Petr Dvořák

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

Kancelář: TL 309
Email: pdvorak@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 237

Konzultační hodiny

ve zkouškovém období konzultace dle domluvy

Zimní semestr / Winter Term 2021/22:

will be updated

Studies:

2008 - 2014 Charles University, Faculty of Arts, Prague, Ph.D. programme in Philology - ELT Methodology.
1992 - 1997 University of South Bohemia, Faculty of Education, Mgr. degree in English and Fine Arts.

Dvořák, P. Výzkum edukačního stylu učitelů angličtiny a jeho působení na interakci a diskurz ve výuce na SŠ. Seria Pedagogica et Psychologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2020. 152 s. ISBN 978-80-7394-808-5. (E-shop link)

Betáková, L., Dvořák, P. Promoting Communication in the Classroom through Teacher Feedback. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 2019, roč. 5, č. 6, s. 666-674. ISSN 2349-5219.

Betáková, L. a Dvořák, P. Výuka anglického jazyka pro studenty primární pedagogiky – akademická disciplína nebo příprava na pedagogickou praxi? České Budějovice: Lingua Viva, roč. 14, č. 27, s. 20-30, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 2018. ISSN 1801 – 1489.

Dvořák, P.: Sociální dovednosti učitele angličtiny jako důležité determinanty efektivní interakce učitel - žák ve výuce angličtiny na střední škole. Psychologie pro Praxi 1-2/2016, Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova, Praha 2016. ISSN 1803-8670.

Dvořák, P.: Supporting English Acquisition through the Teacher's Social Skills, in M. Černá, J. Ivanová and Š. Ježková (Eds.) Learner Corpora and English Acquisition, Univerzita Pardubice 2015, ISBN 978-80-7395-946-3

Dvořák, P.: Učitel angličtiny z pohledu středoškoláků. Speciál pro střední školy, příloha časopisu Řízení školy, Wolters Kluwer, Praha, 2015. ISSN 1214-8679.

Betáková, L. a Dvořák, P.: Profil absolventa studijního oboru učitelství cizího jazyka versus potřeby praxe. In: Metodický poradník učitele cizího jazyka, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2013, ISBN 978-80-7414-610-7.

Dvořák, P.: Schneider`s Psychology of Stereotyping as a helping tool in fulfilling some of the objectives of the Framework Educational Programme for Basic Education, Lingua Viva 12/2011, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2011, ISSN 1801-1489.

Dvořák, P.: Mezinárodní conference asociace učitelů angličtiny České Republiky (ATECR) s názvem English for Life poprvé organizovaná Pedagogickou fakultou Jihočeské university (review), Lingua Viva 8/2009, Jihočeská univerzita, ISSN 1801-1489.

Dvořák, P: The Image of Children in the Novels and Short Stories by Graham Greene, in Dream, Imagination and Reality in Literature, University of South Bohemia, České Budějovice 2007, ISBN 978-80-7394-006-5.

Dvořák, P: Učitel a jeho potřeby lexikální vybavenosti v podmínkách EU, in Cizí jazyk pro účely studia a profese v podmínkách EU, UJEP Ústí nad Labem, 2006, ISBN 80-7044-818-0.

Dvořák, P: Ilustrovaný tematický slovník anglicko-český (review), Cizí jazyky 3/2006, Nakladatelství Fraus Plzeň 2006, ISSN 1210-0811.

Dvořák, P: Výuka angličtiny na vysokých školách z hlediska potřeb regionální administrativy EU, in Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005, ISBN 80-7044-694-3.

Dvořák, P: The Magic of Names in the Novels and Short Stories by Graham Greene. Lingua Viva 1/2005, ISSN 1801-1489.

Dvořák, P: Development of Educational Software, sborník 4. mezinárodní konference ATECR, Univerzita Pardubice, 2004, ISBN 80-7194-724-5.

 1. Množné číslo složenin
 2. Kategorie čísla u jmen označujících kolektiv
 3. Kategorie určenosti - člen neurčitý a jeho české překladové ekvivalenty
 4. Kategorie určenosti - člen určitý a jeho české překladové ekvivalenty
 5. Formální rozlišení rodu mužského a ženského u pojmenování osob a zvířat v angličtině
 6. Přivlastňovací pád u neživotných podstatných jmen v angličtině
 7. Latinské komparativy v současné angličtině
 8. Anglická ukazovací zájmena this - that a jejich překlad do češtiny
 9. Anglické prosté préteritum a jeho překlad do češtiny
 1. Využití QR kódů ve výuce angličtiny
 2. Využití tabletů ve výuce angličtiny na 2.st. ZŠ
 3. Edukační styl učitele angličtiny v 8.třídě ZŠ
 4. Hodnocení českých učebnic pro výuku angličtiny na 1.st ZŠ
 5. Hodnocení anglických učebnic pro výuku angličtiny na 1.st. ZŠ