doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D.

Kancelář: TL 106
Email: martin.horyna@email.cz

Konzultační hodiny

pondělí 16:00–17:00

Hudební teorie, Dějiny hudby

narozen 21. 5. 1956 v Českém Krumlově

bytem: Krajinská 26, 370 01 České Budějovice

zaměstnavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy

 

Studium: 1971-1975 Gymnázium Český Krumlov, 1975-1980 studium hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, diplomová práce "Hudba a hudební život v Českém Krumlově v 15. a 16. století", 2000-2008 doktorandské studium na FFUK v Praze.

Praxe: 1980-2000 vedoucí hudebního oddělení ve Státní vědecké knihovně České Budějovice, 1992-1996 externí výuka dějin hudby na Teologické fakultě a v Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, od roku 2000 odborný asistent na katedře hudební výchovy PF JU, kde vyučuje hudební teorii a dějiny hudby. Od středoškolských let se věnuje výzkumu české hudby 14. - 17. století. Středem jeho odborného zájmu je polyfonní tvorba českých skladatelů 14. - 16. století, katalogizace repertoáru, dobový hudební život a hudební teorie, hlavním cílem jsou edice významných děl. Publikuje doma i v zahraničí. Od roku 1997 připravil za finanční podpory MK ČR v rámci projektu "Hudební památky minulosti v jižních Čechách" řadu rozsáhlejších edic významných hudebních a hudebně teoretických památek památek z regionu, většinu z nich již publikoval za finanční podpory GA ČR.
Starou hudbu provozuje aktivně. Je vedoucím vokálního souboru Dyškanti (od roku 1982) zaměřeného na českou polyfonii 15. - 17. století. Soubor realizoval řadu nahrávek, z nichž některé vyšly na kazetách nakladatelství Rosa, některé zazněly v televizním dokumentu "Hudba pětilisté růže" (ČT 1995). V souboru hraje na varhany, renesanční loutnu a violu da gamba. (Další informace o souboru na www.dyskanti.com)
Od roku 2002 vede smíšený Sbor katedry hudební výchovy, jehož repertoár je zaměřen rovněž na starou hudbu, zčásti na skladby, které studenti sami "objevují" při práci v Hudebně historickém prosemináři a semináři. Sbor připravuje každý semestr nový program, se kterým se na konci semestru představuje publiku na předvánočním koncertu katedry hudební výchovy a na vlastním koncertu duchovní hudby v kostele Obětování P. Marie v Českých Budějovicích. Během těchto vystoupení dosud zazněly skladby pozdní české renesance a skladby autorů českého a evropského baroka a klasicismu (A. Michna, V. Habermann, J.J. Brentner, F.X. Brixi, G. Reuter, J.S. Bach).

Výuka: Vyučuje hudebně teoretické předměty a starší dějiny hudby.
V hudební teorii je žákem významných skladatelských osobností Vladimíra Sommera (harmonie, kontrapunkt, analýza) a Petra Ebena (hudební formy), odborně se věnuje staré hudební teorii a historickým kompozičním technikám. Tyto poznatky se snaží uvést do praxe v rámci výuky hudebně teoretických předmětů (nauka, harmonie, kontrapunkt, hudební formy).
V oboru starších dějin hudby je žákem předních hudebních historiků Františka Mužíka, Jaromíra Černého, Jiřího Tichoty, Milana Poštolky, sám se věnuje výzkumné práci a publikuje v oboru dějin české hudby středověku, renesance a baroka. Vyučuje dějiny hudby od antiky po klasicismus (do roku 1800), vede výběrový předmět Hudebně historický proseminář a seminář, v němž se studenti seznamují se základy hudebně historické práce (práce s hudebními prameny, přepis hudby zapsané v historických notačních systémech, katalogizace historických hudebních sbírek a repertoáru vybraných pramenů). Prozatím hlavní součástí práce v semináři je spartování hudebních skladeb 17. - 19. století z nezpracovaných hudebních sbírek v jihočeském regionu. Vzniklé partitury tvoří základ Jihočeského hudebně historického archivu a jsou východiskem dalšího výzkumu a studia. Studenti se mohou naučit pracovat také s digitální notovou sazbou. V rámce semináře vznikla již řada kvalitních diplomových prací, jejichž součástí je edice nově objevených skladeb. Důležitá je i zpětná vazba, tyto skladby ožívají v obnovených premiérách v repertoáru Sboru katedry hudební výchovy.

 

Výběrová bibliografie a diskografie (nezahrnuje drobnější studie, recenze, práce pro rozhlas):

Edice:
Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (1653), České Budějovice 1984
Ondřej Chrysoponus Jevíčský: Bicinia nova (1579), Praha, Supraphon 1989
22 vícehlasých hymnů z rukopisu Kaplanské knihovny v Českém Krumlově č. 9, České Budějovice 2000, vydáno s finanční podporou GA ČR.
Jan Trojan Turnovský (asi 1550-1606): Opera musica, České Budějovice 2002 (vydáno s finanční podporou GA ČR)
Heinrich Isaac (ca 1450-1517): Missa Presulem ephebeatum, Praha 2002
Wenceslaus Philomathes: Musicorum libri quattuor / Čtyři knihy o hudbě, Praha 2003 (vydáno s finanční podporou GA ČR, edice a překlad hudební učebnice z roku 1512)

Studie:
Hudba a hudební život v Českém Krumlově do poloviny 16. století, in: Miscellanea musicologica 31, 1984, s. 265-306.
Die Stilarten der Mehrstimmigkeit im böhmischen geistlichen Lied des 14. - 16. Jahrhunderts, in: IAH Bulletin 18, 1990, s. 51-64.
Vilém z Rožmberka a hudba, in: Opera historica 3, 1993, s. 257-264.
Česká vícehlasá píseň před Adamem Michnou, in: Hudební věda 38, 2001, s. 58-63.
Hesla pro 2. vydání encyklopedie Die Musik in Geschichte und Gegenwart (dosud publikována hesla: Hohenfurter Handschriften, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Christoph Hecyrus, Jan Amos Komenský)

Popularizace:
Jihočeská vlastivěda, hudba (kapitoly o dějinách hudby 15. - 18. století v regionu v rámci kolektivní práce), České Budějovice 1989.
Dvory velmožů s erbem růže (kapitola o hudebním životě v rezidencích posledních Rožmberků a pánů z Hradce ve 2. polovině 16. století v rámci kolektivní práce), Praha, Mladá fronta 1997.
Harantovské slavnosti historického zpěvu, sborník vícehlasých skladeb I, II, III, IV, V (výběr polyfonních skladeb českého původu ze 16. století pro účastníky festivalu), Pecka 1995, 1997, 1999, 2001, 2003.
Encyklopedie Českých Budějovic (hesla týkající se hudby v dějinách města), České Budějovice 1998.

Vydané nahrávky a televizní snímky s vokálním souborem Dyškanti:
Renaissance Polyphony from Bohemia, Rosa 1991, RC 005
Renaissance Polyphony from Český Krumlov, Rosa 1992, RC 029
Hudba pětilisté růže, režie Tomáš Šimerda, ČT 1995 (šedesátiminutový hraný dokument)

Výběrová bibliografie a diskografie (nezahrnuje drobnější studie a články, recenze, práce pro rozhlas, texty ke koncertním programům):

 

Edice:

Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (1653), České Budějovice 1984

Ondřej Chrysoponus Jevíčský: Bicinia nova (1579), Praha, Supraphon 1989

22 vícehlasých hymnů z rukopisu Kaplanské knihovny v Českém Krumlově č. 9, České Budějovice 2000, vydáno s finanční podporou GA ČR.

Jan Trojan Turnovský (asi 1550-1606): Opera musica, České Budějovice 2002 (vydáno s finanční podporou GA ČR)

Heinrich Isaac (ca 1450-1517): Missa Presulem ephebeatum, Praha 2002

Wenceslaus Philomathes: Musicorum libri quattuor / Čtyři knihy o hudbě, Praha 2003 (vydáno s finanční podporou GA ČR, edice a překlad hudební učebnice z roku 1512, studie v češtině a angličtině)

Ad noticiam iam musice artis intrare volentibus, Christo igitur Domino moduracionibus psallere volentibus - Dva středověké chorální traktáty z klášterní knihovny ve Vyšším Brodě, Praha 2005 (připraveno z finanční podporou MK ČR, vydáno s finanční podporou GA ČR, edice a překlad hudebně teoretických textů ze 14. a 15. století, studie v češtině a němčině).

Prachatický kancionál (1610), České Budějovice 2005 (připraveno z finanční podporou MK ČR, vydáno s finanční podporou GA ČR, kritická edice rozsáhlé sbírky vícehlasých písní a liturgických skladeb ze začátku 17. století, studie v češtině a němčině).

Officium in Nativitate Domini. Praha, 2009.

 

Studie:

Hudba a hudební život v Českém Krumlově do poloviny 16. století, in: Miscellanea musicologica 31, 1984, s. 265-306.

Die Stilarten der Mehrstimmigkeit im böhmischen geistlichen Lied des 14. - 16. Jahrhunderts, in: IAH Bulletin 18, 1990, s. 51-64.

Vilém z Rožmberka a hudba, in: Opera historica 3, 1993, s. 257-264.

Česká vícehlasá píseň před Adamem Michnou, in: Hudební věda 38, 2001, s. 58-63.

Der Orgelbauer Mundt in Südböhmen, in: Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und der geistlichen Musik in Prag und den böhmischen Ländern, Konferenzbericht Prag 17.-22. September 2000, Sinzig 2002, s. 131-136 - Edition IME : Reihe 1, Schriften ; Bd. 8

Die Kompositionen von Peter Wilhelmi von Graudenz als Teil der spätmittelalterlichen Polyfonie-Tradition in Mitteleuropa und insbesondere im Böhmen des 15. und 16. Jahrhunderts, in: Hudební věda 40, 2003, č. 4, s. 291-328.

Utwory Piotra Wilhelmiego z Grudziądza w tradycji polifonii późnośredniowiecznej w Europie Środkowej, a zwłaszcza w Czechach XV i XVI wieku, in: Muzyka 49, 2004, s. 21-56

Vícehlasá hudba v Čechách v 15. a 16. století a její interpreti, in: Hudební věda 48, 2006, č. 2, s. 117-134.

Inventář z roku 1608 jako svědectví o hudebním životě zlatokorunského kláštera, in: Zlatá Koruna - dějiny, památky, lidé, České Budějovice 2007, s. 395-405.

Czeska twóczość polifoniczna 1470-1620, muzyka w życiu religijnie zróżnicowanego królewstwa czieskiego, in: Muzyka 52, 2007, č. 4, s. 23-39.

Inventář z roku 1608 jako svědectví o hudebním životě zlatokorunského kláštera. In: Zlatá Koruna - dějiny, památky, lidé. České Budějovice 2007, s. 389-399.

Music in the Past of Český Krumlov and Some Characteristic Traits of the Cultivation of Music in Bohemia from 1500 to 1800. Hudební věda, 2009, 46, č. 3, s. 229-240.

Česká polyfonie 1470-1620, hudba v životě konfesijně rozdělené společnosti Českého království a tvorba českých skladatelů renesanční epochy. In: Littera Nigro scripta manet. In honorem Jaromír Černý, Praha, 2009, s. 110-125.

Platón a evropská tradice vztahu filosofie a hudby. In: Musicologica Brunensia 45, 2010, č. 1-2, s. 113-125.

Hudba v minulosti Českého Krumlova a některé charakteristické rysy pěstování hudby v Čechách v období 1500-1800. In: Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. České Budějovice 2010, s. 629-638.

 

Disertace:
Studie a edice k dějinám české hudby 15. a 16. století, nepublikovaná disertační práce, Praha 2008, 156 s.

 

Hesla pro 2. vydání encyklopedie Die Musik in Geschichte und Gegenwart (dosud publikována nebo k publikování odevzdána hesla: Hohenfurter Handschriften, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Christoph Hecyrus, Jan Amos Komenský, Adam Michna z Otradovic, Pavel Spongopaeus Gistebnicenus, Jan Trojan Turnovský)

 

Učební texty:

Multimediální učebnice kontrapunktu (společně s Tomášem Vránkem), České Budějovice, Jihočeská univerzita 2004

 

Popularizace, autorský podíl v kolektivních publikacích:

Jihočeská vlastivěda, hudba (kapitoly o dějinách hudby 15. - 18. století v regionu v rámci kolektivní práce), České Budějovice 1989.

Dvory velmožů s erbem růže (kapitola o hudebním životě v rezidencích posledních Rožmberků a pánů z Hradce ve 2. polovině 16. století v rámci kolektivní práce), Praha, Mladá fronta 1997.

Harantovské slavnosti historického zpěvu, sborník vícehlasých skladeb I, II, III, IV, V, VI, VII (výběr polyfonních skladeb českého původu ze 16. století pro účastníky festivalu), Pecka 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011.

Encyklopedie Českých Budějovic (hesla týkající se hudby v dějinách města), České Budějovice 1998.

Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530), Praha 2005 (autorský podíl cca 30%).

 

Vydané nahrávky a televizní snímky s vokálním souborem Dyškanti:

Renaissance Polyphony from Bohemia, Rosa 1991, RC 005

Renaissance Polyphony from Český Krumlov, Rosa 1992, RC 029

Hudba pětilisté růže, režie Tomáš Šimerda, ČT 1995 (šedesátiminutový hraný dokument)