Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.

Odborná asistentka

Kancelář: D408
Email: duchkova@pf.jcu.cz
Telefon: 38 777 3247

Konzultační hodiny

úterý 15.00 - 16.00

Dobíhající studijní program
Zimní semestr
Vybrané kapitoly z dějin umění I, III, V
Architektura
Základy architektury I
Historiografie a metodologie dějin umění
Architektonická tvorba
Uměleckohistorická exkurze III
Úvod do teorie výtvarného umění

Letní semestr
Vybrané kapitoly z dějin umění II, IV
Dějiny umění nové doby
Dějiny umění 19. a 20. století
Teorie a dějiny architektury
Základy architektury II
Architektonické studie
Uměleckohistorická exkurze I, II
Interdisciplinární seminář z estetiky

Nový studijní program
Zimní semestr
Úvod do výtvarné kultury
Výtvarná kultura pro ZUŠ II
Výtvarná kultura – exkurze pro ZUŠ I
Výtvarná kultura – exkurze pro ZUŠ III
Výtvarná kultura pro ZUŠ IV
Výtvarný artefakt ve výtvarné výchově na ZUŠ
Výtvarná kultura pro druhý stupeň ZŠ II
Výtvarná kultura – exkurze pro druhý stupeň ZŠ
Výtvarná kultura pro druhý stupeň ZŠ IV
Výtvarná kultura – exkurze pro druhý stupeň ZŠ III
Výtvarný artefakt ve výtvarné výchově na druhém stupni ZŠ
Prezentace výsledků výtvarné činnosti (společně s MgA. Petrem Brožkou, Ph.D.)
Moderní architektura (Učitelství NŠ)
Výtvarná kultura – exkurze I (Učitelství NŠ)

Letní semestr
Výtvarná kultura pro ZUŠ I
Výtvarná kultura – exkurze I
Výtvarná kultura pro ZUŠ III
Výtvarná kultura – exkurze pro ZUŠ II
Výtvarná kultura – exkurze II
Výtvarná kultura pro ZUŠ V
Výtvarná kultura – exkurze III
Současné trendy v tvorbě životního slohu
Výtvarná kultura pro druhý stupeň ZŠ I
Výtvarná kultura pro druhý stupeň ZŠ III
Výtvarná kultura – exkurze pro druhý stupeň ZŠ II
Výtvarná kultura pro druhý stupeň ZŠ V
Výtvarná kultura – exkurze pro druhý stupeň ZŠ IV

DUCHKOVÁ, Zuzana. Několik kulturně-historických střípků z poválečného období města Nové Hrady. Slavnosti a svátky očima kronik útvaru Pohraniční stráže (1978–1985). In Petráš, Jiří a Libor Svoboda (eds.). Znormalizováno. Československo v letech 1978-1985. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů a České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2021. s. 332-337. ISBN 978-80-7646-011-9, 978-80-88292-75-3.

DUCHKOVÁ, Zuzana. Sun Young Kang: Impossibly Connected. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2021, č. 1, s. 28-30.

ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana a FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2020. 252 s. ISBN 978-80-904268-5-6.

DUCHKOVÁ, Zuzana. Die Rolle Otokar Fischers in tschechoslowakischen Hilfsorganisationen für deutsche Flüchtlinge nach 1933, in: Petrbok, Václav – Stašková, Alena a Štěpán Zbytovský (edd.). Otokar Fischer (1883-1938). Ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert, vol. 15. Köln: Böhlau Verlag, 2020. s. 513-524. ISBN 978-3-412-51799-1.

DUCHKOVÁ, Zuzana. Zn.: Nová existence. In SaBuGaM 19. Katalóg výstav z výzvy. Brno: Nitrianska galéria, 2020. s. 98-111. ISBN 978-80-85746-85-3.

DUCHKOVÁ, Zuzana. Výstava KVV PF JU k třicátému výročí sametové revoluce. Nebe vzdálené i blízké. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2020, č. 1, s. 17-18.

DUCHKOVÁ, Zuzana. Umělecká díla pro nevidomé i slabozraké. In Propamátky, Institut pro památky a kulturu, o. p. s.: 2020, č. 1, s. 14. Dostupné na: https://www.propamatky.info/dokumenty/zprav_5588_ctvrtletnik-propamatky-%E2%80%93-jaro-2020.pdf

DUCHKOVÁ, Zuzana. Prostor onoho místa. In Prostor onoho místa. Katalog k výstavě Lenky Vilhelmové. Mělník: JVKoncept s.r.o. 2020. ISBN 9788027082759.

DUCHKOVÁ, Zuzana. Haptické modely pro osoby se zrakovým a tělesným postižením, in: Šobáňová, Petra et al. Tvoříme společně. Metodika pro výtvarnou výchovu s proinkluzivními přístupy k uměleckému vzdělávání. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2018. s. 174-182. <online> https://www.imuza.upol.cz/site/wp-content/uploads/2018/01/Tvorime_spolecne_Sobanova-a-kol..pdf.

DUCHKOVÁ, Zuzana, Bedřich a Margarete Feiglovi. Příběh jednoho manželského páru v soukolí dějin první poloviny 20. století, in: Petráš, J. - Rauchová, J. - Jiroušek, B. - Kábová, H. (edd.): Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře. Jihočeský sborník historický - Supplementum 10. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 2019, s. 146-156.

DUCHKOVÁ, Zuzana, Archeologie paměti Lenky Vilhelmové, in: Vilhelmová, L. – Hubáčková, V. – Duchková, Z. Lenka Vilhelmová. Výběr z díla 2018, Mělník: JVKoncept. s.r.o. 2018, s. 3-4.

DUCHKOVÁ, Zuzana, Sleva na šelmu: proměnlivá identita člověka, bezčasového hrdiny, in: Duchková, Z. – Řepa, K. (edd.). KVV PF JU 1948-2018. Katalog ke kolektivní výstavě KVV PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 2018, s. 2-3.

DUCHKOVÁ, Zuzana, Válečná traumata na malířském plátně: Umělecké reminiscence českých výtvarníků na prožité válečné události (první polovina 20. století), in: Soukupová, B. – Godula-Weclawowicz Grazyna, R. (edd.). Národy – města – lidé – traumata. Urbánní studie sv. 12, Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017, s. 115-122.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana – KADEŘÁBEK, Josef, Memories of the displacement. The presidential election of 2013 in the Czech Republic through the lens of historical anthropology, in: Kacka, K. – Schattkowsky, R. (edd.). History and Politics. Remembrance as Legitimation, CGS Studies vol. 6, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, s. 269-280.

DUCHKOVÁ, Zuzana – POSPÍŠIL, Aleš, Vysoké a nízké umění v kontextu dobového výtvarného vzdělávání. Inspirační zdroje v pedagogickém a výtvarném díle Václava Živce, in: Machalíková, Pavla –Winter, Tomáš (edd.). Umění a tradice. Praha: Artefactum/Ústav dějin umění AV ČR, 2017. s. 90-101.

DUCHKOVÁ, Zuzana, Feigl v Berlíně, ve městě světel, in: Sawicki, N. (ed.), Friedrich Feigl 1884-1965, Arbor vitae: 2016, s. 140-197.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Předzvěst budoucího? Apokalyptické krajinné vize německého malíře Ludwiga Meidnera, in: Soukupová, B. - Godula-Weclawowicz Grazyna, R. - Karpinska, E. (eds.), Lidé a města ve velkých válkách. Pohled etnologa (antropologa), Urbánní studie sv. 10, Praha 2016, s. 37-44.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana - KADEŘÁBEK, Josef, Jak na Kladně (ne)pukaly ledy. Reakční minulost kapitalismu a světlé zítřky komunismu v lokálním diskursu kladenského stranického a podnikového aparátu 1960-1963, in: Petráš, J. - Svoboda, L. (eds.). Předjaří. Československo v letech 1963 - 1967, Praha 2016, s. 133-140.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana, Od Antverp přes Paříž po Řím. Cesty za uměním Bedřicha/ Friedricha Feigla a Otakara Kubína v prvních letech jejich umělecké kariéry, in: Habánová, A. - Habán, I. (eds.), Auf Reisen/ Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska, Liberec 2015, s. 84-87.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana - KADEŘÁBEK, Josef. Vizualizace víry v slánské krajině 17. století. Snahy Martiniců o rekatolizaci obrazem, in: Blažková, T. - Červinková, P. (eds.), Krajina jako antropologická čítanka, Praha 2015, s. 175-184.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana - KADEŘÁBEK, Josef, "Město sta komínů". Snahy o ideologizaci urbánního prostoru města Kladna v padesátých a šedesátých letech 20. století, in: Petráš, J. - Svoboda, L. (eds.), Československo v letech 1954-1962, Praha 2015, s. 204-213.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Němečtí a českoslovenští výtvarní umělci v britském exilu mezi lety 1933 až 1945, in: Mezery v historii, 2015, s. 37-41, http://issuu.com/triodon/docs/sbornik_mezery_v_historii_2014_cz

SKOŘEPOVÁ, Zuzana, Prožitek, reflexe a obraz holokaustu. Několik postřehů k zaměření exilových a holokaustových studií. In: Soukupová, B. - Jelínek, T. (eds.): Bílá místa ve výzkumu holocaustu, Praha 2014, s. 233-240.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana - KADEŘÁBEK, Josef. Zázračný plášť Panny Marie. Mariánská úcta pánů z Martinic a její odraz v rekatolizaci středních Čech, in: Holubová, M. - Suchomelová, M. (eds.), Salve regina: mariánská úcta ve středních Čechách, Praha 2014, s. 83-99.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. "Berlín nad Prahou jako nebe nad zemí. Česko-německý kulturní transfer v desátých a dvacátých letech 20. století.", in: Milan Augustin (ed.), Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí, Plzeň 2013, s. 188-197.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Malíř Bedřich (Friedrich) Feigl na rozcestí tří národů. Kulturní kontakty mezi Prahou a Berlínem v desátých a dvacátých letech 20. století, in: Anna Habánová - Ivo Habán (eds.), Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Liberec 2013, s. 248-257.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Prožitek, reflexe a obraz holokaustu. Vývoj metodologie exilových studií, in: Helena Machačová (ed.), Holokaust jako dávný příběh či morální apel? Výzkum, paměť a česká společnost, Druhý pražský seminář Spolku akademiků Židů, Praha 2013, s. 45-52.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Život za cenu důstojnosti? Němečtí uprchlíci před nacismem v ČSR ve 30. letech 20. století, in: Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.), "Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy", Brno 2013, s. 185-191.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. "Němečtí uprchlíci před nacismem v "tolerantním" Československu mezi lety 1933-1938, in: Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.), Státoprávní vztahy českého státu a německé říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj, Ostrava 2012, s. 99-105.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Prezentace a sebeprezentace československých a německých výtvarných umělců v Londýně během 2. světové války, in: Blanka Soukupová a kol., Společnost českých zemí v evropských kontextech, Praha 2012, s. 228-236.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. "Prostě jen někam patřit". Českoslovenští a němečtí výtvarní umělci v londýnském exilu za II. světové války, in: Mirjam Moravcová - Dana Bittnerová (eds.), Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce, Praha 2012, s. 169-180.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana - GRUBHOFFER, Václav. Reflexe futurismu v českém výtvarném umění a architektuře, in: Jihočeský sborník historický 81 (= Supplementum 4), Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951, 2012, s. 501-516.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. "Malíř ghetta" Bedřich Feigl (1884-1965) a jeho Wismarská ulička, Prostor Zlín 17, 4/ 2010, s. 41.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Život mezi Prahou, Berlínem. Malíř Bedřich Feigl (1884-1965) a jeho doba, in: Blanka Soukupová a kol., Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě, Praha 2010, s. 159-173.

SKOŘEPOVÁ, Zuzana. Heimatstadt Prag a berlínský domov. Život ve dvou metropolích ve zlatých dvacátých letech?...ačkoliv my, co jsme je zažili, si nevzpomínáme, že by byla zlatá.?, in: Dagmar Blümlová a kol., Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929), České Budějovice 2009, s. 315-327.

Účast na konferencích

Prostor obrazu: mezioborová setkání na poli umění a edukace. Konference pořádaná Českou sekcí INSEA v online režimu, 5. – 6. 11. 2021.

Výstava jako prostor, médium a fenomén. Konference pořádaná Ústavem dějin umění AV ČR, Praha, Akademické konferenční centrum, 20. – 21. 10. 2021.

4. ročník česko-německé konference SACRUM 2019. Projekty obnovy sakrálních objektů, hledání nových způsobů využití sakrálních památek. Mezinárodní konference pořádaná OMNIUM Z.S., Praha NKP Vyšehrad, sál Staré Purkrabství, 14. – 15. 11. 2019.

Nie tylko w miescie: kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni. Mezinárodní interdisciplinární konference pořádaná: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki; Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk w Krakowie; Komisja Etnograficzna, Polska Akademia Umiejętności Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski, Fakulta humanitních studií UK Praha, Lodž 5. – 7. prosince 2018.

„ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1978-1985“. Konference pořádaná ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, Státním okresním archivem v Českých Budějovicích a Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze, České Budějovice 30. – 31. 5. 2018.

Národy – města – lidé – slavnosti/ Město a svátečnost. Mezinárodní interdisciplinární konference pořádaná Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Polskou akademií věd a Lodžskou univerzitou, Praha 25. – 26. 9. 2017.

Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy PF JU, České Budějovice, 21. - 22. 9. 2017.

Umělecko-historické sympozium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků a architektů, působících na území Čech, Moravy a Slezka před rokem 1945, Mezery v historii 2016, pořádané Galerií výtvarných umění v Chebu 29. – 30. 6. 2016.

Umělecké dílo jako prostředek komunikace. Umění a tradice/ "Vysoké" a "nízké". Mezioborový workshop pořádaný Ústavem dějin umění Akademií věd ČR v Akademickém konferenčním centru 26. – 27. 11. 2015 v Praze.

Auf Reisen/ Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska, mezinárodní konference pořádaná v rámci tradičního sympozia Mezery v historii jako součást Festivalu Mitte Europa, Liberec, 9. – 10. 10. 2015.

Národy, města, lidé, traumata. Mezinárodní konference pořádaná FHS UK, 8. – 9. 9. 2015 v Praze.

4th Copernicus Graduate School Interdisciplinary Conference "History and Politics. Remembrance as Legitimation", Nicolaus Copernicus Univesity Toruń (Poland), 10. – 11. července 2015 v Toruni.

Lidé a města ve velkých válkách. Pohled etnologa/ antropologa. Mezinárodní konference pořádaná FHS Univerzity Karlovy, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk a Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ - Uniwersytet Łódzki, Łódź 5. – 6. 11. 2014 v Praze.

12th International Conference on Urban History: Cities in Europe, Cities in the World: European Association for Urban History conference in Lisbon, 3. – 6. 9. 2014.

Mezery v historii? Umělecko-historické sympozium věnované německým a německy hovořícím výtvarníkům a architektům tvořícím na území Čech, Moravy a Slezska před rokem 1945 pořádané GAVU v Chebu v rámci Festivalu Mitte Europa, 25. – 26. 6. 2014.

Navzdory hranici. Migrační procesy na česko-německém pomezí. Odborná konference v rámci projektu EU "Překračování hranic - Nové cesty mezi zeměmi" v Chebu, 27. – 29. května 2013.

Otokar Fischer v rozhraních, mezinárodní sympozium u příležitosti 130. výročí narození a 75. výročí úmrtí, pořádné Ústavem germánských studií FF UK, Institutem pro studium literatury Praha a Institut für Deutsche und Niederländische Philologie, Freie Universität Berlin, Praha 20. – 22. 5. 2013.

Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy, kolokvium pořádané Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a právněhistorickou společností The European Society for History of Law v Brně, 27. 02. 2013.

Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, odborná konference pořádaná OGL v Liberci, 22. – 23. 2. 2013.

Österreichisch-tschechische Historikertage zum Thema "Wirtschaft entlang der tschechisch-österreichischen Grenze", Raabs an der Thaya, 6. – 7. 12. 2012.

Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj, kolokvium pořádané u příležitosti osmistého výročí Zlaté buly sicilské Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a právněhistorickou společností The European Society for History of Law v Brně, 17. 10. 2012.

Krajina jako antropologická čítanka, odborná konference pořádaná Katedrou obecné antropologie FHS UK v Praze, 13. 10. 2012.

Význam a pozice etnických menšinových skupin v interkulturním prostředí, IV. mezinárodní konference o problematice etnických menšin pořádané FHS UK v Praze, 9. – 10. 02. 2012.

Společnost českých zemí v evropských kontextech. "České evropanství ve srovnávacích perspektivách", mezioborová konference pořádaná FHS UK v Praze, 14. – 15. 09. 2011.

Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929), vědecké sympozium pořádané Historickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci se Státním okresním archivem v Českých Budějovicích, České Budějovice 23. – 24. 04. 2009.

 

Zahraniční stáže

7/ 2015 badatelský pobyt: Jüdisches Museum Berlin – Leo Baeck Institut (badatelské stipendium v rámci SVV pro FHS UK)

7/ 2014 badatelský pobyt: Deutsches Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum (badatelské stipendium PRVOUK).
7-9/ 2013 badatelský pobyt: Jüdisches Museum Berlin, Archiv der Akademie der Künste, Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, Spolková republika Německo (badatelské stipendium Česko-německé komise historiků pro rok 2013).
6/ 2013 badatelský pobyt: Deutsches Exilarchiv Frankfurt am Main, Spolková republika Německo (badatelské stipendium PRVOUK).
7/ 2012 badatelský pobyt: Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Spolková republika Německo (Fond mobilit UK).
8/ 2011 badatelský pobyt: Archiv der Akademie der Künste Berlin, Spolková republika Německo (Fond mobilit UK).
7/ 2008 badatelský pobyt: Staatsbibliothek zu Berlin a Jüdisches Museum Berlin, Spolková republika Německo.
4/ 2007-9/ 2007 studijní pobyt: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Spolková republika Německo, v rámci projektu Sokrates/ Erasmus.

 

Granty

2016 - 2019 členka řešitelského kolektivu GA JU, č. 146/2016/S. Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově.

2017 SVV pro rok 2017-2019 na FHS UK, č. 260 468.

2016 SVV pro rok 2016 na FHS UK, č. 260 347.

2015 členka řešitelského kolektivu SVV pro rok 2015 na FHS UK, č. 260238.

2014 členka řešitelského kolektivu SVV pro rok 2014 na FHS UK, č. 260122.

2014 PRVOUK, P20/2014/49.

2013 členka řešitelského kolektivu SVV pro rok 2013 na FHS UK, č. 267704.

2013 PRVOUK, P20/2013/31.

2008 členka řešitelského kolektivu grantu FRVŠ 211/ 2008 Rezidua dějin 20. století v nás - příspěvek ke studiu vzájemných vztahů evropských národů.

 

Kurátorská činnost

2020–2022  – Bio Illusion, Galerie Miloša Bazovského, Trenčín, SK (v přípravě - změna termínu z důvodů koronavirové pandemie)

2021 – Bezčasí. Petr Brožka_Ivan Bukovský_Olga Divišová_Josef Lorenc_Aleš Pospíšil_Karel Řepa_Petra Vichrová_Lenka Vilhelmová, Kulturní dům Dobříš

2021 – Paradox nekonečnosti. Lenka Vilhelmová a Josef Lorenc, Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz

2020 – Sun Young Kang: Impossibly Connected, Galerie D9, České Budějovice

2020 – Lenka Vilhelmová: Prostor onoho místa, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec

2019/ 2020  – Zn.: Nová existence, Nitrianska galéria, Nitra, SK

2019 – Krajina a její výtvarné interpretace, Galerie D9, České Budějovice

2019/ 2020 – Nebe vzdálené i blízké. Věnováno památce Jiřího Stránského, Galerie Orbis Pictus Europa v Památníku Vojna v Lešeticích u Příbrami

2019 – Lenka Pužmanová: „…Of My Life“, Galerie D9, České Budějovice

2018 – Sleva na šelmu, Galerie Prácheňského muzea v Písku

2018 – Zrcadlo ticha, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (SK)

2016/ 2017 – Bílá laboratoř II, Galerie D9, České Budějovice

2016 - Bílá laboratoř, Galerie města Olomouce (spolukurátorka doc. Lenka Vojtová Vilhelmová, ak. mal.), Olomouc

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech
Vybraná témata z vývoje a historie dějin umění a architektury.
Vzdělávací projekty související s interpretací uměleckých děl.
Odkaz a dílo významných výtvarných umělců.