Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
U Tří lvů 1/A, 37001 Č. Budějovice
tel.: +420 387 773 233

 
 

 

 

 

Požadavky k přijímacím zkouškám

 

Charakteristika studijního oboru

Studium arteterapie kombinuje teoretické vzdělávání v oblasti psychologie, psychoterapie a dějin umění a získávání a kultivaci praktických dovedností v podobě sebezkušenostního výcviku. Ateliér uplatňuje organizační formu obdobnou terapeutické komunitě, jejíž součástí jsou uzavřené studijně výcvikové skupiny tvořené studenty jednotlivých ročníků. Studium je tříleté, zakončené státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Studium je určeno psychologům, psychoterapeutům, pedagogům, speciálním pedagogům, lékařům, sociálním pracovníkům, výtvarníkům, ale i absolventům gymnázií či jiných středních škol. Výuka probíhá 1× za 14 dnů vždy v pátek (15.30 – 19.00) a v sobotu (8.30 – 15.50).

 

Profil absolventa

Úspěšní absolventi jsou způsobilí k týmové i samostatné terapeutické, edukační či reedukační a výtvarně pedagogické činnosti ve všech zařízeních, v nichž lze stimulovat výtvarný projev specifickými arte-postupy a vytvořit atmosféru sdílnosti, otevřenosti a vzájemného respektu.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná.

1. částí je test zjišťující předpoklady ke studiu a všeobecný přehled; hlavní důraz kladen na znalosti v následujících oblastech: psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění (viz také doporučená literatura);

2. část obsahuje:

 • pohovor (cca 10 min.), při němž se uchazeč představí, objasní motivaci k volbě studia, prokáže orientovanost v dějinách a současnosti výtvarného umění, pohovoří o oblíbeném výtvarném artefaktu (jehož originál či reprodukci přinese), který představí (provede adekvátní rozbor daného uměleckého díla; oceňovány jsou znalosti prostředků výtvarného vyjadřování; nehodnotí se ani tak encyklopedické znalosti, jako spíše schopnost rozpoznat analogie uměleckého výrazu v různých oborech umělecké činnosti a schopnost pátrat po souvislostech, odvaha pro transfer, tj. uplatnění naučeného v nové situaci, schopnost syntézy aj.); předpokládají se základní znalosti dějin umění a psychologie;
 • testový ateliér (90 minut), v němž uchazeč výtvarně zpracuje zadané téma (nutno přinést vlastní výtvarné potřeby) a vyhotoví jednoduchý barvový test;
 • řízený ateliér (90 minut), v němž uchazeč vytvoří artefakt na volné téma podle výtvarně metodických instrukcí.

Poznámky (instrukce k přijímací zkoušce):

K první části přijímací zkoušky si uchazeč přinese psací potřeby. Ke druhé části přijímací zkoušky si uchazeč přinese psací potřeby, tužku a pastelky (s bohatší škálou barev). Ke druhé části přijímací zkoušky si navíc přinese vlastní akvarelové či temperové barvy, misky na vodu, štětce, několik čtvrtek formátu A3, event. další výtvarné potřeby. Uchazeč rovněž předloží k posouzení výběr dosavadních (domácích) výtvarných prací (5–10 prací, akvarel, s důrazem na postavu zasazenou do kontextu interiéru či exteriéru, nejlépe velikost A3).

 

Na obor Arteterapie nebude možné si zvolit termín přijímacího řízení, bude nutno respektovat termín určený Ateliérem arteterapie. Atelier arteterapie rovněž nevypisuje náhradní termín přijímací zkoušky.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

1. část je hodnocena maximálně 50 body.

2. část je také hodnocena maximálně 50 body (pohovor a ateliéry včetně domácích prací jsou hodnoceny dohromady).

Celkem může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Druhá část přijímací zkoušky se bude konat s nejméně týdenním časovým odstupem od první. Do 2. části postupují uchazeči, kteří se v první části umístili na 1. až 50. místě v celkovém pořadí uchazečů a získali minimálně 20 bodů. O výsledcích budou uchazeči informováni prostřednictvím webové stránky Ateliéru arteterapie https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/

K úspěšnému vykonání přijímací zkoušky je třeba absolvovat obě její části a dosáhnout alespoň 60 bodů.

 

Další důležitá sdělení

Přijímací komise přihlíží k pracovnímu zařazení, k odborné praxi, k výtvarnému projevu uchazeče a jeho osobnostním předpokladům pro tzv. pomáhající profese.

Při rozhodování o svém profesním zaměření

 • uchazeči z řad výtvarníků by měli vědět, že arte-ateliér nepodněcuje tvůrčí svéráz a originalitu, spíše je jeho snahou rozvolnění každého výtvarného stereotypu, který by omezoval výtvarný projev a jeho změny u klientů;
 • předpokládá se plná angažovanost a časově neomezená účast ve výuce a výcviku;
 • uchazeči, kteří usilují o sebepoznání, hledají seberealizaci či očekávají úlevu od svých labilit a nejistot v rodinných, partnerských a jiných vztazích s lidmi, by měli respektovat zkušenost, že toho lze dosáhnout jen při plně angažované a časově neomezené účasti na výuce a výcviku;
 • uchazeči ze vzdálenějších míst by si měli předem zajistit dostupnost ateliéru, v němž je docházka o víkendech povinná (v pátek odpoledne, cca od 15.30 a v sobotu, konec cca v 15.50);
 • všichni uchazeči by si měli ujasnit, zda mohou splnit podmínku účasti ve studijně výcvikové skupině, kterou je sdílnost a otevřenost vůči ostatním studentům a souhlas s analýzou a interpretací autobiografické tvorby, tedy podmínkou, která vylučuje pozici pouhého pozorovatele;
 • pokud se uchazeč nachází v péči psychiatra nebo psychologa nebo pokud tuto péči vyhledal v minulosti, seznámí s touto skutečností vedení Ateliéru;
 • pokud je uchazeč v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, zváží, zda nezahájí studium arteterapie až po dokončení tohoto výcviku (neboť samotné studium arteterapie má výcvikový charakter a souběžná účast ve dvou výcvicích není z mnoha důvodů žádoucí);
 • je nutno počítat s tím, že součástí studia je povinné úvodní soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Atkinson, R. L. a kol. (2003). Psychologie. Praha: Portál.
Gombrich, E.H. (2001). Příběh umění. Praha: Argo.
Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
Hartl, P., Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.
Helus, Z. (1995). Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna.
Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.
Kratochvíl, S. (2000). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.
Procházka, J. O, Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada.
Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.
Šicková, J. (2016). Základy arteterapie. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál.
Vybíral, Z., Roubal, J. (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

 

facebook

spolupracujeme s  ČAA