Opatření vedoucí katedry geografie


 

Opatření vedoucí katedry z 29.11.2013 k průběhu státních závěrečných zkoušek

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (SZZ) NA KATEDŘE GEOGRAFIE (KGE) probíhají v souladu s §1-7 článku 30 Studijního řádu Jihočeské univerzity a s opatřeními proděkana Pedagogické fakulty JU č. 4/2013 a 5/2013.

Garantkou SZZ na KGE je doc. RNDr. D. Popjaková, PhD. Formální organizaci SZZ zabezpečuje Mgr. P. Karvánková, Ph.D. 

 

SZZ bakalářského neučitelského jednooborového studijního programu Geografie, studijního oboru Geografie pro veřejnou správu, má formu ústní zkoušky. 

Studenti si při elektronickém přihlašování na SZZ zapisují všechny části zkoušky, tj. předmět Sociální geografie, prostorové plánování a regionální rozvoj (KGE/QGB1), Regionální geografie ČR a Evropy (KGE/QGB2), Sociální vědy pro veřejnou správu (KGE/QGB3) a Organizace, management a právo ve veřejné správě (KGE/QGB4).

SZZ začíná v daný den oficiálním zahájením za přítomnosti všech řádně přihlášených studentů a členů komise pro SZZ, a probíhá podle stanového harmonogramu (který je plně v kompetenci komise). Při zahájení jsou studenti seznámeni s průběhem zkoušky. 

Otázky z předmětů KGE/QGB1 a KGE/QGB2 jsou zadávány ústně členy zkušební komise. Zadávány jsou dvě otázky, které vychází a) z okruhů: I. Sociální geografie, prostorové plánování a regionální rozvoj; a II. Regionální geografie České republiky a Evropy, a b) ze seznamu prostudované literatury, který je doporučen KGE a zveřejněn na webových stránkách katedry. Student má povinnost přinést ke zkoušce vytištěný seznam literatury s minimálním počtem 10 titulů, které prostudoval, a o kterých je schopen diskutovat. Seznam zůstává součástí protokolu o průběhu SZZ. Otázky z předmětů KGE/QGB3 a KGE/QGB4 jsou losovány.

Student má na přípravu zkoušky z každého předmětu 10 min. Písemná příprava studenta zůstává součástí protokolu o průběhu SZZ. Komisí je neveřejně hodnocena odpověď studenta z každého předmětu zvlášť. 

SZZ je ukončena oficiálním vyhlášením výsledků za přítomnosti všech studentů a členů komise. 

 

SZZ bakalářského učitelského dvouoborového studijního programu specializace v pedagogice, studijního oboru Zeměpis se zaměřením na vzdělávání, má formu písemné zkoušky. 

Studenti si při elektronickém přihlašování na SZZ ze zeměpisu zapisují předmět Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (KGE/QZB1).

Stanovení začátku a určení časové délky písemní zkoušky, její formy, obsahu, jako i formulace a bodování otázek, je v kompetenci komise pro SZZ. Otázky jsou zadávány ze třech okruhů – I. Fyzická geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, II. Sociální geografie se zaměřením na vzdělávání a III. Regionální geografie České republiky se zaměřením na vzdělávání. Jednotlivé otázky písemní zkoušky jsou hodnoceny neveřejně členy zkušební komise. Pro úspěšné absolvování zkoušky musí student získat nadpoloviční počet z maximálního počtu bodů. Písemná zkouška je hodnocena jednou výslednou známkou.

 

SZZ navazujícího magisterského učitelského dvouoborového studia, studijního oboru Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ, má formu ústní zkoušky.

Studenti si při elektronickém přihlašování na SZZ ze zeměpisu zapisují předmět Zeměpis s didaktikou (KGE/QZM1).

SZZ začíná v daný den oficiálním zahájením za přítomnosti všech řádně přihlášených studentů a členů komise pro SZZ, a probíhá podle stanového harmonogramu (který je plně v kompetenci komise). Při zahájení jsou studenti seznámeni s průběhem zkoušky. 

Otázky SZZ jsou zadávány ústně členy zkušební komise. Zadávány jsou tři otázky, které vycházejí a) z okruhů: I. Fyzické geografie a kartografie s didaktikou, II. Sociální geografie s didaktikou, III. Regionální geografie s didaktikou. Vždy jedna ze tří otázek je rozšířena o vybranou didaktickou tématiku ze seznamu témat z didaktiky geografie k SZZ. Student je u zkoušky povinen předložit vytištěný seznam prostudované literatury s minimálním počtem 10 titulů, o kterých je schopen diskutovat. Seznam zůstává součástí protokolu o průběhu SZZ. Student zároveň předkládá k SZZ Deník z pedagogické praxe, který představuje studentův soubor příprav na hodiny či mikrovýstupy uskutečněné v rámci pedagogických praxí ze zeměpisu (Vstupní pedagogická praxe, Průběžná pedagogická praxe, Souvislá pedagogická praxe, Asistentská praxe I. a II.), a který deklaruje profilaci studenta na problematiku geografického vzdělávání (např. množství absolvovaných praxí, počet odučených hodin v rámci praxí, podobu asistentské praxe aj.).

Student má na přípravu ústní zkoušky 30 minut. Písemná příprava studenta zůstává součástí protokolu o průběhu SZZ. Odpověď studenta je hodnocena zkušební komisí neveřejně podle jednotlivých okruhů zvlášť jednou výslednou známkou. 

SZZ je ukončena oficiálním vyhlášením výsledků za přítomnosti všech studentů a členů komise.

 

Součástí SZZ je obhajoba bakalářské, resp. diplomové práce (BP, DP) zadané na KGE.

Studenti se přihlašují k obhajobě elektronicky. 

Obhajoba BP, DP probíhá před komisí pro SZZ. Student nejprve v časovém limitu 8 minut představí členům komise svou práci, její téma, cíle a hypotézy, zvolenou metodiku výzkumu a výsledky. Poté jsou přečteny posudky vedoucího a oponenta práce. Následně se student vyjádří k posudkům a zodpoví dotazy a připomínky. V další diskusi reaguje na otázky vznesené členy komise. Práce je poté hodnocena komisí neveřejně. Výsledná známka BP, DP je oficiálně vyhlášena opět za přítomnosti všech studentů a členů komise.

 

Platnost tohoto opatření ruší platnost opatření předcházejících, týkajících se průběhu SZZ.  

 


Opatření vedoucí katedry z 12. 05. 2015 k uznávání předmětů na KGE

Vedoucí katedry oznamuje studentům, kteří neúspěšně vykonali některou část SZZ na katedře geografie, resp. kteří žádají o uznání předmětů z jiných důvodů, že při uznávání předmětů bude na katedře geografie postupováno následujícím způsobem:

Studentům budou uznány předměty, které byly zakončeny zápočtem anebo byly klasifikovány nejhůře známkou výborně mínus a zároveň, které byly vykonány maximálně v pětiletém zpětném období od data podání žádosti s tím, že od ukončení studia neuplynula doba delší než dva roky.

Předměty, které byly klasifikovány hůře než výborně mínus, uznány nebudou a student je bude muset znovu absolvovat. Student bude muset také absolvovat ty předměty, které budou mít souvislost s novým studijním plánem a zároveň ty předměty, u kterých student nesplňuje podmínky uvedené výše.

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

vedoucí katedry geografie PF JU