Řešené projekty

EEG koreláty emočního prožívání

Mgr. Michal Vavrečka, PhD.

Kombinace EEG záznamů s vysokým rozlišení a pokročilé metody analýzy signálu umožňují lokalizovat neurální aktivitu podkorových oblastí. Cílem realizované studie je identifikace mozkové aktivity indukované afektivními vizuálními stimuly. Naměřili jsme 31 participantů za užití EEG systému s vysokým rozlišení, zatímco participanti sledovali tři typy vizuální stimulace (pozitivní, negativní a neutrální). Rozdíl se objevil  v pozdní (1 000 – 2 000 ms po začátku stimulace) beta aktivitě v okcipitálním laloku ve všech třech podmínkách a frontální alfa asymetrii (2 000 – 3 000 ms) pro pozitivní a neutrální podněty. 3D lokalizace zdrojů prokázala rozdíl v theta a a alfa aktivitě mezi pozitivními a neutrálními podněty v BA 11 a pozdní theta aktivitu v BA 18. Jako metodologické doporučení pak navrhujeme prozkoumat  vliv intervenujících faktorů (rozlišení barvy, prostorové uspořádání, sémantická interpretace) na EEG signál.


Lokalizace zdroje signálu z podkorových oblastí v BA 11 a BA 18 pro rozdíl mezi odezvami na pozitivně a neutrálně emočně indukující podněty.


Spektrální skalpové projekce reakcí na emočně indukující podněty v theta, beta a gama pásmech v čase 0 - 3 000 ms.

Efektivita binaurálních rytmů pro navození relaxačních stavů

Roman Vejbor

Cílem práce je ověřit efektivitu binaurálních rytmů, z hlediska jejich využitelnosti při navozování změněných stavů vědomí, konkrétně transu. Výzkum sestává z měření mozkové aktivity pomocí EEG při poslechu binaurálních rytmů sloužících k přechodu do transového stavu. Během měření bude do sluchátek přehráváno slovní vedení, které pomůže navodit stav transu. V kontrolních podmínkách budeme měřit přechod do transového stavu za slovního vedení bez binaurálních rytmů. Cílem výzkumu je zjištění účinnosti binaurální rytmů na rychlost přechodu do transového stavu a jeho hloubku. Tyto veličiny budou měřeny pomocí analýzy časového průběhu EEG záznamu.


Porovnáních jednotlivých epoch v pásmu theta pro experimentální skupinu (expozice binaurálních rytmů) a kontrolní skupinu (expozice mono nahrávky bez binaurálních rytmů).

EEG aktivita během emočního prožívání

Jana Horová

Tato bakalářská práce se zabývá studiem emocí a vlivem emoční stimulace na signál EEG. Cílem práce je zjistit, zda lze v EEG signálu detekovat různé třídy emočně zabarvených slov a ověřit hypotézu, zda existuje signifikantní rozdíl v evokovaném potenciálu pro různě zabarvená emoční slova. Teoretická část je zaměřena na elektrickou aktivitu mozku, metodu elektroencefalografie, evokované potenciály (ERP), základní vhled do studia emocí včetně podnětových materiálů v rámci zkoumání emocí a ERP emoční odezvy. Dále jsou zde zmapovány faktory korelující se zkoumáním emocí. Praktická část se zabývá realizací výzkumného projektu, kde pomocí metody experimentu je zkoumána odezva ERP na různě zabarvená emoční a neutrální slova. Výzkumu se zúčastnilo jedenáct vysokoškolských studentů, jako metoda výběru vzorku byla tedy použita metoda sněhové koule. Data byla zpracována a analyzována v programu EEGlab a následně za pomocí statistické metody ANOVY a párového T-testu vyhodnocena.


Křivky evokovaného potenciálu mezi odpověďmi na pozitivní (zelená) a negativní (modrá) slova s emočním nábojem. Signifikantní rozdíl se nachází po plném vyřčení slova - 300 ms.

Frontální alfa asymetrie jako modulátor afektivní valence v mPFC

Bc. Michael Tesař

Předkládaná studie se zaměřuje na výzkum emocí za pomoci analýzy elektroecefalografické (EEG) aktivity mozku. Vzhledem k charakteru emocí, potažmo emočnímu prožívání, se EEG jeví́ jako velmi vhodná metoda. Poskytuje kvalitní časové rozlišení a to v řádu milisekund. Naopak prostorové rozlišení je omezeno v zásadě na skalpové oblasti mozku, což vsak nebrání výzkumu emocí z pohledu frontálních alfa asymetrií (FAA) v lobus frontalis. Předpokladem je, že FAA se projevuje alfa rytmy (8 - 12 Hz) v kortexu a asymetrickou aktivitou z hlediska levé́ a pravé́ hemisféry u emočních a motivačních procesů. Tohoto poznatku se využívá při výzkumu afektivních reakcí, zejména strachu, a v diagnostice pro rozlišení hyperkinetických poruch, anxiety a deprese, sníženému prahu agresivity apod. Tyto negativní emoční projevy se vyznačují pravostrannou FAA aktivitou. Cílem práce je popsat možnosti diferenciace emočních odpovědí kortexu dle jejich valence v závislosti na lokalizaci v lobus frontalis analýzou FAA.


Porovnání výsledků frontálních alfa asymetrií v čase pro odezvu na emočně valenční podněty (pozitivní, negativní, neutrální).

Zadané bakalářské práce

Neuronální koreláty reprezentace číselných řad

Petra Janíčková

Cílem práce je ověřit změnu v gamma aktivitě v parietální oblasti, při úlohách spojených s výpočetními operacemi na číselných řadách v kánonické a nekánonické podobě. Tento experiment navazuje na předchozí výzkum, který prokázal odlišnosti v činnosti parietální oblasti při podobných výpočtech. Jelikož byl způsob prezentace podnětů přechozího výzkumu prostorový, mohlo dojít ke zkreslení výsledků. V plánovaném výzkumu budeme replikovat předchozí design, přičemž způsob prezentace stimulu nebude obsahovat prostorou informaci. Měřením EEG aktivity při matematických úlohách na číselné ose v kánonické (zleva-doprava) a nekánonické (zprava-doleva) bude zachycena aktivita parietální oblasti. Následná analýza by měla prokázat odlišnosti při zpracování této úlohy.

Detekce agresivních emocí pomocí EEG při hraní počítačových her

Eva Matouchová

V teoretické části se zaměříme na uvedení do problematiky EEG měření, emocí, s důrazem na agresi a agresivitu. Hlavní část se soustředí na analýzu vlivu agresivních počítačových her na elicitaci negativních a agresivních emocí a možnosti jejich detekce pomocí EEG. Praktická část bude věnována experimentu, během kterého bude zaznamenána EEG aktivita před, během a po hraní agresivních her. Výsledky teto aktivity budou porovnány a statisticky vyhodnoceny. Cílem je ověření hypotézy, jsou-li během hraní počítačových her vyvolány agresivní emoce a stimulováno agresivní chování.

Vliv počítačových her na agresivitu

Jaklub Staněk

Bakalářská práce se zabývá studiem počítačových her a jejich vlivem na elektrickou aktivitu mozku (EEG) v oblastech stimulující agresivní jednání. V teoretické části bude popsána metoda elektroencefalografie a její praktické užití v oblasti detekce afektivních stavů. V další část bude provedena analýza mozkových center, ve kterých lze očekávat změnu v aktivitě při hraní agresivních her. Výzkum bude založen na porovnání EEG aktivity u lidí, kteří hrají agresivní a neagresivní počítačové hry. Výsledky budou statisticky zpracovány a vizualizovány Cílem výzkumu je potvrzení hypotézy, zda akční hry způsobují sklony k agresivitě.

Zjištění efektivity emočního primingu při léčbě arachnofobie pomocí evokovaných potenciálů

Monika Žižková

Cílem práce je ověřit efektivitu terapie arachnofobie, která je založena na metodě emočního primingu. Výzkum sestává z měření evokovaných potenciálů při sledování neutrálních a fobických podnětů před a po terapii, jejichž analýzou chceme zjistit, zda dochází u účastníků trpících arachnofobií ke snížení fobické reakce. Studentka nejdříve zpracuje literaturu týkající se léčby arachnofobie a provede analýzu současných přístupů. Následně popíše fungování emočního primingu a možnosti jeho využití při léčbě arachnofobie. V praktické části provede měření mozkové aktivity u vzorku dobrovolníků, kteří podstoupí experimentální protokol, sestávající z kontrolních měření a terapeutické části založené na emočním primingu. Naměřená data zpracuje a statisticky vyhodnotí. Následně provede vizualizaci výsledků. V diskuzi popíše, zda má terapie vliv na snížení fobické reakce a porovná výsledky s podobnými studiemi.

Zadané diplomové práce

Neuroafektivní perspektiva etických emocí

Bc. Michael Tesař

S ohledem na pestrou řadu teorií morálky není jednotný konsenzus o definici emocí spojených s etikou; chybí dosud představa o jejich průběhu, lokalizaci či systémech zpracování. Neurověda poskytuje novou perspektivu pro zkoumání tohoto tématu, což se bohužel v akademické sféře nevyužívá. Cílem teoretické části práce je lineární rešerše a zmapování historie a současného poznání morálky, morálních emocí a etiky z pohledu psychologie. V ideálním případě by rešerše byla publikovatelná jako přehledová studie v českém prostředí. Důležité bude shromáždit dostatek informací o možných způsobech využití zobrazovacích metod pro získání neuropsychologického pohledu na morální emoce. Výzkumná část bude zaměřená na zkoumání možnosti využití pokročilých kvantitativních metod elektroencefalografie pro zkoumání experimentálně indukovaných etických emocí.

Zadané disertační práce

Analýza a transkulturní adaptace emocionálních stimulů

Mgr. Michala Plassová

Práce se zabývá využitím mezinárodní standardizované databáze IADS u vzorku studentů českých vysokých škol a transkulturními přesahy daných stimulů. Cílem výzkumu je ohodnotit možnosti databáze IADS a IAPS pro výzkum emocionálních reakcí, zajistit zkreslující podněty neadaptivní pro kulturní specifika českého prostředí 
a vytvořit srovnávací vzorek pro další výzkum realizovaný pomocí výše zmíněné databáze. Bude použit design EEG ERP experimentu na vzorku studentů vysoké školy. Práce umožňuje přesah do aplikování nových kategorií stimulů a vytvoření základů pro vlastní databázi stimulů ve vysokém rozlišení pro další využití 
v neuropsychologickém výzkumu emocí.

Analýza technických možností elicitace stimulů

Mgr. Tomáš Mrhálek

Výzkumná práce se zabývá psychometrickými aspekty soudobé elicitace stimulů a možnostmi jejího ovlivnění současnými technickými prostředky umožňujícími kvalitnější podání stimulu a vyšší míru pozornosti vůči daným stimulům. Bude zkoumán vliv barevného podsvícení překračujícího plochu monitoru (ambilight) na míru arousalu daného stimulu a vliv rozlišení monitoru na valenci stimulu. Dílčím cílem bude zjištění vlivu barevného pozadí na význam emocionálního ohodnocení stimulů. Jedná se o klasický ERP experiment zaměřující se na vizuální stimuly, který používá standardní mezinárodní databáze stimulů a vlastní podněty pro dílčí výzkumy. Výzkumným vzorkem budou studenti vysoké školy.