Pedagogická fakulta JU

Obecné informace o přijímacím řízení


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Přijímací řízení 2024/2025

Obecné informace o přijímacím řízení

 

Přijímání ke studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se řídí zejména ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a článkem 24, 25 a 26 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Obecná pravidla pro přijímání ke studiu na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „PF JU“) stanovuje opatření děkana č. 10/2020 o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „opatření o přijímání ke studiu“).

Konkrétní pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 2024/2025 stanovuje Opatření děkanky č. 12/2023, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2024/2025 (dále jen „vyhláška“).

 

Klíčové termíny a údaje

 

Dny otevřených dveří: 18. 1. 2024 a 19. 1. 2024

Termín podávání přihlášek: od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024 do 10. 4. 2024

Odkaz pro podání přihlášky: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Přihláška je splatná do 31. 3. 2024 do 10. 4. 2024, podrobnosti k jejímu podání stanovuje článek 13 opatření o přijímání ke studiu.

 

Termín přijímacích zkoušek: 1. 6. 2024 – 14. 6. 2024

Podrobnosti k přijímací zkoušce stanovuje článek 15 opatření o přijímání ke studiu. Podrobnosti k ověřování podmínek pro přijetí mimo přijímací zkoušku stanovuje článek 16 opatření o přijímání ke studiu.

 

Termín pro nahlížení do spisu uchazeče: 8. 7. 2024 – 12. 7. 2024.

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 500 Kč pro každou podanou přihlášku

 

Platební údaje pro jeho úhradu:

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 104725778/0300

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 6020103

Specifický symbol: číslo generované elektronickou přihláškou

 

Podrobnosti k platbě poplatku stanovuje článek 14 opatření o přijímání ke studiu.

Uchazeč, který má statut cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana, může požádat rektora o prominutí poplatku 500 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením.

 

Podmínky pro přijetí ke studiu

 

 1. Každý uchazeč musí splnit tzv. obecnou podmínku pro přijetí, tedy prokázat dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání podle typu studijního programu; jak je následně specifikováno:
  1. podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu a magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský (magisterské studium nečleněné) je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
  2. podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu,
  3. podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.
  4. Uchazeč, který nemůže doložit předchozí vzdělání diplomem nebo vysvědčením, může tyto skutečnosti doložit formou čestného prohlášení, viz příloha 1 vyhlášky.
  5. Uchazeč, který dokládá čestné prohlášení, musí zároveň doložit, že má statut cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana (viz § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.).
 2. Uchazeč je povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG konvertovaný elektronický dokument ve formátu PDF (viz. „Autorizovaná konverze dokumentů“ https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) prokazující dosažení předchozího stupně vzdělání podle části II. opatření o přijímání ke studiu nejpozději do 14. 6. 2024, toto datum je rozhodné pro vydání rozhodnutí děkana dle článku 17 opatření o přijímání ke studiu. Po tomto datu bude moci být uchazeč přijat ke studiu až po doložení dokumentu na studijní oddělení PF JU, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2024/2025; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty.
 3. V souladu s § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách stanovuje PF JU jako podmínku pro všechny studijní programy znalost českého nebo slovenského jazyka. Podrobnosti k prokázání jazykových předpokladů stanovuje článek 10 opatření o přijímání ke studiu. Dokument prokazující jazykové předpoklady je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) nejpozději do 14. 6. 2024; to neplatí, prokazuje-li jazykové kompetence dokumentem doručovaným PF JU ve lhůtě podle odstavce 2. Na skutečnosti doložené později nebude brán zřetel.
 4. Každý uchazeč musí dále splnit tzv. zvláštní podmínky pro přijetí vztahující se k příslušnému studijnímu programu. Podrobnosti k okruhu zvláštních podmínek a způsobům jejich ověřování, jako i k postupu v případě, že se ke studiu zapíše méně uchazečů, než jaký je minimální počet přijímaných uchazečů, stanovuje část III. opatření o přijímání ke studiu.
 5. Dokumenty, kterými uchazeč prokazuje splnění podmínek pro přijetí podle článku 5 vyhlášky je uchazeč povinen vložit jako přílohu k elektronické přihlášce ke studiu do IS STAG ve formě konvertovaného elektronického dokumentu ve formátu PDF (viz. Autorizovaná konverze dokumentů https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) podle pokynů a v termínu stanoveném pro příslušný studijní program v článku 5, na později doložené skutečnosti nebude brán zřetel.
 6. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který prokáže dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání (odstavec 1) a znalost jazyka podle odstavce 3 a zároveň splní všechny zvláštní podmínky pro přijetí stanovené pro jednotlivé studijní programy v článku 5.

Archiv přijímacího řízení

2023/2024

Informace o průběhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovaného pro akademický rok 2023/2024
zveřejňované podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, v aktuálním znění

2022/2023

Informace o průběhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovaného pro akademický rok 2022/2023
zveřejňované podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, v aktuálním znění

2021/2022

Informace o průběhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovaného pro akademický rok 2021/2022
zveřejňované podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, v aktuálním znění

2020/2021

Informace o průběhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovaného pro akademický rok 2020/2021
zveřejňované podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, v aktuálním znění

2019/2020

Informace o průběhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovaného pro akademický rok 2019/2020
zveřejňované podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, v aktuálním znění

2018/2019

Informace o průběhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovaného pro akademický rok 2018/2019
zveřejňované podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, v aktuálním znění

2017/2018

Informace o průběhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovaného pro akademický rok 2017/2018
zveřejňované podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, v aktuálním znění

2016/2017

Informace o průběhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovaného pro akademický rok 2016/2017
zveřejňované podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, v aktuálním znění