Mgr. Karel Řepa, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry, odborný asistent

Kancelář: D505
Email: repakare@pf.jcu.cz
Telefon: 38 777 3249
Web: karelrepa.cz

Konzultační hodiny

úterý 11.00 - 11.45; středa 14.00 - 14.45

Dobíhající studijní program / nový studijní program

Zimní semestr
Didaktika výtvarné výchovy pro 1. st. ZŠ (Učitelství NŠ)
Úvod do teorie výtvarného umění (Učitelství MŠ)
Plošná tvorba - kresba (Učitelství NŠ)
Autorská tvorba v ateliéru (specializace v rámci Učitelství NŠ)
Výtvarná kultura - Exkurse II. (specializace v rámci Učitelství NŠ)
Základy fotografie (specializace v rámci Učitelství NŠ)
Pedagogická praxe - náslechová (Učitelství NŠ)
Praxe oborově - didaktická I. (Učitelství NŠ)

Letní semestr
Výtvarná kultura (Učitelství NŠ)
Prostorová tvorba (Učitelství NŠ)
Experimentální výtvarné činnosti na 1. st. ZŠ (specializace v rámci Učitelství NŠ)
Environmentální tvorba v plenéru (specializace v rámci Učitelství NŠ)
Studijní tvorba v plenéru (specializace v rámci Učitelství NŠ)
Praxe oborově - didaktická II. (Učitelství NŠ)

Publikační činnost

ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš. Prostor pro krajinu v současné výtvarné výchově. Kultura, umění a výchova [online]. 2021, 9(2) [cit. 2022-05-23]. 17 s. ISSN 2336-1824. Dostupné z: https://www.kuv.upol.cz/post/prostor-pro-krajinu-v-sou%C4%8Dasn%C3%A9-v%C3%BDtvarn%C3%A9-v%C3%BDchov%C4%9B

ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana a FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2020. 252 s. ISBN 978-80-904268-5-6.

ŘEPA, Karel. Creative Escapes: Moderating Environmental Art Projects during the Coronavirus Crisis. Art Education in the Time of Coronavirus [online]. Dostupné na: https://www.inseaconference.com/section-13 [12. 10. 2020].

ŘEPA, Karel. Instantní výtvarka. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. s. 160-170. ISBN 978-80-904268-7-0.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Sdělení odkrytá i ukrytá. Formáty komunikace ve výtvarných námětech. In Přišla už pošta? Katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2015. s. 2-5. ISBN 978-80-87799-42-0.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš, VILHELMOVÁ, Lenka, Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice : KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. s. 10. ISBN 978-80-7394-497-1.

ŘEPA, Karel. Dětská hra a představivost. In Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou interaktivní expozici v rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6ti let. Písek: Sladovna Písek, o. p. s., 2015. s. 11-13. Projekt: reg. č. M00285 za podpory OP Cíl 3 EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Hudba k nazírání. Od synestézie k abstrakci skrze hudební náměty výtvarných činností. In Když se hudba vybarví. Katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2014. s. 2-6. ISBN 978-80-87799-25-3.

ŘEPA, Karel. Hlubinné aspekty tvořivého myšlení. In BAUMAN, P. (ed). Kritické a tvořivé myšlení: není to málo? Rozvoj myšlení ve filosofických, teologických, psychologických a pedagogických souvislostech. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2013. s. 37-55. ISBN 978-80-7394-432-2.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Svět architektury v zrcadle výtvarné edukace. In Kdybych byl architektem. Katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol.Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie. 2013. ISBN 978-80-87799-07-9.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Autorská kniha jako prostředek kultivace výtvarně-pedagogických kompetencí budoucích učitelů 1. stupně základních škol. In Hledání ztraceného místa.České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2013. s. 39-47. ISBN 978-80-7394-424-7.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Kniha jako médium obrazotvornosti. In V knize ukryté. Katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol. Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie. 2012. ISBN 978-80-86952-95-6.

ŘEPA, Karel. Rozpuštěná identita a snění o architektuře. In PEŘINKOVÁ, M., ŠAFÁŘOVÁ, V. Čína - Urbanita - Identita. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 38-41. ISBN 978-80-87378-99-1.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Tma jako tematický prostor ve výtvarné výchově. In Když je tma. Katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol. Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie. 2011. ISBN 978-80-86952-67-3.

ŘEPA, Karel. Ozvěny hlubinné psychologie v historii výtvarné edukace. In Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. s. 53-60. ISBN 978-80-7394-261-8.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Cestovní deník k putování po zemi gotické. Metodické listy ke stálé expozici gotického umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie. 2010. 8 s.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Po stopách holandských mistrů. Metodické listy ke stálé expozici flámského a holandského malířství Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou.Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie. 2010. 8 s.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Do nitra zvířecí říše ve výtvarné výchově. In Ve zvířecí kůži. Katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol. Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie. 2010. ISBN 978-80-86952-52-9.

ŘEPA, Karel. Dimenze tvůrčího procesu v teorii Antona Ehrenzweiga. In Arteterapie: Časopis české arteterapeutické asociace. 20-21, 2009. s. 26 - 29. ISSN 1214-4460.

ŘEPA, Karel. Identita a introspekce v univerzu Já. In V zemi Já. Katalog k výstavě prací žáků a studentů jihočeských škol. Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie. 2009. ISBN 978-80-86952-31-4

ŘEPA, Karel. Cesty hlubinné analýzy výtvarného umění. In Nové druhy vidění. Ústí nad Labem : PF UJEP. 2008. ISBN 978-80-7414-012-9.

ŘEPA, Karel. Fragmenty duchovnosti a dekonstrukce v umění. In BABYRÁDOVÁ, H., HAVLÍČEK, J. (eds). Spiritualita. Sborník textů vztahujících se k fenoménu spirituality z pohledu různých vědních oborů. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, s. 477-482. ISBN 80-210-4206-0.

Prezentace, posterová sdělení, workshopy

ŘEPA, Karel. Psychodynamické modely tvůrčího procesu. [přednáška] XV. Arteterapeutická konference. Ateliér arteterapie PF JU v Českých Budějovicích, 10. 5. 2019.

ŘEPA, Karel. Instantní výtvarka. [přednáška] Konference České sekce INSEA: Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 21. 9. 2017.

ŘEPA, Karel. Krajina - prostor tvorby. [přednáška] 12. konference o výchově a volném čase. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 16. 6. 2016.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Výsledky výtvarné přípravy v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního stupně ZŠ. Ukázky z praktických seminářů KVV PF JU. [prezentace] Škola a její křižovatky - konference České pedagogické společnosti na PF JU. KPP PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 26. - 27. 3. 2015.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Krajina očima malíře. Webová edukativní aplikace v rámci projektu Science Zoom [Online]. Aplikace v rámci projektu scienceZOOM CZ.1.07/2.3.00/35.0001.

ŘEPA, Karel. Estetický zážitek z pohledu hlubinné psychologie. [přednáška] Vzdělávací projekty v Alšově jihočeské galerii v letech 2008-2013, Wortnerův dům v Českých Budějovicích, Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 12. 6. 2013.

ŘEPA, Karel, POSPÍŠIL, Aleš. Autorská kniha jako prostředek kultivace výtvarně-pedagogických kompetencí budoucích učitelů 1. stupně základních škol. [přednáška] Hledání ztraceného místa - mezinárodní workshop autorské knihy. Památník národního písemnictví, Klementinum, Praha 15. 5. 2013.

ŘEPA, Karel. Možnosti psychodynamické analýzy moderního umění. [přednáška] XI. Arteterapeutická konference, Ateliér arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 5. 5. 2012.

ŘEPA, Karel. Mezi snem a uměním. Snová obraznost a role nevědomých procesů v koncepcích surrealismu. [poster] II. Ústecké psychologické dny. Psychologie a umění. Katedra psychologie a Katedra výchov uměním PF UJEP v Ústí nad Labem, 24. - 25. 3. 2011, Kniha abstrakt s. 17.

ŘEPA, Karel. Léčit nebo vychovávat? K možnostem a hranicím prolínání arteterapie a výtvarné výchovy. [přednáška] X. Arteterapeutická konference, Ateliér arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 11. 4. 2010.

ŘEPA, Karel. Hlubinná psychologie a tvůrčí proces. [přednáška] IX. Arteterapeutická konference, Ateliér arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 16. 5. 2009.

ŘEPA, Karel. Základní techniky rožnovské intervenční arteterapie. [wokrshop] Umění ve výchově, prevenci a expresivní terapii, Katedra výtvarné kultury PF ZČU v Plzni, 15. 5. 2008.

ŘEPA, Karel. Vznik výtvarného díla podle teorie Gustava Britsche. [přednáška] VIII. Arteterapeutická konference, Ateliér arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 26. 4. 2008.

ŘEPA, Karel. Rožnovská intervenční arteterapie. [wokrshop] Katedra výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem, 8. 3. 2007.

 

 

Výstavy a realizace
2019 Účast na kolektivní výstavě Křížová chodba XVII. Galerie D9 České Budějovice.
2019 Účast na kolektivní výstavě Nebe vzdálené i blízké. Galerie OPE, Památník Vojna Lešetice u Příbrami.
2018 Účast na kolektivní výstavě Křížová chodba XVI. Divadlo O. Nedbala Tábor.
2018 Účast na kolektivní výstavě Sleva na šelmu. Prácheňské muzeum Písek.
2017 Účast na kolektivní výstavě Křížová chodba XV. Kobky městského muzea Blatná.
2016 Účast na kolektivní výstavě Bílá laboratoř. Galerie města Olomouce.
2016 Účast na kolektivní výstavě Sami/spolu/dohromady, Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec.
2015 Účast na kolektivní výstavě členů katedry výtvarné výchovy PF JU. Městská galerie, Týn nad Vltavou.
2013 Účast na kolektivní výstavě "Křížová chodba XI.". Galerie 9, Praha.
2012 Účast na kolektivní výstavě k 20. výročí založení ateliéru arteterapie PF JU. Galerie D9, České Budějovice.
2011 Účast na kolektivní výstavě "Křížová chodba IX.". Galerie Divadla Bolka Polívky, Brno.
2011 Účast na kolektivní výstavě členů katedry výtvarné výchovy PF JU. Výstavní síň Divadla Oskara Nedbala, Tábor.
2010 Účast na kolektivní výstavě členů katedry výtvarné výchovy PF JU, Galerie Lažnia, Radom, Polsko.
2009 Autorská výstava "Tribuny a hřbitovy", Galerie Dobrá čajovna, České Budějovice.
2007 Účast na kolektivní výstavě ateliéru arteterapie, Výstavní prostor Na chodbě, PF UJEP v Ústí nad Labem.

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech:

Teorie a praxe výtvarné výchovy na prvním stupni ZŠ.

Psychologie tvořivosti.

Tematicky zaměřené výtvarně-projektové vyučování v preprimární a primární oblasti vzdělávání.

Environmentální tvorba se zaměřením na výtvarnou edukaci.