Název studijního oboru/programu/specializace

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

forma a doba studia:

prezenční, 3 roky

Kontakt na katedru:

Jitka Pečlová, D 316, 387 773 222, peclova@pf.jcu.cz

Garant přijímacího řízení:

Dr. phil. Zdeněk Pecka

Přihlášení k přijímací zkoušce

 

Uchazeči a uchazečky mohou ústní zkoušku složit v termínu 31. 5. 2022 nebo 7. 6. 2022, a to buď prezenční formou na katedře germanistiky PF JU v Dukelské ulici č. 9 v Českých Budějovicích (2. patro) nebo on-line formou prostřednictvím aplikace MS Teams (nutná registrace u poskytovatele služby).

 

Žádáme uchazeče a uchazečky, aby nejpozději do 31. 5. 2022 sdělili e-mailovou zprávou na adresu pecka@pf.jcu.cz, v kterém termínu a jakou formou složí přijímací zkoušku. Následně budou informováni o přesném čase zkoušky a zkušební místnosti, resp. jim bude zaslána pozvánka ke schůzce v aplikaci MS Teams. Přijetím elektronické pozvánky uchazeči souhlasí s nahráváním pohovoru a jeho archivací pro vnitřní potřeby katedry germanistiky PF JU.

 

Charakteristika studijního oboru/programu/specializace

 

Z hlediska obsahu lze předměty vyučované v rámci bakalářského studia rozčlenit do čtyř okruhů:

1. praktický jazyk;

2. lingvistika;

3. literatura, historie, kultura a reálie;

4. úvod do pedagogické praxe.

Jejich vzájemný poměr je po stránce rozsahu výuky i náročnosti nastaven tak, aby posluchač získal vyvážený soubor znalostí a dovedností nezbytných jak pro okamžité uplatnění v praxi, tak pro následné magisterské studium němčiny, ať už je zaměřeno pedagogicky, odborně filologicky, či jinak, a to na domácích vysokých školách i v zahraničí.

 

Profil absolventa

Studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání je chápán jako příprava na navazující magisterské studium Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ.

Absolventi si osvojí základy německého jazyka a naučí se uplatňovat své odborné znalosti o oboru v komunikaci ústní i písemné. V jazykové přípravě je kladen důraz na vyváženost teorie a praxe.

Vedle získání solidních znalostí v oblasti německé fonetiky afonologie, gramatiky, syntaxe, lexikologie aslovotvorby se studenti naučí přiměřeně správně komunikovat, tedy rozumět poslechovým a čteným textům a interpretovat je, ústně a písemně se vyjadřovat na úrovni minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolventi budou vybaveni jazykovými a interkulturními kompetencemi na takové úrovni, aby mohli bez problémů pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo přejít přímo do praxe. Jejich významnou předností bude, že budou nejen dobře jazykově vybaveni, ale budou se též dobře orientovat vreáliích adějinách německy mluvících zemí. Vzhledem kpředpokladu, že hned na počátku navazujícího studia budou muset absolvovat průběžnou pedagogickou praxi, je jejich oborová didaktická příprava zahájena již v 5. semestru bakalářského stupně. Studenti si osvojí některé základní dovednosti v oblasti plánování, realizace a evaluace výuky.

Díky pedagogicko-psychologické složce se absolvent může uplatnit jako asistent pedagoga na ZŠ a vykonávat pomocné výchovné práce zaměřené např. na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků, vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků, individuální práci s dítětem nebo skupinou dětí podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo podle stanovených osnov. Může také pracovat jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže.

Po úspěšném absolvování magisterského studia nabízí katedra germanistiky v rámci programu celoživotního vzdělávání Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách.

Přijímací zkouška

Podmínky přijetí ke studiu německého jazyka splní absolventi a absolventky středních škol složením ústní přijímací zkoušky.

 

Podle počtu bodů, které uchazeč za němčinu získá u ústní přijímací zkoušky, bude sestaveno pořadí uchazečů za aprobační předmět „Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání“. Celkové pořadí, které rozhodne o přijetí (nepřijetí) ke studiu, bude výsledkem součtu umístění v přijímacím řízení ke studiu obou aprobačních předmětů.

 

Specifikace podmínek pro přijetí ke studiu německého jazyka při skládání ústní přijímací zkoušky

 

Uchazeči a uchazečky mohou ústní zkoušku složit v termínu 31. 5. 2022 nebo 7. 6. 2022, a to buď prezenční formou na katedře germanistiky PF JU v Dukelské ulici č. 9 v Českých Budějovicích (2. patro) nebo on-line formou prostřednictvím aplikace MS Teams (nutná registrace u poskytovatele služby).

 

Žádáme uchazeče a uchazečky, aby nejpozději do 31. 5. 2022 sdělili e-mailovou zprávou na adresu pecka@pf.jcu.cz, v kterém termínu a jakou formou složí přijímací zkoušku. Následně budou informováni o přesném čase zkoušky a zkušební místnosti, resp. jim bude zaslána pozvánka ke schůzce v aplikaci MS Teams. Přijetím elektronické pozvánky uchazeči souhlasí s nahráváním pohovoru a jeho archivací pro vnitřní potřeby katedry germanistiky PF JU.

 

Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru vedeného v německém jazyce a ověřuje komunikační kompetenci na úrovni B1.1 podle SERR. Úvodní představení se a krátký rozhovor o motivaci ke studiu německého jazyka se nehodnotí. Hodnocena je bezprostředně následující ústní zkouška, která zahrnuje rozhovor na téma zadaného obrázku a práci s krátkým textem na úrovni B1.1.

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky

 

Obsah promluvy: 20 b.

Spisovnost a kultivovanost projevu: 20 b.

Výslovnost: 20 b.

Volba lexikálních prostředků: 20 b.

Gramatická správnost; přehled o gramatickém systému němčiny: 20 b.

 

Ústní zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Přijati nemohou být uchazeči, kteří nezískali u ústní zkoušky alespoň 20 bodů.

 

Kompletní informace o přijímacím řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích >