Posluchači,  kteří si hodlají zadat v ak. r.  2019/20   k  24. dubnu 2020 na katedře výtvarné výchovy

KVALIFIKAČNÍ PRÁCI (bakalářskou, diplomovou), měli by tak učinit (po předcházející dohodě s vedoucím své práce)

nejpozději do 15. dubna 2020.
Termín 15. dubna  je stanoven katedrou VV pro elektronické zaslání již hotového (vyplněného) pracovního formuláře „Zadání BP, Zadání DP“ na sekretariát KVV na  e-mail: slipkova@pf.jcu.cz
Takto zaslané údaje budou následně z formuláře vloženy do STAGu; poté bude formulář „Zadání BP, Zadání DP“ vytištěn a s podpisem vedoucí KVV zaslán dne 24. dubna 2020 k podpisu děkance PF.

/Kopii formuláře „Zadání BP, Zadání DP“ si poté posluchač může vyzvednout na sekretariátě KVV/