Členové katedry geografie aktivně participují v následujících výzkumných týmech. Mezi těmito pracovišti proto probíhá intenzivní spolupráce v základním i aplikovaném výzkumu.

 

Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii

kuhig

Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii je pracovním výzkumným týmem členů a vědeckých pracovníků katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze. Zaměřuje se na výzkum v oblasti kulturní a historické geografie, religiózní geografie, environmentálních dějin a dějin geografie. A to především na otázky identit, dědictví a náboženství tak, jak přesahují zejména do tematických oblastí regionální geografie, výzkumu proměn krajiny a osídlení, institucionalizace a rozvoje regionů, geografického vzdělávání. V aplikované sféře spojují členové týmu svou činnost především s oblastmi ochrany kulturního a přírodního dědictví a regionálního rozvoje. Členové centra jsou zapojeni do aktivit řady odborných společností, podílejí se na výzkumných a organizačních aktivitách v rámci mezinárodních struktur (např. IGU, ESEH, ASEH), přípravě a organizaci seminářů a konferencí. Dlouhodobě je rozvíjena spolupráce s domácími i zahraničními institucemi obdobného zaměření, především Historickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Více informací na: http://web.natur.cuni.cz/~ksgrrsek/kuhig

 

Centrum pro výzkum otázek regionální a politické geografie

regpol

REGPOL (Centrum pro výzkum otázek regionální a politické geografie) je pracovní skupina vědeckých pracovníků a pedagogů, která zaměřuje své badatelské úsilí na regionální integrační a diferenciační tendence v Česku v kontextu Evropy a globalizačních procesů. Hlavním cílem pracovní skupiny je sdílení a diskuse témat regionální, politické a kulturní geografie s důrazem na jejich řešení na různých a vzájemně propojených geografických úrovních (měřítcích).


Řešená témata:

regionální integrační a diferenciační procesy v Česku s důrazem na vztahy centrum – periferie;

integrační a diferenciační tendence v Evropě s důrazem na Evropskou unii a socioekonomické, institucionální a kulturní procesy;

globalizační procesy s důrazem na socioekonomické, politické a kulturní procesy a měnící se mezinárodní vztahy;

rozvojové země v kontextu globálního systému

Více informací na: http://web.natur.cuni.cz/~ksgrrsek/regpol/

 

Výzkumné centrum historické geografie


Projekt rozvíjí výzkumy, realizované v Historickém ústavu AV ČR a na Katedře sociální geografei a regionálního rozvoje Př F UK v Praze. Cílem projektu je vznik společné institucionální platformy historickogeografického výzkumu v Česku a posílení jeho mezinárodní srovnatelnosti. Ve výzkumu bude kladen důraz zejména na teoreticko-metodologické přístupy  české historické geografie v evropském a světovém kontextu. K jednotlivým dílčím řešeným tématům patří mimo jiné proměny městské a venkovské  krajiny na základě analýzy a interpretace široké škály historických pramenů, studium polarizace prostoru v souvislosti se změnami hranic a územních identit a historickogegorafický výzkum utváření přírodního a kulturního dědictví. Výsledky výzkumu budou zpřístupňovány formou publikací a konferenčních jednání. Doba trvání projektu: 2012-2018.

 

Výzkumné centrum dopravní geografie

cedog

Výzkumné centrum dopravní geografie (CeDoG) při katedře sociální geografie a regionální rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze je neformální platformou akademických pracovníků, postgraduálních studentů i externích spolupracovníků, kteří se věnují výzkumným tématům ekonomické geografie dopravy. Členové centra dopravní geografie se dlouhodobě věnují výzkumu a hodnocení dopravy jako mechanismu proměn organizace společnosti na příkladu českého sídelního a regionálního systému. Odborné práce zaměřují zejména na analýzy geografických podmíněností dopravy, interakce v systému osídlení, hodnocení dopravní dostupnosti, vyjížďce obyvatel a vlivům kapacitních komunikací na regionální rozvoj. V CeDoG jsou řešeny výzkumné otázky v rámci realizovaných projektů základního i aplikovaného výzkumu. V současné době je pozornost věnována zejména hodnocení intenzity a struktury dopravních interakcí, identifikaci podmiňujících faktorů, územní diferenciaci v Česku a aplikaci základních modelů (interakční modely, logit modely).

Více informací na: http://geografiedopravy.cz

 

Centrum pro analýzu regionálních systémů

cenars

Scope
Centre for analysis of regional systems is generally concerned with theoretical and empirical aspects of spatial organisation of geographical phenomena and attempts to promote the results of our effort. Specifically, we aim to study regional systems of the Czech Republic, their historical development, current patterns and future prospects, employing particularly quantitative methods of human geography.

Outreach
Centre enhances inter-institutional cooperation in geographical research and organises the Geographical discussion forum on yearly basis in order to mediate meetings of the Czech and Slovak geographers interested in the issue of the spatial organisation of the geographical phenomena.

History
Centre is inspired in its research approaches by the Moravian geographical school that was established particularly at the Institute of geography of the Czechoslovak Academy of Sciences in Brno in the 1960s. Centre builds upon the work of the preceding informal research group dealing with various questions of geographical organisation of space and supported by three grant projects.

Více informací na: http://cenars.upol.cz/