Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Státní závěrečná zkouška

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Celoživotní vzdělávání

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

TAČR TL03000322 (2020-2022) Ověření metodiky čtení Sfumato pro nácvik čtení u žáků s dyslexií

Verification of the efficacy of the Sfumato Reading methodology for helping dyslexic pupils to learn to read (this page in English)

 

Technologická agentura České republiky, reg. č. TL03000322

Program: TL - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Doba řešení: 05/2020 - 03/2022

Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel: PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.

 

Řešitelský tým:

PhDr. Ivana Šimková, Ph.D. (hlavní řešitel)

 • Katedra slovanských jazyků a literatur, Oddělení českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

 • Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

 • Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

 • Ústav experimentální medicíny AV ČR

PaedDr. Mária Navrátilová

 • vzdělávací instituce ABC Music, v.o.s., autorka metodiky Sfumato

Mgr. Miroslava Exnerová

 • vzdělávací instituce ABC Music, v.o.s.

Mgr. Hana Dyntarová

 • ředitelka ABC Music, v.o.s.

PhDr. Mgr. Silvie Janovcová

 • speciální pedagog, psychoterapeut, pracovník PPP

Mgr. Kateřina Hourová

 • poradenský psycholog s terapeutickým výcvikem, pracovník PPP

Mgr. Iva Ondráčková

 • pedagog, ředitelka ZŠ a MŠ

Ing. Josef Mašek

 • vzdělávací instituce ABC Music, v.o.s.

 

Anotace:

Hlavním cílem projektu je ověřit účinnost metodiky Sfumato pro nácvik čtení u žáků s dyslexií (zlepšení čtenářských/pravopisných dovedností a v širším slova smyslu úspěšnou socializaci). Realizace výuky počátečního čtení běžnými výukovými metodami je u dyslektických žáků obtížná. Z povahy Sfumata vyvozujeme, že bude účinná u dyslektiků s obtížemi analyticko-syntetickými. Ty se projevují jak v jazykových výkonech (např. ve fonologickém testu sluchová analýza a syntéza či ve čtení zejména na úrovni dekódování, tj. plynulosti a tempu a také chybovosti), tak nejazykových výkonech (např. v subtestu WISC/kostky). Široce rozšířená metoda čtení, analyticko-syntetická – jinak osvědčená u normálně se vyvíjejících dětí – stimuluje u dyslektiků jejich specifickou poruchu, tj. obtíže analyticko-syntetické, a tím se stává překážkou v normálním čtenářském vývoji. Naproti tomu Sfumato obchází tuto specificky narušenou oblast schopností u dyslektiků a nabízí příznivější podmínky pro čtenářský vývoj. Sfumato bude mít dle očekávání příznivý efekt na čtení, zejména v oblasti dekódování, a dále na oblast nejazykovou (zvýšení sebedůvěry, posun od externality k internalitě, pokles anxiety) a na zvýšení obliby čtení.

 

Etické aspekty výzkumu

Výzkum se řídí platnými etickými pravidly v souladu se zásadami etické realizace výzkumu. Účastníci se do výzkumu zapojují dobrovolně. Veškeré získané materiály jsou považovány za osobní a je s nimi takto nakládáno. Výstupy jsou publikovány pouze v anonymizované podobě, bez výslovného souhlasu účastníka nebudou materiály poskytnuty žádné třetí osobě. Účastníci výzkumu jsou plně informováni o požadavcích a specifikách výzkumu, souhlasí s využitím poskytnutých dat a svou účast ve výzkumu stvrzují poučeným informovaným souhlasem.

 

Materiály

Vyjádření Etické komise PF JU (.pdf)

Psychologické kazuistiky žáků ve výzkumu (.pdf)

Konference 17. 3. 2022 – plakát (.pdf)

Konference 17. 3. 2022 – program (.pdf)

Propagační leták pro zapojené ZŠ (.jpg)

Ověření metodiky čtení Sfumato pro nácvik čtení u žáků s dyslexií (článek) (.pdf)

Výsledky výzkumu projektu TL0300032 (.pdf)

 

Záznam konference

1. část (zahájení, doc. Zelinková, prof. Syka):

 

2. část (doc. Jošt, dr. Janovcová):

 

3. část (dr. Navrátilová, Mgr. Hourová, Mgr. Exnerová, závěr):

 

 

Fotogalerie

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2024 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman