Seznam literatury připravený pro diskuzi v rámci státní závěrečné zkoušky z geografie


Studenti prostudují minimálně 10 položek z uvedené literatury a vytištěný seznam těchto položek přinesou na státní zkoušku. Studenti budou schopni diskutovat problematiku jednotlivých monografií či článků v průběhu zkoušky. Výběr jiné literatury mimo uvedený seznam je nutné předem prodiskutovat s odborníkem z katedry na danou problematiku. 

 

Sociální geografie:

Monografie:

BLAŽEK, L, UHLÍŘ, D., (2002): Teorie regionálního rozvoje - nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha, 212 s.

DŽUPINOVÁ, E., HALÁS, M., HORŇÁK, M., HURBÁNEK, P., KÁČEROVÁ, M., MICHNIAK, D., ONDOŠ, S., ROCHOVSKÁ, A. (2008): Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska. Geografika, Bratislava, 186 s.

HALL, P. G. (2002): Urban and Regional Planning. Routledge, New York, 248 s.

HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: Transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 147 s.

HAMPL, M. a kol. (2001): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 328 s.

HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha, 255 s.

IRA, V., PODOLÁK, P. (2010): Sídelná štruktúra Slovenska (diferenciácie v čase a priestore). Geographia Slovaca, 27, Geografický ústav SAV, Bratislava, 172 s.

IVANIČKA, K. (1983): Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. SPN, Bratislava, 448 s.

JEŘÁBEK, M., POHAJDOVÁ, B., RAŠKA, P. (2010): Regionální výzkum v česko-německém pohraničí. Acta Universitatis Purkynianae. Studia Geographica IX., UJEP, Ústí nad Labem, 138 s.

KUBEŠ, J. a kol. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I. Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica, 166 s.

KUBEŠ, J. a kol. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica, 189 s.

KUBEŠ, J., ed. (2000): Problémy stabilizace venkovského osídlení. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 164 s.

MARADA, M. (2010): Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. ČGS, Praha, 165 s.

MATUŠKOVÁ, A., NOVOTNÁ, M. a kol. (2007): Geografie města Plzně. Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, Plzeň, 184 s.

NOVOTNÁ, M., ed. (2005): Problémy periferních oblastí. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 184 s.

OUŘEDNÍČEK, M., ed. (2006): Sociální geografie pražského městského regionu. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 159 s.

SKOKAN, L. (1998): Úvod do teorie geografie 1. UJEP, Ústí nad Labem, 148 s.

SÝKORA, L.,ed. (2002): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha, 191 s.

SZCZYRBA, Z. (2005): Maloobchod v ČR po roce 1989: vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci. Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc, 126 s.

VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. a kol. (2004): Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 286 s.

VITURKA, M. a kol. (2010): Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Grada, Praha 227 s.

WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, L, DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J, a kol. (2008): Regionální rozvoj - východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, Praha 475 s.

 

Články:
(maximálně jeden článek)

BEZÁK, A. (2000): Funkčné mestské regiony na Slovensku. Geographia Slovaca, 15, Geografický ústav SAV, Bratislava, 88 s.

HAMPL, M., MARADA, M. (2015): Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie, 120, č. 3, s. 397-421.

KRAFT, S., HALÁS, M., VANČURA, M. (2014): The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: A case study of regional capitals in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 22, č. 1, s. 24-32.

KRAFT, S., MARADA, M., POPJAKOVÁ, D. (2014): Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae, 33, č. 2, s. 139-150.

POPJAKOVÁ, D. (2010). Medzinárodná migrácia na prelome milénií. Slovenská štatistika a demografia, 3, s. 24-46. (úplný text dostupný v pdf formátě na vyžádání)

 

Fyzická geografie:

Monografie:

CZUDEK, T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Moravské zemské muzeum, Brno, 238 s.

DEMEK, J. (1988): Obecná geomorfologie. Academia, Praha, 480 s.

DEMEK, J., QUITT, E., RAUŠER, J. (1976): Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha, 400 s.

DEMEK, J., ZEMAN, J. (1979): Typy reliéfu Země. Academia, Praha, 327 s.

GOUDIE, S. A., KALVODA, J. (2007): Geomorphological variations, Nakladatelství P3K, Praha, 407 s.

JANSKÝ, B., ŠOBR, M. a kol. (2003): Jezera České republiky. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 216 s.

LOŽEK, V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. SPN, Praha, 372 s.

MIGOŃ, P. (2006): Granite landscapes of the World. University Press, Oxford, 384 s.

SMITH, J. M., PARON, P., GRIFFITHS, S. J. (2011): Geomorphological mapping: methods and applications. Elsevier, Amsterdam, 612 s.

STRAHLER, A. (2011): Introducing Physical Geography. John Wiley, 632 s.

 

Články:

(maximálně jeden článek) 

BENITO, G. , BRÁZDIL, R.,  HERGET, J., MACHADO, M. J.(2015): Quantitative historical hydrology in Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 19, č. 8, s. 3517-3539. 

BRÁZDIL, R., DOBROVOLNÝ, P., TRNKA, M., KOTYZA, O., ŘEZNÍČKOVÁ, L., VALÁŠEK, H., ZAHRADNÍČEK, P., ŠTĚPÁNEK, P. (2013): Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD. Climate of the Past, 9 (4), pp. 1985-2002.

BRÁZDIL, R., PFISTER, C., WANNER H., von STORCH, H., LUTERBACHER, J. (2005): Historical climatology in Europe - The state of the art. Climatic Change, 70 (3), pp. 363-430.

CORATZA, P., de WAELE, J. (2012): Geomorphosites and Natural Hazards: Teaching the Importance of Geomorphology in Society. Geoheritage, 4, č. 3, s. 195-203. 

ČURDA, J., JANSKÝ, B., KOCUM, J. (2011): The effects of physical-geographic factors on flood episodes extremity in the Vydra River basin. Geografie – Sborník ČGS, 116, č. 3, s. 335-353.

DOBROVOLNÝ, P., RYBNÍČEK, M., KOLÁŘ, T., TRNKA, M., BÜNTGEN, U. (2015): A tree-ring perspective on tempoval changes in the frequency and intensity of hydroclimatic extremes in the territory of the Czech Republic since 761 AD. Climate and past. 11, č. 10, s. 1453-1466.

HARTVICH, F., MENTLÍK, P. (2010): Slope development reconstruction at two sites in the Bohemian Forest Mountains. Earth Surface Processes and Landforms, 35, č. 4, s. 373-389.

MENTLÍK, P., MINÁR, J., BŘÍZOVÁ, E., LISÁ, L., TÁBOŘÍK, P., STACKE, V. (2010): Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic). Geomorphology, 117, č. 1-2, s. 181-194. 

PÁNEK, T., SMOLKOVÁ, V., HRADECKÝ, J., SEDLÁČEK, J., ZERNITSKAYA, V., KADLEC, J., PAZDUR, A., ŘEHÁNEK, T.: (2013): Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic). Holocene, 23 (2), pp. 218 - 229.

PANIZZA, M. (2001): Geomorphosites: Concepts, methods and examples of geomorphological survey. Chinese Science Bulletin, 46 (SUPPL.), pp. 4-6

PANIZZA, M. (2009): The geomorphodiversity of the Dolomites (Italy): A Key of Geoheritage Assessment. Geoheritage, 1, č. 1, s. 33-42.

REYNARD, E., CORATZA, P. (2016): The importance of mountain geomorphosites for environmental education: Examples from the Italian dolomites and the Swiss Alps. Acta Geographica Slovenica, 56, č. 2, s. 291-303. 

SVOBODA, P., ŠOBR, M., JANSKÝ, B., VLASÁK, T. (2015): Influence of the river floodplain on the regime of the upper Lužnice river. Geografie, 120, č. 3, s. 354-371.

VLČEK, L., KOCUM, J., JANSKÝ, B., ŠEFRNA, L., KUČEROVÁ, A. (2012): Retention potential and hydrological balance of a peat bog: Case study of Rokytka Moors, Otava River headwaters, sw. Czechia. Geografie – Sborník ČGS, 117 (4), pp. 395 - 414.

 

Regionální geografie:

Monografie:

BAAR, V. (2001): Národy na prahu 21. století. Ostravská univerzita, TILIA, 415 s.

BIBÓ, I. (1997): Bída malých národů východní Evropy. Doplněk/Kalligram, Brno/Bratislava, 612 s.

COLE, J. (1996): Geography of the World´s Major Regions. Routledge, New York, 474 s.

ČERNÝ, K. (2012): Svět politického islámu. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 599 s.

HAMARNEHOVÁ, I. (2008): Geografie cestovního ruchu: Evropa. Aleš Čeněk, Plzeň, 271 s.

HAMARNEHOVÁ, I. (2012): Geografie turismu: mimoevropská teritoria. Grada, Praha, 219 s.

HORÁK, S. (2008): Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Karolinum, Praha, 226 s.

HUNTINGTON, S. P. (2001): Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Rybka, Praha, 447 s.

CHÁBERA, S. (1998): Fyzický zeměpis jižních Čech. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 139 s.

IŠTOK, R. (2004): Politická geografia a geopolitika. Prešovská univerzita, Prešov, 392 s.

JEHLIČKA, P., TOMEŠ, J., DANĚK, P., eds. (2000): Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 274 s.

JEŘÁBEK, M. a kol. (2004): České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, 296 s.

KORČÁK, J. (1938): Regionální základy Československa (jeho kmenové oblasti). Orbis, Praha, 170 s.

KOVÁŘ, J. (1999): Asie – dynamický kontinent. Karolinum, Praha, 343 s.

KRÁL, V. (1999): Fyzická geografie Evropy. Academia, Praha, 348 s.

KREJČÍ, O. (2000): Geopolitika středoevropského prostoru. Ekopress, Praha, 319 s.

LANDES, D. S. (2004): Bohatství a bída národů. Proč jsou někteří tak bohatí a někteří tak chudí. Nakladatelství BB/art, Praha, 632 s.

MATLOVIČ, R. (2001): Geografie relígií, Prešovská univerzita, Prešov, 375 s.

MICHAELI, E. (2006): Regionálna geografia Slovenskej republiky. Prešovská univerzita, Prešov, 240 s.

MURPHY, A. B. et al. (2009): The European culture area: a systematis geography. Rowman & Littlefield, Lanham, 425 s.

NOVÁČEK, A. (2012): Dualita Evropy. Historickogeografická analýza. ČGS, Praha.

RUPNIK, J. (1992): Jiná Evropa. Prostor, Praha, 352 s.

SEMOTANOVÁ, E. (2002): Historická geografie českých zemí. Historický ústav AVČR, Praha, 279 s.

SKOKAN, L. (1992): Historickogeografický úvod do regionální geografie. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, 142 s.

ŠLACHTA, M. (2007): Ohniska napětí ve světě. Nakladatelství ČGS, Praha, 186 s.

TOMEŠ, J. (2007): Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě. P3K, Praha, 349 s.

VOTÝPKA, J. (1994): Fyzická geografie Evropy. Universita Karlova, Praha, 258 s.

WOKOUN, R. a kol. (2008): Ekonomika v prostoru – svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR. Linde, Praha, 189 s.

YUSUF, S., NEBESHIMA, K. (2010): Changing the industrial geography in Asia: The impact of China and India. World Bank, Washington, 256 s.

ZWETTLER, O. (1992): Historická geografie světa I.: Evropa (5.-17. století). Masarykova Universita, Brno, 227 s.

 

Články:
(maximálně jeden článek)

HAMPL, M. (2009): Globální systém: stav, současné tendence a možné perspektivy distribuce mocenského potenciálu. Geografie-Sborník ČGS, 114, č. 1, s. 1-20.

KUBEŠ, J. (2011): Chatové oblasti České republiky. Geografický časopis, 63, č. 1, s. 53-68.

NOVÁČEK, A. (2005): Dlouhodobé trendy polarizace prostoru v Česku v zrcadle populačního vývoje. Historická geografie, 33, HÚ AV ČR, Praha, s. 367-396.