Studentský výzkum

V rámci fungování laboratoře je možné si vybrat téma závěrečné práce pro studenty zainteresovaných fakult. Studenti mohou v prostorách laboratoře naměřit data v rámci řešených výzkumů, které budou moci následně analyzovat a interpretovat za pomocí nainstalovaného programového vybavení a s pomocí zkušených lektorů.

Absolventské práce

Michael Tesař

Neuropsychologické koreláty emocí

Tato bakalářská práce se zabývá lokalizací a procesem zpracování emocí u vizuálních emočních stimulů IAPS. Metodologicky se práce opírá o analýzu a zpracování EEG dat a neparametrické metody Kruskal-Wallis ANOVA, Wilcoxonův t-test. Výsledky konfirmují teorie hemisférických asymetrií, přičemž byla nově zjištěna lokalizace neutrálních emocí v levé frontální alfa EEG asymetrii, o které se autoři těchto výzkumů detailně nezmiňují. Proces zpracování emocí ukazuje, že při komplexní afektivní odezvě nelze signifikantně odlišit pozitivní a negativní emoční odezvu, naopak největší statistické rozlišení těchto emocí bylo nalezeno v prvotní automatické afektivní odezvě. Přínosem práce je poskytnutí teoretické základny pro výzkumy frontálních EEG asymetrií a emocí, nastínění lokalizace neutrálních emocí ve frontálním kortexu a popsání jednotlivých fází afektivní odezvy při reakci na vizuální stimulaci.

Monika Žižková

Zjištění efektivity emočního primingu při léčbě arachnofobie pomocí evokovaných potenciálů

Cílem práce je ověřit efektivitu terapie arachnofobie, která je založena na metodě emočního primingu. Výzkum sestává z měření evokovaných potenciálů při sledování neutrálních a fobických podnětů před a po terapii, jejichž analýzou chceme zjistit, zda dochází u účastníků trpících arachnofobií ke snížení fobické reakce. Studentka nejdříve zpracuje literaturu týkající se léčby arachnofobie a provede analýzu současných přístupů. Následně popíše fungování emočního primingu a možnosti jeho využití při léčbě arachnofobie. V praktické části provede měření mozkové aktivity u vzorku dobrovolníků, kteří podstoupí experimentální protokol, sestávající z kontrolních měření a terapeutické části založené na emočním primingu. Naměřená data zpracuje a statisticky vyhodnotí. Následně provede vizualizaci výsledků. V diskuzi popíše, zda má terapie vliv na snížení fobické reakce a porovná výsledky s podobnými studiemi.

Roman Vejbor

Efektivita binaurálních rytmů pro navození stavu transu

Cílem práce je ověřit efektivitu binaurálních rytmů, z hlediska jejich využitelnosti při navozování změněných stavů vědomí, konkrétně transu. V kontrolních podmínkách budeme měřit přechod do transového stavu za slovního vedení bez binaurálních rytmů. Cílem výzkumu je zjištění účinnosti binaurální rytmů na rychlost přechodu do transového stavu a jeho hloubku. Tyto veličiny budou měřeny pomocí analýzy časového průběhu EEG záznamu. Práce vychází z analýzy současných přístupů se zaměřením na procesy odehrávající se v mozku během transu 
a možnosti uplatnění binaurálních rytmů. Měření mozkové aktivity bude užito u vzorku dobrovolníků z řad studentů, kteří podstoupí experimentální protokol, sestávající z experimentálního a kontrolního měření.

Participace na výzkumu