Selected publications


Popjaková, D., Blažek, M. (2015): Verification of counterurbanisation processes: example of the České Budějovice region.In: Szymańska, D. and Rogatka, K. editors, Bulletin of Geography Socio-economic Series, No. 27, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 153-169. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Kovaříková, V. (2014): Náměty na globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica VI, Innowacje w koncepcji kształcenia na różnych etapach edukacyjnych. Kraków, s. 183-196. ISSN 2084-5456.

Kraft, S., Halás, M., Vančura, M. (2014): The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: A case study of regional capitals in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 22, No. 1, s. 24–32. DOI: 10.2478/mgr-2014-0003

Kraft, S., Marada, M., Popjaková, D. (2014): Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae, Vol. 33, No. 2, s. 139 - 150.  DOI: 10.2478/quageo-2014-0022 

Pukačová, J., Mládek, J. (2014): Špecifické črty reprodukčného správania rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Geografický časopis/Geographical journal, 66/2, s. 133-159.  

Nováček, A. (2014): Historical-geographical determinants of the west-east territorial disparities in the Central European countries. Europe XXI, vol. 24, pp.. Článek v časopise (v tisku)

Nováček, A. (2014): Střední Evropa jako „rakousko-uherské dědictví“. Geografické rozhledy, 23 (2013/2014), č. 5, s. 2-4. Článek v časopise

Klučka, Š., Nováček, A. (2014): Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Strakonice. Jihočeský sborník historický, 82, s.. Článek v časopise (v recenzním řízení)

Popjaková, D., Tkocz, M., Vančura, M. (2014): New Industrial Spaces in Old Industrial Centres: Selected Examples of Sosnowiec (Poland) and České Budějovice (Czech Republic). In: Zioło, Z., Rachwał, T. (eds.): Contemporary Issue in Polish Industrial Geography. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nr. 25. Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa–Kraków, s. 212-230. 

Rypl, J., Kirchner, K., Dvořáčková, S. (2014): GEOMORPHOLOGICAL INVENTORY OF ROCK LANDFORMS ON MT. KAMENEC IN THE NOVOHRADSKÉ HORY MTS. (THE CZECH REPUBLIC). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2014, Vol. 9, No. 3, p. 253 - 260

Kraft, S. (2013): Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku. In: 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, s. 120 – 126. 

Káčerová, M., Ondačková, J.,  Mládek, J. (2013): Contribution of population processes to population ageing; comparison of the Czech and Slovak Republics. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica, roč. 44, č. 1, s. 27-43.

Káčerová, M., Ondačková, J.,  Mládek, J. (2013): Sociálne služby pre seniorov, typy, veľkosť a priestorová diferencovanosť - komparácia Českej republiky a Slovenskej republiky. Regionální studia/Regional studies, roč. 7, č. 1, s. 51-66.

Katuša, M., Mládek, J., Bleha, B. (2013): Prieskum postojov k rodine a reprodukci v urbánom prostredí Bratislavy a na Slovensku. Demografie 2013, 55 – 1. pp. 47-6.

Mládek, J., Káčerová, M. (2013): Výučba demografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. In.: 45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. SŠDS, Bratislava, pp. 95-100. 

Nováček, A. (2013): Dualita Evropy jako fenomén a objekt výzkumu. In: Sborník z Výroční konference ČGS: Nové výzvy pro geografii (Brno 3.–7. 9. 2012), Masarykova univerzita, Brno, s. 239–245 (CD ROM). Článek ve sborníku

Nováček, A. (2013): Historical-geographical determinants of the origin of the west-east territorial disparities in the Central European countries. Abstract. In: Warsaw Regional Forum 2013: Territorial capital concepts, indicators & policy, Warsaw, pp. 55. Abstrakt příspěvku ve sborníku abstraktů

Nováček, A. (2013): Polsko mezi Východem a Západem. Geografické rozhledy, 22 (2012/2013), č. 5, s. 5-6.

Nováček, A. (2013): Jáva -- jádrová oblast Indonésie. Geografické rozhledy, 22 (2012/2013), č. 4, s. 8--9.  

Karvánková, P., Popjaková, D., Krejčí, J., Soukupová, L. (2013): Integrated thematic teaching of the regional geography in the elementary school. Příspěvek na 21. středoevropské geografické konferenci Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání, Jedovnice, 11.-12. září 2013

Popjaková, D. (2013): Populační vývoj jižních Čech. Geografické rozhledy, roč. 23, č. 2, s. 28-29.

Popjaková, D. (2013): In der Peripherie im Herzen Europas: Bevölkerungswandel in Südböhmen. Passau und seine Nachbarregionen: Orte, Ereignisse und Routen – geographisch interpretiert. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, s. 470-483. 

Popjaková, D. (2013): Identifikácia a evaluácia migračných prúdov obyvateľstva v zázemí Českých Budějovíc. In:Nové výzvy pro geografii:Sborník příspěvků z XXIV. sjezdu České geografické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, s. 256-266. 

Rypl,  J. (2013): Geologicky významné lokality Novohradských hor. Biologie - Chemie - Zeměpis,  22/4, SPN Praha, s. 205 - 207

Rypl, J. (2013): Reliéf Pohořské hornatiny (Novohradské hory) se zaměřením na rozšíření kryogenních tvarů. Disertační práce, Geografický ústav PřF MU Brno, Brno, 147 s.

Kubeš, J. (2012): České Budějovice - metropole jižních Čech (geografické charakteristiky s implikacemi pro rozvoj). Geografické rozhledy, 21, č. 3, s. 8-9.

Nováček, A. (2012): Dualita Evropy: historickogeografická analýza. Nakladatelství ČGS -- edice Geographica, Praha, 241 s., monografie

Nováček, A. (2012): Jižní Čechy v zrcadle dějin a srovnání. Geografické rozhledy, 21, č. 3, s. 2-4.

Nováček, A. (2012): Historical-geographical Aspects of Duality in Europe. Historická geografie-Historical Geography, HÚ AV ČR, Prague, 38, č. 1, s. 185-203.

Karvánková, P., Blažek, M., Nedvědová, Š. (2012): Analýza vývoje říčních toků a úpravy vodních ploch ve městě České Budějovice. In: Herber, V. a kol.: Fyzickogeografický sborník 10. Fyzická geografie a krajinná ekologie: teorie a aplikace. Sborník příspěvků z 29. výroční konference fyzicko-geografické sekce ČGS, 8. - 9. února 2012, Brno. s. 89 - 94. ISBN 978-80-210-6045-6

Kraft, S., Blažek, J. (2012): Spatial interactions and regionalisation of the Vysočina Region using the gravity models. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, 43, č. 2, s. 65 - 82. ISSN 1212-2157

Kraft, S. (2012): A transport classification of settlement centres in the Czech Republic using cluster analysis. Moravian Geographical reports, Ústav geoniky AV ČR, 20, č. 3, s. 38 - 49. ISSN 1210-8812

Popjaková, D. (2012): Súčastné trendy migrácie obyvateľstva regiónu Českých Budějovíc. Geografické informácie/Geographical information, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 16, č. 2, s. 105-113. ISSN 1337-9453

Kraft, S., Vančura, M. (2011): České Budějovice a jejich regionální působnost: dojížďka za prací a její změny mezi roky 1991 a 2001. Auspicia, VŠERS, České Budějovice, 8, č. 2,  s. 43 - 48. ISSN 1214-4967

Kubeš, J., Kraft, S. (2011): Periferní oblasti jižních Čech a jejich socialně populační stabilita. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 47 , č. 4, s. 805-829.

Kubeš, J. (2011): Chatové oblasti České republiky. Geografický časopis, 63, č. 1, s. 53-68.

Kubeš, J. (2011): Sociální exkluze a sociálně populační ne/stabilita periferních a urbanizovaných území. In: "Geografie pro život ve 21. století" - Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1. 8. - 3. 9. 2010 v Ostravě. Ostravská univerzita v Ostravě, s. 701-706. ISBN 978-80-7368-903-2

Rypl, J. (2011): Geomorfologická inventarizace skalních forem reliéfu na Kuní hoře v Novohradských horách. In: Fyzickogeografický sborník 9 - Fyzická geografie a životní prostředí - Sborník příspěvků z 28. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2011 v Brně. Masarykova univerzita v Brně, s. 70 - 77. ISBN 978-80-210-5673-2

Rypl, J. (2011): Rozšíření a ochrana kryogenních mezoforem reliéfu na Kraví hoře v Novohradských horách. In: Geografie pro život ve 21. století - Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1. 8. - 3. 9. 2010 v Ostravě. Ostravská univerzita v Ostravě, s. 29 - 35. ISBN 978-80-7368-903-2

Karvánková, P. (2011): Management a návrhy krajinnoekologické optimalizace využívání krajiny v česko-rakouském pohraničí (na příkladu území Znojmo - Retzerland). In: Geografie pro život ve 21. století - Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1. 8. - 3. 9. 2010 v Ostravě. Ostravská univerzita v Ostravě, s. 143-155. ISBN 978-80-7368-903-2

Kraft, S. (2011): Dopravní koncentrační areály jako metoda hodnocení prostorové dynamiky dopravních vazeb. In: Geografie pro život ve 21. století - Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1. 8. - 3. 9. 2010 v Ostravě. Ostravská univerzita v Ostravě, s. 517-521. ISBN 978-80-7368-903-2

Nováček, A. (2012): Jižní Čechy v zrcadle dějin a srovnání. Geografické rozhledy, 21, č. 3, s. 2-4. ISSN 1210-3004

Dvořák, J., Kubeš, J. (2010): Vývoj průmyslu na území Českých Budějovic od počátku 19. století do 80. let 20. století. Historická geografie, 36, č. 2, s. 255-289. ISSN: 0323-0988

Kraft, S., Vančura, M. (2010): Transport concentration areas and their relations to spatial organization of the society: A case study of the Czech Republic. Geografický časopis/Geographical Journal, 62, č. 4, s. 279-291. ISSN 0016-7193

Kraft, S. (2010): Prostorová a časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Výzkumná zpráva z projektu Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 - 2020. Mott MacDonald Praha, s. r.o. a Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., České Budějovice, 21 s.

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Prostorová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Čekal, J. (2010): Pracovní zázemí Českých Budějovic - srovnání mezi lety 1991 a 2001. In: Fňukal, M., Frajer, J., Hercik, J. a kol.: Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, s. 247-254. ISBN 978-80-244-2493-4

Čekal, J. (2010): Učivo místního regionu na 2. stupni ZŠ z pohledu RVP ZV. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, s. 380-384. ISBN 978-80-7368-903-2

Rypl, J. (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms in the Novohradské hory Mountains, South Bohemia. Acta Geographica Silesiana (Uniwersytet Slaski.), 1, č. 7, s. 61-67. ISSN: 1897-5100

Rypl, J. (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms on Vysoká Mt. in the Novohradské hory Mts. (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 18, č. 4, s. 56-62. ISSN: 1210-8812

Kubeš, J. (2009): Územní, stavební a populační vývoj Českých Budějovic mezi lety 1265-2007 v historickogeografických souvislostech. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 20-28. ISBN: 978-80-8083-733-4

Kubeš, J., Švec, P. (2009): Populační vývoj v typech sídelních jednotek Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace mezi lety 1850 - 2005. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 31 - 47. ISBN: 978-80-8083-733-4

Kubeš, J., (2009): Poloha, struktura, infrastruktura a obraz Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 51 - 105. ISBN: 978-80-8083-733-4

Kubeš, J., Hajíčková, J., Švec, P. (2009): Rozmanitost sociální a demografické prostorové struktury Českých Budějovic a jejich zázemí. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I." Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 114 - 140. ISBN: 978-80-8083-733-4

Kubeš, J. (2009): Chataření a zahrádkaření v nejbližším a blízkém rekreačním zázemí Českých Budějovic. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 120 - 139. ISBN: 978-80-8083-734-1

Dvořák, J., Kubeš, J. (2009): Vývoj průmyslu na území Českých Budějovic od počátku 19. století do 80. let 20. století. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 87 - 100. ISBN: 978-80-8083-734-1

Kubeš, J., Baumruková, D. (2009): Strategický plán města České Budějovice 2008 - 2013 - popis, komentáře, doporučení. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 142 - 151. ISBN: 978-80-8083-734-1

Kubeš, J. a kol. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 166 s. + přílohy. ISBN: 978-80-8083-733-4

Kubeš, J. a kol. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 189 s. ISBN: 978-80-8083-734-1

Čekal, J. (2009): Dojížďka obyvatel za prací v regionu Českých Budějovic v letech 1991 a 2001. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 59-72. ISBN 978-80-8083-734-1

Čekal, J. (2009): Migrace obyvatel v regionu Českých Budějovic v letech 1992-2004. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 73-86. ISBN 978-80-8083-734-1

Čekal, J. (2009): Dojížďka obyvatelstva za prací v Jihočeském kraji v letech 1991 a 2001. In: Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. a kol.: Sborník příspěvků z Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, CD-ROM, 9 s. ISBN 978-80-7372-443-6

Kraft, S. (2009): Doprava, rychlost a časoprostorová komprese. In: Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. a kol.: Sborník příspěvků z Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, CD-ROM, 9 s. ISBN 978 -80 -7372 -443 -6

Kraft, S. (2009): Doprava v Českých Budějovicích a v jejich zázemí. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, s. 105 - 119. ISBN 978-80-8083-734-1

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodářský Obzor, Masarykova univerzita, Brno, 9, č. 1, s. 21-33. ISSN 1213-2446

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Geographical organisation of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 114, č. 4, s. 298-315. ISSN 1212-0014

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Transport hierarchy of Czech settlement centres and its changes in the transformation period: Geographical analysis. Moravian Geographical Reports, Ústav geoniky AV ČR, Brno, 17, č. 3,  s. 10 - 21. ISSN 1210-8812

Šíp, J. (2009): Konstrukční prvky mentálních map destinací cestovního ruchu. In: Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. a kol.: Sborník příspěvků z Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, CD-ROM, 9 s. ISBN 978-80-7372-443-6

Šíp, J. (2009): Vybrané problémy českého vzdělávání v cestovním ruchu. In: Sborník 4. mezinárodní konference Vzdělávání a výzkum cestovního ruchu, VŠPJ Jihlava, s. 78-83. ISBN 978-80-87035-25-2

Herber, V., Karvánková, P. (2008): Využívání krajiny v česko-rakouském příhraničí (Znojmo-Retz). In: Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 6. Fyzická geografie a trvalá udržitelnost. Příspěvky z 25. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 30. a 31. ledna 2008 v Brně. s. 29 - 34

Mičková, K., Karvánková, P. (2008): Analýza využívání krajiny v česko-rakouském pohraničí. Abstrakt. In: Popková, K., Šmída, J. a kol.: Sborník abstraktů z Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, s. 67, ISBN 978-80-7372-367-5

Hynek, A., Karvánková, P. (2008): Environmental Security Assessment of Znojmia-Retzerland. In: Kol. autorů: "Krajina v kontextu globálních změn: sborník abstraktů z konference: Brno, 25. - 26. ledna 2008, ČR.

Toušek,V., Kunc, J., Vystoupil, J., Vančura, M., Daněk, P., Klapka, P., Mulíček, O., Szczyrba, Z., Seidenglanz, D., (2008): Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4

Svatoňová, H., Kubeš, J., Čekal, J., Švec, P., Šíp, J., Karvánková, P. (2008): Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Pratcise at the Onset of 21st Century. Masaryk Univerzity, Brno, 500 s. ISBN 978-80-210-4600-9

Karvánková, P. (2008): Environmental security Assessment of Znojmo-Retzerland. In: Svatoňová, H. a kol..: Geography in Czechia and Slovakia - Theory and Practise at the Onset of 21st Century. Masaryk University, Brno, s. 321-325, ISBN 978-80-210-4600-9

Čekal, J. (2008): Migration motives in the South Bohemian region during the 1990s. In: Svatoňová, H. a kol..: Geography in Czechia and Slovakia - Theory and Practise at the Onset of 21st Century. Masaryk University, Brno, s. 304-307, ISBN 978-80-210-4600-9

Čekal, J. (2008): Regiony dojížďky za prací v Jihočeském kraji (srovnání mezi lety 1991 a 2001). In: Kunc, J., Nunvářová, S., Opluštilová, I. a kol.: Seminář k "Mezinárodnímu roku Planety Země" (recenzovaný sborník příspěvků). Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno, s. 32-41, ISBN 978-80-210-4748-8

Šíp, J. (2008): The first knowledge from the tourism destination mind map research. In: Svatoňová, H. a kol.: Geography in Czechia and Slovakia - Theory and Praktice at the Onset of 21. Century, Masaryk University Brno, s. 240-245. ISBN 978-80-210-4600-9

Šíp, J. (2008): Výzkum mentálních map destinací cestovního ruchu a trvale udržitelný rozvoj In: recenzovaný sborník 3. mezinárodní konference "Aktuální problémy cestovního ruchu a trvale udržitelný rozvoj". VŠPJ Jihlava 2008, s. 60-66. ISBN 978-80-87035-13-9

Kubeš, J. (2008): Metody analýz populačního vývoje ve venkovských sídlech periferních pohraničních a přeshraničních regionů (na příkladu česko - rakouského přeshraničního regionu "Novohradské hory - Freiwald"). In: Miscellanea Geographica 14, Plzeň, s. 85-91. ISBN 978-80-7043-663-9, ISSN 1213-7901

Kubeš, J. (2008): Diverse population development in Czech and Austrian settlements in cross-border region "Novohradské hory (Mountains) - Freiwald (Mountains)" between 1930 (1934) - 2001. In: Svatoňová, H. a kol.: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practice at the onset of 21st century, Masaryk Univesity, Brno, s. 298-303. ISBN: 978-80-210-4600-9

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. a kol.: Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí. Recenzovaný sborník příspěvků ze semináře "Telč 2008", Brno, s. 108 - 122. ISBN 978-80-7399-557-7

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. In: Kunc, J., Nunvářová, S., Opluštilová, I. a kol.: Sborník příspěvků ze semináře k "Mezinárodnímu roku planety Země", ESF MU, Brno, s. 7 - 15. ISBN 978-80-210-4748-8

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Regionální vyhodnocení efektivity dopravního systému České republiky a jeho prostorových dopadů. In: Klímová, V. (ed.): XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, ESF MU, Brno, s. 252 - 260. ISBN 978-80-210-4625-2

Kraft, S. (2008): "Time accessibility" - příklad deformace prostoru generované dopravou. Miscellanea Geographica 14, ZČU, Plzeň, s. 77-84. ISSN 1213-7901

Kraft, S., Karvánková, P. (2008): Verkehrswesen und Metropolregionen in der Tschechischen Republik. Beiträge zur Kommunal- und Regionalentwicklung, Europäische und nationale Metropolregionen - dargestellt am Beispiel von Sachsen und Tschechien, Heft 47, Chemnitz, s. 53 -57. ISSN 0942-5934

Vančura, M. (2008): Geografie průmyslu. In: Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol.: Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, s. 177-230, ISBN 978-80-7380-114-4

Vančura, M. (2008): Agglomeration Budweis - eine Metropolregion? Beiträge zur Kommunal- und Regionalentwicklung, Europäische und nationale Metropolregionen - dargestellt am Beispiel von Sachsen und Tschechien, Heft 47, Chemnitz, s. 56 - 61. ISSN 0942-5934

Švec, P. (2008): Application of phytosociological survey and GPS mapping in assessment of the elimination effects of invasive neophytes in the Morávka river catchment. In: Svatoňová H. a kol.: Geography in Czechia and Slovakia - Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Masaryk University, Brno s. 123-132. ISBN 978-80-210-4600-9

Švec, P., Hönig, V. Danielová, V., Daniel, M., Grubhoffer, L. (2008): Možnosti využití GIS při mapování klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů v Jihočeském kraji - vstupní analýza. In: Popková, K., Šmída, J. a kol.: Geodny Liberec 2008. Sborník abstraktů. Výroční mezinárodní konference ČGS. Technická univerzita v Liberci., s. 104. ISBN: 978-80-7372-367-5

Švec, P., Hönig, V. Danielová, V., Daniel, M., Grubhoffer, L. (2008): Využití GIS při výzkumu krajinné epidemiologie klíšťové encefalitidy v Jihočeském kraji. In: Sborník příspěvků 17. konference GIS ESRI. Praha: ARCDATA PRAHA s.r.o, s. 9-11. ISBN 978-80-254-3063-7

Čekal, J., 2007. Vymezování migračních regionů v kontextu změn základních funkcí migrace (na příkladu Jihočeského kraje). Geografie 112 (4): 361-372. ISSN 1212-0014

Čekal, J., 2007. Motivy migrace v Jihočeském kraji v transformačním období devadesátých let. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 528-532., ISBN 978-80-7040-986-2

Čekal, J., 2007. Migrační regiony v Jihočeském kraji. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 533-538, ISBN 978-80-7040-986-2

Karvánková, P., 2007. E-learning ve výuce Fyzické geografie. In: Kolektiv: "Študentská vedecká konferenci", - Zborník recenzovaných príspevkov - 2. zväzok, Bratislava, Kartprint, s. 280 - 282. ISBN 978-80-88870-65-4

Hynek, A., Karvánková, P., Svozil, B., 2007. Environmentální bezpečnost území Znojmo - Retz (RZ). In: Dreslerová, J., Grohmanová, L. (eds.): "Venkovská krajina 2007" - Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, Hostětín, Bíle Karpaty, Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, s. 38-42. ISBN 80-86386-88-0

Karvánková, P., 2007. Environmentální bezpečnost v území Znojmo - Retz. In: Kolektiv: Študentská vedecká konferenci, 18. apríl, - Zborník recenzovaných príspevkov - 2. zväzok, Kartprint, Bratislava, s. 223 - 225. ISBN 978-80-88870-65-4

Karvánková, P., 2007. Environmentální dopady lidských činností v dyjské části Znojemska. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 390-397. ISBN 978-80-7040-986-2

Hynek, A., Karvánková, P., Šmída, J., 2007. Geografická expedice Frýdlantsko. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 1000 - 1009. ISBN 978-80-7040-986-2

Karvánková, P., 2007. Využití e-learningu ve výuce Fyzické geografie. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 1009-1015. ISBN 978-80-7040-986-2

Hynek, A., Karvánková, P., Svozil, B., 2007. Hledání environmentální bezpečnosti pro území Znojmo - Retz v česko-rakouském příhraničí. In: Kolektiv: "ENVIRO - 2007", Sborník z celostátní konference, VII. ročník, Kladno, CERT Kladno s.r.o. a Středočeský kraj, s. 260-264.

Hynek, A., Karvánková, P., Keprtová, K., Svozil, B., 2007. Znojmo - Retz: česko-rakouský venkov. Abstrakt. In: Kolektiv: "Ekologie krajiny v ČR - výsledky, aplikace a perspektivy" - Sborník abstraktů z konference, Brno, CZ-IALE, LDF MZLU, s. 12. ISBN 978-80-7375-025-1

Karvánková, P., 2007. Politika krajiny dyjské části Znojemska. In: Herber, V.(ed.): "Fyzickogeografický sborník 4. Fyzická geografie - teorie a aplikace" - Příspěvek na 23. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti, Brno, MU, s. 15 - 19. ISBN 978-80-210-4323-7

Karvánková, P., 2007. The Retz/Znojmo Area: Environmental Security Assessment. In: Hynek, A., Hynek, N., Schrefel, Ch., Herber, V.: "Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region", Vienna, 17&4 Consulting Ltd., p. 25-38. ISBN 978-3-9502304-0-6

Hynek, A., Hajszan, R., Karvánková, P., Bohovic, R., 2007. Social Research of Environmental Security in the Borderland Area. In: Hynek, A., Hynek, N., Schrefel, Ch., Herber, V.: "Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region", Vienna, 17&4 Consulting Ltd., p. 39-56. ISBN 978-3-9502304-0-6

Kubeš, J., Švec, P., 2007. České Budějovice - populační vývoj města a aglomerace mezi lety 1850 - 2005. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 651-659. ISBN 978-80-7040-986-2

Kubeš, J., Švec, P., 2007. České Budějovice - územní struktura zástavby současného města. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 642-650. ISBN 978-80-7040-986-2

Kubeš, J., 2007. České Budějovice - historická geografie města 1265-2005. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 642-650. ISBN 978-80-7040-986-2

Kubeš J., 2007. Územní, stavební a populační vývoj Českých Budějovic. In: Nováček, V. (ed.): "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel - proREGIO" - Sborník z konference, Brno, Institut regionálních informací, 10 s. - compact disk. ISBN 978-80-7040-986-2

Kubeš, J. 2007. Rozdílný populační vývoj v sídlech české a rakouské části přeshraničního regionu "Novohradské hory - Freiwald" mezi lety 1869 - 2001. Klaudyán, internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny, 4(1):32-35. ISSN - 1212-9690

Kubeš, J., 2007. Methods of population development analyses in rural settlements in marginal border and cross-border regions (use in the Czech - Austrian cross-border region "Novohradské hory Mountains - Freiwald Mountains"). In: Kolektiv: "Metody geografického výzkumu" - Sborník abstraktů z konference, Plzeň, Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, katedra geografie, s. 11. ISBN - 978-80-7043-589-2

Kraft, S., Švec, P., 2007. Dopravně geografické regiony Karlovarského kraje a jejich aplikace v prostředí GIS. Miscelanea Geographica 12 - Západočeská univerzita v Plzni, s. 63-72. ISBN 978-80-7043-589-2

Kraft, S., 2007. Dopravně geografická regionalizace a hierarchie dopravních středisek Karlovarského kraje. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 130 - 138, elektronická verze na DVD, ISBN 978-80-7040-986-2

Kraft, S., 2007. Možnosti hodnocení úrovně dopravní obslužnosti obcí veřejnou hromadnou dopravou a její prostorové diferenciace. In: Čáp, J., Morkus, J. (eds.): "Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele" - Sborník příspěvků z konference, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, s. 73 - 78. ISBN 978-80-7395-006-4

Mičková, K., Migotová, P., 2007. Předkolumbovské indiánské civilizace Ameriky ve výuce zeměpisu na základních školách. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 1035-1039, elektronická verze na DVD, ISBN 978-80-7040-986-2.

Lidmilová, J., Mičková, K., 2007. Vývoj a současná struktura land use v česko-rakouském přeshraničním regionu "Novohradské hory". In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 1209-1215, elektronická verze na DVD, ISBN 978-80-7040-986-2

Mičková, K., 2007. Tvorba didaktických materiálů pro výuku místního regionu v hodinách vlastivědy. Abstrakt. In: Jandová, R. (ed.): "Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu" - Sborník anotací z XV. konference České asociace pedagogického výzkumu, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie, s. 96, ISBN 978-80-7040-987-9

Mičková, K., 2007. Tvorba didaktických materiálů pro výuku místního regionu v hodinách vlastivědy. In: Editor neuveden: "Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu" - Sborník příspěvků XV. konference České asociace pedagogického výzkumu, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie, článek o 10 stranách (sborník nečíslován), elektronická verze na CD, ISBN 978-80-7040-991-6

Rypl, J., 2007. Zajímavé geomorfologické lokality severní části Žofínské hornatiny. In: Smolová, I. (ed.): "Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006", Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, s. 241 - 245. ISBN 80-244-1542-9

Rypl, J. 2007. Vysoká, Kraví hora, Kuní hora - geomorfologicky zajímavé lokality Novohradských hor. In: Vančura M., Kraft S., Mičková K., Rypl J., Švec P., Česká geografie v evropském prostoru XXI. sjezd České geografické společnosti, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 495 - 501, ISBN: 978-80-7040-986-2

Rypl, J., 2007. The Žofínská Mountains - the interesting geomorphological locality of the Novohradské Mountains. Silva Gabreta, 13 (3):259 -268. ISSN: 1211 - 7420

Rypl, J., 2007. Geomorfologie jihozápadní části Novohradských hor. In: Hradecký J., Pánek T., (eds): "Geomorfologický sborník 6. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007" - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, s. 50. ISBN: 978-80-7368-296-5

Rypl, J., 2007. Reliéf Mesoforms in the south - western part of the Novohradské Mountains. In: Kovács J., Varga G., Kovács P., I., (eds): "Carpatho - Balkan - Dinaric - Conference on Geomorphology" - Book of Abstracts, Pécs, University of Pecs, Faculty of Science, Hungary, s. 58. ISBN: 978-963-9632-13-4

Šíp, J., 2007. Geografie v systému pedagogiky CR. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 742-752, ISBN 978-80-7040-986-2

Šíp, J., 2007. Hodnota území venkova pro rozvoj cestovního ruchu. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 752-762, ISBN 978-80-7040-986-2

Šíp, J., 2007. Praktické poznámky k diskuzi o vzdělávání v cestovním ruchu. In: Sborník 1. a 2. mezinárodní konference - Aktuální problémy cestovního ruchu. VŠP Jihlava, s. 18 - 26. ISBN 978-80-87035-01-6

Šíp, J., 2007. Tematická strategie valorizace potenciálů cestovního ruchu destinace jako základní marketingový nástroj při tvorbě produktů. In: "Aktuální problémy cestovního ruchu" - Sborník 1. a 2. mezinárodní konference, VŠP Jihlava, s. 50 - 55. ISBN 978-80-87035-01-6

Klufová, R., Rost, V., Šíp, J., 2007. Perception of regional development processes by local inhabitants on the example of The Třeboňsko Biosphere Reserve. Acta Universitatis Carolinae - Geographica, XLI (1-2):141-150. ISSN: 0300-5402

Šíp, J., Klufová, R., Vaníček, J., Šulista, M., 2007. Tourism in South Bohemia before the accession into the European Union. Acta Universitatis Carolinae - Geographica XLI (1-2):151-162. ISSN: 0300-5402

Švec, P., Lacina J., 2007. Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky, In: Měkotová, J., Štěrba, O., (Ed.): "Říční krajina 5" - Recenzovaný sborník příspěvků z konference, UP Olomouc, s. 296-306. ISBN 978-80-244-1890-2

Kadubec, J., Švec, P., 2007. Posouzení vlivu likvidace invazních neofytů v nivě Morávky s použitím GPS mapování - vstupní analýza. Miscelanea Geographica 13 - Západočeská univerzita v Plzni, s. 105-112. ISBN 978-80-7043-589-2

Švec, P., 2007. Ergebnisbericht der studentischen Arbeitsgruppe I: Bevölkerung, Arbeitsmarkt, (Aus) Bildung. In: Jurczek, P. (ed.): "Beiträge zur Kommunal - und Regionalentwicklung, Sachsen und Tschechien - zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit aus geographischer Sicht", Heft 45, Chemnitz, Technische Univerzität Chemnitz, s. 201-206. ISSN 0942-5934

Švec, P., 2007. Využití freeware programů ve výuce geografie, . In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M. (eds): "Česká geografie v evropském prostoru" - Sborník z XXI. sjezdu ČGS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 1075-1081. ISBN 978-80-7040-986-2.

Vančura, M., 2007. Direkte Auslandsinvestitionen, Investitionsanreize und Zielregionen in der Tschechischen Republik. In: Jurczek, P. (ed.): "Beiträge zur Kommunal - und Regionlaentwicklung, Sachsen und Tschechien - zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit aus geographischer Sicht", Heft 45, Chemnitz, Technische Univerzität Chemnitz, s. 131 - 146. ISBN 0942-5934

Vančura, M., 2007. Průmysl. In: Marada, M. (ed.): Zeměpis 9 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň, Nakladatelství Fraus, s.r.o., s. 70 - 86. ISBN 978-80-7238-590-4

Karvánková, P., 2007. Hodnocení environmentální bezpečnosti území Znojmo-Retz. In: Herber, V. (ed.): "Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání a aplikace". Příspěvky z 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické konané 13. a 14. února 2007 v Brně.

Herber, V., Karvánková, P., 2007. Fyzická geografie & e-learning. In: Herber, V. (ed.): "Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání a aplikace". Příspěvky z 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 13. a 14. února 2007 v Brně. s. 172 - 178

Vančura, M., 2006. Vliv přímých zahraničních investic na rozvoj regionů v České republice. In: Klímová, V. (ed.): Sborník referátů z IX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, s. 233-239.

Kubeš, J., Švec, P., 2006. České Budějovice - historie, urbanismus a geografie města, In: Geografické rozhledy, 15(5): 24-25.

Kubeš, J., Mičková, K., 2006. Odlišnosti vývoje obyvatelstva a osídlení v česko-rakouském přeshraničním regionu "Novohradské hory" mezi lety 1869 - 2001. Acta Facultatits Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica 10, roč. 45, s. 291 - 299 + vystoupení na konferenci "Interdisciplinary Dimensions of Regional Development" v roce 2005 v Prešově

Mičková, K., Kubeš, J., 2006. Connections between development of lansdscape and settlement structures in the Czech - Austrian cross-border region "The Novohradské Mountains" - research project and first results. Acta Facultatits Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica 10, roč. 45, s. 346 - 354 + vystoupení na konferenci "Interdisciplinary Dimensions of Regional Development" v roce 2005 v Prešově

Rypl, J., 2006. Vymezení a poloha. In: Kolektiv autorů: Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda - historie - život, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, s. 13 - 16.

Rypl, J., 2006. Horopis. In: Kolektiv autorů: Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda - historie - život, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, s. 47 - 50.

Rypl, J., 2006. Geomorfologie. In: Kolektiv autorů: Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda - historie - život, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, s. 39 - 46.

Mičková, K., Kotyzová, J., 2006. Jak na výuku místního regionu v hodinách vlastivědy. Geografické rozhledy, 15 (5): 15-16.

Mičková, K., 2006. Development of landscape and settlement in the Czech-Austrian borderland. Abstract. In: Bugár, G., Boltižiar, M. (eds.): Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Abstract proceedings of the 14th International Symposium on Landscape Ecological Research, Institute of Slovak Academy of Sciences Bratislava, Branch Nitra, p. 38.

Mičková, K., 2006. Změny v krajině česko-rakouského pohraničí. Poster. Mezinárodní geografická konference "150 let geografie na Univerzitě Karlově", Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, geografická sekce.

Mičková, K., 2006. Obecná geografie. In: Kolektiv autorů: "Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda - historie - život", Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, s. 17-26.

Mičková, K., 2006. Využívání krajiny. In: Kolektiv autorů: "Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda - historie - život", Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, s. 105-111.

Šíp, J., 2006. Tématická strategie "optimálního užití místních venkovských přírodních a kulturních potenciálů cestovního ruchu", jako základní marketingový nástroj při tvorbě produktů cestovního ruchu. in Sborník z kolokvia "Strategie rozvoje MSP v marginálních příhraničních oblastech", str. 106-111, 1. vydání, Karviná: OPF SU, 2006, ISBN 80-7248-396-X

Šíp, J., 2006. Cestovní ruch v Novohradských horách In: Kolektiv autorů: "Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda - historie - život", Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, s. 775-778, kapitola v knize, ISBN 80-7340-091-X, celkem stran knihy 848,

Švec, P., 2006. Využití freeware programů ve výuce geografie, In: Pedagogický software 2006, editor: V. Řehout, České Budějovice, s. 577-579, ISBN 80-8545-56

Mičková, K., Kubeš, J., 2005. Souvislosti vývoje krajiny a osídlení na česko-rakouském pomezí v Novohradských horách - projekt výzkumu a první výsledky. In: Herber, V. (ed.): "Fyzickogeografický sborník 3, Fyzická geografie - krajinná ekologie - trvalá udržitelnost", konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta a Česká geografická společnost, Brno, s. 55-61.

Kubeš, J., 2005. Recreation in individual weekend cabins in Czechia and its typological diversity. Acta Facultatis Rerum Naturalium Univesitatis Comenianae - Geographica, (supplementum) No. 3. Univerzita Komenského, Bratislava, 3: 309-318.

Čekal, J., 2005. Impact of migration on the educational structure of population in the South Bohemian region during the 1990s. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae - Geographica (supplementum) No. 3. Univerzita Komenského, Bratislava, 3: 98-105.

Čekal, J., 2005. Migrace obyvatelstva zázemí Českých Budějovic v devadesátých letech dvacátého století. In: Svatoňová, H. (ed.): "Geographical Aspects of Central European Space". Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Brno, s. 412-420.

Mičková, K., 2005. Landscape structure developement in the Novohradské MTS. Region. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae - Geographica (supplementum) No. 3. Univerzita Komenského, Bratislava, 3: 356-364.

Mičková, K., 2005. Odlišnosti vývoje využívání krajiny v česko-rakouském přeshraničním regionu "Novohradské hory" mezi lety 1955 - 2002. In: Hochmuth, Z., Tomášiková, V. (2005): "Zmeny štruktúry krajiny jako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe." Zborník z III. medzinárodného geografického kolokvia v Danišovcích. Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie, Košice, s. 93-98.

Rypl, J., 2005. Formy mrazového zvětrávání ve vybraných lokalitách Leopoldovské vrchoviny. In: Rypl, J. (ed.): "Geomorfologický sborník 4. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005." Příspěvky z mezinárodního semináře, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 165-168.

Rypl, J., 2005. Zajímavé formy mrazového zvětrávání v severní části Leopoldovské vrchoviny. In: Svatoňová, H. (ed.): Sborník příspěvků z 13. mezinárodní konference "Geografické aspekty středoevropského prostoru". Masarykova univerzita v Brně, s. 83-89.

Rypl, J., 2005. The current geomorphological research in the Novohradské Mountains. Miscellanea geographica. Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, 11: 93-102.

Rypl, J., 2005. Mezoformy periglaciálního zvětrávání ve vybraných vrcholových lokalitách české strany Novohradských hor. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae - Geographica (supplementum) No. 3. Univerzita Komenského, Bratislava, 3: 524-535.

Rypl, J. (ed.), 2005. Geomorfologický sborník 4, Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 2005, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 170 s.

Vaníček, J., Šíp, J., 2005. Jihočeská krajina a aktivní cestovní ruch. In: "Tvář naší země - krajina domova - 3. ročník konference o krajině pořádané Společností pro krajinu a Českou komorou architektů." Sborník příspěvků, svazek 5 - Krajinný ráz. Studio JB, Praha, s. 60-63.

Šíp, J., 2005. Retrospektiva vývoje infrastruktury lůžkových kapacit na území České republiky před vstupem do EU. Geografie-Sborník ČGS, 110 (1): 62-65.

Šíp, J., Vaníček, J., 2005. Diskuse o metodách hodnocení potenciálů rozvoje trvale udržitelného CR na příkladu jihočeského regionu. In: Hesková, M., Šittler, E., Dvořák, V. (eds.): Sborník referátů z 10. mezinárodní konference "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství". Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Tábor, 4 s.

Šíp, J., Vystoupil, J., 2005. Metodika analýzy hodnoty území venkovského prostoru v intencích trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu jako základního nástroj nové rajonizace CR. In: Hesková, M., Šittler, E., Dvořák, V. (eds.): Sborník referátů z 10. mezinárodní konference "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Tábor, 6 s.

Šíp, J., 2005. Geografie cestovního ruchu ve vzdělávacím systému zaměřeném na cestovní ruch. In: Fňoukal, M., Ptáček, P. (eds.): "Geografie cestovního ruchu a rekreace" - Sborník referátů z mezinárodního semináře pořádaného při příležitosti životního jubilea doc. JUDr. S. Šprincové, CSc. Univerzita Palackého, Olomouc, s. 177-183.

Šíp, J., Klufová, R., 2005. Komplementarita doprovodných služeb cestovního ruchu ve vazbě na ubytovací kapacity Třeboňské pánve v kontextu sousedních regionů. Acta Facultatis Rerum Naturiálum Universitatis Comenianae, Geographica (supplementum) 3: 581-588.

Vančura, M., 2005. Foreign direct investment in the countries of Central Europe with the emphasis on the Czech Republic. In: Michalski, T. (ed.): Geographical Aspects of Transformation Process in Central and East-Central Europe, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.

Vančura, M., 2005. Foreign direct investment in the Czech Republic. In: Loboda, J., Ciok, S. (eds.): Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych VIII/2 (2004), Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw.

Vančura, M., 2005. Přímé zahraniční investice v České republice. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae - Geographica (supplementum) No. 3. Univerzita Komenského, Bratislava, 3: 636-643.

Kubeš, J., 2004. Typologická rozmanitost českého chataření. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Geographia - Geologia (supplementum) No. 9. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 216 (9): 85-96.

Kubeš, J., 2004. Vývoj chataření v zázemí Českých Budějovic. In: Vágner, J., Fialová, D. a kol.: "Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku", Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 70-80.

Kubeš, J., 2004. Prvky územní struktury chataření a jejich typologie. In: Vágner, J., Fialová, D. a kol.: "Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku", Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 184-200.

Kubeš, J. (ed.), 2004. Krajina Novohradských hor. Fyzickogeografické složky krajiny. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, asi 200 s.

Kubeš, J., 2004. Publikace o fyzickogeografických složkách krajiny Novohradských hor a jejich podhůří. In: Kubeš, J. (ed.): "Krajina Novohradských hor. Fyzickogeografické složky krajiny", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, s. 5-8.

Soukup, R., Kubeš, J., 2004. Hodnocení www stránek vysokoškolských geografických pracovišť v Česku. In: Řehout, V. a kol.: "Pedagogický software 2004" - sborník z 9. ročníku mezinárodní konference, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 577-580.

Mičková, K., 2004. Současná struktura a některé perspektivy dalšího vývoje zemědělsko-lesnické krajiny Novohradských hor a jejich podhůří. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Economics, Management and Trade, 28 (2): 133-136.

Mičková, K., 2004. Analýza vývoje krajiny v povodích toků Novohradských hor. In: Wahla, A. (ed.): "Geografie a proměny poznání geografické reality." Sborník příspěvků z Mezinárodní geografické konference, 2. svazek. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, s. 471-480.

Mičková, K., 2004. Využívání území (land use) Novohradských hor. In: Kubeš, J. (ed.): "Krajina Novohradských hor. Fyzickogeografické složky krajiny." Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, asi 15 stran.

Čekal, J., 2004. Vliv migrace na věkovou strukturu obyvatelstva Jihočeského kraje v devadesátých letech 20. století. In: Wahla, A. (ed.): "Geografie a proměny poznání geografické reality" - sborník příspěvků z mezinárodní geografické konference, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ostrava, s. 294-301.

Rypl, J., Vondrášek Š., 2004. Ukázka mezoforem periglaciálního zvětrávání Novohradských hor v lokalitách Kamence a Myslivny. In: Engel, Z., Křížek, M., Vilímek, V., (eds): "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004" - sborník prací z mezinárodní konference, PřF UK a Česká asociace geomorfologů, Pec pod Sněžkou 2004, s. 67-69.

Rypl, J., 2004. Kamenec, Myslivna - geomorfologicky zajímavé lokality Novohradských hor. In: Wahla, A., (ed.): "Geografie a proměny poznání geografické reality" - sborník příspěvků z mezinárodní geografické konference, Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ostrava 2004, s. 458-463.

Rypl, J., 2004. Mezoformy periglaciálního zvětrávání ve vybraných vrcholových lokalitách Pohořské hornatiny, geomorfologickém podcelku Novohradských hor. In: Dokoupil, J., Mentlík, P., (eds.): "Stav současných geomorfologických a kvartérně geologických výzkumů Šumavy, Českého lesa a Novohradských hor", Miscellanea geographica 10, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, s. 169-180.

Rypl, J., 2004. Geomorfologické členění Novohradských hor a Novohradského podhůří. In: Kubeš, J., (ed.): "Krajina Novohradských hor. Fyzickogeografické složky krajiny", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, asi 15 stran.

Rypl, J., 2004. Projevy mrazového zvětrávání ve vybraných lokalitách Novohradských hor a Novohradského podhůří. In: Kubeš, J., (ed.): "Krajina Novohradských hor. Fyzickogeografické složky krajiny", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, asi 15 stran.

Šíp, J., 2004. Prostorová distribuce a diferenciace lůžkových kapacit v českých regionech před vstupem do EU, jako reakce na valorizaci území pro cestovní ruch. The New Economy - scientific journal, Faculty of Comerce, University of Economics in Bratislava, 3(1): 55-61.

Šíp, J., Klufová, R., Vaníček, J. 2004. Tourism in destination South Bohemia before the accesion into the European Union. In: Hesková, M., Šittler, E., Dvořák, V. (eds.): "Travel treade, regional devepolement and education" - proceeding from international conference, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta v Táboře, s. 165-173.

Vaníček, J., Šíp, J., Třicátníková, R. 2004. The influence of the character of a destination on the strukture of foreign visitors. In: Hesková, M., Šittler, E., Dvořák, V. (eds.): "Travel treade, regional devepolement and education" - proceeding from international conference, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta v Táboře, s. 178-184.

Šíp, J., Klufová, R., 2004. Retrospektiva destinace jižní Čechy. COT busines-časopis pro profesionály v CR, 2004(3): 41-43.

Šíp, J., 2004. Geografie cestovního ruchu v moderním vzdělávacím systému. Sborník příspěvků Techné Ostrava, 2004: 33-35.

Vaníček, J., Šíp, J., 2004. Ovlivní vstup České republiky aktivní cestovní ruch v regionu Jižní Čechy? In: Sborník príspevkov z IX. mezinárodnej konferencie "Cestovný ruch v procese európskej integrácie a globalizacie", Dom techniky ZSVTS, Banská Bystrica, s. 95-98.

Vančura, M., 2004. Přímé zahraniční investice v České republice. In: Wahla, A. (ed.): "Geografie a proměny poznání geografické reality", Sborník z příspěvků z Mezinárodní geografické konference, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, s. 162-168.

Kubeš, J., 2003. Vodní toky Novohradských hor - hydrogeografická syntéza. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II." Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 9-17.

Kubeš, J., Týmová, D., Rýparová, H., 2003. Terénní hydrologický a hydrografický průzkum povodí Stropnice, Lužnice a Černé. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II." Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 25-31.

Kubeš, J., Mičková, K., 2003. Development of horizontal landscape structure in the Pohořsko region (the Czech-Austrian frontier) between 1938-2000. Ecology/Ekológia (Bratislava), 22 (3): 269-283.

Kubeš, J., Voráček, O., 2003. Vývoj chataření v blízkém zázemí Č. Budějovic. In: Novák, S. (ed.): "Geografické aspekty středoevropského prostoru" - česko-slovensko-polská konference. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, s. 210-215.

Rypl, J., 2003. Současné geomorfologické mapování Novohradských hor. In: Mentlík, P. (ed.): "Geomorfologický sborník 2. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003" - příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 3. Západočeská univerzita v Plzni, Katedra geografie a Česká asociace geomorfologů, s. 183-188.

Rypl, J., 2003. Geomorfologický výzkum Novohradských hor. In: Novák, S. (ed.): "Geografické aspekty středoevropského prostoru" - česko-slovensko-polská konference. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Brno, s. 239-242.

Rypl, J., 2003. Stav geomorfologického výzkumu Novohradských hor ke konci roku 2003. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II." Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 49-53.

Mičková, K., 2003. Struktura krajiny v povodí Stropnice v Novohradských horách. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II." Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 33-40.

Čekal, J., 2003. Migrace obyvatelstva jižních Čech v období let 1992-1998. Sborník ČGS - Geografie, 108 (1): 61-75.

Čekal, J., 2003. Prostorové migrační vazby jižních Čech s důrazem na devadesátá léta. In: Hasman, M., Říha, J., Šittler, E., Dvořák, V. (eds.): "Cestovní ruch v České republice - problémy a možnosti jejich řešení, svazek 1". Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Tábor, s. 224-229.

Čekal, J., 2003. Migrace obyvatelstva Jihočeského kraje z pohledu celorepublikových trendů v transformačním období devadesátých let. In: Novák, S. (ed.): "Geografické aspekty středoevropského prostoru" - česko-slovensko-polská konference. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, s. 92-96.

Šíp, J., Klufová, R., 2003. Vybrané přístupy ke studiu problematiky cestovního ruchu. In: Hasman, M., Říha, J., Šittler, E., Dvořák, V. (eds.): "Cestovní ruch v České republice - problémy a možnosti jejich řešení, svazek 1". Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Tábor, s. 294-300.

Holeček, M., ..., Kubeš, J., 2003. Zeměpis České republiky. Učebnice pro střední školy. Praha, Nakladatelství České geografické společnosti, s. 68-69, 94 s. ISBN 80-86034-53-4

Čekal, J., 2002. Důvody migrace obyvatelstva jižních Čech v devadesátých letech. In: Hasman, M., Říha, J., Šittler, E. (eds.): Sborník z konference "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství", Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Tábor, s. 125-127.

Čekal, J., 2002. Vnitřní migrace obyvatelstva jižních Čech v období let 1992-1998. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, 59 s. + přílohy.

Kubeš, J., Mičková, K., 2002. Analýza vývoje prostorové struktury krajiny v Novohradských horách mezi lety 1938-2000. In: Papáček, M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, s. 21-28.

Kubeš, J., Mičková, K., 2002. Vývoj struktury využití krajiny a struktury krajinného krytu v Novohradských horách. In: Pecharová, E., Sýkorová, Z. (eds.): In: Sborník z konference "Ekotrend", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, s. C46-C49.

Kubeš, J., Mičková, K., 2002. Vývoj prostorové struktury krajiny v regionu Pohořsko (Novohradské hory) 1938-2000. In: Balej, M., Kunc, K. (eds.): Sborník z XX. Sjezdu ČGS v Ústí nad Labem - "Proměny krajiny a udržitelný rozvoj", Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s. 136-147.

Kubeš, J., 2002. Venkovské osídlení okresů Písek a Tábor - vývoj počtu obyvatel a obslužná vybavenost. Habilitační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 127 s.

Rypl, J., 2002. Klimatické poměry Novohradských hor. In: Papáček, M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, s. 63-67.

Rypl, J., Ryplová, R., 2002. Ekologické souvislosti monitoringu teplotních a srážkových poměrů Novohradských hor. In: Pecharová, E., Sýkorová, Z. (eds.): Sborník z konference "Ekotrend", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, s. C31-C35.

Rypl, J., 2002. Projekt biodiverzita Novohradských hor: Klimatické podmínky Novohradských hor v období 1961-1990. In: Balej, M., Kunc, K., (eds.): Sborník z XX. sjezdu ČGS v Ústí nad Labem - "Proměny krajiny a udržitelný rozvoj", Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s. 148-155.

Rypl, J., 2002. Základní klimatické podmínky Novohradských hor v období 1961-1990, jako součást projektu biodiverzita Novohradských hor: In: Izakovičová, Z. (ed.): Zborník príspevkov z konferencie "Slovensko 10 rokov po Riu - Uplatňovanie Agendy 21 v SR". Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, s. 241-247.

Šíp, J., 2002. Srovnání vývoje cestovního ruchu ve Slovenské a České republice po vzniku samostatných států. Acta oeconomica No 11, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Bánskej Bystrici, str. 57-61

Šíp, J., 2002. Srovnání vývoje mezinárodního cestovního ruchu ve Slovenské a České republice po vzniku samostatných států. COT nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu č. 4/2002, Praha, str. 76-78

Šíp, J., 2002. Srovnání vývoje CR ve Slovenské a České republice. Sborník ČGS 2002/1, str. 78-87.

Vančura, M., 2002. Přímé zahraniční investice v České republice s ohledem na oblast cestovního ruchu. In: Hasman, M., Říha, J., Šittler, E. (eds.): Sborník z konference "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství", Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Tábor, s. 213-215.

Vančura, M., 2002. Transformace průmyslové výroby v České republice v 90. letech. Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, 160 s.

Kovář P., Cudlín P., Heřman M., Zemek F., Korytář M., 2002. "Analysis of flood events on small river catchments using the KINFIL model", In: J. of Hydrology and Hydromechanics, vol. 50, 2, 157-171

Cudlín P., Zemek F., Kovář P., Heřman M., 2002. "Hodnocení podmínek vzniku extrémních hydrologických jevů v krajině metodami hydrologického modelování a GIS". Povodně: prognózy, vodní toky a krajina. (Editoři Patera A., Váška J., Zezulák J., Eliáš V.), Praha ČVUT Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost.

Čekal, J., 2001. Regional and Structural Analysis of Internal Migration of Southern Bohemia Population During the Period 1992-1998. In: Viturka, M., Vystoupil, J., (eds.): IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, s. 161-169.

Čekal, J., 2001. Vnitřní migrace obyvatelstva v jižních Čechách v období 1992-1998 z pohledu velikostních kategorií obcí. In: Dokoupil, J., Mentlík, P., Nováková, M., (eds.): Miscellanea Geografica 9 "Výzkum pohraničí v regionální geografii". Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, s. 45-54.

Čekal, J., 2001. Migrace obyvatel jižních Čech v devadesátých letech a její vliv na vzdělanostní strukturu obyvatelstva. In: Hasman, M., Říha, J., Šittler, E., (eds.): 6. mezinárodní konference "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství". JU v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Tábor, s. 173-176.

Čekal, J., 2001. Vybrané teoretické aspekty studia vnitřní migrace obyvatelstva a jejího poválečného vývoje na území dnešní ČR. In: Sborník referátů studentů DSP ze semináře "Regional studies" MU v Brně, Přírodovědecká fakulta, s. 14-16.

Vančura, M., 2001. Changes in the manufacture of food products in the Czech Republic in the second half of the 1990s. In: Viturka, M., Vystoupil, J., (eds.): IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, s. 227-232.

Čekal, J., Pavliš, P., 2000. Výuka místního regionu na základních školách okresu Tábor. In: Sborník referátů z 5. mezinárodní konference - "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství". JU České Budějovice, Zemědělská fakulta Tábor, p. 298-299.

Chábera, S., Huber, K. H., 2000. Ein Betrag zur Frage der oberen Moldau in Tertiär. Jahrbuch des oberösterreichischen Muselalverein, 145 (1); 339-367.

Kokešová, I., 2000. Zjednodušení obsahu školních obecně zeměpisných map kontinentů (na příkladu mapy Afriky). PřF OU, Ostrava, 7 s.

Kössl, R., Gergel, J., Tremlová, M., 2000. Možnosti vyjádření stupně ekologické stability krajiny. In: Pecharová, R. (ed.): Sborník z mezinárodní konference "Ekotrend", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, s. 54-55.

Kubeš, J., (ed.), 2000. Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 163 s.

Kubeš, J., 2000. Vývoj obyvatelstva venkovských sídel 1910-1998. Okresy Písek, Tábor a jihočeská oblast. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR". PF JU České Budějovice, p. 8-38.

Kubeš, J., 2000. Literatura o geodemografických aspektech vývoje venkovského obyvatelstva a osídlení v českých zemích a na Slovensku. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR". PF JU České Budějovice, p. 39-66.

Kubeš, J., Pahorecká, J., 2000. Obslužná vybavenost, střediskovost a spádovost venkovských sídel. Okresy Písek, Tábor a okolí, rok 1998. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR". PF JU České Budějovice, p. 67-105.

Kubeš, J., 2000. Obslužná vybavenost, střediskovost a spádovost v české a slovenské geografické literatuře. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR". PF JU České Budějovice, p. 106-126.

Kubeš, J., 2000. Výstavba bytů a technické infrastruktury ve venkovských sídlech. Okresy Písek a Tábor, rok 1999. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR". PF JU České Budějovice, p. 127-131.

Kubeš, J., Horáková, I., 2000. Zařízení základního školství a zdravotnictví ve venkovských sídlech. Okresy Písek a Tábor, rok 1966 a 1999. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR". PF JU České Budějovice, p. 132-137.

Kubeš, J., Slezáková, A., 2000. Vybavenost venkovských sídel hromadnou dopravou. Okresy Písek a Tábor, rok 1998/99. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR". PF JU České Budějovice, p. 138-143.

Toušek, V., Vančura, M., Viturka, M., 2000. Geografical aspects of industrial transformation in the Czech Republic. In: Geografie - Sborník České geografické společnosti, ČGS, Praha, s. 155-165.

Vančura, M., 2000. Průmyslové zóny. In: Geografické rozhledy, ČGS a TERRA KLUB, Praha, s. 124.

Barták, R., 1999. Ochrana a tvorba krajinného rázu v rámci komplexních pozemkových úprav (katastr Třebiště). Folia Geographica 3, p. 382-385.

Barták, R., Pupík, J., 1999. Poválečný vývoj krajinné struktury části okresu Tábor a jeho důsledky na ekologickou stabilitu území. In: Pecharová, R. (ed.): Ekotrend. Jihočeská univerzita, České Budějovice, p. 72-76.

Čekal, J., 1999. Využití Internetu k výuce regionální geografie Afriky. In: Miscellanea Geographica 7 - "Jak dál v regionální geografii". PF ZČU, Plzeň, p. 91-96.

Kössl, R., 1999. Ekologická stabilita katastrů jako kritérium kvality krajiny a současný stav krajinného plánování v okrese Tábor. In: Pecharová, R. (ed.): Ekotrend. Jihočeská univerzita, České Budějovice, p. 77-81.

Kubeš, J., 1999. Systém krajinného plánování v České republice. In: Pecharová, R. (ed.): Ekotrend. Jihočeská univerzita, České Budějovice, p. 67-71.

Kubeš, J., Samec, P., 1999. Vybavenost venkovských sídel technickou infrastrukturou - významný faktor stability venkovských sídel. In: Hasman, M., Říha, J., Šitter, E. (eds.): Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství 4. Jihočeská univerzita, České Budějovice, p. 99-105.

Kubeš, J., 1999. Depopulation of the South Bohemia rural areas. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae - Geographica, Univerzita Komenského, Bratislava, Přírodovědecká fakulta, p. 43-53.

Vančura, M., Toušek, V., 1999. Mapy průmyslu a jejich využití při výuce regionální geografie ČR. In: Miscellanea Geographica 7 - "Jak dál v regionální geografii". PF ZČU, Plzeň, p. 97-102.

Vančura, M., Toušek, V., 1999. Průmysl v českém příhraničí. In: Pyka, J. (ed.): Europe regionów. Wspólpraca regionalna 2000. Górnoślaska wyźsza szkola handlowa, Katovice, p. 111-119.

Vančura, M., 1999. Foreign Direct Investment in the Czech Republic in 1997. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae - Geographica, Univerzita Komenského, Bratislava, Přírodovědecká fakulta, p. 299-305.

Barták, R., 1998. Ochrana a tvorba krajinného rázu v rámci komplexních pozemkových úprav. Folia geographica, PU, Prešov, p. 110-115.

Chábera, S., Huber, K. H., 1998. Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südbömischen Plutons. Pseudovrstevnatost v granitoidech moldanubického plutonu. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. 5-17.

Kössl, R., 1998. Využití Internetu pro zkvalitnění přípravy budoucích učitelů zeměpisu. In: Sborník konference Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů, Karolinum, Praha, p. 212-216.

Kössl, R., 1998. Potřebují plazi ultrafialové záření? Akvárium terárium 41, 7, 57-58; 8, 61; 9, 58; 10, 55-60.

Kubeš, J., Barták, R., 1998. Krajinný ráz - součást rekreačního potenciálu venkovské krajiny. In: Sborník konference Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Jihočeská univerzita, České Budějovice, p. 86-94.

Kubeš, J., Fuchs, R., 1998. Village as a bird refuge in cultural landscape (largely agricultural landscape, The Czech Republic). Ekológia, (Bratislava), 17, 2, 208-220.

Kubeš, J., Horáková, I., 1998. Venkovské školství a stabilizace venkovských sídel - geografická analýza venkovských území okresů Písek a Tábor. In: Sborník VI. konference České asociace pedagogického výzkumu, PF JU, České Budějovice, p. 358-363.

Kubeš, J., 1998. Územní, krajinné a regionální plánování a problematika trvalé udržitelnosti ve vysokoškolské přípravě geografů. Sborník z konference "Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů", Praha, p. 193-197.

Toušek, V., Vančura, M., 1998. Procesy restrukturalizacji przemyslu v Republice Czeskiej. In: Sborník referátů mezinárodní konference Změny průmyslové výroby v tranzitních ekonomikách. WSP, Krakov, p. 171-185.

Vančura, M., 1998. Geografické aspekty transformace českého průmyslu. Folia geographica, PU, Prešov, p. 72-78.

Vančura, M., Vašková, L., Kunc J., 1998. Zahraniční investice do průmyslu a jejich vliv na regionální rozvoj. Folia geographica, PU, Prešov, p. 88-92.

Kubeš, J., Fiala, P., 1997. Optimalizace využití kapacit cestovního ruchu v historických městech okresu Jindřichův Hradec. In: "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství". ZF JU Tábor, p. 93-97.

Vančura, M., 1997. Transformace průmyslové výroby. In: Kolejka, J. (ed): Životní prostředí. Magistrát města Brna, p. 31-35.

Kubeš, J., 1996. Biocentres and corridors in a cultural landscape a critical assessment of the "Territorial system of ecological stability". Landscape and Urban Planning, 35: 231-240.

Boháč, J., Kubeš, J., Fuchs, R., Čurnová, A., 1995. The use of biomonitoring for ecological planning and ecological policy in agricultural settlements. In: Munawar, M., Hanninen, O., Roy, S., Munawar, N., Kärenlampi, L. and D., Brown (eds.): "Bioindicators of Environmental Health". SPB Academic Publishing, Amsterdam, p. 155-163.

Kubeš, J., Boháč, J., Fuchs, R., 1995. Landscape ecological paradox: Villages as biocentres in agricultural landscape. In: Kučera, T. (ed.): "Environment and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition". Regional Conference of the International Geographical Union (1994), Faculty of Science, Charles University, Prague, Compact disk, 12 p. (+ poster + vydání abstraktu)

 


Rigorózní, disertační a habilitační práce:

Šíp, J., 2000. Problémy cestovního ruchu na příkladu okresu Tábor. Disertační práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 181 s.

Kubeš, J., 2002. Venkovské osídlení okresů Písek a Tábor - vývoj počtu obyvatel a obslužná vybavenost. Habilitační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 127 s.

Čekal, J., 2002. Vnitřní migrace obyvatelstva jižních Čech v období let 1992-1998. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, 59 s.

Vančura, M., 2002. Transformace průmyslové výroby v České republice v 90. letech. Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, 160 s.

Čekal, J., 2006. Jihočeský kraj: Regionálně geografická analýza prostorové mobility obyvatelstva. Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, 120 s.

Karvánková, P., 2010. "Lokální environmentální témata v dyjské části Znojemska". Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, 248 s.

Rypl, J., 2013. Reliéf Pohořské hornatiny (Novohradské hory) se zaměřením na rozšíření kryogenních tvarů. Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, 147 s.

 


Skripta

Chábera, S., 1996. Geomorfologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 148 s.

Kubeš, J., 1996. Plánování venkovské krajiny. VŠB - TÚ Ostrava, PHARE, 186 s.

Scholzová, L., 1996. Základy demografie. PF JU, České Budějovice, 76 s.

Toušek, V., Vančura, M., 1996. Aktuální problémy ČR - I. díl. Průmysl - 1. část. SCHOLAFORUM, Ostrava, 28 s.

Toušek, V., Vančura, M., 1996. Aktuální problémy ČR - I. díl. Průmysl - 2. část. SCHOLAFORUM, Ostrava, 26 s.

Kubeš, J., 1997. Vybrané postupy krajinného plánování. PF JU České Budějovice, 248 s.

Rozkopal, J., Chábera, S., 1997. Vybrané problémy přírodních věd pro posluchače učitelství 1. st. ZŠ. Díl IV. PF JU České Budějovice, 138 s.

Toušek, V., Vančura, M., 1997. Aktuální problémy ČR - I. díl. Průmysl - 3. část. SCHOLAFORUM, Ostrava, 40 s.

Chábera, S., 1998. Fyzický zeměpis jižních Čech (přehled geologie, geomorfologie, horopisu a vodopisu). Jihočeská univerzita, České Budějovice, 139 s.

Kubeš, J., Perlín, R., 1998. Územní plánování pro geografy. Karolinum, Praha, 90 s.

Chábera, S., 1999. Základy petrologie pro posluchače zeměpisu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 76 s.

Chábera, S., Kössl, R., 1999. Základy fyzické geografie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 159 s.

Rozkopal, J., 1999. Vybrané problémy přírodních věd pro posluchače učitelství 1. stupně ZŠ. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 103 s. (druhé, přepracované a doplněné vydání).

Kubeš, J. (ed.), 2000. Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 163 s.

Daněk, M., 2001. Texty ke studiu politiky životního prostředí, ochrany kulturního a přírodního dědictví a strukturální a regionální politiky Evropské unie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 271 s.

Chábera, S., 2001. Atlas vybraných forem reliéfu zemského povrchu pro posluchače zeměpisu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 100 s.

Chábera, S., 2003. Vybrané endogenní tvary reliéfu zemského povrchu. Tektonika a vulkanismus. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 46 s.