie klesajú pod záchovnú hranicu. S poklesom plodnosti a reprodukcie súvisí aj proces starnutia obyvateľstva (zdola). Starnutie populácie sa súčasne prejavuje rastom početnosti a podielu starších vekových kategórií (starnutie zhora).Veľké premeny sa uskutočňujú i v oblasti rodinného správania (formovanie a rozpad rodiny). Odďaľuje sa uzatváranie manželstva, narastá podiel slobodných, rozširujú sa kohabitácie, zmenšuje sa veľkosť rodín, narastá rozvodovosť.

Teoretickú koncepciu explanácie zmien demografického správania predstavuje model druhého demografického prechodu. Vhodnou teoretickou bázou pre vysvetlenie zmien rodinného správania je teória civilizačných, osobitne tzv. Tretej vlny. V príspevku sú analyzované zmeny demografického správania populácie Európy, pričom osobitný zreteľ je kladený na poznanie vývoja správania obyvateľstva Českej republiky a Slovenskej republiky. Demografické správanie obyvateľstva je akýmsi barometrom stupňa vývoja spoločnosti. Ide o aspekt sociálnych prejavov, ktorý je napriek komplikovaným súvislostiam a väzbám, významný a vhodný na bližšie poznávanie a identifikovanie už deťmi základných, tiež stredných škôl. Učiť sa a pozorovať príčiny a prejavy zmien demografického správania u nás, hľadať ich schémy a vzorce, aj na základe uvedomovania si a poznania príkladov z vlastného okolia, je zároveň téma, ktorá môže byť pre deti zaujímavá a príťažlivá. Príspevok prezentovaný v rámci okrúhleho stola má ambíciu pomôcť učiteľom zatraktívniť výuku odpovedajúcich tém na hodinách zemepisu. A to cestou navádzania žiakov nielen pasívne prijímať a memorovať poznatky, ale žiakov aj aktívne zapájať do bádania, uvažovania. Viesť ich zisťovať, poznávať, hodnotiť a prezentovať demografické poznatky. Počas diskusie v rámci okrúhleho stola si učitelia budú môcť vyskúšať niektoré metódy demografického skúmania na základe použitia rôznych poskytnutých tabuľkových, grafických a mapových podkladov, absolvujú komentovaný demografický kvíz, vyskúšajú si hľadať a získajú prehľad o zdrojoch demografických dát a pod. Tým sa budú ako účastníci diskusie aktívne podieľať na formulovaní a hodnotení demografických procesov. Ponúknuté druhy aktivít budú môcť aplikovať pri práci so žiakmi aj na vlastných hodinách zemepisu.

3) Kraft, S. (2014): Každodenní prostorová mobilita obyvatel v České republice - rozdíly, podobnosti, kontexty. XVII. česko-slovenský akademický geografický seminár. Geografický ústav SAV, Piešťany, 6. - 8. 10. 2014

Kraft, S., Marada, M. (2014): Dopravní a sociogeografická regionalizace Česka. 23. sjezd České geografické společnosti, 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti,„Geografie v srdci Evropy“, Praha, 25.–28. srpna 2014.

Kraft, S., Horňák, M. (2014): Dopravno-geografická regionalizácia Slovenska. 40. výročí založenia Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny. Prírodovedcká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 6. - 8. 11. 2014

4. Publikace vydané za podpory projektu GAJU 162/2013/S v roce 2014:

Karvánková, P., Popjaková, D., Kovaříková, V. (2014): Náměty na globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica VI, Folia 162, Innowacje w koncepcji kształcenia na różnych etapach edukacyjnych. Kraków, s. 183-196. ISSN: 2084-5456

5. Aplikované výsledky za rok 2014:

1) Organizace odborného pedagogického semináře pro studenty, odborníky/geografy a učitele zeměpisu ZŠ a SŠ s názvem Geografické didaktické dny (GEODID) – Aktuální výzvy ve výuce zeměpisu. Seminář se konal na KGE PF JU v Českých Budějovicích ve dnech 21. – 22. listopadu 2014.

Seminář představoval diskusní fórum studentů PF JU v ČB a odborníků/geografů z celé České republiky, Slovenska, Polska i zástupců z Turecka. Zároveň se semináře účastnilo téměř 40 učitelů zeměpisu ZŠ a SŠ z praxe. Celkem seminář absolvovalo více než 150 účastníků, především z řad studentů VŠ, učitelů zeměpisu ze ZŠ a SŠ a odborníků/geografů z vybraných vysokoškolských tuzemských i zahraničních pracovišť.

Setkání odborníků/geografů a učitelů (nejenom) zeměpisu v praxi. Hlavním tématem semináře byly „Aktuální výzvy ve výuce zeměpisu“. Cílení diskuzí odborníků bylo především na moderní trendy výuky zeměpisu, především badatelsky orientované vyučování, dále byly diskutovány současné překážky a problémy výuky zeměpisu. Hlavní myšlenkou semináře byla otevřená diskuze studentů zeměpisu a učitelů, kteří jsou v přímém kontaktu s realitou výuky zeměpisu v praxi s odborníky/geografy nad geografickými tématy s přihlédnutím k badatelsky orientovanému vyučování zeměpisu.

Badatelsky orientované vyučování zeměpisu umožňuje práci žáků v reálném prostředí a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci. Při správném výběru obsahu učiva vede k efektivnějšímu pochopení probírané látky a má značný potenciál zatraktivnit pro žáky přírodní vědy a jejich studium. Využití metod badatelsky orientovaného vyučování je schopno eliminovat nedostatek praktických ukázek a pokusů v hodinách zeměpisu i nedostatečný rozvoj instrumentálních dovedností žáků. Snahou je především přiblížit výuku praktickému životu žáků. Badatelsky orientované vyučování představuje moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách zeměpisu umožňuje jednak zvýšení motivace a zájmu studentů o probírané učivo a zároveň rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy. Všechny výukové aktivity především studentů a učitelů v rámci Geografických didaktických dnů byly realizovány formou „učení hrou“ s tendencí aktivního zapojení samotných účastníků semináře do výukových aktivit. Snahou bylo skrze badatelsky orientované vyučování přiblížit žákům, ale nyní především vysokoškolským studentům a učitelům z praxe, nové vědecké postupy a badání v daných oborech co nejjednodušší a nejpochopitelnější formou.

Vybrané výukové aktivity, které byly realizovány v rámci řešeného grantového projektu na odborném semináři GEODID, a na nichž se podíleli řešitelé projektu z řad pedagogů i především z řad studentů jsou podrobněji charakterizovány viz Ad 2) část II.

Součástí programu pořádaného odborného semináře GEODID bylo i zasedání Sekce geografického vzdělávání České geografické společnosti a zasedání Sekce regionální geografie České geografické společnosti. V rámci těchto jednání byla řešena hlavní problémová témata související se zeměpisným vzděláváním jak na úrovni celorepublikové, tak i regionální a díky zahraničním hostům mnohdy i na úrovni mezinárodní. Zároveň byla pozornost věnována možnostem začleňování BOV zeměpisu do RVP ZV a ŠVP ZV a diskutován jejich význam pro budoucnost geografického vzdělávání. 

Více informací, fotografie a video ze semináře GEODID naleznete zde

2) Pořádání výukového cyklu badatelských aktivit s názvem Zeměpisné badatelské dny pro ZŠ Jesenice aneb Zeměpis trochu jinak!

Během oborových dnů navštíví ZŠ Jesenice se svými žáky 6. – 9. tříd celkem 3x České Budějovice, konkrétně KGE PF JU. Během doby zde strávené se žáci seznámí s badatelsky orientovaným vyučováním zeměpisu v praxi. Náplní oborových dnů bude práce s geografickými informačními systémy, který umožňuje např. vytváření mapových podkladů. Další připravenou aktivitou je práce s přístroji, jež jsou důležité pro získání geografických dat. Nebude chybět ani práce s GPS, hra geocaching, měření hluku aj.   
Termíny konání: 3. 11. 2014, 11. 3. 2015, 14. 4. 2015

Více informací z realizace aktivit pro ZŠ Jesenice v rámci Zeměpisných badatelských dnů naleznete zde

3) Založení a realizace aktivit BOV zeměpisu v rámci Zeměpisného badatelského klubu 
Podrobná charakteristika aktivit a práce studentů KGE PF JU v rámci Zeměpisného badatelského klubu. 
Více informací z realizace aktivit Zeměpisného badatelského klubu naleznete zde

4) Konkrétní pilotní příklady úloh vhodných pro BOV v hodinách zeměpisu byly ověřovány v praxi v rámci Pedagogických dnů 2014 pořádaných Katedrou pedagogiky a psychologie PF JU ve dnech 23. – 24. 4. 2014.

Výukové aktivity realizované díky grantovému projektu v rámci Pedagogických dnů:

Karvánková, P., Blažek, M., Dvořák, J.: Geocaching ve výuce zeměpisu

Téma geocachingu ve výuce zeměpisu je v českém prostoru relativně stále nové, avšak i přesto se začíná rychle prosazovat do výuky. Svědčí o tom nejenom rychle rostoucí komunita lidí, tzv. kačerů, kteří mají geocaching jako svůj koníček, ale i webové příspěvky pedagogů na portále RVP či geografické soutěže pro školy postavené na geocachingu. Cílem naší aktivity je seznámit zájemce, formou zážitkové výuky, s možnou podobou a organizací výuky s využitím hry geocaching. Zájemci se seznámí se základními pravidly hry geocaching, osvojí si práci s GPS a získají praktickou zkušenost s geocachingem a možnostmi jeho využití ve výuce. 

Výukové terénní aktivity se účastnilo více než 30 studentů PF JU v Českých Budějovicích.

Hynek, P.: Projektově orientované studium – nový pohled na vzdělávání

Seminář, na němž se studenti formou vzájemného porovnání seznámí s novým přístupem v projektově orientovaném studiu, s novým pohledem na vzdělávání v budoucnosti a v němž si na vlastní kůži vyzkoušejí, co to znamená radost z objevování a radost z učení a radost z učitelské práce

Více informací o aktivitách KGE PF JU v rámci Pedagogických dnů 2014 naleznete zde.