Témata bakalářských prací

doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

 1. Množné číslo složenin
 2. Kategorie čísla u jmen označujících kolektiv
 3. Kategorie určenosti - člen neurčitý a jeho české překladové ekvivalenty
 4. Kategorie určenosti - člen určitý a jeho české překladové ekvivalenty
 5. Formální rozlišení rodu mužského a ženského u pojmenování osob a zvířat v angličtině
 6. Přivlastňovací pád u neživotných podstatných jmen v angličtině
 7. Latinské komparativy v současné angličtině
 8. Anglická ukazovací zájmena this - that a jejich překlad do češtiny
 9. Anglické prosté préteritum a jeho překlad do češtiny

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

Návrhy témat:

 1. The Language of Trolling
 2. The Language of Texting
 3. Using WebQuests in Language Teaching
Vedené práce:
 1. Means of communication among teenagers on Twitter (Imbera, J.)
 2. Využití WebQuests ve výuce anglického jazyka (Ivan, J.)
 3. Vliv pandemie covidu-19 na výuku anglického jazyka na 2. stupni základní školy (Vilímková, A. M.)

Mgr. Jaroslav Emmer

Tématické okruhy/oblasti:

 1. Slovní zásoba v oblasti počítačových her
  • slovní zásoba generovaná hrou (single player, multiplayer)
  • slovní zásoba generovaná hráči online her v různých komunikačních situacích - RP, general channel, skupinové aktivity PvE či PvP aj.
 2. Víceslovná pojmenování (frazeologismy) v korpusech
  • idiomy s konkrétní lexikálně-sémantickou složkou (např. přirovnání a barvy: grass green, pitch black, sky blue atd.)
  • frázová slovesa (a jejich valence) vs předložková slovesa
  • body idioms, animal idioms atd.
 3. Derivační morfologie (slovotvorba)
  • konkrétní slovotvorné procesy a jejich zastoupení v různých textech (skládání, afixace, konverze)
  • slovotvorné procesy užívané na internetu nebo v počítačových hrách
 4. Pragmatické aspekty jazyka - používání jazyka v reálných komunikačních situacích
Jedná se výhradně o lingvistické práce. Téměř ve všech případech se jedná o korpusový výzkum. Témata je dobré vždy prodiskutovat a upravit do výsledné podoby.   Vedené práce:
 1. Angličtina jako lingua franca z pohledu Čechů. (Svobodobá, M.)
 2. The frequency and distribution of the derivational suffix -ly in corpora (Hlávková, J.)
 3. The lexical complexity of ability and talent tooltips in World of Warcraft (Niederberger, F.)
Obhájené práce:
 1. A lexico-semantic analysis of phrasal verbs in English and their Czech equivalents. (Hálová, A.) - obhájeno 2020
 2. Slovotvorné procesy používané hráči online her v psaném projevu. (Kukačka, T.) - obhájeno 2020
 3. English Vulgarisms in internet communication. (Kříž, V.) - obhájeno 2021
 4. Slovní zásoba českých profesionálních sportovců v zahraničním angažmá. (Mendel, D.) - obhájeno 2021
 5. Collocability of the most frequent nouns in COVID-19 forum threads - a corpus study (Svoboda, M.) - obhájeno 2021
 6. Consistency in English pronunciation of pupils in lower secondary school (Kaňkovský, D.) - obhájeno 2021
 7. Neologisms related to the Covid-19 pandemics (Friedelová, A.) - obhájeno 2021

Bc. Barbora Faktorová, MSc.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Mgr. Renata Janktová, M.A., Ph.D.

Vedené práce:

 1. Britain's Foreign Policy in Relation to Central Europe during World War
 2. Britain's Relations with Germany in the 1930s
 3. Queen Victoria and the Great Famine in Ireland
 4. London in Crisis: The Representation of the Plague Epidemic and the Great Fire of London in the Diaries of Samuel Pepys (Kříž, M.)
 5. Vláda a veřejné vnímání královny Alžběty II. v retrospekci po diamantovém výročí vlády
 6. Vyobrazení ženských postav ve vybraných dílech Agathy Christie
 7. Perceptions of Communism in Selected Novels of R.A. Heinlein (Přášek, F.)
 8. The Role of the Press in the Case of Jack the Ripper and Its Representation in M. Bellos Lowndes' The Lodger
 9. Humour in the Fairy Tales of Oscar Wilde (Slabá, A.)
 10. Oslavy národa: Světová výstava 1851 a Festival of Britain (1951)
 11. Invasionist Britain“: Reviewing Britain’s Global Grasp (Říha, Z.)  
 12. Narrative and Stylistic Strategies in Ian McEwan’s Early Work (Fialová, J.) 
Obhájené práce:
 1. English Parliament in the Middle Ages (Michálková, M.)

BcA. Cynthia Jonas

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Mgr. Kateřina Klementová

Návrhy témat:

 1. The ELT Textbook: its history, present and future
 2. The British Council and its role in ELT in the Czech Republic
 3. Cambridge English testing: types of exams, forms, recognition, popularity

PhDr. Christopher Koy, M.A., Ph.D.

Návrhy témat:

 1. Ashkenazi Assimilation in New York City in the Short Fiction of Anzia Yezierska
 2.  Realism in Selected Short Stories by William Dean Howells
 3.  Analysis of the Police Detective Novels by Chester Himes
 4.  A Comparative Analysis of American Vietnam War Films
 5.  Analysis of Susan Stern’s Memoir With the Weathermen: The Personal Journey of a Revolutionary Woman within the Context of the Vietnam War Protest Movement
Vedené práce:
 1. De Valera as Irish Political Leader: His Successes and Failures (Raiterman Stepan)
 2. The Attack on Pearl Harbor: How Well Informed Was the Roosevelt Government Before It Occurred? (Krechler Filip)
 3. Benjamin Franklin as Founding Father: His Role in Starting the Independent Government of USA (Kratochvíle Michal)
 4.  Comparing the Neil Jordan Film with the T. P. Coogan Biography on the Irish Political Figure Michael Collins (Stephan Jacob)
 5.  Comparison of Stephen King’s Novel The Green Mile with the Film Adaptation by Frank Darabont (Dynda Matej)
 6.  Edgar Allan Poe’s Tales of the Arabesque: An Analysis of this Subgenre (Benáčková Aneta)
 7.  The Informer by Liam O’Flaherty and A Star Called Henry by Roddy Doyle: Analysis of Two Works of Irish Historical Fiction During the Anglo-Irish War (Stehlík Roman)
 8. David McCullough’s Biography of John Adams and HBO Miniseries John Adams: An Analysis of the Adaptation (Kodim Pavel)
 9.  Comparison of the Memoirs of Ulysses S. Grant with Recent Biographies (Vaslik Martin)
 10.  Fool for Love: An Analysis of Sam Shepard’s Play and the Film Adaptation (Hernout Matěj)
 11.  Andersonville, the Auschwitz of the Civil War in the United States, in Word and Film (Lhotak Jakub)
 12.  William Shakespeare’s The Merchant of Venice and its 2004 Film Adaptation: A Comparative Analysis (Prokopová Michaela)
 13.  The Attack on Pearl Harbor: History and Remembrance via Film (Homan, Milan)
 14.  Film and Television Adaptations of Oscar Wilde’s Novel The Picture of Dorian Gray: A Comparative Analysis (Davidová Martina)
 15.  Civil War Short Stories (Mašková Tereza)
 16.  African American Satire: Analysis of George S. Schuyler’s Black No More and William M. Kelley’s A Different Drummer (Vavřinec Štěpán)
 17.  School Mass Murderers in Recent American Fiction (Sivý, Michael)

Michael Pitts, M.A., M.Ed., Ph.D.

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.

Návrhy témat:

 1. Podměty ve formě gerundia a infinitivu (Subjects in the form of the infinitive and gerund)
 2. Sloveso get ve funkci pomocného slovesa pasiva (The verb get as the passive auxiliary)
 3. Konkurence vztažných zájmen v současné angličtině (The distribution of relative pronouns in present-day English)
 4. Shoda přísudku s podměty koordinovanými spojkou OR (Numerical S-V concord in subjects employing the conjunction OR)
 5. Významy sloves will / would + perfect infinitive (The semantics of will / would + perfect infinitive)
 6. Existenciální konstrukce s jinými slovesy než "to be" (The there is construction employing verbs other than be)
 7. Konkurence přítomného a předpřítomného času při vyjadřování budoucnosti v časových větách (Present vs. Present Perfect in expressing future in temporal clauses)
Zájemci mohou navrhnout vlastní téma, jeho vhodnost je však třeba předem prodiskutovat.

PhDr. Alice Sukdolová, Ph.D.

Návrhy témat:

 1. Saroyan's Tracy's Tiger. The Search for Identity and Friendship in the 1950s American Prose.
 2. The Gothic Elements in Mary Shelley's Frankenstein. (zadáno)
Vedené práce:
 1. Cornwall in the Literary Works of Daphne Du Maurier.
 2. The Case of Peter Pan.
 3. Arthur Ransome, a Children‘s Author? Swallows and Amazons and the Lake District.
 4. Kenneth Grahame and Three Men in a Boat, Affinities and Literary Allusions of the River Thames.
 5. The Gothic Elements of David Mitchell's Slade House.
 6. Terry Pratchett's Image of Victorian London in Dodger.
 7. Landscape in the Contemporary Novels of the American South (Delia Owens).
 8. Allen Ginsberg jako básník beatnické generace. (Kolářová, K.)
 9. Boj za lidská práva v kontextu afroamerické literatury 60. let. (Klíma, M.)
 10. Fairy Tale Landscape in Neil Gaman's Children's Fiction (Poslušná, D.)
 11. Female Characters and the Relationship of Women to Children in Roald Dahl's Children's Fiction (Bublová, K.)
 12. Mark Twain: The Reflection of American Civil War and the Spirit of the Postwar Period in The Adventures of Huckleberry Finn (Krautová, L.)
 13. Témata a motivy americké jižanské literatury. (Nová, M.)
 14. The Borders of Fantastic Spaces in Children's Literature (Vrtalová, B.)
 15. The Fantastic Space of Neil Gaiman's Neverwhere (Matějovská, M.)
 16. The Influence of English Gothic and Victorian novel on the Contemporary Children's Literature (Pokorná, E.)
 17. The Tradition of American Gothic in the Works of Stephen King (Deverová, L.)

Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

 1. The impact of English on today’s Czech. Dopad angličtiny na dnešní češtinu
 2. The Use of Interjections in English Texts Užití citoslovcí v anglických textech
 3. A Comparative Study of English and Czech Idioms Related to Animals Srovnávací studie anglických a českých idiomů vztahující se ke zvířatům
 4. Abbreviations and Acronyms in Healthcare Zkratky a akronymy ve zdravotnictví
 5. The Language of Newspaper Headlines Jazyk novinových titulků
 6. Common English grammar mistakes and how to avoid them Časté anglické gramatické chyby a jak jim předcházet
 7. Expressions of Quantity: The Form and Use Výrazy pro vyjádření množství: jejich formy a užití
Je možné přijít i s vlastním lingvistickým tématem.