Název studijního oboru/programu/specializace

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy

Forma a doba studia:

prezenční, 2 roky

Kontakt na katedru:

Jitka Pečlová, D 316, 387 773 222, peclova@pf.jcu.cz

Garant přijímacího řízení:

Dr. phil. Zdeněk Pecka

Přihlášení k přijímací zkoušce

 

Uchazeči a uchazečky mohou ústní zkoušku složit v termínu 1. 6. 2022 nebo 8. 6. 2022, a to buď prezenční formou na katedře germanistiky PF JU v Dukelské ulici č. 9 v Českých Budějovicích (2. patro) nebo on-line formou prostřednictvím aplikace MS Teams (nutná registrace u poskytovatele služby).

 

Žádáme uchazeče a uchazečky, aby nejpozději do 31. 5. 2022 sdělili e-mailovou zprávou na adresu pecka@pf.jcu.cz, v kterém termínu a jakou formou složí přijímací zkoušku. Následně budou informováni o přesném čase zkoušky a zkušební místnosti, resp. jim bude zaslána pozvánka ke schůzce v aplikaci MS Teams. Přijetím elektronické pozvánky uchazeči souhlasí s nahráváním pohovoru a jeho archivací pro vnitřní potřeby katedry germanistiky PF JU.

 

Charakteristika studijního oboru/programu/specializace

 

Navazující magisterský studijní obor Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy je koncipován jako další prohlubování lingvistické a literárně-vědní přípravy. Zvláštní důraz je dále kladen na získávání specifických dovedností a znalostí v oblasti výuky německého jazyka na ZŠ. V rámci didaktiky německého jazyka a oborů příbuzných si studenti osvojí nejen nejnovější teoretické poznatky, ale naučí se je též vhodně aplikovat v praxi, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám výuky. Absolventi umí propojit teorii s praxí na základě pozorování výuky a vlastního vyučování, osvojí si základní dovednosti pro vypracování školního vzdělávacího programu, poznají práci s portfoliem. Díky intenzivním kontaktům katedry germanistiky s Vysokou školou pedagogickou v Linci mají studující možnost účastnit se v rámci průběžné pedagogické praxe mezinárodní týmové výuky a na přípravě, realizaci i evaluaci výuky spolupracovat s rakouskými studujícími. Katedra dále umožňuje pravidelné hospitace na partnerské fakultní ZŠ ve Freistadtu. Studijní program nabízí díky rozšířené nabídce povinně volitelných předmětů větší možnosti profilace podle individuálních zájmů.

Studijní program, jeho složky a jejich vzájemné propojení jsou navrženy tak, aby zajišťovaly rovnováhu mezi širokým obecným základem vzdělanosti, bez něhož je uplatnění v roli učitele nemyslitelné, a případnou užší specializací studujících, potenciálně i v oborech jiných než pedagogických. Vzdělání není chápáno jako daný soubor vědomostí a dovedností, ale jako nikdy nekončící proces. Cílem tedy je, aby si posluchači během studia vytvořili předpoklady a dovednosti potřebné k soustavnému celoživotnímu sebevzdělávání s dostatečnou mírou flexibility a adaptability, jež jim umožní reagovat na vývoj oboru i jejich konkrétní profesní situace.

Profil absolventa

Absolventi jsou po ukončení navazujícího magisterského studia připraveni na výkon učitelského povolání tak, aby jejich profesní profil plně odpovídal požadavkům kladeným na výuku cizích jazyků v kontextu právě platných cílů vzdělávání. Německý jazyk ovládají alespoň na úrovni C1 podle SERR, kvýkonu svého povolání jsou připraveni po stránce praktického jazyka, po stránce didaktické, lingvistické, literární i interkulturní. V německém jazyce umí jednat natolik dobře, aby v něm byli schopni vést celou výuku. Jejich jazykové vyjadřovací schopnosti by měly být vzorem jak z hlediska fonetického, tak i obecně komunikativního. V oblasti lingvistiky zvládají praktický jazyk v ústním i písemném projevu a základní lingvistické teorie v nezbytném rozsahu. V oblasti literárně-vědní přípravy se studenti orientují voblasti německy psané, zvláště modernější literatury. V rámci didaktiky německého jazyka a oborů příbuzných si budoucí učitelé osvojí nejen nejnovější teoretické poznatky, ale naučí se je též vhodně aplikovat do praxe, a to s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám výuky. Absolventi jsou schopni analyzovat výukové a učební materiály s ohledem na jejich praktickou využitelnost ve výuce, sami je vytvářet a didaktizovat. Absolvováním pedagogické fakulty jsou všichni studující plně připraveni k výkonu učitelského povolání bez požadavku další rekvalifikace. Předpokládá se pouze inovační doškolování v rámci DVPP.

Po úspěšném absolvování magisterského studia nabízí katedra germanistiky v rámci programu celoživotního vzdělávání Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška ověřuje znalost německého jazyka na úrovni B2 (podle SERR), a sice na základě ústního pohovoru.

 

Uchazeči a uchazečky mohou ústní zkoušku složit v termínu 1. 6. 2022 nebo 8. 6. 2022, a to buď prezenční formou na katedře germanistiky PF JU v Dukelské ulici č. 9 v Českých Budějovicích (2. patro) nebo on-line formou prostřednictvím aplikace MS Teams (nutná registrace u poskytovatele služby).

 

Žádáme uchazeče a uchazečky, aby nejpozději do 31. 5. 2022 sdělili e-mailovou zprávou na adresu pecka@pf.jcu.cz, v kterém termínu a jakou formou složí přijímací zkoušku. Následně budou informováni o přesném čase zkoušky a zkušební místnosti, resp. jim bude zaslána pozvánka ke schůzce v aplikaci MS Teams. Přijetím elektronické pozvánky uchazeči souhlasí s nahráváním pohovoru a jeho archivací pro vnitřní potřeby katedry germanistiky PF JU.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

 

Uchazeč složí ústní zkoušku zahrnující rozhovor na zadané téma a reakci na citát. Úvodní představení se a rozhovor o motivaci ke studiu učitelství německého jazyka se nehodnotí.

 

Uchazeč se ve lhůtě zveřejněné v Harmonogramu přijímacích zkoušek 2021/2022, který je dostupný na webu PF JU, elektronicky zaregistruje k vedení ústního pohovoru buď prezenčně na půdě katedry germanistiky PF JU nebo distančně prostřednictvím platformy MS Teams. V takovém případě obdrží uchazeč ve stanoveném termínu elektronickou pozvánku k pohovoru v MS Teams. Přijetím této pozvánky uchazeč souhlasí s nahráváním pohovoru a jeho archivací pro vnitřní potřeby katedry germanistiky PF JU.

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:

 

1. Obsah promluvy: 20 b.

2. Spisovnost a kultivovanost projevu: 20 b.

3. Výslovnost: 20 b.

4. Volba lexikálních prostředků: 20 b.

5. Gramatická správnost; přehled o gramatickém systému němčiny: 20 b.

 

Ústní zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Přijati nemohou být uchazeči, kteří nezískali u ústní zkoušky alespoň 60 bodů.

 

Kompletní informace o přijímacím řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích >