Výzkumné granty a projekty:


Karvánková, P. 2015. (řešitelka projektu za KGE PF JU) - Projekt IP JU 2015 P02 s názvem "Inovace praktické výuky na PF JU".

Karvánková, P., 2014. (řešitelka projektu) - Projekt IP14 26/2b/PF s názvem "Inovace předmětu praktické výuky geografie skrze badatelsky orientované vyučování".

Karvánková, P., 2013 – 2015. (garant projektu za KGE PF JU) - mezinárodního projektu „Za změnou je učitel!“ aneb Strategický přístup k ukotvování globálního rozvojového vzdělávání v českém a polském prostředí. Grant organizace Člověk v tísni, EU a České rozvojové agentury.

Karvánková, P., 2013 – 2015. (hlavní koordinátorka projektu za PF JU) - „Environmentální ekologické vydavatelství“ podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR. Hlavní řešitel projektu Camapanula, o. s.

Vančura, M., Popjaková, D., Kraft, S., Karvánková, P., Blažek, M., 2013–2015. „Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu“. grant GA JU. reg. č.  162/2013/S.

Karvánková, P. 2013 – 2014. (koordinátorka projektu za KGE PF JU) – projekt Varianty „Kvalita nebo kvantita“.  Vzdělávací program organizace Člověk v tísni a EUROPEAID.

Karvánková, P., 2013.  „Inovace praktické terénní výuky a projektového vyučování fyzické geografie“, - FRVŠ č. 1221/2013.

Nováček, A., 2013. Zavedení nového předmětu Střední Evropa mezi Východem a Západem. Grantový projekt FRVŠ 2013., reg. č. 1200/2013.

Karvánková, P., 2011. "Inovace praktické výuky a terénních cvičení z fyzické geografie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích", projekt FRVŠ 2822/2011

Vančura, M., Kubeš, J., Kraft, S., Karvánková, P., Blažek, M., 2010 - 2011. "Geografické aspekty organizace funkčního městského regionu Českých Budějovic", grant GA JU, reg. č. 072/2010/S.

Kubeš, J. 2009. "Urbánní geografie a územní rozvoj měst a aglomerací, tvorba nového předmětu pro studijní obor geografie pro veřejnou zprávu". Projekt FRVŠ 1976/2009

Szczyrba, Z., Kirchner, K., Vančura, M.., 2009 - 2012. ""Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy". OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. CZ.1.07 7.2.4/12.

Maryáš, J., ..., Vančura, M., Blažek, M., 2009 - 2011. "Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času". grant GAČR, reg. č. 403/09/0885.

Švec, P., 2007. "Moderní metody mapování ve výuce GIS". Projekt FRVŠ 1165/2007/F6/a

Mičková, K., Vančura, M., Filipová, L., 2007. "Regionální geografie Ameriky - multimediální učebnice pro studenty učitelství zeměpisu pro základní školy. FRVŠ 616/2007

Kubeš, J., 2007. "Příprava bakalářského studijního programu/oboru - Geografie/Geografie ve veřejné správě (GEVES). Rozvojový projekt MŠMT na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích - C 7

Mičková, K., Kubeš, J., Krausmann, F., Gingrich, S., Petek, F., Gabrovec, M. - "Land use / cover changes in Czechia, Austria and Slovenia - exchange of research results, concept of further research cooperation.", mezinárodní grantový projekt ASO BRNO 9 - 2006

Kubeš, J., Mičková, M., 2005. Příprava nového předmětu - Geografie a historie pohraničí České republiky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, grant FRVŠ, reg. č. 1678/2005.

Hartvich, F., ..., Rypl, J., 2005-2007. Spoluřešitel projektu - "Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných částí Šumavy". Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, grant AVČR, reg. č. KJB300460501.

Vančura, M., 2003-2006. Řešitel projektu - "Vliv přímých zahraničních investic na rozvojový potenciál regionů v České republice". Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, grant GAČR, reg. č. 402/03/D089.

Střeleček, F., Vančura, M., 2002-2003. Vymezování horských oblastí v České republice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, grant Evropské unie.

Papáček, M., ..., Kubeš, J., Kössl, R., Rypl, J., Mičková, K., 1999-2003. Biodiverzita a společenstva vod Novohradských hor. Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, grant - MŠMT - CEZ,reg. č. J06/98/124100001.

Vágner, J., ..., Kubeš, J., ..., 2000-2003. Druhé bydlení v České republice a vztah k jiným formám cestovního ruchu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ..., katedra geografie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, ..., grant GAČR, reg. č. 403/01/0726/B.

Kubeš, J., Scholzová, L., Perlín, R., 1997-1999. Trvale udržitelný rozvoj venkova. Stabilita venkovského osídlení a prostorové plánování - významné podmínky trvale udržitelného rozvoje venkova. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, grant GAČR, reg. č. 205/97/0081.

 

Katedra byla také nositelem nebo spolunositelem grantů FRVŠ zaměřených na vybavení katedry geografie, či na problematiku didaktiky geografie a vlastivědy. Část výzkumů byla prováděna mimo grantovou podporu - především těch výzkumů, které se odehrávaly v rámci kvalifikačních prací. Pracovníci katedry také provádějí poměrně rozsáhlou expertizní činnost, zejména v oblasti prostorového plánování a územního rozvoje.