CHKO TŘEBOŇSKO

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko byla vyhlášena v listopadu roku 1979. Pro významné přírodní hodnoty bylo její území zařazeno již v roce 1977, tedy ještě před vyhlášením za CHKO, do světové sítě biosférických rezervací UNESCO. CHKO zaujímá jihovýchodní část České republiky při státní hranici s Rakouskem na části okresů Jindřichův Hradec, Tábor a České Budějovice. Prostírá se na ploše 700 km čtverečních a je prvním velkoplošným územím u nás, které bylo umístěno do ploché, rovinaté krajiny.

Třeboňsko
Z přírodovědného hlediska je Třeboňsko pozoruhodné především svou bohatostí rostlinstva. Velkým bohatstvím jsou rozsáhlé jehličnaté a smíšené lesy. Na zamokřených pozemcích jsou rozšířeny vzácné vlhkomilné rostliny, které se jinde v ČR nevyskytují. Na Třeboňsku je i několik lokalit ve střední Evropě již vzácných rozmanitých luk s řadou rostlin z řádu vstavačovitých. Zvláště proslulá je tato oblast bohatostí druhů květeny stojatých i tekoucích vod, k jejichž studiu bylo v Třeboni založeno hydrobiologické oddělení Botanického ústavu České akademie věd.

Třeboňsko je bohaté i řadou rozmanitých živočišných druhů. Mezi nimi vyniká především velké množství vodních ptáků.
rybník Malý Tisý
K jejich pozorování byla zřízena světoznámá ornitologická rezervace Velký a Malý Tisý poblíž Třeboně.

Bohatá a pestrá příroda Třeboňska, zvláště její mimořádně cenné a unikátní části, je chráněná v maloplošných chráněných územích. Z dvaceti osmi těchto území v CHKO má pět statut národní přírodní rezervace (NPR) - Velký a Malý Tisý u Lomnice nad Lužnicí, přirozený meandrující tok Lužnice se zbytky lužních lesů v NPR Stará řeka nedaleko Třeboně, rašeliniště s NPR Ruda na jižním břehu Horusického rybníka, zachovalá rašeliniště Červené blato a Žofínka.
Vedle národních přírodních rezervací jsou v CHKO Třeboňsko zřízeny i přírodní rezervace (PR). Mezi ně patří například PR Bukové kopce nedaleko Chlumu u Třeboně, PR Horní Lužnice na horním toku Lužnice u Dvorů nad Lužnicí,
Červené blato
PR Písečný přesyp u Vlkova nedaleko Veselí nad Lužnicí nebo PR Záblatské louky nedaleko Záblatí u Ponědraže.

Na Třeboňsku je pro poučení návštěvníků zřízeno i několik naučných stezek. V národní přírodní rezervaci Červené blato je stezka, seznamující návštěvníky se zajímavostmi tohoto rašeliniště.
Naučná stezka Cesta kolem Světa okolo rybníka Světa je určena pro pěší turisty. Na trase dlouhé 12 km je umístěno 16 zastavení, z nichž u některých jsou informační panely, jiná se vztahují k odpočinkovým místům.
rybník Svět
Zastavení seznamují s význačnými rostlinnými společenstvy a charakteristickými druhy živočichů Třeboňska. Stezka založená v roce 1985 byla obnovena v letech 1995-97.
Stezka Okolo Třeboně je určena pro cyklisty. Začíná na hrázi rybníka Svět a měří 39 km. Na její trase je umístěno 22 zastavení. Informační panely se věnují rostlinným společenstvům a charakteristickým živočišným druhům Třeboňska a historii i současnosti oblasti.


(c) Martin Bílek 1999. All rights reserved.