Aktuální návrhy témat Bakalářských a Diplomových prací vydáno 22.11.2021BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

Mgr. Vojtěch Blažek

 1. Volné téma: Libovolná práce po předchozí konzultaci tématicky zaměřená na GIS, VR, AR, Orientační běh

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

 1. Pěší doprava v historickém centru Českých Budějovic
 2. Prostorová analýza letecké dopravy ve vybraném světovém makroregionu
 3. Geografické faktory ovlivňující dopravní nehodovost motocyklové dopravy
 4. Volné téma na základě domluvy

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

 1. Stabilizace venkovských základních škol s malým počtem žáků v okrese České Budějovice   (Šárka Kolářová)
  Rozhovory s představiteli venkovských ZŠ s malým počtem žáků, obecních úřadů (které ZŠ zřizují) a školských úřadů v okrese České Budějovice, zaměřených na získání informací o žácích a učitelích ZŠ, o vztazích ZŠ a vedení obce a o vztazích ZŠ a komunity obyvatel obce. Shromáždění námětů na stabilizaci venkovských ZŠ s malým počtem žáků v okrese České Budějovice na základě uskutečněných rozhovorů a na základě literatury.
 1. Geografie pěstování cukrové třtiny ve světě
  Představení rozmístění ploch a produkce cukrové třtiny ve státech a regionech světa pomocí metod statistiky a tematické kartografie. Vysvětlení tohoto rozmístění na základě vhodnosti přírodních podmínek a na základě sociálně ekonomických faktorů. Vývoji ploch a produkce cukrové třtiny a porovnání s vývojem ploch a produkce cukrové řepy.

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

 1. Stereotypy o národech střední Evropy: současný český pohled v mezigeneračním srovnání  
  Práce se bude věnovat otázce, co si v současnosti Češi spojují při pohledu na jednotlivé národy střední Evropy (stereotypy o jejich vzhledu, vlastnostech, mentalitě a chování) a proč. Do jaké míry mají tyto „národní stereotypy“ reálné pozadí a co je v minulosti formovalo? Součástí bude dotazníkové šetření mezi zástupci tří generací.         


Mgr. Jan Prener

 1. Územní diferenciace lokálních politických elit
 2. Volební účast a její proměny v čase a prostoru
 3. Volné téma na základě domluvy

Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

 1. Hodnocení geomorfologických lokalit pomocí koncepce geomorphosite (modelové území Slepičích hor) (práce v terénu)
 2. Problematika skalních mís v některé žulové oblasti ČR (2x) (práce v terénu)
 3. Volné téma (1x)

RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
(instituce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví   Průhonice). V  případě zájmu kontaktujte dr. Šantrůčkovou: santruckova@vukoz.cz ) 

 1. Ochrana krajiny s významnými kulturně historickými hodnotami 
  Anotace: Práce by měla obsahovat analýzu změn krajinného pokryvu (land cover), v závislosti na velikosti území buď ve velkém měřítku (1:2880) nebo ve středním měřítku (1:25000), na podkladě vektorizace starých map a leteckých snímků. Měly by být identifikovány hlavní složky kulturně historické hodnoty daných krajiny a jádrové části hodnotné krajiny, která jsou určující pro ochranu a památkovou péči. Podle záměrů současné územně plánovací dokumentace by měla být identifikována rizika, která ohrožují nosné prvky kulturně historických hodnot. Měla by být navržena řešení, která umožní jak ochranu kulturně historických hodnot krajiny, tak rozvoj obcí.
   
 2. Percepce kulturních a přírodních hodnot a návštěvnických preferencí ve ybraných  kulturních a přírodních objektech 
  Anotace:Jako modelové objekty budou vybrány ideálně lokality, které v sobě spojují kulturní i přírodní hodnoty, jako jsou zámecké zahrady a parky, staré obory, rybniční soustavy apod. Student zhodnotí význam lokality z hlediska ochrany kulturního a přírodního dědictví a její zapojení do cestovního ruchu. Dále student provede dotazníkové šetření mezi turisty i domácími obyvateli v lokalitě/lokalitách. Otázky budou zaměřeny jednak na to, jak dotazovaní vnímají kulturní a přírodní hodnoty místa. Druhá sada otázek se bude věnovat návštěvnické infrastruktuře a jejímu hodnocení respondenty. Výsledky dotazníkového šetření budou zhodnoceny a interpretovány.

  Příklady modelových lokalit: Blatná, Častolovice, Český Krumlov, Duchcov, Hluboká, Holešov, Hrádek u Nechanic, Choceň, Choltice, Chotěboř, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemniště, Kostelec nad Orlicí, Kratochvíle, Kynžvart, Manětín, Milotice, Ostrov nad Ohří, Sychrov, Štiřín, Třešť, Velké Losiny, Veltrusy, Vlašim, Vrchotovy Janovice, Žleby.

 DIPLOMOVÉ PRÁCE:

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

 1. Libovolné didaktické téma na základě domluvy

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

 1. Vliv meteorologických faktorů na dopravní nehodovost v České republice: časoprostorová analýza
 2. Integrace geografických témat do STEM výuky na základních a středních školách

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

1. Stabilizace venkovských základních škol s malým počtem žáků v okrese Kutná Hora (Bc.  Dominik Volf)
Student naváže na svou bakalářskou práci, ve které uskutečnil mapování ZŠ a jejich spádových území v okrese Kutná hora, včetně bilance žáků a dětí. Uskuteční řízené rozhovory s představiteli venkovských  ZŠ s malým počtem žáků, s představiteli obecních úřadů se ZŠ a s představiteli školských úřadů v okrese Kutná Hora zaměřené na záchranu, stabilizaci a rozvoj těchto ZŠ. Shromáždí z literatury a z uskutečněných rozhovorů obecné a konkrétní náměty na záchranu, stabilizaci a rozvoj konkrétních venkovských ZŠ s malým počtem žáků v řešeném okrese.

2. Problematika záchrany, stabilizace a rozvoje malých venkovských základních škol (Bc. Kateřina Koutová)

Studentka naváže na svou bakalářskou práci věnovanou charakteristice a stabilizaci ZŠ s malým počtem žáků v okresech Prachatice a Český Krumlov. Uskuteční další řízené rozhovory s představiteli ZŠ uvedených okresů. V diplomové práci se soustředí na rozbor české a zahraniční literatury věnované záchraně, stabilizaci a rozvoji malých venkovských základních škol. Následně zobecní poznatky z této literatury a z uskutečněných rozhovorů.


RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

 1. Příručka učitele pro výuku zeměpisu německy mluvících zemí
 2. Příručka učitele zeměpisu pro výuku vybraných států střední Evropy (Polsko, Maďarsko, Slovinsko)
 3. Vstupní znalosti a představy o vybraných mimoevropských státech u žáků 6. tříd základních škol
 4. Vstupní znalosti a představy o krajích Česka u žáků mladšího školního věku (již domluvena na téma Barbora Kazdová )
 5. Vstupní znalosti a představy o středoevropských státech u žáků mladšího školního věku  (již domluvena na téma Tereza Fleischmannová)

Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

 1. Kvalita života a rozvoj klíčových kompetencí žáků ve výuce zeměpisu na příkladu nějakého regionu 
 2. Kvalita života a podpora geografického myšlení žáků
 3. Volné téma (1x)