Historie katedry

Katedra anglistiky byla založena roku 1988 jako oddělení katedry filologie tehdejší samostatné Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, které zajišťovalo přípravu jedné skupiny učitelů pro obor čeština-angličtina a výuku angličtiny ve společném základu. Změny politického systému v roce následujícím nastartovaly dynamický rozvoj, který vedl k osamostatnění pracoviště a rozšíření jeho výukové nabídky. V letech 1991-94 se katedra podílela na programu TEMPUS a ve stejné době byla zahájena dlouhodobá spolupráce s Britskou radou, jejíž koordinátoři do roku 1999 významným způsobem přispěli k modernizaci výuky a materiálnímu vybavení katedry. Od roku 2000 katedra garantovala tříletý bakalářský program, který byl zaměřen na přípravu jazykově kompetentních administrativních pracovníků pro hospodářskou sféru (v kombinaci s němčinou) a pro potřeby Evropské unie (v kombinaci s francouzštinou).

Naší hlavní pracovní náplní je pětiletý magisterský program připravující kvalifikované učitele angličtiny pro druhý stupeň základních škol. Ten ovšem prošel strukturací, takže nově je nabízen ve dvou stupních- jako tříleté bakalářské studium s názvem Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a jako dvouleté navazující magisterské studium Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ. V obou oborech je anglický jazyk kombinován s dalším předmětem, který se vyučuje na 2. stupni ZŠ. V oblasti přípravy k výuce anglického jazyka participujeme na realizaci magisterského studijního programu učitelství pro první stupeň základních škol.

Pro absolventy studia učitelství katedra organizuje a zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání dvouleté rekvalifikační studium pro učitele angličtiny na druhém i prvním stupni základních škol. Vedle toho je katedra i nadále zodpovědná za výuku anglického jazyka pro ostatní obory fakulty ve společném základu.

Přestože se po dobu své existence katedra musela vyrovnávat s velkými pohyby v personální oblasti, trvale se vyvíjí a odborně profiluje. Katedra má jednu docentku, sedm doktorů a všichni ostatní mladí učitelé a učitelky si prohlubují kvalifikaci v rámci doktorského studia. Od jejich studijního zaměření se odvíjí publikační a přednášková činnost, účast v grantech, mezinárodních projektech, účast na mezinárodních konferencích a působení v různých profesních společnostech (Kruh moderních filologů, Asociace učitelů anglického jazyka ČR, Children’s Literature Association, IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language, BAAL – British Association for Applied Linguistics).

Odborná profilace katedry zahrnuje: současný anglický jazyk, frazeologii a neologismy, textovou lingvistiku, syntax se zaměřením na funkční větnou perspektivu, evoluční změny v jazyce, mezikulturní problémy v sémantice slovní zásoby, specifické problémy českých mluvčích, problematiku mluvnického rodu u zvířat, profesní dovednosti učitele, analýzu diskurzu školní třídy, zpracování učebnice pro 2. stupeň ZŠ, tradice gotického románu, romantické prvky a symboly v anglické literatuře 19. století, dětskou literaturu, specifická témata americké literatury.