Jaroslav Emmer

Mgr. Jaroslav Emmer

Kancelář: TL 308
Email: emmerj01@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 236

Konzultační hodiny

ve zkouškovém období konzultace dle domluvy

Zimní semestr / Winter Term 2021/22:

LEX1 Lexicology I
7A3 English Language 3
STY/0ST Stylistics

 

Jaroslav Emmer graduated from the Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice as a teacher of Czech and English. Currently he is an external PhD student of the programme Philology - English Language at the Faculty of Arts, Charles University. His dissertation topic is "English Idioms of Comparison in Corpus Data".

Specialization: lexicology, lexical semantics, phraseology, corpus linguistics

Other interests: phonetics, phonology, functional linguistics

Subjects taught: Lexicology, Morphology, Pragmatics, Stylistics, practical language

Papers:

Dvořáková, K., Emmer, J., Janktová, R. . and Klementová, K. (2021) ’From F2F to ERT: University Students’ Perception of Remote Learning During the First COVID-19 Lockdown’, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, vol. 14, no. 2, pp. 89-100 https://doi.org/10.7160/eriesj.2021.140203.

Emmer, J. (2020). Boring as hell: a corpus study of intensifying post-modification of predicative adjectives in the ‘ADJ as NOUN’ frame. Linguistica Pragensia, 30(2), 127-137. https://doi.org/10.14712/18059635.2020.2.2

Conference presentations:

On the existence of linking semivowels. (Hradec Králové, March 2019)

Boring as hell: Intensifying postmodification of predicative adjectives of the ‘ADJ as NOUN’ type in the Spoken BNC2014 (Brno, September 2018)

Má čeština potenciál přijmout nové životné, rodově neutrální zájmeno? (Olomouc, May 2018)

Institutionalized '(as) ADJ as NG' similes in the Spoken BNC2014. (Hradec Králové, March 2018)

Tématické okruhy/oblasti:

 1. Slovní zásoba v oblasti počítačových her
  • slovní zásoba generovaná hrou (single player, multiplayer)
  • slovní zásoba generovaná hráči online her v různých komunikačních situacích - RP, general channel, skupinové aktivity PvE či PvP aj.
 2. Víceslovná pojmenování (frazeologismy) v korpusech
  • idiomy s konkrétní lexikálně-sémantickou složkou (např. přirovnání a barvy: grass green, pitch black, sky blue atd.)
  • frázová slovesa (a jejich valence) vs předložková slovesa
  • body idioms, animal idioms atd.
 3. Derivační morfologie (slovotvorba)
  • konkrétní slovotvorné procesy a jejich zastoupení v různých textech (skládání, afixace, konverze)
  • slovotvorné procesy užívané na internetu nebo v počítačových hrách
 4. Pragmatické aspekty jazyka - používání jazyka v reálných komunikačních situacích

Jedná se výhradně o lingvistické práce. Téměř ve všech případech se jedná o korpusový výzkum.

Témata je dobré vždy prodiskutovat a upravit do výsledné podoby.

 

Vedené práce:

 1. Angličtina jako lingua franca z pohledu Čechů. (Svobodobá, M.)
 2. The frequency and distribution of the derivational suffix -ly in corpora (Hlávková, J.)
 3. The lexical complexity of ability and talent tooltips in World of Warcraft (Niederberger, F.)

Obhájené práce:

 1. A lexico-semantic analysis of phrasal verbs in English and their Czech equivalents. (Hálová, A.) - obhájeno 2020
 2. Slovotvorné procesy používané hráči online her v psaném projevu. (Kukačka, T.) - obhájeno 2020
 3. English Vulgarisms in internet communication. (Kříž, V.) - obhájeno 2021
 4. Slovní zásoba českých profesionálních sportovců v zahraničním angažmá. (Mendel, D.) - obhájeno 2021
 5. Collocability of the most frequent nouns in COVID-19 forum threads - a corpus study (Svoboda, M.) - obhájeno 2021
 6. Consistency in English pronunciation of pupils in lower secondary school (Kaňkovský, D.) - obhájeno 2021
 7. Neologisms related to the Covid-19 pandemics (Friedelová, A.) - obhájeno 2021

Návrhy témat:

 1. English abstracts in Bachelor and Diploma theses
 2. Possible lexical exposure assessment in books/games/TV shows

Vedené práce:

 1. Evaluative adjectives in forum threads dedicated to the presidential race in the U.S. (2020) (Kukačka, T.)
 2. Measuring authenticity of dialogues: English textbooks and sitcom scripts (Hálová, A.)