Okruhy ke státním závěrečným zkouškám


A. Studijní obor Zeměpis se zaměřením na vzdělávání, studijní program specializace v pedagogice, bakalářské učitelské dvouoborové studium, státní zkouška Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (KGE/QZB1):

I. Fyzická geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

 1. Stavba a složení Země, geofyzikální vlastnosti Země, litosféra
 2. Základní dělení hornin a jejich charakteristiky
 3. Vznik a složení půd, půdní druhy a typy
 4. Endogenní procesy utváření povrchu Země
 5. Zvětrávání, svahová modelace, eolické procesy a tvary
 6. Fluviální procesy a tvary, krasové jevy a jejich zeměpisné rozšíření
 7. Kryogenní a glaciální procesy a tvary
 8. Geomorfologická činnost oceánů, moří a jezer
 9. Geomorfologická činnost organismů a člověka
 10. Vlastnosti mořské vody, pohyby mořské vody
 11. Hydrologické poměry vodních toků - říční sít a povodí, vývoj koryta vodního toku, typy odtokových režimů, povodňové ohrožení
 12. Druhy vodních nádrží podle vzniku a jejich zeměpisné rozšíření, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti jejich vod
 13. Druhy podpovrchových vod, hladina podzemní vody a její pohyb, vodní zdroje
 14. Radiační bilance Země, rozložení teploty vzduchu na Zemi a její sezónní změny
 15. Voda v atmosféře - vlhkost vzduchu, kondenzace vodních par, oblačnost, srážky a jejich časové a prostorové rozložení na Zemi
 16. Vznik a dělení tlakových útvarů, časové a prostorové rozložení tlaku vzduchu na Zemi, proudění vzduchu, místní cirkulační systémy
 17. Vzduchové hmoty a všeobecná cirkulace atmosféry
 18. Klasifikace světového klimatu, klimatické pásy Země
 19. Vliv člověka na změny klimatu, klima měst, problematika globálního oteplování
 20. Přírodní rizika - příčiny přírodních rizik a jejich důsledky na člověka
 21. Floristické a faunistické oblasti Země, areál rozšíření organismů a jeho změny
 22. Charakteristika hlavních geobiomů
 23. Planetární geografie - pohyby Země a vesmírných těles, jejich vlivy na Zemi, čas na Zemi
 24. Matematická kartografie - referenční plochy Země, kartografická zobrazení
 25. Hlavní součásti kompozice mapy, prvky mapy, kartografická generalizace Kartografické vyjadřovací prostředky, kartografická generalizace
 26. Druhy map, metody a mapy tematické kartografie
 27. Státní mapová díla, atlasy, dějiny české a světové kartografie

II. Sociální geografie se zaměřením na vzdělávání

 1. Geografie - objekt a předmět studia, členění, uplatnění a metody výzkumu (aplikace v mikroregionu)
 2. Regionalizace, region, typy regionů, geografické pravidelnosti
 3. Vývoj a rozmístění obyvatelstva na Zemi, demografická revoluce
 4. Přirozený pohyb obyvatelstva, pohlavní a věková struktura obyvatelstva
 5. Mechanický pohyb obyvatelstva, problematika migrace
 6. Rasová, jazyková a národnostní struktura obyvatelstva
 7. Typy a funkce sídel, sídelní systémy, geografie venkovských sídel
 8. Geografie městských sídel - proces urbanizace, prostorové struktury města a procesy jejího utváření
 9. Stádia vývoje světového hospodářství, mezinárodní dělba práce, rozdíly ve vyspělosti a charakteru hospodářství ve světě, hospodářské sektory, HDP aj. ukazatele Přírodní a socioekonomické faktory zemědělství, typologie světového zemědělství
 10. Rozmístění zemědělských plodin, chovů zvířat, rybolovu a těžby dřeva a jeho podmínění
 11. Těžba nerostných surovin ve světě
 12. Klasifikace průmyslu, odvětvové členění, lokalizační faktory, metody hodnocení průmyslu
 13. Zpracovatelský průmysl a energetika ve světě
 14. Vývoj a současné trendy v dopravě, dopravní odvětví a sítě, dopravní dostupnost a  poloha
 15. Odvětví služeb, jejich prostorová organizace, trendy, zahraniční obchod.
 16. Cestovní  ruch - základní pojmy, formy a předpoklady cestovního ruchu, hlavní oblasti cestovního ruchu ve světě

 

 III. Regionální geografie Česka se zaměřením na vzdělávání

 1. Výhody a nevýhody zeměpisné polohy ČR
 2. Geologická stavba a geologické členění, půdní poměry
 3. Hlavní geomorfologické procesy v ČR a jejich vliv na krajinu
 4. Klimatické poměry
 5. Hydrografická síť, jezera a vodní nádrže, podzemní voda
 6. Územní ochrana přírody a krajiny, životní prostředí a biogeografické poměry
 7. Sociálně geografická a geopolitická poloha, vývoj hranic, zapojení Česka do mezinárodních struktur
 8. Vývoj obyvatelstva a současné demografické charakteristiky
 9. Vývoj osídlení a současná sídelní struktura
 10. Postsocialistická transformace a současný charakter hospodářství (úprava názvu)
 11. Zemědělská výroba - podmínky a rozmístění produkce
 12. Průmyslová výroba - odvětvová a regionální struktura
 13. Doprava a dopravní síť v Česku, služby a zahraniční obchod
 14. Cestovní ruch a rekreace, regiony cestovního ruchu
 15. Charakteristiky regionů - Středočeský kraj a Hlavní město Praha
 16. Charakteristiky regionů - Jihočeský kraj
 17. Charakteristiky regionů - Plzeňský kraj
 18. Charakteristiky regionů - Karlovarský kraj
 19. Charakteristiky regionů - Ústecký kraj
 20. Charakteristiky regionů - Liberecký kraj
 21. Charakteristiky regionů - Královéhradecký kraj
 22. Charakteristiky regionů - Pardubický kraj
 23. Charakteristiky regionů - Kraj Vysočina
 24. Charakteristiky regionů - Jihomoravský kraj
 25. Charakteristiky regionů - Olomoucký kraj
 26. Charakteristiky regionů - Zlínský kraj
 27. Charakteristiky regionů - Moravskoslezský kraj​

 

B. Studijní obor Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ - studijní program Učitelství pro základní školy, navazující magisterské učitelské dvouoborové studium, státní zkouška "Zeměpis s didaktikou" (KGE/QZM1):

I. Fyzická geografie a kartografie s didaktikou

 1. Země jako vesmírné těleso - pohyby Země a vesmírných těles a jejich důsledky; zeměpisné souřadnice, aspekt času na Zemi a jeho měření
 2. Geofyzikální vlastnosti Země, stavba a složení Země, hlavní rysy reliéfu Země, desková tektonika a uspořádání kontinentů v minulosti
 3. Základní dělení hornin a jejich charakteristiky - podmínky vzniku hornin a jejich prostorová variabilita
 4. Vznik, struktura a význam půd, pedogenetičtí činitelé, prostorová diferenciace půdních druhů a typů
 5. Endogenní procesy - typy endogenních procesů a příčiny jejich vzniku a jejich důsledky
 6. Exogenní procesy - příčiny jejich vzniku, strukturní tvary a jejich prostorová variabilita
 7. Hydrologie pevnin - režimy vodních toků a jejich regionální diferenciace, příčiny povodňového ohrožení, druhy vodních nádrží podle vzniku, jejich zeměpisné rozložení a vlastnosti, druhy podpovrchových vod
 8. Chemické a fyzikální vlastnosti mořské vody a jejich regionální diferenciace, pohyby mořské vody a jejich vliv na klima přilehlých kontinentů, hospodářský význam oceánů a moří
 9. Charakteristika základních meteorologických prvků - prostorové rozložení teploty, srážek, vlhkosti a tlaku vzduchu na Zemi
 10. Všeobecná cirkulace atmosféry a klasifikace světového klimatu
 11. Přírodní rizika a vliv člověka na změny klimatu - regionální diferenciace přírodních rizik a jejich příčiny, globální oteplování Země
 12. Floristické a faunistické oblasti Země, organismy a jejich prostředí, areál rozšíření organismů a jeho změny
 13. Charakteristika hlavních geobiomů a jejich regionální diferenciace
 14. Matematická kartografie - referenční plochy Země, vlastnosti a užití kartografických zobrazení
 15. Hlavní součásti kompozice mapy, prvky mapy, kartografická generalizace, členění kartografických produktů
 16. Kartografické vyjadřovací prostředky, metody a mapy tematické kartografie
 17. Státní a vojenské mapování na území Česka, atlasy
 18. Dějiny světové a české kartografie

 

II. Sociální geografie s didaktikou

 1. Teoretická geografie - pozice geografie v systému vědních oborů, struktura geografie, geografické zákonitosti, region a regionalizace, novodobý vývoj geografie
 2. Vývoj a rozmístění světové populace - podmiňující faktory, dlouhodobé tendence vývoje na globální a národní úrovni, demografická revoluce
 3. Přirozený pohyb a demografická struktura obyvatelstva - základní ukazatele, struktura podle věku a pohlaví, regionální diferenciace
 4. Migrace obyvatelstva - motivace, tendence a směry na regionální a mezinárodní úrovni
 5. Rozdělení světové populace podle rasy a jazykových skupin; národnostní struktura obyvatelstva a její současné proměny na úrovni států
 6. Geografické aspekty kultury a náboženství
 7. Světový sídelní systém, regionální diferenciace sídelního systému, hlavní trendy ve vývoji světového sídelního systému
 8. Geografie městských sídel - urbanizační procesy ve světě, hlavní koncentrace městských sídel ve světě, trendy ve vývoji městského osídlení
 9. Vývoj a struktura světového hospodářství - tendence vývoje, mezinárodní dělba práce, regionální diferenciace ve vyspělosti a charakteru hospodářství, podmiňující faktory, HDP aj. ukazatele
 10. Působení fyzicko-geografických, sociálních a ekonomických faktorů na zemědělství, typologie zemědělství Česka a světa
 11. Územní diferenciace rostlinné a živočišné výroby, rybolovu a těžby dřeva ve světě
 12. Nerostné suroviny a jejich těžba - klasifikace nerostných surovin, regionální přehled, rozdíly v postavení těžby v jednotlivých makroregionech světa
 13. Průmysl ve světové ekonomice - klasifikace a odvětvové členění průmyslu, význam, regionální diferenciace a jejich geografické podmíněnosti, hlavní průmyslové oblasti světa
 14. Geografie dopravních systémů - světový dopravní systém a jeho regionální diferenciace
 15. Služby - diferenciace a hlavní trendy v prostorové organizaci, globální obchodní řetězce Turistické makroregiony světa, trendy ve vývoji světového cestovního ruchu

 

 III. Regionální geografie s didaktikou

IIIa) Regionální geografie Česka
(u složkových otázek také uplatnit zasazení problematiky do širšího evropského /středoevropského kontextu, v otázkách k regionům Česka pak uplatnit také srovnání regionů, specifika apod.)

 1. Poloha Česka v rámci Evropy – její výhody a nevýhody
 2. Geologické a geomorfologické poměry – základní geologické a geomorfologické poměry a jejich vliv na utváření reliéfu
 3. Klimatické poměry - srovnání základních klimatických charakteristik jednotlivých oblastí
 4. Hydrologická charakteristika - říční síť, vodní režim řek, základní hydrologické ukazatele
 5. Životní prostředí a územní ochrana přírody a krajiny - změny v životním prostředí po roce 1989, velkoplošná a maloplošná chráněná území
 6. Vývoj a rozmístění obyvatelstva - trendy současného vývoje, demografické charakteristiky, rozdíly v sídelním systému a struktuře obyvatelstva krajů
 7. Hospodářská struktura regionů - změny po roce 1989, srovnání regionů podle struktury hospodářství a nezaměstnanosti, příčiny rozdílů
 8. Regionální aspekty zemědělství - rozmístění produkce a příčiny rozdílů, aktuální trendy
 9. Regionální a odvětvová struktura průmyslu - hlavní průmyslové oblasti, změny v průmyslové výrobě po roce 1989
 10. Dopravní systém a jeho regionální struktura - regionální specifika, historické souvislosti a aktuální trendy
 11. Regiony cestovního ruchu v - struktura, potenciály a ekonomické ukazatele cestovního ruchu v regionech
 12. Praha a Středočeský kraj
 13. Jihočeský a Plzeňský kraj
 14. Karlovarský a Ústecký kraj
 15. Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj
 16. Vysočina a Jihomoravský kraj
 17. Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj

 
IIIb) Regionální geografie světa
(u jednotlivých regionů vždy charakteristika jejich postavení ve světě a specifik, složek přírodního a sociálního prostředí regionu, společných a rozdílných znaků jednotlivých států, politické situace, integračních procesů, konfliktů a jejich příčin, jiných problémů)

 1. Makroregionální členění světa, charakteristiky makroregionů, jejich politické, socioekonomické a kulturní srovnání
 2. Globalizační procesy, mezinárodní dělba práce, jádrové a periferní oblasti světa
 3. Globální problémy lidstva, jejich příčiny, důsledky a jejich typologie
 4. Konflikty současnosti - jejich typologie podle příčin, hlavní oblasti, charakteristika vybraného konfliktu
 5. Evropská unie a jiná ekonomická a politická integrační uskupení v Evropě a ve světě
 6. Kanada
 7. USA
 8. Střední Amerika
 9. Andské státy (Chile, Bolívie, Peru, Ekvádor, Kolumbie, Venezuela)
 10. Brazílie a státy oblasti La Plata
 11. Japonsko a Korea
 12. Čína
 13. Jihovýchodní Asie
 14. Jižní Asie
 15. Střední Asie, Zakavkazsko, Turecko
 16. Jihozápadní Asie (bez Turecka)
 17. Severní Afrika a Sahel
 18. Západní a střední Afrika
 19. Východní a jižní Afrika
 20. Austrálie, Oceánie, Antarktida
 21. Severské státy
 22. Britské ostrovy
 23. Benelux a Francie
 24. Pyrenejský poloostrov
 25. Itálie a Řecko
 26. Německo
 27. Alpské země (Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko)
 28. Polsko, Slovensko, Maďarsko
 29. Balkán
 30. Pobaltí, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko
 31. Rusko

 

Didaktika geografie

Jedna ze tří položených otázek bude rozšířena o některé z následujících didaktických témat:

 1. Mezinárodní charta geografického vzdělávání a její filozofie.
  Objasnění vzájemných vztahů Mezinárodní charty geografického vzdělávání a vzniku Rámcových vzdělávacích programů (RVP ZV) včetně metodiky tvorby školních vzdělávacích programů.
 2. Vliv Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro ZV na koncepci výuky zeměpisu konkrétního učitele.
  Posouzení pozitivních i negativních stránek RVP ZV jako celku a z pohledu výuky vybraného zeměpisného tematického celku.
 3. Integrované pojetí výuky zeměpisu, mezipředmětové vazby
  Jak může výuka zeměpisu přispívat k výuce průřezových témat a naopak: mediální výchova, environmentální výchova: uvést příklady konkrétních úkolů a aktivit určených pro žáky ZŠ.
 4. Výukové cíle základního vzdělávání, jejich smysl a význam
  Porovnání cílového zaměření vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru zeměpis (geografie). Na vybraném tematickém celku předvést, jak koncepce výuky mění volbu výukových cílů a naopak.
 5. Postavení fyzické a socioekonomické geografie v didaktickém systému geografie
  Specifika výuky vybrané oblasti geografického učiva
 6. Postavení regionální geografie v didaktickém systému geografie.
  Specifika výuky vybrané oblasti geografického učiva.
 7. Místní region a krajina ve výuce zeměpisu; specifika výuky
  Specifikovat "geografický způsob myšlení", resp. klasický přístup geografa ke studiu krajinné sféry.
 8. Vyučovací metody zeměpisu a jejich uplatnění na ZŠ
  U vybraného tematického celku zvážit pozitiva a negativa vedení výuky skrze zvolené vyučovací metody.
 9. Organizační formy vyučování zeměpisu
 10. Netradiční metody a formy výuky zeměpisu, didaktické zeměpisné hry.
  Aplikace pro vybraný tematický celek.
 11. Základní struktura vyučovací hodiny zeměpisu.
  Aplikace pro vybraný tematický celek.
 12. Hodnocení vědomostí a dovedností žáků v zeměpisu, způsoby evaluace a klasifikace
  Formulovat postup tvorby didaktického testu z vybraného tematického celku.
 13. Klíčové dovednosti učitele zeměpisu, praktiky sebereflexe, vztah učitel a žák
 14. Současné učebnice zeměpisu pro základní školy, jejich obsah, kvalita a kritéria pro výběr učebnice zeměpisu
 15. Mapa jako zdroj geografických informací
  Vysvětlit využití školních zeměpisných atlasů ve výuce zeměpisu na ZŠ (v obecné rovině a následně na příkladu vybraného tematického celku).
 16. Pracovní listy, dotazníky a jiná šetření a jejich význam při výuce zeměpisu na ZŠ
 17. Využití moderních informačních technologií ve výuce zeměpisu
  Zhodnotit výhody a nevýhody použití internetu a GIS ve výuce na ZŠ, zásady jejich použití, konkrétní příklady ve vybraném tematickém celku.
 18. Terénní výuka zeměpisu (geolaboratoř, školní zeměpisný pozemek) - cíle, význam, organizace terénní výuky v rozdílných prostředích (město × venkov), exkurze, zeměpisné vycházky.
  Navrhnout úkoly pro výuku v terénu vybraného tematického celku.
 19. Projektová výuka: zásady a její využití ve výuce zeměpisu, školní geografický projekt
  Navrhnout konkrétní projektovou výuku na vybraný tematický celek učiva, včetně cílů projektu, jeho organizaci, zadání a kritéria hodnocení.
 20. Výtvarný projev ve výuce zeměpisu a jeho funkce: náčrty, schémata a obrazy při výuce
 21. Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její využití ve výuce zeměpisu
  Navrhnout rozličné požadavky na práci žáků ve výuce zeměpisu tak, aby prokázali uplatnění taxonomie v praxi.
 22. Didaktická analýza zeměpisného učiva: zásady, cíle a postup
  Provedení didaktické analýzy učiva vybraného tematického celku.
 23. Didaktické zásady a jejich použití v praktické výuce zeměpisu
  Konkretizace jednotlivých didaktických zásad na vybraném tematickém celku.
 24. Motivace a použití motivačních prvků ve výuce zeměpisu
  Uvedení vhodných motivačních prvků ve vybraném tematickém celku.
 25. Práce s talentovanými žáky ve výuce zeměpisu, geografické soutěže

 Poznámka:

Student u SZZ předkládá:

 1. seznam prostudované literatury
 2. u didaktické části osobní portfolio prací, které dokládají profilaci studenta na problematiku geografického vzdělávání (Deník z pedagogické praxe); v rámci vybraného tematického celku ze svého portfolia provede didaktickou analýzu vybraného učiva

 


C. Studijní obor Geografie pro veřejnou správu, studijní program Geografie, bakalářské neučitelské studium, státní zkouška má čtyři části - KGE/QGB1, KGE/QGB2, KGE/QGB3, KGE/QGB4:

 KGE/QGB1 Sociální geografie, prostorové plánování a regionální rozvoj

 1. Geografie - objekt a předmět studia, členění, uplatnění a metody výzkumu (aplikace v mikroregionu)
 2. Regionalizace, region, typy regionů, geografické pravidelnosti
 3. Vývoj a rozmístění obyvatelstva na Zemi, demografická revoluce
 4. Přirozený pohyb obyvatelstva, pohlavní a věková struktura obyvatelstva
 5. Mechanický pohyb obyvatelstva, problematika migrace
 6. Rasová, jazyková a národnostní struktura obyvatelstva
 7. Geografické aspekty kultury a náboženství
 8. Typy a funkce sídel, sídelní systémy, geografie venkovských sídel
 9. Geografie městských sídel - proces urbanizace, prostorové struktury města a procesy jejího utváření
 10. Stádia vývoje světového hospodářství, mezinárodní dělba práce, rozdíly ve vyspělosti a charakteru hospodářství ve světě, hospodářské sektory, HDP aj. ukazatele
 11. Přírodní a socioekonomické faktory zemědělství, typologie světového zemědělství
 12.  Geografie plodin, chovů zvířat, rybolovu a těžby dřeva
 13. Těžba nerostných surovin ve světě
 14. Geografie průmyslu - klasifikace průmyslu, odvětvové členění, lokalizační faktory, metody hodnocení průmyslu
 15. Zpracovatelský průmysl a energetika ve světě
 16. Geografie dopravy - vývoj a současné trendy v dopravě, odvětví, sítě, dostupnost, poloha
 17. Geografie služeb - odvětví služeb, prostorová organizace, trendy, zahraniční obchod
 18. Geografie cestovního ruchu - základní pojmy, předpoklady a formy cestovního ruchu, hlavní oblasti cestovního ruchu ve světě
 19. Účastníci procesu územního plánování
 20. Nástroje územní plánování (územně plánovací podklady, dokumentace, politika územního rozvoje, územní rozhodování)
 21. Regulativy a limity územního plánování, proces tvorby územního plánu obce
 22. Vývoj urbanismu a územního plánování na území Česka
 23. Teorie regionálního rozvoje
 24. Regionální politika a regionální rozvoj na úrovni EU
 25. Regionální politika a regionální rozvoj na úrovni Česka, krajů a mikroregionům
 26. Plánování a rozvoj venkova
 27. Státní mapová díla, katastr nemovitostí, metody a mapy tematické kartografie

KGE/QGB2 Regionální geografie Česka a Evropy

 1. Výhody a nevýhody zeměpisné polohy ČR
 2. Geologická stavba a geologické členění, půdní poměry
 3. Hlavní geomorfologické procesy a jejich vliv na krajinu
 4. Klimatické poměry
 5. Hydrografická síť, jezera a vodní nádrže, podzemní voda
 6. Územní ochrana přírody a krajiny, životní prostředí
 7. Sociálně geografická a geopolitická poloha, vývoj hranic, zapojení Česka do mezinárodních struktur
 8. Vývoj obyvatelstva a současné demografické charakteristiky
 9. Vývoj osídlení a současná sídelní struktura
 10. Vývoj hospodářství, transformace a její důsledky
 11. Zemědělská výroba - přírodní podmínky a rozmístění produkce
 12. Průmyslová výroba - odvětvová a regionální struktura
 13. Doprava a dopravní síť, služby a zahraniční obchod
 14. Cestovní ruch a rekreace, regiony cestovního ruchu
 15. Charakteristiky regionů - Středočeský kraj a Hlavní město Praha
 16. Charakteristiky regionů - Jihočeský kraj
 17. Charakteristiky regionů - Plzeňský kraj
 18. Charakteristiky regionů - Karlovarský kraj
 19. Charakteristiky regionů - Ústecký kraj
 20. Charakteristiky regionů - Liberecký kraj
 21. Charakteristiky regionů - Královéhradecký kraj
 22. Charakteristiky regionů - Pardubický kraj
 23. Charakteristiky regionů - Kraj Vysočina
 24. Charakteristiky regionů - Jihomoravský kraj
 25. Charakteristiky regionů - Olomoucký kraj
 26. Charakteristiky regionů - Zlínský kraj
 27. Charakteristiky regionů - Moravskoslezský kraj
 28. Postavení Evropy v současném světě, její členění a vnitřní rozdíly
 29. Severské státy
 30. Britské ostrovy
 31. Benelux a Francie
 32. Pyrenejský poloostrov
 33. Itálie a Řecko
 34. Německo
 35. Alpské země (Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko)
 36. Polsko, Slovensko, Maďarsko
 37. Balkán
 38. Pobaltí, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko
 39. Rusko

 KGE/QGB3 Sociální vědy pro veřejnou správu

 1. Pojem politika, politologie jako vědní disciplína, demokracie přímá a zastupitelská.
 2. Parlamentní demokracie - politický systém Velké Británie; prezidentská demokracie politický systém USA; poloprezidentský systém Francie
 3. Volební systémy, většinový a poměrný volební systém
 4. Politické strany - definice, funkce; vývoj stranického systému za 1. ČSR
 5. Ustava ČR - rozdělení mocí v současné Ustavě ČR, ústavní vývoj v Českých zemích
 6. Politický vývoj v ČR po listopadu 1989. Politický systém a zájmové skupiny, teorie zprostředkování.
 7. Politické aspekty územní samosprávy; obce - základní územní samosprávné celky; kraje - vyšší územní samosprávné celky
 8. Politické myšlení 20. století (významné osobnosti a teorie).
 9. Evropské integrační tendence a jejich historické kořeny a vývoj.
 10. Současné institucionální uspořádání EU, politiky EU
 11. Veřejný ochránce práv. Ochrana národnostních, náboženských, rasových a jiných menšin v demokratickém pluralitním systému.
 12. Aristotelova politická teorie
 13. Platónova politická teorie
 14. Teoretici společenské smlouvy
 15. Konzervatismus (hlavní osobnosti a texty)
 16. Liberalismus (hlavní osobnosti a texty)
 17. Klíčové postavy dějin sociologie (Durkheim, Weber, Simmel, Merton, Dahrendorf)
 18. Klíčové postavy dějin sociologie (Berger, Luckman, Bourdieu, Giddens)
 19. Klíčové sociologické směry a osobnosti (pozitivismus, sociologismus, rozumejłcł sociologie)
 20. Klíčové sociologické směry a osobnosti (strukturní funkcionalismus, dramaturgická sociologie, fenomenologie, sociální konstruktivismus) a paradigmata (konsensuální, konfliktní, interpretativní)
 21. Společnost - konceptualizace rozdílů mezi tradiční a moderní formou sociálního uspořádání
 22. Různé teorie současné společnosti (informační, riziková, volného času, konzumu, práce, postmoderní, pozdní modernity apod.)
 23. Sociální stratifikace a sociologie rodiny (základní rysy uspořádání české společnosti a populačního chování současné populace)
 24. Základní techniky sociologického výzkumu, schéma empirického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní výzkum se zaměřením na veřejnou správu
 25. Sociologický výzkum (obecná charakteristika), dotazník, techniky sběru dat, analýza dat, zpráva a programy pro zpracování dat

 

KGE/QGB4 Organizace, management a právo ve veřejné správě

 1. Historie veřejné správy na našem území 1918 - 1990
 2. Role veřejné správy, volených orgánů
 3. Dnešní organizace veřejné správy na území Česka, ústavní principy, členění veřejné správy
 4. Reforma veřejné správy v ČR, etapy reformy, územní princip
 5. Modely veřejné správy v evropských zemích, nástroje a modely podpory ze strany EU, evropský správní prostor
 6. Ustavení orgánů samosprávy, vztah mezi samosprávou a státní správou
 7. Volby v obcích, krajích, parlamentní volby a jejich specifika
 8. Role obcí a krajů v politickém a správním systému ČR
 9. Zastupitelstvo a rada obce, kraje, Obecní úřad a Krajský úřad, starosta a hejtman
 10. Média a veřejná správa v politickém procesu, vztah politiky a správy, role médií
 11. Občanská společnost, nové modely řízení ve veřejné správě (NPM), nevládní neziskové organizace
 12. Kontrola ve veřejné správě, Parlament, Nejvyšší kontrolní úřad, správní a politický význam byrokracie
 13. Dělba moci ve státě, subjekty veřejné správy, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní 
 14. Nabídka a poptávka, užitečnost a chování spotřebitele - uveďte aplikaci nebo ilustraci problému na příkladu ekonomiky Česka
 15. Organizace podnikání, teorie produkce, teorie firmy a tvorba nabídky
 16. Tvorba cen výrobních faktorů - uveďte aplikaci nebo ilustraci problému na příkladu ekonomiky Česka
 17. Národní hospodářství - makroekonomická charakteristika - uveďte aplikaci nebo ilustraci problému na příkladu ekonomiky Česka
 18. Peníze a jejich úloha v národním hospodářství - uveďte aplikaci nebo ilustraci problému na příkladu ekonomiky Česka
 19. 19. Inflace a nezaměstnanost - uveďte aplikaci nebo ilustraci problému na příkladu ekonomiky Česka
 20. Národní hospodářství a mezinárodní ekonomické prostředí
 21. Veřejné finance, veřejný a soukromý sektor ve vztahu k veřejným financím, prostorové aspekty veřejných financí, fiskální decentralizace
 22. Úloha územní samosprávy, reforma veřejné správy a územní samosprávy po roce 1989 ve vztahu k veřejným financím
 23. Nenávratné peněžní transfery, návratné úvěrové příjmy, výdaje územních rozpočtů
 24. Majetek územní samosprávy, rozpočtová soustava, rozpočty územní samosprávy
 25. Struktura rozpočtu města, obce, hodnocení rozpočtů, ukazatele finančního hospodaření, nefinanční aspekty (správní a demografické)
 26. Právo jako normativní systém; jiné normativní systémy; dělení práva; funkce práva ve společnosti; prameny práva ve formálním a materiálním smyslu; dělení pramenů práva dle právní síly
 27. Správní právo a správní věda; subjekty správního práva a jejich postavení; administrativněprávní metoda regulace; správní právo hmotné, procesní, organizační a trestní
 28. Organizace veřejné správy; základní organizační principy; ústřední orgány státní správy; územně nekoncentrované orgány státní správy; územní orgány veřejné správy se všeobecnou působností; orgány samosprávných veřejnoprávních korporací
 29. Formy činnosti veřejné správy; správní akty; veřejnoprávní smlouvy; opatření obecné  povahy; faktické úkony
 30. Odpovědnost za správní delikty; základní rozdělení správních deliktů; pojem přestupku; podmínky odpovědnosti za přestupek; zánik odpovědnosti za přestupek
 31. Správní řízení; základní zásady činnosti orgánů veřejné správy; místní a věcná příslušnost dle s.ř.; opatření proti nečinnosti; správní rozhodnutí; opravné prostředky ve správním řízení
 32. Správní soudnictví; historie správního soudnictví; soustava správních soudů; typy řízení před správním soudem; řízení dle části V. o.s.ř. a jeho vztah k řízení dle s.ř.s.
 33. Správa na úseku vysokých škol; dělení vysokých škol; orgány vysokých škol; akademická obec; vnitřní předpisy vysokých škol

 

D. Studijní obor Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk, studijní program Filologie, bakalářský neučitelský obor, část státní zkoušky Sociální a regionální geografie (ORJ/QZB4):

ORJ/QZB4 Sociální a regionální geografie

 1. Vývoj a rozmístění obyvatelstva na Zemi, demografická revoluce
 2. Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva, problematika migrace
 3. Struktura obyvatelstva (podle pohlaví a věku, ekonomická, rasová, národnostní a jazyková)
 4. Městská a venkovská sídla
 5. Těžba nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, energetika
 6. Odvětví dopravy a jejich význam v území
 7. Cestovní ruch - formy, předpoklady, rekreační atraktivity
 8. Sociálně geografická a geopolitická poloha Česka, vývoj hranic, zapojení Česka do mezinárodních struktur
 9. Vývoj obyvatelstva Česka, demografické charakteristiky a sídelní struktura v Česku
 10. Zemědělská výroba Česka - podmínky a rozmístění produkce
 11. Průmyslová výroba Česka - odvětvová a regionální struktura
 12. Doprava a dopravní síť v Česku
 13. Cestovní ruch a rekreace v Česku, regiony cestovního ruchu
 14. Postavení Evropy v současném světě, její členění a vnitřní rozdíly
 15. Regionální geografie Skandinávie
 16. Regionální geografie Britských ostrovů
 17. Regionální geografie Beneluxu a Francie
 18. Regionální geografie Pyrenejského poloostrova
 19. Regionální geografie Itálie a Řecka
 20. Regionální geografie Německa
 21. Regionální geografie alpských zemí (Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko)
 22. Regionální geografie postsocialistických zemí střední Evropy (Polsko, Slovensko, Maďarsko)
 23. Regionální geografie Balkánského poloostrova
 24. Regionální geografie Pobaltí, Běloruska, Ukrajiny a Moldavska
 25. Regionální geografie Ruska

Poznámka: u jednotlivých regionů vždy společné a rozdílné znaky států, charakteristiky složek přírodního a sociálního prostředí regionu, integrační procesy, konflikty a jiné problémy.