The list of literature prepared for discussion in the final state exam of geography


Students will learn at least 10 items from the listed literature. They will bring a printed list of these items to the State exam. Students should be able to discuss the problems of the particular monographs or articles during the exam


Human Geography:

Monographs:

BIČÍK, I. a kol. (2001): Druhé bydlení v Česku. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 167 s.

BLAŽEK, L, UHLÍŘ, D., (2002): Teorie regionálního rozvoje - nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha, 212 s.

DŽUPINOVÁ, E., HALÁS, M., HORŇÁK, M., HURBÁNEK, P., KÁČEROVÁ, M., MICHNIAK, D., ONDOŠ, S., ROCHOVSKÁ, A. (2008): Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska. Geografika, Bratislava, 186 s.

HALL, P. G. (2002): Urban and Regional Planning. Routledge, New York, 248 s.

HAMPL, M. a kol. (2001): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 328 s.

HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: Transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 147 s.

HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KUHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha, 255 s.

HŮRSKÝ, J. (1978): Regionalizace České socialistické republiky na základě spádu osobní hromadné dopravy. Studia Geographica, 59, Geografický Ústav ČSAV, Brno, 182 s.

IRA, V., PODOLÁK, P. (2010): Sídelná štruktúra Slovenska (diferenciácie v čase a priestore). Geographia Slovaca, 27, Geografický ústav SAV, Bratislava, 172 s.

IVANIČKA, K. (1983): Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. SPN, Bratislava, 448 s.

JEŘÁBEK, M., POHAJDOVÁ, B., RAŠKA, P. (2010): Regionální výzkum v česko-německém pohraničí. Acta Universitatis Purkynianae. Studia Geographica IX., UJEP, Ústí nad Labem, 138 s.

KUBEŠ, J., ed. (2000): Problémy stabilizace venkovského osídlení. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie, České Budějovice, 164 s.

KUBEŠ, J. a kol. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I. Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica, 166 s.

KUBEŠ, J. a kol. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu UMB, Banská Bystrica, 189 s.

MARADA, M. (2010): Doprava a geografická organizace společnosti v Česku. ČGS, Praha, 165 s.

MATUŠKOVÁ, A., NOVOTNÁ, M. a kol. (2007): Geografie města Plzně. Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, katedra geografie, Plzeň, 184 s.

NOVOTNÁ, M., ed. (2005): Problémy periferních oblastí. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 184 s.

OUŘEDNÍČEK, M., ed. (2006): Sociální geografie pražského městského regionu. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 159 s.

SKOKAN, L. (1998): Úvod do teorie geografie 1. Skripta. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, 148 s.

SÝKORA, L.,ed. (2002): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha, 191 s.

SZCZYRBA, Z. (2005): Maloobchod v ČR po roce 1989: vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci. Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc, 126 s.

TOUŠEK,V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J., VANČURA, M., DANĚK, P., KLAPKA, P., MULÍČEK, O., SZCZYRBA, Z., SEIDENGLANZ, D. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 411 s.

VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. a kol. (2004): Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 286 s.

VITURKA, M. a kol. (2003): Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno, 141 s.

WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, L, DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J, a kol. (2008): Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Linde, Praha 475 s.

 

Articles:
(max. one article)

BEZÁK, A. (2000): Funkčné mestské regiony na Slovensku. Geographia Slovaca, 15, Geografický ústav SAV, Bratislava, 88 s.

ČEKAL, J. (2007): Vymezování migračních regionů v kontextu změn základních funkcí migrace (na příkladu Jihočeského kraje). Geografie-Sborník ČGS, 112, č. 4, s. 361-372.

KUBEŠ, J., MIČKOVÁ, K. (2003): Development of horizontal landscape structure in the Pohořsko region (the Czech-Austrian frontier) between 1938-2000. Ecology/Ekológia (Bratislava), 22, č. 3, s. 269-283.

POPJAKOVÁ, D. (2010). Medzinárodná migrácia na prelome milénií. Slovenská štatistika a demografia, 3, s. 24-46. úplny text dostupný v pdf formáte pri konzultácii.

 

 

Physical Geography:

Monographs:

CZUDEK, T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Moravské zemské muzeum, Brno, 238 s.

DEMEK, J. (1988): Obecná geomorfologie. Academia, Praha, 480 s.

DEMEK, J., QUITT, E., RAUŠER, J. (1976): Úvod do obecné fyzické geografie. Academia, Praha, 400 s.

DEMEK, J., ZEMAN, J. (1979): Typy reliéfu Země. Academia, Praha, 327 s.

GOUDIE, S. A., KALVODA, J. (2007): Geomorphological variations, Nakladatelství P3K, Praha, 407 p.

JANSKÝ, B., ŠOBR, M. a kol. (2003): Jezera České republiky. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha, 216 s.

KUBEŠ, J. (1997): Vybrané postupy krajinného plánování. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 248 s.

KUBEŠ, J., ed. (2004): Krajina Novohradských hor - fyzicko-geografické složky krajiny. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 160 s.

LOŽEK, V. (1973): Příroda ve čtvrtohorách. SPN, Praha, 372 s.

MIGOŃ, P. (2006): Granite landscapes of the World. University Press, Oxford, 384 p.

PANIZZA, M. (2009): The geomorphodiversity of the Dolomites (Italy): A Key of Geoheritage Assessment. Geoheritage, 1, Springer - Verlag

SMITH, J. M., PARON, P., GRIFFITHS, S. J. (2011): Geomorphological mapping: methods and applications. Elsevier, Amsterdam, 612 p.

STRAHLER, A. (2011): Introducing Physical Geography. John Wiley, 632 p.

 

 

Regional Geography:

Monographs:

BAAR, V. (2001): Národy na prahu 21. století. Ostravská univerzita, TILIA, 415 s.

BIBÓ, I. (1997): Bída malých národů východní Evropy. Doplněk - Kalligram, Brno - Bratislava, 612 s.

COLE, J. (1996): Geography of the World´s Major Regions. Routledge, New York, 474 p.

CZUDEK, T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Moravské zemské muzeum. Brno, 238 s.

HORÁK, S. (2008): Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Karolinum, Praha, 226 s.

HUNTINGTON, S. P. (2001): Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Rybka, Praha, 447 s.

CHÁBERA, S. (1998): Fyzický zeměpis jižních Čech. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 139 s.

CHALUPA, P., NÉMETHOVÁ, J., HÜBELOVÁ D. (2012): Dokument Geografia Ameriky. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra. 198 s.

IŠTOK, R. (2004): Politická geografia a geopolitika. Prešovská univerzita, Prešov, 392 s.

JEHLIČKA, P., TOMEŠ, J., DANĚK, P., eds. (2000): Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 274 s.

JEŘÁBEK, M. a kol. (2004): České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování? Academia, Praha, 296 s.

KORČÁK, J. (1938): Regionální základy Československa (jeho kmenové oblasti). Orbis, Praha, 170 s. KOVÁŘ, J. (1999): Asie - dynamický kontinent. Karolinum, Praha, 343 s.

KRÁL, V. (1999): Fyzická geografie Evropy. Academia, Praha, 348 s.

KREJČÍ, O. (2000): Geopolitika středoevropského prostoru. Ekopress, Praha, 319 s.

LANDES, D. S. (2004): Bohatství a bída národů. Proč jsou někteří tak bohatí a někteří tak chudí. Nakladatelství BB/art, Praha, 632 s.

NOVÁČEK, A. (2012): Dualita Evropy. Historickogeografická analýza. ČGS, Praha.

MATLOVIČ, R. (2001): Geografie relígií, Prešovská univerzita, Prešov, 375 s.

MÜLLER, Z. (1997): Islám - historie a současnost. Svoboda, Praha, 192 s.

RUPNIK, J. (1992): Jiná Evropa. Prostor, Praha, 352 s.

SEMOTANOVÁ, E. (2002): Historická geografie českých zemí. Historický ústav AVČR, Praha, 279 s.

SKOKAN, L. (1992): Historickogeografický úvod do regionální geografie. Skripta. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, 142 s.

TOMEŠ, J. (2007): Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě. P3K, Praha, 349 s.

VOTÝPKA, J. (1994): Fyzická geografie Evropy. Universita Karlova, Praha, 258 s.

ZWETTLER, O. (1992): Historická geografie světa I.: Evropa (5.-17. století). Masarykova Universita, Brno, 227 s.

 

Articles:
(max. one article)

HAMPL, M. (2009): Globální systém: stav, současné tendence a možné perspektivy distribuce mocenského potenciálu. Geografie-Sborník ČGS, 114, č. 1, s. 1-20.

KRAFT, S., VANČURA, M. (2009): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodářský Obzor, 9, č. 1, s. 21-33.

KRAFT, S., VANČURA, M. (2009): Geographical organisation of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie-Sborník ČGS, 114, č. 4, s. 298-315.

KRAFT, S., VANČURA, M. (2009): Transport hierarchy of Czech settlement centres and its changes in the transformation period: Geographical analysis. Moravian Geographical Reports, 17, č. 3, s. 10-21.

KRAFT, S., VANČURA, M. (2010): Transport concentration areas and their relations to spatial organization of the society: A case study of the Czech Republic. Geografický časopis/Geographical Journal, 62, č. 4, s. 279-291.

KUBEŠ, J. (2007): Rozdílný populační vývoj v sídlech české a rakouské části přeshraničního regionu "Novohradské hory - Freiwald" mezi lety 1869 - 2001. Klaudyán, internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny, 4, č. 1, s. 32-35.

KUBEŠ, J., KRAFT, S. (2011): Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 805-829.

KUBEŠ, J. (2011): Chatové oblasti České republiky. Geografický časopis, 63, č. 1, s. 53-68.

NOVÁČEK, A. (2005): Dlouhodobé trendy polarizace prostoru v Česku v zrcadle populačního vývoje. Historická geografie, 33, HÚ AV ČR, Praha, s. 367-396.