doc. RNDr. Dagmar POPJAKOVÁ, PhD.


Phone number: +420 387 773 098
e-mail: dpopjakova@pf.jcu.cz 
Specialization: industrial geography, geodemography, migration, cross-border cooperation                                                                                               

 

Taught subjects: 

 • Quantitative Methods in Geography
 • Introduction to the Study of Geography I
 • Basics of Cartography and Geodesy
 • Field Practice of Cartography and Geodesy
 • Didactics of Geography

CV


Education

2007 

University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Science, Department of Geography and Regional Development - habilitation procedure.

Habilitation thesis: 'The Transformation of Industry in the Context of Broader Socio-economic Transformation Changes – Global Starting Points and Regional Applications.'

1993-2001

Comenius University in Bratislava, Faculty of Science, Department of Human Geography and Demogeography - postgraduate studies, Field of study: Human Geography.

          Dissertation entitled: 'The Transformation of Industry in the Region Saris - Geographical Aspects of the Study'

1982-1987

Comenius University in Bratislava, Faculty of Science, Department of Human Geography and Demogeography - field of study: Geography and Cartography. Graduation in 1987 with    ministerial honors.

          Thesis entitled: 'The Synergy of Environmental Infrastructure in the South-western Slovakia.'

1978-1982   

V.B. Nedožerského High School in Prievidza 

1970-1978 

E. Otto Elementary school in Nováky

 

Interships

IX / 2014-I / 2015 research and work stay: Department of Geography and Regional studies, Warsaw University, Poland

 

Employment

since 2011

Associate Professor at the Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice

2005-2007

Comenius University in Bratislava, Faculty of Science, Department of Human Geography and Demogeography – Assistant Professor

1992-2001

University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Science (until 1997 Faculty UPJŠ), Department of Geography and Geoecology - Assistant Professor

1987-1991

Institute of Geography in Bratislava, Košice branch - Assistant Professor

 


PUBLICATIONS

 

Scientific studies

 1.   KARVÁNKOVÁ, P., POPJAKOVÁ, D. (2018): How to link geography, crosscurricular approach and inquiry in           science education at the primary schools. International Journal of Science Education, 40 (7), pp. 707-722. DOI:    10.1080/09500693.2018.1442598
 2. Karvánková, P., Popjaková, D., Nováková, E. (2017): Využití Postcrossingu ve výuce zeměpisu na základní škole. Geografické rozhledy, 26, 3, s. 13–14. 
 3. Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J., eds. (2017): Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, 297 p. DOI 10.1007/978-3-319-43614-2 
 4. Mládek J., Káčerová M., Popjaková D., Vančura M. (2017). Changes in Demographic Behaviour: Possible Use of Its Findings in Didactic Practice. In Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 253-280. 
 5. Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š. (2017): Inquiry-Based Education of Physical Geography. In Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 63-86. 
 6. Karvánková, P., Popjaková, D., Kubelková, J, Skalická, P., Horejš, P., Klučka, Š., Martinková, M., Kochánek, M. (2017): Global Development Education: Czech Approach in the Spread of Global Awareness. In Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 87-114.
 7. Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š., Dvořák, J. (2016): Bádání dětí v rámci zeměpisu na 2. stupni základních škol: měříme hluk v terénu. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 263-270. ISBN 978-80-7394-619-7 
 8. Popjaková, D., Karvánková, P., Vančura, M., Vlažná D. (2016): Linking Geography of Religion Topics with Global Development Education at Elementary Schools. In Lnenička, L. (ed.): Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Masarykova univerzita, Brno, s. 399-407. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016  
 9. Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Krejčí, J., Soukupová, L. (2016): Integrated thematic teaching of the regional geography in the elementary school. In Lnenička, L. (ed.): Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. Masarykova univerzita, Brno, s. 427-437. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016
 10. Karvánková, P., Popjaková, D., Kovaříková, V. (2015): Global Education or How to Most Effectively Implement Cross-Disciplinary Themes in the Curriculum of Primary School – Czechia´s Example. RIGEO Review of International Geographical Education Online, Volume 5, Number 1, pp 8-25. ISSN 2146-0353
 11. Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Blažek, M., Dvořák, J. (2015): Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu. In Reiterová, M. (ed): Bádateľské aktivity vo vzdelávaní. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. ŠPÚ, Bratislava, s. 117-132. ISBN 978-80-8118-142-9  
 12. Popjaková, D., Blažek, M. (2015): Verification of counterurbanisation processes: example of the České Budějovice region. In: Szymańska, D. and Rogatka, K. editors, Bulletin of Geography Socio-economic Series, No. 27, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 153-169. 
 13. Káčerová, M., Mládek, J., Popjaková, D. (2015): Populačný potenciál krajín EÚ klesá. In: Pána, L. a kol. Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti – reflexe třiceti let od podpisu Schengenské úmluvy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 108-118 s. ISBN 978-80-87472-83-5.
 14. Karvánková, P., Popjaková, D., Kovaříková, V. (2014): Náměty na globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica VI, Innowacje w koncepcji kształcenia na różnych etapach edukacyjnych. Kraków, s. 183-196. ISSN 2084-5456
 15. Kraft, S., Marada, M., Popjaková, D. (2014): Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae, Vol. 33, No. 2, s. 139 - 150.  DOI: 10.2478/quageo-2014-0022
 16. Popjaková, D., Tkocz, M., Vančura, M. (2014): New Industrial Spaces in Old Industrial Centres: Selected Examples of Sosnowiec (Poland) and České Budějovice (Czech Republic). In: Zioło, Z., Rachwał, T. (eds.): Contemporary Issue in Polish Industrial Geography. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nr. 25. Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa–Kraków, s. 212-230. 
 17. Popjaková, D. (2014): Religiózna štruktúra populácie Slovenska a Česka: špecifiká a rozdiely. In: Studia scientifica facultatis paedagogicae. Universitas Catholica Ružomberok, roč. XIII, č. 3, s. 92-103.
 18. Popjaková, D. (2013): Populační vývoj jižních Čech. Geografické rozhledy, roč. 23, č. 2, s. 28-29.
 19. Popjaková, D. (2013): In der Peripherie im Herzen Europas: Bevölkerungswandel in Südböhmen. Passau und seine Nachbarregionen: Orte, Ereignisse und Routen – geographisch interpretiert. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, s. 470-483. 
 20. Popjaková, D. (2013): Identifikácia a evaluácia migračných prúdov obyvateľstva v zázemí Českých Budějovíc. In: Nové výzvy pro geografii:Sborník příspěvků z XXIV. sjezdu České geografické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, s. 256-266.
 21. Popjaková, D. (2012): Súčastné trendy migrácie obyvateľstva regiónu Českých Budějovíc. Geografické informácie/Geographical information, Vol. 16 (2): 105-113. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. DOI: 10.17846/GI.2012.16.2.105-112
 22. Popjaková, D. (2010): Medzinárodná migrácia na prelome milénií. Slovenská štatistika a demografia, No. 3, s. 24-46.
 23. Popjaková, D., Plešivčák, M. (2009): Current Character of Internation Migration. The International Issues & Slovak Foreing Policy Affairs, No. 4, s. 57-78.
 24. Popjaková, D. (2008): Globálna verzus postsocialistická transformácia priemyslu (na príklade Slovenska). Acta Geografphica Universitatis Comenianae, No. 51, s. 3-25.
 25. Popjaková, D. (2007): Proces formovania priemyselnej struktury Šariša v kontexte jeho celkového ekonomického rozvoja. Slovenský národopis. Roč. 55, č. 1, s. 92-104.
 26. Popjaková, D. (2007): Zmeny vekovej štruktúry migrantov v ostatnom decéniu (príklad Petržalky - urbánnej štruktúry Bratislavy). Demografie, roč. 49, č. 4., s. 307-320.
 27. Bleha, B., Popjaková, D. (2007): Súčasnosť a budúcnosť migrácie na lokálnej úrovni - príklad Petržalky. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 3, č. 3, s. 25-30.
 28. Bleha, B., Popjaková, D. (2007): Migrácia ako dôležitý determinant budúceho vývoja na lokálnej úrovni - príklad Petržalky. Geografický časopis, 59/3, s. 265-291.
 29. Popjaková, D. (2007): Zmeny vekovej štruktúry migrantov v ostatnom decéniu (príklad Petržalky - urbánnej štruktúry Bratislavy). Regionální demografie. Sborník příspěvků 37. výroční (květnová) demografické konference České demografické společnosti, DemoArt, Praha, s. 322-335
 30. Divinský, B., Popjaková, D. (2007): Koľko Slovákov pracuje v zahraničí? (Jeden expertný odhad). Forum Statisticum Slovacum, Roč. 3, č. 3, s. 70-76.
 31. Popjaková, D., Tkocz, M. (2006): Comparison of Courses and Consequences of the Industry Transition in Slovakia and Poland - Examples of the Šariš and Silesia Region. In Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru. Geografické informácie 9. Univerzita Konštatntína Filozova, Nitra, s. 46. ISBN: 80-8094-058-4.
 32. Popjaková, D. (2006): Petržalka - migračná snímka urbánnej štruktúry Bratislavy na prelome tisícročí. Geografická revue, 2/2. Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Branská Bystrica, s. 416-424. ISSN 1336-7072
 33. Popjaková, D. (2001): Transformácia priemyslu v regióne Šariša. Geografické práce IX (1), Prešovská univerzita, Prešov, 240 s. ISBN 80-8068-033-7
 34. Popjaková, D. (2001): Vývoj hraníc a územno-správneho usporiadania Šariša od najstarších čias po súčasnosť. Folia Geographica 4. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXXV, Prírodné vedy, Prešovská univerzita, Prešov, s. 176-194. ISBN 80-8068-030-2
 35. Popjaková, D. (2000): Svetové trendy vývoja priemyselných štruktúr. In Dynamické vývojové procesy a štruktúry a ich medzinárodný kontext. Scientific script. 3. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, s. 202-212. ISBN 80-8055-371-8
 36. Popjaková, D. (2000): Transformácia priemyslu Prešova ako odraz celospoločenských zmien v ostatnom decéniu. In Matlovič, R. (ed.). Urbánne a krajinné štúdie. 3. Urbánny vývoj na rozhraní milénií. Prešovská univerzita, Prešov, s. 105-117. ISBN 80-88885-80-9
 37. Popjaková, D. (2000): Pozícia regiónu Šariša v rámci socioekonomického systému Slovenska. In Faktory vývoja sociálnej úrovne regiónov. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Košice, s. 58-67.
 38. Popjaková, D. (2000): Transformácia priemyslu v regióne Šariša v kontexte spoločenských zmien v stredovýchodnej Európe po roku 1989. In Geografické štúdie. 7. Stredoeurópsky priestor - Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, s. 259-267. ISBN 80-8050-349-4
 39. Popjaková, D. (1999): Štrukturálne a priestorové zmeny priemyslu pod vplyvom socioekonomickej transformácie. Folia Geographica 3. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXXII, Prírodné vedy, Prešovská univerzita, Prešov, s. 116-123. ISBN 80-88722-64-0
 40. Madziková, A., Popjaková, D. (1998): Die Voraussetzungen fűr die Entwicklung des Tourismus in Slowakischen Teil der Karpateneuroregion. Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 6. University of West Bohemia, Plzeň, s. 94-104.
 41. Lacová-Madziková, A., Popjaková, D. (1998): Socioekonomická charakteristika slovenskej časti Karpatského euroregiónu. In Folia Geographica 1. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXIX, Prírodné vedy, Prešovská univerzita, Prešov, s. 211-248. ISBN 80-88885-39-6
 42. Popjaková, D. (1998): Socioekonomická transformácia. In Folia Geographica 1. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXIX, Prírodné vedy, Prešovská univerzita, Prešov, s. 317-340. ISBN 80-88885-39-6
 43. Popjaková, D. (1998): Funkčné využitie intravilánu mesta Bardejov. In Folia Geographica 1. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXIX, Prírodné vedy, Prešov, s. 303-316. ISBN 80-88885-39-6
 44. Popjaková, D. (1997): Demografický vývoj mesta Bardejov v priemete jeho priestorovej štruktúry. In Kónya, P., Matlovič, R. (eds.) Obyvateľstvo Karpatskej kotliny (I). Universum, Prešov, s. 196-214. ISBN 80-967753-1-6
 45. Popjaková, D. (1997): Vývoj pôrodnosti v kontexte s celkovým demografickým a socioekonomickým vývojom mesta Bardejov. In Pôrodnosť a vybrané aspekty reprodukcie obyvateľstva. 6. demografická konferencia. Domaša, s. 112-117. ISBN 80-967658-9-0
 46. Popjaková, D. (1997): Transformácia priemyselnej štruktúry okresu Svidník. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXVIII, Prírodné vedy, Prešovská univerzita, Prešov, s. 215-237. ISBN 80-88697-19-0
 47. Popjaková, D., Madziková, A. (1997): Možnosti rozvoja cestovného ruchu na území slovenskej časti Karpatského euroregiónu. In Michaeli, E. (ed.) Urbánne a krajinné štúdie 2, Prešovská univerzita, Ateliér Archus Prešov, s. 259-270. ISBN 80-88882-00-1
 48. Popjaková, D. (1997): Social and Economic Transformation and its Influence on Demographic Changes in the Town Bardejov. In Studia i materialy 1997 (4), University of Łódż, Łódż, s. 19-28.
 49. Popjaková, D., Kandráčová, V. (1997): Vývoj priestorovej štruktúry mesta Bardejov. In Harčár, J., Nižnanský, B. (ed.) Krajina východného Slovenska v odborných a vedeckých prácach. Pedagotická fakulta UPJŠ, Prešov, s. 73-89. ISBN 80-88885-10-8
 50. Popjaková, D. (1996): Transformation of Industrial Plants in the Šariš Region. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 37, PriF UK, Bratislava, s. 199-206. ISBN 80-223-1042-5
 51. Popjaková, D. (1995): Transformácia vlastníckej štruktúry v regióne severovýchodného Slovenska. Geographia Slovaca 10. GÚ SAV, Bratislava, s. 207-217. ISSN 1210-3519
 52. Popjaková, D. (1995): Institutionalization and Organizational Shapes of Transfrontier Cooperation. Acta Universitatis Matthiae Belii. Geografické štúdie 1. Baran, V. (ed.) The Bounderies and their impact in the territorial structure of region and state. FPV, Banská Bystrica, s. 46-50. ISBN 80-88825-06-7
 53. Lacová, A., Popjaková, D. (1995): Problematika euroregiónov z aspektu regionálnych štruktúr východného Slovenska. In Hochmuth, Z. (ed.) Reliéf a integrovaný výskum krajiny. Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov, s. 123-129. ISBN 80-88697-25-5
 54. Popjaková, D. (1995): Transformation of ownership structure in the region of North - East Slovakia. In Werwicki A. (ed). Socio - economic transformation of old urban and industrial agglomerations in Poland against the background of other East - Central European countries. Studia i materialy 1995 (3), University of Łódż, Łódż, s. 127.
 55. Popjaková, D. (1995): Zmeny vybraných charakteristík priemyselných podnikov regiónu Šariša v rokoch 1990-1994. In Hochmuth, Z. (ed.) Reliéf a integrovaný výskum krajiny. Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov, s. 147-154. ISBN 80-88697-25-5
 56. Popjaková, D. (1995): Vybrané problémy hospodárskej transformácie regiónu Starej Ľubovne. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Šafarikanae XXVI, Prírodné vedy, Prešovská univerzita, Prešov, s. 273 - 288. ISBN 80-88697-19-0
 57. Popjaková, D. (1995): Rozvoj súkromného podnikania v okrese Stará Ľubovňa. In P. Švorc (ed.). Spiš v kontinuite času. Universum, Prešov - Bratislava - Wien, s. 340-351. ISBN 80-967001-3-8
 58. Popjaková, D. (1994): Hospodársky rozvoj okresu Bardejov v procese ekonomickej transformácie. In Regionální revue 2, Ostrava, s. 20-25. ISSN 1210-8340
 59. Popjak, P.Popjaková, D. (1994): Regionálna spolupráca. In Michaeli, E. (ed.) Urbánne a krajinne štúdie 1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ateliér Archus, Prešov, s. 100-107. ISBN 80-7097-292-0
 60. Popjaková, D. (1993): Ťažiskové transhraničné väzby Slovenska na Poľsko a Ukrajinu. In Zborník referátov z rokovania X. sekcia - Územný rozvoj Slovenska na báze regionálnych vied. Kongres slovenskej vedy 1993. Bratislava, s. 35-37.
 61. Lacová, A., Popjaková, D., (1993): Karpatský euroregión. (Predpoklady východoslovenských pohraničných oblastí pre medziregionálnu spoluprácu v rámci asociácie Karpatského euroregión). Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 1. University of West Bohemia, Plzeň, s. 37-44.
 62. Popjaková, D. (1993): The influence of private business activities on the economics of north-east Slovakia region. In Planning and environment in transforming Europe. Abstracts. Łódż, s. 141.
 63. Popjaková, D. (1993): Karpatský euroregión ako forma prirodzených regionálnych väzieb Slovenska na Poľsko a Ukrajinu. In Geografia - aktivity človeka v krajine. Zborník Pedagogickej fakuklty UPJŠ, Prešov, s. 191-196. ISBN 80-88697-07-7
 64. Popjaková, D. (1992): Infraštruktúra udržiavania kvality životného prostredia (príklad JZ Slovenska). In Drgoňa, V. (ed.) Regionálne systémy životného prostredia. SGS, Nitra, s. 165-169.
 65. Zelenský, K., Michalčík, V., Popjaková, D. (1989): Poľnohospodárska sústava JRD Sečovce. In Zborník referátov z geografického seminára. Pedagogická fakulta UPJŠ, Prešov, s. 187-191. ISBN 80-70-97-059-6
 66. KMEŤOVÁ, D. (1987): Synergia infraštruktúry životného prostredia juhozápadného Slovenska. In Gardavský, V. (ed.) Kultúrní krajiny v průmyslových oblastech. Sborník XVII. sjezdu ČSGS, II, s. 278-285.

 

Abstracts from national and international conferences

Karvánková, P., Popjaková, D., Krejčí, J., Soukupová, L. (2013): Integrated thematic teaching of the regional geography in the elementary school. Příspěvek na 21. středoevropské geografické konferenci Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání, Jedovnice, 11.-12. září 2013 

Popjaková, D., Tkocz, M. (2006): Comparison of Courses and Consequences of the Industry Transition in Slovakia and Poland - Examples of the Šariš and Silesia Region. In Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru. Geografické informácie 9. Univerzita Konštatntína Filozova, Nitra, s. 46. ISBN: 80-8094-058-4.

Popjaková, D. (1995): Transformation of ownership structure in the region of North - East Slovakia. In Werwicki A. (ed). Socio - economic transformation of old urban and industrial agglomerations in Poland against the background of other East - Central European countries. Studia i materialy 1995 (3), University of Łódż, Łódż, 127.

Popjaková, D. (1994): Transformácia vlastníckej štruktúry v regióne severovýchodného Slovenska. In: Zborník abstraktov referátov na XI. Zjazde Slovenskej geografickej spoločnosti v Častej. SGS, Bratislava, s. 68.

Popjaková, D. (1993): The influence of private business activities on the economics of north-east Slovakia region. In Planning and environment in transforming Europe. Abstracts. Łódż, 141.

 

Learning texts

Popjaková, D. (2000): Ekonomické integračné procesy v Afrike. Metodické centrum, Prešov, 10 s.

Popjaková, D. (2000): Ekonomické integračné procesy v Európe II. Metodické centrum, Prešov, 11 s.

Popjaková, D. (2000): Medzinárodná ekonomická integrácia I. Metodické centrum, Prešov, 8 s.

Popjaková, D. (1998): Stručný prehľad základných pojmov z geografie poľnohospodárstva, rybného a lesného hospodárstva. Metodické centrum, Banská Bystrica, 39 s. ISBN 80-8041-206-5

Popjaková, D. (1998): Poľnohospodárstvo. Priemysel. Humánnogeografické systémy. Medzinárodné hospodárske vzťahy. Stredná Európa. In: Kancír, J. (ed.) Geografia (1 000 úloh a riešení pre záujemcov o vysokoškolské štúdium). Prešovská univerzita, Prešov, 250 s. ISBN 80-88885-28-0

Popjaková, D. (1998): Vývoj svetového hospodárstva. Metodické centrum, Prešov, 12 s.

Popjaková, D. (1997): Geografické aspekty rozmiestnenia priemyslu. Metodické centrum, Banská Bystrica, 40 s. ISBN 80-8041-183-2

Popjaková, D. (1997): Základné kapitoly z geografie výroby. Učebné texty. Prešovská univerzita, Prešov, 141 s. ISBN 80-7097-350-1

 

Reviews

Popjaková, D. (2006): Recenzia na Divinský, B. (2005), Zahraničná migrácia v Slovenskej republike. Stav, trendy, spoločenské súvislosti. Slovenská štatistika a demografia, 16, 1, s. 106-107.

Popjaková, D. (2006): Recenzia na Matlovič, R (2005)., Roma Minority in the Geography of the Population of Slovakia. Sociológia - Slovak Sociological Review, 38 (3), s. 267-269.

Popjaková, D. (2006): Recenzia na Matlovič, R. (2005), Geografia obyvateľstva Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu. Sociológia 38 (2), s. 191-193

Popjaková, D. (1991): Recenzia na Puzačenko, J.G. (ed.), Ekosystemy v kritičeskich sostajanijach. Geografický časopis 43 (2), s. 189-190.

Popjaková, D. (1988): Recenzia na Alexandová, T.A. (ed.), Geografičeskije principy optimalizacii PT geosysystem. Geografický časopis 40 (3), s. 283-284

 

Reports of resolved research tasks

Dzurovčin, L., Harčár, J., Michalčík, V., Popjaková, D., Špičuk, J., Trávníček, D. (1990): Racionálne využivanie poľnohospodárskej krajiny JRD Sečovce. In Záverečná správa, č. ul. II-7-l/05, archív GÚ SAV, Bratislava, 31 s.

 

Other papers

Popjaková, D. (1997): Komplexná štúdia urbánnej štruktúry mesta Bardejov. Katedra geografie a geoekológie Prešovskej univerzity, Prešov, 50 s.

Lacová, A., Popjaková, D. (1994): Socioekonomická charakteristika slovenskej časti Karpatského euroregiónu. Katedra geografie PdF UPJŠ, Prešov, 52.

 

Theses

Popjaková, D. (2007): Transformácia priemyslu v kontexte širších sociálno-ekonomických transformačních zmien (Globálne východiská a regionálne aplikácie). Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov, 28 s. + 76 s. príloh 10.

Popjaková, D. (2001): Transformácia priemyslu v regióne Šariša: Geografické aspekty štúdia. Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 218 s. + príloha.

Popjaková, D. (1998): Priemysel v procese transformácie: geografické aspekty štúdia problému. Písomná práca k dizertačnej skúške. Katedra geografie a geoekológie FHPV PU Prešov. 71 s.

 

Editor work

Atlas obyvateľstva Slovenska (2006). Bratislava (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského) D. Popjaková (technická spolupráca - zostavenie bibliografie a preklad do anglického jazyka)

 

Reviewed papers

Tkocz, M. (2002): Recenzia na Popjaková, D., Transformácia priemyslu v regióne Šarisa. Geografické práce IX (1). Prešovská univerzita, Prešov, 240. ISBN 80-8068-033-7 In Czasopismo Geograficzne 73 (1-2), 150-152. Indeks 354759

Mládek, J. (2002): Recenzia na Popjaková, D., Transformácia priemyslu v regióne Šarisa. Geografické práce IX (1), Prešovská univerzita, Prešov, 240. ISBN80-8068-033-7 In Geografický časopis 54 (4), 399-340. ISSN 0016-7193

 

Other

Popjaková, D. (2007): Recenzia na Divinský, B. (2007), Zahraničná migrácia v Slovenskej republike. Vývojové trendy od roku 2000. Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Bratislava, 68 s.

Popjaková, D. (2007): Recenzia na Divinský, B. (2007): Labour market - migration nexus in Slovakia: time to act in a comprehensive way. International Organization for Migration. Bratislava. 231 s.

Popjaková, D. (2007): Recenzia na päť príspevkov v periodikum Geografia Cassoviensis, ročník I/2007. Vydavateľstvo Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Košice 203 s.

Popjaková, D. (2007): Recenzia na Bargerová, Z. , Divinský, B. (2008): Integrácia migrantov v Slovenskej republike - výzvy a odporúčania pre tvorcov politík. IOM Medzinárovná organizácia pre migráciu, Bratislava, 98 s.

 


GRANTS

Since 2013 co-researcher of grant project GAJU no. 162/2013/S Geographical Research and Implementation of Inquiry-based Teaching of Geography. Project leader Mgr. Michal Vancura, Ph.D.

2008-2009 co-researcher of the grant project VEGA no. 1/4551/07 History of Slovak Evangelical Church a. v. project leader doc. Dagmar Kusendová, CSc.

2007-2008 co-researcher of the Research and Development Agency grant project no. LPP-0109-06 Demography and Demogeography - Important Scientific Disciplines and Their Importance to Society. Project leader Mgr. Branislav Bleha, PhD.

2006-2008 co-researcher of grant project VEGA no. 1/3065/65 New Trends in Population Processes and Structures in Slovakia and Forecasts of their Development. Project leader prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.

2000-2001 co-researcher of the grant project VEGA no. 1/7561/20 Transformation Processes of Settlement Structures in Eastern Slovakia over the Past Decennium. Project leader prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.

1997-1999 co-researcher of the grant project MŠVVaŠ Scientific Grant Agency of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences VEGA no. 95/5195/430 Transformation of Spatial Structure of Prešov Urban Land as a Result of Society Changes in the Last Decennium. Project leader prof. RNDr. Eva Michaeli, CSc.

1987-1990 co-researcher of the project no. II-7-1/05 Functional Optimization of Landscape Structures / Model Area of the Eastern Slovak Lowlands/. Project leader doc. RNDr. Jozef Kvitkovič, DrSc.