BIOS je základním programem počítače, který řídí komunikaci s hardwarem na nejnižší úrovni (Basic Input Output System). Hned po startu oživí všechna zařízení a nastavuje způsob jejich práce.Mezi hlavní a nejznámější výrobce BIOSů patří firmy American Megatrends (AMI BIOS) a Award (Award BIOS). Výrobců existuje samozřejmě více, ale rozšíření jejich produktů je velmi malé. Asi nejrozšířenější je Award BIOS, který si popíšeme.
    BIOS počítače, resp. vlastnosti základní desky, se nastavuje prostřednictvím Setupu. Do něj se dostanete, jakmile proběhne program POST (Power On Self Test – testuje, zda je systém funkční a schopný práce). Tehdy se objeví hlášení „Press DEL to enter SETUP“ (Zmáčkni klávesu DEL pro spuštění Setupu), někdy to bývá klávesa F2. Právě v Setupu lze nastavit spoustu parametrů, které mohou „vylepšit“ či optimalizovat chod vašeho počítače. 

    Protože většina nových desek už má BIOS typu plug-and play, tedy umí se samy konfigurovat, není většinou nutné nastavovat v Setupu skoro nic – prostě zapoj a pracuj, nic víc. Většina z uvedených změn slouží víceméně k nastavení počítače pro vyšší výkon, většina položek je optimálně nastavena automaticky. Jediné, co byste měli zkontrolovat a případně upravit, je nastavení pevných disků (provést autodetekci), čas a datum, a pokud nemáte disketovou mechaniku (dnes už lze bootovat např. z mechaniky Zip), zakažte ji v BIOSu. Vše ostatní klidně nechte být – pokud nejste dostatečně zkušení, raději v Setupu BIOSu nic neměňte  – některá nastavení BIOSu mohou totiž způsobit nestabilitu celého počítače.

 

    Po startu, jakmile se ukáže výzva pro vstup do Setupu, stiskněte klávesu Delete. Většinou tu najdete základní nabídku s několika volbami.

Standard CMOS Setup
    základní nastavení BIOSu. Zkratka CMOS je název malé paměti, kam si BIOS všechna nastavení ukládá a kterou napájí malá baterie umístěná na základní desce. Nastavují se zde hodiny a čas, instalovaná záznamová zařízení, typ displeje apod.

BIOS Features Setup
    rozšířená nastavení BIOSu. Zde se například zapíná a vypíná vyrovnávací paměť na procesoru nebo desce, nastavuje se postup spouštění z jednotlivých zapojených mechanik, způsob zaheslování počítače aj.Chipset Features Setup – práce s pamětmi, zapínání a vypínání „kešování“ videopaměti, BIOSu apod., nebo nastavení velikosti paměti vyhrazené pro grafickou kartu ve slotu AGP v režimu texturování ze systémové paměti.

Power Management Setup
    nastavení typu úspory energie a šetřících módů počítače. Tato část BIOSu nemá vliv na optimální výkon sestaveného počítače.

PNP/PCI Configuration
    nastavení práce s přídavnými kartami a přiřazení přerušení IRQ a přístupů DMA prostředkům počítače.

Load Setup Deafults
    obnoví standardní nastavení BIOSu. Pokud něco nastavíte špatně nebo počítač nefunguje, jak má, obnovíte zde tovární nastavení výrobce desky.

Integrated Peripherals
    zde se nastavuje zejména práce s integrovanými zařízeními – řadičem disku a porty.

Supervisor Password
    zadání hlavního hesla do počítače nebo do BIOSu. Pokud zadáte hlavní heslo, máte přistup ke všem nastavením Setupu.

User Password
    zadání uživatelského hesla. Obyčejný uživatel má přístup pouze k určitým částem BIOSu.

IDE HDD Auto Detection
    najde v počítači všechny instalované disky a automaticky zjistí jejich parametry, takže to nemusíte dělat ručně.

Save & Exit Setup
    uloží změny v nastavení, ukončí práci v Setupu a restartuje počítač.

Exit Without Saving
    ukončí práci v Setupu bez uložení změn, které jste udělali.

 

Standard CMOS Setup
   
Na prvních dvou řádcích vidíte datum a čas, který deska považuje za aktuální. Pohybem kurzorových kláves měníte pozici zvýrazněného obdélníčku, kde je uvedeno, kterou hodnotu můžete měnit klávesami PageUp a PageDown. Tímto způsobem nastavte reálný datum a čas. To se provádí zejména při prvním zapojení základní desky nebo po výměně baterie, která napájí paměť CMOS.
   
V tabulce s přehledem instalovaných pevných disků ponechejte nastavené hodnoty, tedy Auto na všech řádcích. Tehdy proběhne detekce disků vždy při startu počítače. Pokud chcete start systému urychlit, proveďte autodetekci v nabídce IDE HDD Auto Detection (viz dále).
   
Položka Drive A bývá standardně nastavena na hodnotu 1.44M, 3.5in – ta říká systému, že je v počítači nainstalována jedna 3,5palcová disketová mechanika. Pokud ji v počítači nemáte, nastavte zde None, popř. jinou hodnotu. Další položky ponechejte na standardních hodnotách.

 

BIOS Features Setup
   
V této nabídce je dobré nechat všechny položky na standardní hodnotě, až na nastavení pořadí, v jakém má počítač bootovat (zavádět systémovou oblast disku). Doporučuji A,C,SCSI nebo A,C,CD-ROM (nejprve disketa, potom pevný disk a následně další zařízení). Nebude-li v mechanice disketa, provede se start z disku, popř. z CD-ROM nebo ze zařízení připojeného k řadiči SCSI.
   
Důležitou volbou je Anti-Virus Protection. Pokud je tato volba zapnutá (Enabled), BIOS hlídá všechny zápisy do bootovacího sektoru (systémové oblasti) disku a upozorní vás v případě, že se ji někdo pokusí změnit. Tuto změnu lze přijmout nebo odmítnout. Zápisem do systémové oblasti disku se sice vyznačují některé viry, ale také instalační programy operačních systémů – proto je lepší před instalací operačního systému nastavit tuto volbu na Disabled (vypnuto), abyste předešli zbytečným poplachům, a teprve pak nastavte Enabled.
   
Užitečná je položka Boot Up NumLock Status, která po startu počítače automaticky zapne numerickou klávesnici (nemusíte pak tisknout klávesu NumLock).

    Pokud chcete, aby se počítač při každém zapnutí ptal na heslo, zvolte jako hodnotu položky Security Option hodnotu System. Potom musíte v hlavní nabídce BIOSu v položce Supervisor Password (popř. Password Settings) zadat heslo a zopakovat je ještě jednou, pro případ překlepu. Pokud máte v této nabídce také User Password, nastavte heslo i ostatním uživatelům. Ti budou moci také spustit počítač, ovšem budou mít omezený přístup do BIOSu. Chránit tedy můžete pouze Setup, počítač bude normálně přístupný všem. V tom případě nastavte položku Security Option na Setup.

 

Chipset Features Setup
   
V této části je nejdůležitější nastavení rychlosti práce s pamětí. Nechcete-li mít problémy se stabilitou, nechejte zde přednastavené hodnoty. Pokud jste ladiči výkonu, nastavte nejrychlejší hodnoty – menší hodnoty znamenají rychlejší práci s pamětí. Používáte-li paměť v modulech SIMM, můžete si zvolit mezi časováním 60 nebo 70 ns (položka DRAM Timing). Podporuje-li to vaše paměť, rozhodně doporučuji 60 ns. Pro každý bank (jeden pár modulů) zde bývá vlastní nastavení, pokud tedy máte dva banky (standard), jsou zde dvě položky.
   
Jestliže používáte paměti DIMM, mohou zde být až tři položky: RAS to CAS Delay, RAS Precharge Time a CAS Latency Time. V případě kvalitních pamětí nastavte všude hodnoty 2 (v některých BIOSech hodnota Turbo). Můžete zde mít také položku, která umožní automatické načtení nastavení vašich pamětí z jejich EEPROM. Většinou se jmenuje SDRAM Controlled By a může nabývat hodnot SPD (automatické nastavení) a Manual. Samozřejmě i pro paměti DIMM je tu položka DRAM Timing, kde jsou hodnoty většinou 8 a 10 ns, u 133MHz pamětí 6 nebo 7 ns. K zvýšení výkonu může přispět i nastavení DRAM Read Pipeline na Enabled (pokud zde je).

    Velmi důležitou položkou je AGP Aperture Size. Ta určuje velikost paměti, která se v případě potřeby vyhradí v systémové paměti grafické kartě. Odtud karta může číst textury, aniž by je musela kopírovat do své paměti. Některé karty toto nastavení ignorují (zejména ty, co texturování přes AGP nepodporují). Nastavení malé velikosti této paměti může způsobit nižší výkon grafické karty ve 3D aplikacích.

 

PNP/PCI Configuration
   
Důležitá je zejména položka PnP OS Installed – pokud je zde Yes, BIOS inicializuje pouze základní zařízení (grafická karta, řadič disku) a zbytek nechá na operačním systému. Pokud je zde No, inicializuje BIOS všechna zařízení v počítači. Používáte-li operační systém podporující PnP (plug-andplay) – Windows 95/98/2000 –, nastavte zde Yes, jinak No.
   
Položka Resource Controled By určuje, jakým způsobem systém přidělí IRQ a DMA zařízení (zejména přídavné karty) v počítači. V případě nastavení Auto přidělí počítač všem kartám tyto prostředky sám. Tehdy však musíte mít všechny karty typu PnP. Pokud však máte starou kartu ISA s pevně nastaveným IRQ, zvolte zde hodnotu Manual. Pak se vypíší všechna volná IRQ a DMA, u každé mohou být dvě nastavení: PCI/ISA PnP tento prostředek bude přiřazen automaticky, nebo Legacy/ISA bude rezervován pro danou kartu ISA a nepřidělí ho jiné kartě. Jinak by totiž mohl nastat konflikt IRQ.

    Položka Assign IRQ for VGA přidělí kanál IRQ také grafické kartě. Mnoho moderních karet vyžaduje přidělení IRQ. Nastavte tedy podle karty na Auto, Enabled nebo Disabled, doporučuji Enabled.
   
Položka Assign IRQ for USB přidělí IRQ také zařízením USB. Všem zařízením se přiděluje pouze jedno přerušení IRQ – pokud používáte hodně externích zařízení, dejte je všechna na USB, zaberete jen jedno IRQ. Pokud ale USB nepoužíváte, nastavte zde Disabled – uvolníte tak jedno přerušení jiným prostředkům v počítači.

 

Integrated Peripherals
   
V této nabídce se nacházejí položky nastavující zejména řadič disku a externí porty. Víceméně zde nechte přednastavené hodnoty, změňte však následující: IDE HDD Block Mode na Enabled – novější disky podporují přenos dat po celých blocích. Tento přístup je samozřejmě rychlejší než dřívější sekvenční přenos. Pokud však používáte starší nebo nestabilní disky, tuto funkci vypněte.
   
Máte-li zde položku USB Controller a budete používat nějaké zařízení pro USB, nastavte zde Enabled. Tato zařízení jsou pak správně detekována ve Windows a odpadnou leckteré problémy.
   
Funkce Init Display First se používá tehdy, pokud máte v počítači dvě grafické karty – jednu ve slotu AGP a druhou v PCI. Zde si nastavíte, která karta z těchto dvou se bude používat.

    Je dobré ještě zkontrolovat režim ECP/EPP u paralelního portu (Parallel Port Mode). Určitě zde nenechte pomalý režim SPP (Standard and Bidirection Parallel Port), ale nastavte kombinaci ECP/EPP (pokud to verze vašeho BIOSu umožňuje) s protokolem EPP 1.9 (popř. 1.7) a kanálem DMA 3. Tehdy bude komunikace po paralelním portu probíhat nejrychleji, což zrychlí třeba tisk, nebo snímání ze skeneru.

 

IDE HDD Auto Detection
   
Tato položka je jednou z těch nejdůležitějších. Setup zde zjišťuje, jaké pevné disky máte nainstalovány v počítači, a nastaví BIOS tak, aby mohl s těmito disky pracovat. To se provede jednoduše – z disků budou přečteny jejich nastavení (počet hlav, sektorů apod.) a tyto hodnoty budou zapsány do velké tabulky v sekci Standard CMOS Setup. Jakmile do této nabídky vejdete, začne Setup postupně tyto hodnoty zjišťovat na primárním kabelu IDE (Master, Slave). Bude- li nalezen pevný disk, zeptá se, zda jej může zapsat do tabulky instalovaných disků. Stiskněte buď klávesy Y (ano, zapiš) nebo N (ne, nezapisuj) – pokud si nebudete pevné disky nastavovat ručně, vždy automatické nastavení hodnot potvrďte.

 

Clear CMOS – poslední záchrana
   
Někdy se stane, že počítač po některých nastaveních v BIOSu odmítne startovat, nebo třeba jen zapomenete heslo pro přístup k počítači. V tomto případě je nutné BIOS restartovat propojkou pro obnovení standardního nastavení BIOSu. V manuálu vyhledejte propojku označenou obvykle Clear CMOS Jumper, a nastavte ji do polohy Reset nebo Clear, podle toho, jak je označena v manuálu. Stačí na chvíli přehodit a pak jej zase vrátit zpět do polohy Normal. Pozor, napájení desky by mělo být odpojeno!