Katedra germanistiky

 

Univie: summer school for Czech-Austrian Language Tandem:
Sommerkolleg České Budějovice 2022

Bewerbung

Čeští studující

 

Dle epidemické situace kolegium proběhne buď prezenčně nebo online. V obou případech se můžete těšit na zajímavou výuku, intenzivní spolupráci s rakouskými studenty a studentkami a setkání se zajímavými osobnostmi. Rozhodnutí o formě, ve které kolegium proběhne, padne dle vývoje situace na konci května. Velmi doufáme, že kolegium proběhne prezenčně. Ale ani online forma nemusí znamenat jen hodiny u počítače. Máme už spoustu zkušeností s velmi kreativní online výukou, takže byste případně rozhodně jen neseděli u počítače.

 

Termín

středa 6. – sobota 23. července 2022 (příjezd ve středu 6. července 2022)

Pořadatelky

Mgr. Jana Kusová, Ph.D.
Katedra germanistiky PF
Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel.: 387 773 226, e-mail: kusova@pf.jcu.cz
 
Dr. phil. Naděžda Salmhoferová
Institut für Slawistik der Universität Wien,
Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
Universitätscampus, Spitalgasse 2 - 4, Hof 3, 1090 Wien
Tel.: +43-1- 4277-428 0, e-mail: nadezda.salmhoferova@univie.ac.at
 

Lektoři a lektorky

 • Mag. Claudia Pedarnig – kurz němčiny
 • M. A. Gabriele Hassler – kurz němčiny
 • Mgr. Jana Kusová, Ph.D. – organizace, exkurze, workshop Das österreich-tschechische Grenzgebiet im 20. Jahrhundert. Mit besonderem Bezug auf den Einfluss totalitärer Regime in der Region Nové Hrady, projekt Kurt Kaindl: Cesty po zemi nikoho / Reisen im Niemandsland
 • Dr. phil. Naděžda Salmhoferová – kurz češtiny, organizace
 • doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. – volitelný seminář Tschechische und österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts, kurz češtiny, organizace autorských čtení, exkurze
 • Dr. phil. Zdeněk Pecka – kurz češtiny, organizace autorských čtení

Program

 • Jazyková výuka v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně (ve dnech exkurzí přizpůsobena rozsahu exkurze) bude orientována především na komunikaci; kurzy německého jazyka budou probíhat ve dvou skupinách – pro pokročilé a pro germanisty; vyučují rodilí mluvčí. Rakouští účastníci absolvují odpovídající výuku češtiny.
 • Workshop Das österreichisch-tschechische Grenzgebiet im 20. Jahrhundert. Mit besonderem Bezug auf den Einfluss totalitärer Regime in der Region Nové Hrady (Mgr. Jana Kusová, Ph.D.) nabídne vhled do problematiky soužití česky a německy mluvícího obyvatelstva na Novohradsku v 1. polovině 20. století a také do života podél železné opony ve 2. polovině 20. století. Workshop bude probíhat s odbornou podporou PhDr. Jiřího Stočese, Ph.D. (Pedagogická fakulta Západočeské university v Plzni). Součástí workshopu budou i odborné exkurze do dané oblasti.
 • Projekt Kurt Kaindl: Cesty po zemi nikoho / Reisen im Niemandsland (Mgr. Jana Kusová, Ph.D.) bude probíhat během celého kolegia a bude spočívat v práci s výše uvedenou výstavou, za jejíž zapůjčení děkujeme Rakouskému kulturnímu fóru v Praze. Součástí projektu bude odborná rešerše, produkce textů v češtině a němčině, překlad a spousta dalších kreativních činností. Práce na projektu bude probíhat v malých jazykově smíšených skupinkách.
 • volitelný seminář v odpoledních hodinách (v němčině i češtině): Tschechische und österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts – doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. a Dr. phil. Zdeněk Pecka
 • autorská čtení: zajímaví hosté z České republiky a Rakouska

Exkurze

dle aktuální epidemické situace
Nové Hrady a Kamenná, pohraniční oblasti na Novohradsku, Borovany a Římov, prohlídka Českých Budějovic s pracovníky Památkového ústavu v ČB
pěší výlety v blízkosti Českých Budějovic (např. Hluboká nad Vltavou) a zajímavosti v Českých Budějovicích

Účastníci

18 studujících z České republiky a 18 studujících z Rakouska

Podmínky účasti

studující veřejných VŠ v ČR, kteří jsou občany EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska (přednost bude dána uchazečkám a uchazečům, kteří ještě žádný Sommerkolleg neabsolvovali)

ECTS

Českým studujícím mohou být po splnění všech podmínek uděleny čtyři kredity. Podmínkou je registrace v univerzitním systému STAG a účast na kolegiu v plném rozsahu, konkrétně tedy celý jazykový kurz (+ požadované výstupy), dle vlastní volby volitelný seminář nebo workshop, účast na všech odborných exkurzích a autorských čteních. Uznání kreditů pro studenty z jiných univerzit než JU je nutné dohodnout na domovské univerzitě. PF JU v tomto ohledu poskytuje veškerou podporu (doklady o účasti a udělení kreditů, individuální podpora v případě dalších potvrzení).

Termín pro podání žádosti

písemné žádosti se přijímají s poštovním razítkem nejpozději 30. 4. 2022 na adrese pořadatelky Mgr. Jany Kusové, Ph.D. (viz výše)

Podklady pro přihlášení

 • formulář žádosti o přijetí
 • strukturovaný životopis v němčině
 • zdůvodnění žádosti o účast v němčině
 • přehled dosavadních klasifikovaných výsledků studia (výtisk z databáze) potvrzený studijním oddělením v češtině (nekopírujte prosím index)
 • aktuální potvrzení o studiu potvrzené studijním oddělením
 • doklad o úrovni znalosti němčiny (kopie mezinárodně uznávaného diplomu, příp. potvrzení z katedry jazyků o úrovni znalostí; studující germanistiky doklad o jazykových znalostech přikládat nemusí)

Finanční zabezpečení

Účastníkům je v případě prezenční formy kolegia poskytnuto bezplatné ubytování, plná penze ve dnech výuky, účast na výuce a všech dalších nabízených programech, doprava během exkurzí a návštěvy kulturních památek obsažené v programu kolegia. V případě online formy kolegia přebírá AKTION Česká republika – Rakousko náklady na jazykovou výuku a všechny další nabízené akce odborného programu (autorská čtení, přednášky, workshop, volitelný seminář). Není možné hradit žádné jiné náklady (např. pojištění apod.).

Poplatek:

Studující vybraní k účasti zaplatí před začátkem kurzu účastnický poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Možnosti využití volného času

Místo konání letního kolegia se nachází v centru Českých Budějovic, (kino, divadlo, letní plovárna, cyklistická a bruslařská stezka v dosahu, pěší turistika).

 

 

 

 

Katedra germanistiky ]