prof. PaeDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Iva Stuchlíková se věnuje otázkám obecné psychologie (zejména motivace a emocí), pedagogické psychologie a intenzivně se zabývá otázkami profesního rozvoje učitelů. V roce 2003 byla její výzkumná práce oceněna na Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias v Lisabonu cenou Early Career Award of The Stress and Anxiety Research Society. V roce 2007 působila jako Research Fulbright Scholar na University of Minnesota. Byla a je řešitelkou českých i mezinárodních výzkumných projektů zaměřených zejména na emoční determinanty učení a vyučování, na motivační procesy v obecném i školním kontextu a na pedagogicko-psychologické otázky přípravy učitelů.

Mgr. Michal Vavrečka, PhD.

Michal Vavrečka vystudoval psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity. Postgraduální studium z obecné psychologie absolvoval na Fakultě sociálních studií. Ve své disertační práci se věnoval problematice reprezentace znalostí se zaměřením na prostor a prostorový jazyk. Výstupem byl model založený na multimodálních reprezentacích, který v oblasti reprezentace prostoru řešil otázku ukotvení symbolů. Věnuje se také oblasti neuropsychologie, kde provádí experimenty ve virtuálním prostředí zaměřené na orientaci v prostoru a pokročilou analýzu naměřených EEG signálů. V rámci působení na JČU se věnuje také oblasti neuropedagogiky s důrazem na emoční prožívání a vztahu prostorových matematických schopností.

Mgr. Michala Plassová

Michala Plassová se zaměřuje na oblast kognitivní neurovědy a neuropsychologie. V centru jejího výzkumného zájmu jsou neurologické koreláty aritmetických funkcí a obecné principy numerických mechanismů. Ve svém výzkumu se zabývá studiem evolučně podmíněných neurálních mechanismů zaštiťujících základní numerické kompetence. V souvislosti se svým působením na JČU se také věnuje oblasti neuropedagogiky.

Mgr. Tomáš Mrhálek

Tomáš Mrhálek se odborně zaměřuje na kognitivní neurovědu a psychologickou metodologii. Výzkumnou oblastí jeho zájmu je emocionální modelování duševních stavů a pozornosti s bližším zaměřením na jejich výzkumnou metodologii a psychometrické aspekty stimulů. Zabývá se také výzkumem pole a figury v pozornosti na emociogenní stimuly. Neurovýzkumu se věnuje také ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice, a.s. v projektu s pracovním názvem Vliv karotické endarkterektomie na kognitivní výkon.

Bc. Michael Tesař

Michael Tesař je absolventem bakalářského studijního oboru psychologie na PF JU. V bakalářské práci s názvem Neuropsychologické koreláty emocí zpracovával problematiku afektivní odezvy ve frontálním kortexu za užití metodologie frontálních alfa asymetrií. V současnosti spolupracuje na několika neurovědních projektech, zejména v oblasti programování experimentů (Neurobs Presentation, PsychoPy) a analýzy EEG dat. Zpracovává diplomovou práci v oboru neuroetiky, kdy se zabývá otázkou afektivního okruhu u zpracovávání morálních dilemat.