Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

 

Už jsem zpěěěěěět

tel: +420 387 773 063 
e-mail: karvanko@pf.jcu.cz 
konzultační hodiny: po předchozí domluvě emailem či MS Teams

zaměření: didaktika geografie, fyzická geografie, environmentalistika, využití země, krajinná ekologie

 

vyučované předměty: 

 • Didaktika geografie I, Didaktika geografie II
 • Regionální geografie Ameriky
 • Úvod do studia geografie I
 • Průběžná pedagogická praxe, Souvislá pedagogická praxe
 • Globální rozvojové vzdělávání
 • Badatelsky orientované vyučování zeměpisu  
 • Specializační přednášky z fyzické geografie, didaktiky geografie a GIS
 • Geografická exkurze po České republice
 • Terénní cvičení z fyzické geografie
 • Terénní cvičení ze sociální geografie
 • Vstupní pedagogická praxe ze zeměpisu
 • Asistentská praxe I, Asistentská praxe II, Asistentská praxe III, Asistentská praxe IV

Národní škola

 • Základy fyzické geografie pro 1. stupeň ZŠ
 • Terénní cvičení a exkurze z geografie pro 1. stupeň ZŠ 
 • Člověk a jeho svět III. - Rozmanitost přírody

Národní škola - kombinované studium a CŽV 

 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a jeho svět III. - Rozmanitost přírody
 • Terénní cvičení a exkurze z geografie pro 1. stupeň ZŠ
 • Základy fyzické geografie pro 1. stupeň ZŠ

 


CURRICULUM VITAE


Vzdělání

2010

Státní doktorská zkouška (Ph.D.) na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, obor: Fyzická geografie, disertační práce na téma: "Lokální environmentální témata v dyjské části Znojemska"

20042010

Doktorské studium v oboru Fyzická geografie na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Téma disertační práce: Lokální environmentální témata v dyjské části Znojemska

19992004

Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, studijní obor: Učitelství pro střední školy biologie, geologie a zeměpis

 

Zaměstnání

od 2007

Odborná asistentka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Pedagogické fakultě, katedře geografie

 

Další aktivity

2012nyní

členka Ústřední komise Zeměpisné olympiády

2012nyní

členka Rady oborových didaktiků pro 2. stupeň ZŠ

2011–2013

členka interní oborové komise FRVŠ, tematického okruhu F4 – Inovace studijních předmětů z oblasti „živé“ přírody

2010–nyní

členka Akademického senátu PF JU v Českých Budějovicích (2. volební období)

2010–nyní

externí vyučující na Katedře tělesné výchovy a sportu PF JU

2007 – nyní

koordinátorka programu ERASMUS na katedře geografie PF JU

2007–nyní

garant vzdělávání pro 1. st. ZŠ v rámci katedry geografie PF JU

2004–nyní

členka České geografické společnosti – Jihočeská pobočka 

 


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Hricková, A., Popjaková, D., Karvánková, P.(2019): Prepájanie bádateľsky orientovaného vyučovania v geografii. Biológia - ekológia - chemia,  23, 4, 10-13.

Popjaková, D., Karvánková, P. (2018): Modern School Geography and Inquiry Education. Studia Geographica, 12, 166-179, DOI: 10.24917/20845456.12

Karvánková, P., Popjaková, D. (2018): How to link geography, crosscurricular approach and inquiry in science education at the primary schools. International Journal of Science Education, 40 (7), pp. 707-722. DOI: 10.1080/09500693.2018.1442598

Staněk, M., Karvánková, P., Popjaková, D., Kuřimská, M., Vančura, M. (2017): Týmové vyučování v kontextu mezioborové spolupráce. Geografická revue, 13, 1, s. 43 - 50.

Karvánková, P., Popjaková, D., Nováková, E. (2017): Využití Postcrossingu ve výuce zeměpisu na základní škole. Geografické rozhledy, 26, 3, s. 13–14. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J., eds. (2017): Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, 297 p. DOI 10.1007/978-3-319-43614-2

Karvánková, P., Marada, M., Řezníčková, D., Madziková, A., Piróg, D. (2017): Geographical Education from the Czech, Slovak and Polish Point of View. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 1-11. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š. (2017): Inquiry-Based Education of Physical Geography. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 63-86.  

Karvánková, P., Popjaková, D., Kubelková, J, Skalická, P., Horejš, P., Klučka, Š., Martinková, M., Kochánek, M. (2017): Global Development Education: Czech Approach in the Spread of Global Awareness. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 87-114. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š., Dvořák, J. (2016): Bádání dětí v rámci zeměpisu na 2. stupni základních škol: měříme hluk v terénu. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 263-270. ISBN 978-80-7394-619-7

Binterová, H., Hašek, R., Karvánková, P., Pech, P., Petrášková, V. (2016): Klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 147 s. ISBN 978-80-7394-585-5

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Krejčí, J., Soukupová, L. (2016): Integrated thematic teaching of the regional geography in the elementary school. In Lnenička, L. (ed.): Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Masarykova univerzita, Brno, s. 427-437. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016

Popjaková, D., Karvánková, P., Vančura, M., Vlažná D. (2016): Linking Geography of Religion Topics with Global Development Education at Elementary Schools. In Lnenička, L. (ed.): Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Masarykova univerzita, Brno, s. 399-407. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016  

Karvánková, P. (2015): Pojetí studijního kurzu Globální rozvojové vzdělávání. In: Kučerová, S., R., Kubelková, J. (eds.): Globální rozvojové vzdělávání v přípravě budoucích učitelů. Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., Praha, s. 29 – 43. ISBN 978-80-87456-74-3

Karvánková, P., Popjaková, D., Kovaříková, V. (2015): Global Education or How to Most Effectively Implement Cross-Disciplinary Themes in the Curriculum of Primary School – Czechia´s Example. RIGEO Review of International Geographical Education Online, Volume 5, Number 1, pp 8-25. ISSN 2146-0353

Karvánková, P. eds. (2015): Badatelsky orientované vyučování zeměpisu. Sbírka úloh implementujících badatelsky orientované vyučování v hodinách zeměpisu. Projekt scienceZOOM2 popularizace VaV. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 181 s.

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Blažek, M., Dvořák, J. (2015): Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu. In: Reiterová, M. (ed): Bádateľské aktivity vo vzdelávaní. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. ŠPÚ, Bratislava, s. 117-132. ISBN 978-80-8118-142-9 

Karvánková, P., Popjaková, D., Kovaříková, V. (2014): Náměty na globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica VI, Innowacje w koncepcji kształcenia na różnych etapach edukacyjnych. Kraków, s. 183-196. ISSN 2084-5456.

Karvánková, P. (2013). Vývoj didaktiky geografie a nové trendy výuky zeměpisu v Česku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica IV, Współczesne obszary badań w dydaktyce geografii, s. 100-108.

Karvánková, P., Blažek, M., Nedvědová, Š. (2012): Analýza vývoje říčních toků a úpravy vodních ploch ve městě České Budějovice. In: HERBER, V. eds. Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Sborník příspěvků z 29. výroční konference fyzicko-geografické sekce ČGS, 8. - 9. února 2012, Brno. s. 89 - 94. ISBN 978-80-210-6045-6

Karvánková, P. (2011): Management a návrhy krajinnoekologické optimalizace využívání krajiny v česko-rakouském pohraničí (na příkladu území Znojmo - Retzerland). In: "Geografie pro život ve 21. století" - Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1. 8. - 3. 9. 2010 v Ostravě, Ostravská univerzita v Ostravě, s. 143-155. ISBN 978-80-7368-903-2

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Prostorová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S., Karvánková, P. (2008): Verkehrswesen und Metropolregionen in der Tschechischen Republik. Beiträge zur Kommunal- und Regionalentwicklung, Europäische und nationale Metropolregionen - dargestellt am Beispiel von Sachsen und Tschechien, Heft 47, Chemnitz 2008, s. 53-57. ISSN 0942-5934

Herber, V., Karvánková, P. (2008): Využívání krajiny v česko-rakouském příhraničí (Znojmo-Retz). In: Herber, V. (ed.): "Fyzickogeografický sborník 6. Fyzická geografie a trvalá udržitelnost". Příspěvky z 25. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 30. a 31. ledna 2008 v Brně. s. 29 - 34

Mičková, K., Karvánková, P. (2008): Analýza využívání krajiny v česko-rakouském pohraničí. Abstrakt. In: Popková, K., Šmída, J. (eds.): "Sborník abstraktů z Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti". Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, s. 67, ISBN 978-80-7372-367-5

Hynek, A., Karvánková, P. (2008): Environmental Security Assessment of Znojmia-Retzerland. In" Kol. autorů: "Krajina v kontextu globálních změn: sborník abstraktů z konference": Brno, 25. - 26. ledna 2008, ČR

Karvánková, P. (2007): Chapter 3: The Retz/Znojmo Area: Environmental Security Assessment. In Hynek A., Hynek N., Schrefel CH., Herber V., 2007Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. First published 2007. Vienna : 17&4 Consulting Ltd., 2007. p. 25-38, 81 p.

Hynek, A., Hajszan, R., Karvánková, P., Bohovic, R. (2007): Chapter 4: Social Research of Environmental Security in the Borderland Area. In Hynek A., Hynek N., Schrefel CH., Herber V. Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. First published 2007. Vienna : 17&4 Consulting Ltd., 2007. p. 39-56, 81 p.

Hynek, A., Svozil, B., Karvánková, P., Keprtová, K. (2007): Znojmo - Retz: česko-rakouský venkov. In Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR - výsledky, aplikace a perspektivy. Brno : CZ-IALE, LDF MZLU, 2007. s. 12.

Herber, V., Karvánková, P. (2007): Fyzická geografie & e-learning. In Herber, V. Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání a aplikace. Příspěvky z 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2007 v Brně. Brno: [s.n.], 2007.

Karvánková, P. (2007): Hodnocení environmentální bezpečnosti území Znojmo-Retz. In Herber, V. Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání a aplikace. Příspěvky z 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2007 v Brně. Brno: [s.n.], 2007.

Hynek, A., Karvánková, P., Svozil, B. (2007): Hledání environmentální bezpečnosti pro území Znojmo - Retz v česko-rakouském příhraničí. In Sborník z celostátní konference - VII. ročník celostátní konference ENVIRO 2007, 26. - 27. 4. 2007. Kladno : CERT Kladno s.r.o. a Středočeský kraj, 2007. s. 260-264.

Karvánková, P. (2007): Environmentální bezpečnost v území Znojmo - Retz. In Študentská vedecká konferencia, 18. apríl, 2007, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov - 2. zväzok. 1. vyd., KARTPRINT, Bratislava, 2007, s. 223 - 225.

Karvánková, P. (2007): E-learning ve výuce Fyzické geografie. In Študentská vedecká konferencia, 18. apríl, 2007, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov - 2. zväzok. 1. vyd., KARTPRINT, Bratislava, 2007, s. 280 - 282.

Hynek, A., Karvánková, P., Svozil, B. (2007): Environmentální bezpečnost území Znojmo-Retz. In Dreslerová, J., Grohmanová, L. Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bílé Karpaty. 2007. s. 38-42

Karvánková, P. (2007): Hodnocení environmentální bezpečnosti území Znojmo-Retz. In: Herber, V. (ed.): "Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání a aplikace". Příspěvky z 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické

Herber, V., Karvánková, P. (2007): Fyzická geografie & e-learning. In: Herber, V. (ed.): "Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání a aplikace". Příspěvky z 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2007 v Brně. s. 172 - 178

Karvánková, P. (2007): Environmentální dopady lidských činností v dyjské části Znojemska. In Kraft, S., et al. Česká geografie v evropském prostoru. Sborník z XXI. sjezdu ČGS. České Budějovice : JU v Českých Budějovicích, 2007. Sekce 2 - Proměny krajiny a udržitelný rozvoj. s. 390-397.

Karvánková, P. (2007): Využití e-learningu ve výuce Fyzické geografie. In Kraft, S., et al. Česká geografie v evropském prostoru. Sborník z XXI. sjezdu ČGS. České Budějovice : JU v Českých Budějovicích, 2007. Sekce 5 - Výuka zeměpisu a zeměpisem. s. 1009-1015.

Hynek, A., Karvánková, P., Šmída, J. (2007): Geografická expedice Frýdlantsko. In Kraft, S., et al. Česká geografie v evropském prostoru. Sborník z XXI. sjezdu ČGS. České Budějovice : JU v Českých Budějovicích, 2007. Sekce 5 - Výuka zeměpisu a zeměpisem. s. 1000-1009.

Karvánková, P. (2006): Lokální environmentální témata krajiny dyjské části Znojemska. In Baláž, I, Jakab, I. Zborník zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníků. Nitra : FPV UKF, 2006. s. 50.

Karvánková, P. (2006): Politika krajiny dyjské části Znojemska. In Herber, V. Fyzickogeografický sborník 4. Fyzická geografie - teorie a aplikace. Příspěvky z 23. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 14. a 15. února 2006 v Brně. Brno: [s.n.], 2006. s. 80-83.

Karvánková, P. (2006): Městská a příměstská krajina města Znojma. In Sirotiak, M, Littera, P. Študentská vedecká konferencia. Zborník recenzovaných príspevkov. 2 zväzok. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2006. s. 107-190.

Hynek, A., Karvánková, P., Svozil, B. (2006): Znojmo-Retz: česko-rakouský venkov. In Mezinárodní geografická konference "150 let geografie na UK" - sborník abstraktů. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006. s. 150.

Hynek, A., Hynek, N., Řezník, T., Karvánková, P. (2005): Středozápadní Morava semiperiferie, nebo periferie?. In NOVOTNÁ, M. Problémy periferních oblastí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2005. s. 148-160.

Karvánková, P. (2004): Současná role Kanady v České republice. Brno, 2004. 108 s. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Diplomová práce.

 


GRANTY

Karvánková, P. 2016 - 2018 (spoluřešitelka projektu) - GA ČR 16-00695S "Terénní výuka jako silná výuková strategie" (hl. řešitel - doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.)  

Karvánková, P. 2016 - 2018. (spoluřešitelka projektu za KGE PF JU) - Projekt IP JU 2015 P02 s názvem "Inovace metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování" (hl. řešitel - prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.)  

Karvánková, P., 2016 – 2018. (spoluřešitelka projektu) - „Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů“. grant GA JU. reg. č. 160/2016/S (hl. řešitel - Mgr. Michal Vančura, Ph.D.) 

Karvánková, P. 2014 - 2015 (mentor pedagogů a koordinátor PT za KGE PF JU) - Projekt scienceZOOM2 popularizace VaV. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0002). 

Karvánková, P. 2015. (řešitelka projektu za KGE PF JU) - Projekt IP JU 2015 P02 s názvem "Inovace praktické výuky na PF JU".

Karvánková, P., 2014. (řešitelka projektu) - Projekt IP14 26/2b/PF s názvem "Inovace předmětu praktické výuky geografie skrze badatelsky orientované vyučování".

Karvánková, P., 2013 – 2015. (garant projektu za KGE PF JU) - mezinárodního projektu „Za změnou je učitel!“ aneb Strategický přístup k ukotvování globálního rozvojového vzdělávání v českém a polském prostředí. Grant organizace Člověk v tísni, EU a České rozvojové agentury.

Karvánková, P. 2013 – 2014. (koordinátorka projektu za KGE PF JU) – projekt Varianty „Kvalita nebo kvantita“.  Vzdělávací program organizace Člověk v tísni a EUROPEAID.

Karvánková, P., 2013 – 2015. (spoluřešitelka projektu) - „Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu“. grant GA JU. reg. č.  162/2013/S

Karvánková, P., 2013 – 2015. (hlavní koordinátorka projektu za PF JU) - „Environmentální ekologické vydavatelství“ podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR. Hlavní řešitel projektu Camapanula, o. s.

Karvánková, P., 2013. (řešitelka projektu) - FRVŠ č. 1221/2013 s názvem „Inovace praktické terénní výuky a projektového vyučování fyzické geografie“.

Karvánková, P., 2010 – 2013. (odborný pracovník JCU) - „Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy“. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. CZ.1.07/2.4.00/12.0066

Karvánková, P., 2011 – (řešitelka projektu) - FRVŠ č. 2822/2011 s názvem „Inovace praktické výuky a terénních cvičení z fyzické geografie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“.

Karvánková, P., 2010 – 2011. (spoluřešitelka) -  „Geografické aspekty organizace funkčního městského regionu Českých Budějovic“, grant GA JU, reg. č. 072/2010/S.

Karvánková, P., 2010. (odborný pracovník) - Generel městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. (MOTT MACDONALD, s.r.o.)