Typy studia

1) Příprava učitelů I. stupně základní školy zahrnuje předměty společného základu povinné pro všechny posluchače (hra na nástroj – klavír nebo housle, hudební teorie, pěvecká výchova a didaktika hudební výchovy). Od 3. semestru si pak studenti mohou vybrat specializaci „Hudební výchova“, v jejímž rámci absolvují další prohlubující předměty hudebního zaměření (dějiny klasické i populární hudby, harmonie, intonace, hudební pedagogika, řízení sboru, improvizace doprovodu lidové písně).

 

2) Příprava učitelů hudební výchovy na základních a středních školách se uskutečňuje ve dvou oborech:

a) obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ představuje dvouoborové bakalářské prezenční studium se standardní dobou studia 3 roky a je volně kombinovatelný se všemi obory „…se zaměřením na vzdělávání…“.

b) obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy představuje dvouoborové bakalářské prezenční studium se standardní dobou studia 3 roky a je volně kombinovatelný s jinými obory pedagogické fakulty, vedoucími k učitelství na SŠ.

Oba studijní obory obsahují předměty teoretické (např. hudební nauka, harmonie, hudební formy, hudební psychologie), historické (dějiny hudby, dějiny populární hudby a jazzu) a praktické (hra na nástroj, improvizace, intonace, hlasová výchova). Přijímací zkouška je praktická. Uchazeč při ní prokáže dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice. Kritériem pro přijetí je úroveň absolventa 1. stupně ZUŠ v hudební teorii a ve hře na klavír, housle, nebo kytaru.

Hlásí-li se uchazeč současně na různé kombinace oborů s hudební výchovou v rámci bakalářského studia (např. Čj-HV, Aj-HV a pod.), vykoná přijímací zkoušku pouze jednou. Výsledek mu bude automaticky započítán do všech nabízených studijních kombinací.

PF JU má akreditovány i příslušné navazující magisterské studijní obory Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací hudební výchova a Učitelství pro střední školy – specializace Hudební výchova

 

3) Příprava učitelů klavíru na ZUŠ a SŠ (např. SPgŠ) se uskutečňuje v rámci oboru Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ. Jde o jednooborové prezenční bakalářské studium.

Kromě univerzitního základu a vybraného hlavního oboru vychází studium ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín oborového studia hudební výchovy. V hlavním oboru pokračuje nástrojová specializace včetně prohloubeného vzdělání v jeho dějinách a literatuře.

Přijímací zkouška je talentová v hlavním oboru hra na klavír. Uchazeč při ní prokáže dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice. Kritériem pro přijetí je minimálně dosažená úroveň maturanta na konzervatoři.

PF JU má akreditován rovněž navazující magisterský studijní program Učitelství hry na nástroj pro SŠ a ZUŠ.