Bc. Učitelství


Zeměpis

se zaměřením se vzdělávání na 2. stupni ZŠ

Zs, PS - 3 roky

 

Kontakt na katedru

Hana Malíková – hmalikova@pf.jcu.cz , tel.: +420 387 773 060

 

Garant přijímacího řízení

Doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. – rypl@pf.jcu.cz

 

Charakteristika specializace

Bakalářské studium zeměpis se zaměřením na vzdělávání tvoří východiskovou bázi v přípravě studentů ke studiu v navazujícím magisterském stupni obecně, resp. konkrétně ve specializaci učitelství zeměpisu pro základní školy. Předměty oboru jsou nastaveny s cílem poskytnout studentům ucelený soubor znalostí o krajině jako o geografickém prostoru. Nosnou část studia tvoří získaní teoretických a částečně praktických dovedností obsažených v dílčích disciplínách fyzické a sociální geografie. Jejich aplikaci na regionální úrovni zabezpečuje především výuka geografie Česka. Součástí studia je výuka základů planetární geografie, kartografie a přehledu o vývoji a metodologii geografie jako vědní disciplíny. Studium zároveň umožňuje získat zkušenosti při aplikaci základních metod geografického výzkumu, s důrazem na využití nástrojů poskytovaných geografickými informačními systémy. Bakalářské studium je koncipováno jako dvouspecializační. Kromě výuky zeměpisu a druhého předmětu umožňuje vzdělání v oblasti obecné pedagogiky a psychologie. Skýtá i alternativu iniciálního teoretického proniknutí a praktického vyzkoušení didaktiky výuky geografie.

 

Profil absolventa

Cílem studia je, aby jeho absolvent prioritně získal základní penzum obecných znalostí o přírodní a kulturní krajině a o procesech, které v ní probíhají. Aby byl schopen aplikovat poznatky z fyzické a sociálně-ekonomické geografie při studiu regionálně-geografických souvislostí. Spolu se získaným vzděláním v oblasti pedagogiky a didaktiky obecně a prvními zkušenostmi také v oblasti metodiky a praxe výuky geografie nabývá absolvent soubor odborných dovedností, které jsou nezbytné pro další studium učitelství geografie na základních školách v magisterském stupni. Absolvent má možnost studovat magisterské studium zejména pedagogických, popřípadě i studium nepedagogických programů obdobného zaměření. Po ukončení bakalářského studia tedy není způsobilý vykonávat učitelské povolání. V závislosti na kombinaci studia zeměpisu s jinými obory, se ovšem může uplatnit i mimo učitelské praxe, například v cestovním ruchu (dvouspecializační studium Ze + jazyk), ve veřejné správě (Ze + společenská výchova), v ochraně přírody a krajiny, resp. v environmentálně orientované specializované správě (Ze + přírodopis), v centrech volného času (Ze + tělesná výchova) a podobně.

 

Další podmínky pro přijetí

Ústní přijímací zkouška.

Každý z uchazečů se musí osobně dostavit k ústnímu pohovoru na jeden z termínů přijímací zkoušky ze zeměpisu, i když mu bude zkouška prominuta, jinak nesplní podmínky přijímacího řízení.

 

Otázky ústní zkoušky vycházejí z obsahu a učiva vzdělávacího oboru zeměpis Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a týkají se těchto témat:

  • matematická geografie – složení, tvar a velikost Země, pohyby Země,
  • kartografie – měřítko a obsah map, kartografická zobrazení, druhy map, měření na mapách,
  • fyzická geografie – přírodní složky krajinné sféry (atmosféra, litosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra), složkové fyzickogeografické disciplíny (klimatologie, hydrologie, biogeografie, geomorfologie, pedologie), fyzickogeografické zóny na Zemi, globální problémy přírodní krajinné sféry,
  • sociální geografie – sociální složky krajinné sféry (obyvatelstvo, osídlení, průmysl, zemědělství, služby, doprava), složkové sociálně geografické disciplíny (geodemografie, geografie osídlení, průmyslu, zemědělství, služeb, dopravy), sociální globální problémy,
  • regionální geografie – Česko, Evropa, svět – klima, hydrologické poměry, orografie, biota, obyvatelstvo, osídlení, politická situace,
  • další otázky se mohou týkat aktuálních politicko geografických problémů jednotlivých regionů světa, Evropy a Česka.

 

Přijímací ústní zkouška ze zeměpisu bude prominuta uchazečům, u kterých nebyl průměrný prospěch ze všech předmětů za jednotlivé poslední čtyři ročníky na výročních vysvědčeních (v maturitním roce pololetní vysvědčení) horší než 2,35 a současně studovali takovou střední školu s maturitou, kde byl celý zeměpis, nikoliv pouze hospodářský zeměpis, či zeměpis cestovního ruchu, nebo zeměpis dopravy, alespoň po dva celé roky jedním z předmětů studia. Z tohoto důvodu je třeba řádně vyplnit elektronickou přihlášku ke studiu a nechat si ředitelstvím střední školy potvrdit katalogový list o studiu. V případě, že není možné si nechat potvrdit katalogový list o studiu, je třeba vyplnit známky z výročních vysvědčení za poslední čtyři roky studia (v případě čtvrtého ročníku známky za první pololetí) do elektronické přihlášky, řádně vyplnit příslušné průměry za jednotlivé ročníky, vytisknout a nechat potvrdit ředitelstvím příslušné střední školy (nutné je razítko a podpis odpovědné osoby, nestačí čestné prohlášení).

Přijímací zkouška ze zeměpisu bude prominuta též uchazečům, kteří se umístili na 1. - 3. místě v krajském nebo celostátním kole zeměpisné olympiády (je třeba donést diplom k přijímacímu řízení).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pokud bude uchazeči prominuta ústní zkouška ze zeměpisu, potom získá 100 bodů.

Při ústní zkoušce ze zeměpisu je možné získat maximálně 100 bodů, z toho maximálně 50 bodů za orientaci v mapě světa, kontinentů a ČR a maximálně 50 bodů za geografické reálie a základní poznatky z obecné geografie. Minimální počet bodů pro vykonání přijímací zkoušky je 40 bodů.

 

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15, 16 opatření o přijímání ke studiu

 

Požadované dokumenty uchazeči zašlou nejpozději do 13. 5. 2022, dle článku 3, odstavce 3 tohoto opatření, doporučeně poštou na adresu Studijního oddělení PF JU:

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta

Studijní oddělení
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Přijímací zkouška vychází z učiva na gymnáziích. K přípravě na přijímací zkoušku proto doporučujeme učebnice zeměpisu pro gymnázia.