Referenční příručka HTML

<AREA>

Použití: obrázky
Koncové návěští: volitelně
Browser: Netscape 2, HTML 3.2
Atributy: COORDS , HREF , NOHREF , SHAPE , TARGET ,

Návěští AREA definuje citlivé - "klikovatelné" oblasti v tzv. client-side Image Map.

Příklad viz <MAP>

Atributy

COORDS

Souřadnice citlivé oblasti.

U obdélníka (rect): X,Y,W,H (levý horní roh, šířka, výška)

u kruhu (circle): X,Y,R (střed, poloměr)

u polygonu (poly): X1,Y1,X2,X2,...(souřadnice vrcholů, musí tvořit uzavřený mnohoúhelník)

HREF

Atribut HREF (hypertext reference) udává cíl hypertextového odkazu.

HREF=URL

zadání URL (Universal Resource Locator).

HREF="http://ourworld.compuserve.com/homepages/highlight/index.htm"

Přitom může jít o absolutní nebo relativní adresování. Při zadávání relativní cesty lze použít syntaxi známou z DOS. Jako oddělovače jednotlivých adresářů se však nepoužívají zpětná lomítka (\), ale normální (/).

HREF="motoren.HTM"
HREF="../kaefer/index.htm"

Chceme-li vložit odkaz na určité místo v aktuálním dokumentu (které je označeno návěštím <A> s atributem NAME), musíme před jméno cíle vložit znak #.

HREF="#Anhang"

Můžeme kombinovat i natažení nového dokumentu a skok na určité místo v něm. Následující příklad otevře HTML stránku "motoren.htm" a skočí přímo na místo označené "kaefer".

<A HREF="http://members.aol.com/vwkuebel/motoren.htm#kaefer">Käfer</A>

Atribut HREF nemusí obsahovat jen HTML dokumenty nebo cílová místa v nich, ale jakoukoli jinou adresu URL. Není-li zadaným souborem HTML dokument, jsou tyto možnosti:

Příklad:

Nahrajte si <A HREF="tdbdemo.zip"> demoverzi databáze TDB</A>

Přitom nemusí v URL jít jen o protokol http, podle použitého browseru lze stanovit i jiné protokoly (např. ftp).

NOHREF

Po klepnutí na tuto oblast se nemá nic nahrát.

SHAPE

Tvar oblasti:

rect: obdélník

circle: kruh

poly: polygon (mnohoúhelník)

Netscape 2.x podoruje jen "rect" (obdélník).

TARGET

Speciální browser: Netscape od verze 2, Explorer 3

Má význam jen v souvislosti s rámečky - Frames (viz též <FRAMESET>). Určuje jméno rámečku, ve kterém bude zobrazen dokument odkazovaný parametrem HREF.

Při použití v návěští <FORM> udává TARGET okno, do kterého bude zapsán výsledek "akce".

Jméno okna může být buď jméno uvedené v atributu NAME v návěští <FRAME>, nebo jedno z těchto předdefinovaných jmen:

_blank: nahraje dokument do nového okna beze jména

_self: nahraje dokument do právě aktivního okna

_top: nahraje dokument do okna, které obsáhne celou pracovní plochu browseru

_parent: ve stromové struktuře rámečků bude dokument nahrán do nadřazeného okna (o jednu úroveň výš).