Pokyny pro tvorbu a odevzdání bakalářských a diplomových prací na KGE


Vzor pro vnitřní titulní stranu absolventských prací

Citace:

Citace v závěrečných kvalifikačních pracích se řídí citační normou doporučenou Českou geografickou společností, jejíž zásady jsou podrobně rozebrány na stránkách Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PŘF UK zde.

Poznámky k tomuto úzu platné pro KGE PF si můžete stáhnout zde

Doplněk KGE k citacím internetových zdrojů naleznete zde.

Obecné pokyny k formě kvalifikačních prací na PF: 
- http://www.pf.jcu.cz/education/kvalifikacni_prace-titul.php
- http://www.pf.jcu.cz/documents/pokyny-el_podoba_zaverecnych_praci.php
- http://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2011/od11-05.php


Skladba práce:

 • na obálce se uvádí název instituce - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, uprostřed se píše - Bakalářská práce nebo Diplomová práce, na spodní linii se napíše rok předložení a jméno a příjmení autora
 • další stránka je prázdná, následující stránka opakuje informace z obálky a přidává název práce, katedru geografie a vedoucího práce
 • zadání práce se do DP či BP nevkládá
 • následuje čestné prohlášení podle standardního vzoru, na další stránce je eventuelní poděkování vedoucímu práce a dalším
 • důležitá je anotace na další stránce, které předchází úplný citační záznam práce a klíčová slova, na následující stránce je vše v angličtině, anotaci v češtině musí odsouhlasit vedoucí práce
 • následuje obsah a dále kapitola Úvod, ve které jsou cíle a hypotézy práce, které jsou v souladu s cíli zadání práce
 • další kapitoly se odvíjejí od zadání práce a postupu tvorby, většinou by zde měly být kapitoly teoretické, kapitoly představující řešené území (geografická charakteristika), kapitoly věnované literatuře, datům, metodám, kapitoly analytické a shrnující, dále závěr a přílohy
 • na zadní vnitřní stranu se vlepí CD s obsahem DP či BP

 

Vložení práce do STAGu, odevzdání práce a obhajoba práce:

 • vše je třeba vložit do STAGu podle pokynů uvedených na webových stránkách PF JU
 • podepsané práce (2 svázané výtisky) je třeba odevzdat do vyhlášeného termínu na sekretariát KGE, sekretářka prověří náležitosti (také vložení do STAGu) a práci orazítkuje
 • týden před obhajobou budete mít ve STAGu posudky na BP či DP, je třeba se připravit na připomínky v nich obsažené, stejně jako 10 minutové představení práce pro obhajobu

 

Obecné požadavky na práci:

 • v BP či DP je vyžadována kvalitní práce s literaturou, ve které musí být také cizojazyčná literatura, plagiátorství je nepřípustné, je nutné uvádět zdroj dat, je třeba citovat i myšlenky, nejen doslovné věty
 • je třeba dbát na správné použití citačního úzu (v textu, v seznamu literatury)
 • nesmí se měnit název práce, který byl schválen v zadání práce, stejně tak cíle práce
 • diplomová práce má minimálně 50 stran, bakalářská minimálně 30 stran
 • je třeba, aby mapové přílohy měly všechny náležitosti (měřítko, legendu…) a byly vypracovány dle kartografických pravidel
 • je třeba ohlídat gramatickou správnost textů a formální úpravu práce (odstavce, nadpisy a jejich číslování …). Doporučuje se řádkování 1,5 a velikost pisma 11 (Calibri), 12 (Times New Roman), nebo 11 (Arial). Všechny přílohy musí mít názvy a jsou očíslovány.
 • práci nelze odevzdat, dokud není splněn zápočet z BAP2, DPSZ2 nebo UZM2, přičemž předpokladem udělení zápočtu DPSZ2, resp. UZM2 je, mimo další, úspěšné představení práce na katedrální konferenci
 • práce musí současně splňovat podmínky uvedené v "Pokynech k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG", které jsou k dispozici na webových stránkách PF JU a také příslušné opatření děkana PF JU - "Obecné zásady pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací"

 

 Katedra geografie