Referenční příručka HTML

<A>

Použití: hypertextové odkazy
Koncové návěští: povinné
Browser: HTML 2.0
Atributy: HREF , NAME , REL , REV , TARGET , TITLE ,

Návěštím <A> se vytvářejí hyperlinky - hypertextové odkazy.

Návěští A definuje tzv. kotvu (Anchor). Rozlišujeme zdrojovou a cílovou kotvu. Zdrojová kotva označuje objekt (text nebo obrázek), který představuje spojení (link) k cíli. Cílová kotva označuje místo v dokumentu, na které odkaz vede.

Zdrojová kotva je určena atributem HREF. Text mezi návěštími je citlivý na klepnutí myší ("klikovatelný") a je v prohlížeči zobrazen jinou barvou než normální text a podtržen. Mezi návěštími kotvy může být umístěno i návěští <IMG>. Tehdy je "klikovatelný" obrázek.

Cílové kotvy jsou určeny atributem NAME. V tomto případě text uzavřený párem návěští nehraje žádnou roli.

Jednoduchý hypertextový odkaz:

<A HREF="kap01.htm">Kapitola 1</A>

Odkaz s obrázkem citlivým na klepnutí:

<A HREF="order.htm"><IMG SRC="order.gif" ALT="Formulář objednávky" border=0></A>

Definice kotvy (cíle odkazu) uvnitř dokumentu:

<A NAME="Odkaz">

Atributy

HREF

Atribut HREF (hypertext reference) určuje cíl hypertextového odkazu.

HREF=URL

Zadání adresy URL (Universal Resource Locator).

HREF="http://ourworld.compuserve.com/homepages/highlight/index.htm"

Přitom může jít o absolutní nebo relativní adresování. Při zadávání relativní cesty lze použít syntaxi známou z DOS. Jako oddělovače jednotlivých adresářů se však nepoužívají zpětná lomítka (\), ale normální (/).

HREF="motory.HTM"
HREF="../kaefer/index.htm"

Chceme-li vložit odkaz na určité místo v aktuálním dokumentu (které je označeno návěštím <A> s atributem NAME), musíme před jméno cíle vložit znak #.

HREF="#Anhang"

Můžeme kombinovat i natažení nového dokumentu a skok na určité místo v něm. Následující příklad otevře HTML stránku "motoren.htm" a skočí přímo na místo označené "kaefer".

<A HREF="http://members.aol.com/vwkuebel/motoren.htm#kaefer">Käfer</A>

Atribut HREF nemusí obsahovat jen HTML dokumenty nebo cílová místa v nich, ale jakoukoli jinou adresu URL. Není-li zadaným souborem HTML dokument, jsou tyto možnosti:

Příklad:

Nahrajte si <A HREF="tdbdemo.zip"> demoverzi databáze TDB</A>

Přitom nemusí v URL jít jen o protokol http, podle použitého browseru lze stanovit i jiné protokoly (např. ftp).

NAME

Použitím atributu NAME uvnitř návěští <A> se určí cíl hypertextového odkazu uvnitř dokumentu.

<A NAME="Doplnky">

Hodnota atributu je jméno, podle kterého bude označené místo nalezeno odkazem s parametrem HREF. Při zadávání odkazu musí jméno předcházet znak # (v tomto případě tedy: HREF="#Doplnky").

REL

Speciální browser: HTML 3.2

Definuje vztah od HREF ke kotvě.

REV

Speciální browser: HTML 3.2

Definuje vztah od kotvy k HREF.

TARGET

Speciální browser: Netscape od verze 2, Explorer 3

Má význam jen v souvislosti s rámečky - Frames (viz též <FRAMESET>). Určuje jméno rámečku, ve kterém bude zobrazen dokument odkazovaný parametrem HREF.

Při použití v návěští <FORM> udává TARGET okno, do kterého bude zapsán výsledek "akce".

Jméno okna může být buď jméno uvedené v atributu NAME v návěští <FRAME>, nebo jedno z těchto předdefinovaných jmen:

_blank: nahraje dokument do nového okna beze jména

_self: nahraje dokument do právě aktivního okna

_top: nahraje dokument do okna, které obsáhne celou pracovní plochu browseru

_parent: ve stromové struktuře rámečků bude dokument nahrán do nadřazeného okna (o jednu úroveò výš).

TITLE

Speciální browser: HTML 3.2

Má jen informační význam. Slouží k popisu objektu odkazovaného v parametru HREF.