Lucie Betáková

doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

Vedoucí katedry

Kancelář: TL 305
Email: betakova@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 205

Konzultační hodiny

ve zkouškovém období konzultace dle domluvy

Zimní semestr / Winter Term 2021/22:

will be updated

 

Born in Strakonice in 1968

Graduated from the Faculty of Arts, Charles University in Prague as a teacher of English and Czech. In 1997 she completed an MA in TEFL course at the University of Reading in Great Britain. In 2002 she finished her PhD. studies in the English language at the Faculty of Arts, Charles University Prague by defending her thesis titled Identifying Language Needs of Non-native Speaker teachers. In 2011 she became a docent (associate professor) in the English language at the Faculty of Arts, Charles University Prague on the basis of her written work titled Discourse Analysis in ELT and a lecture Úloha transferu a interference v cizím jazyce: formální podobnost vs. funkční odlišnost gramatických kategorií v angličtině a češtině

Her main professional interest is training English teachers in both pre-service and in-service courses. She is interested in language of non-native speaker teachers of English, in testing language skills, classroom discourse analysis and material development.

She is married and has two boys - Kryštof (1995) and Alexandr (1999).

Major publications:

Betáková, L.: Angličtina učitele angličtiny. Plzeň. Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80-7238-55X, 203 stran.
Tato kniha je výstupem grantu GAČR 405/02/D178 Jazyková interference na pomezí angličtiny a češtiny - na materiálu školní výuky. Jedná se o analýzu chyb získanou výzkumem jazyka českých učitelů angličtiny. Chyby jsou vysvětleny a je navrženo správné vyjádření, které je současně nahráno rodilým mluvčím na přiloženém CD. Kniha má sloužit studentům učitelství anglického jazyka a začínajícím či rekvalifikujícím se učitelům.
Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 6 - 9, nakladatelství Fraus 2005 - 2008.
Jedná se o sérii učebnic anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, tedy od 6. do 9. třídy. Pro každý ročník vyšla učebnice, pracovní sešit a příručka učitele. Kniha je široce využívaná českými základními školami, protože odpovídá rámcovému vzdělávacímu plánu v oboru anglický jazyk, podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáka, akcentuje mezipředmětové vztahy. V neposlední řadě je napsána specificky pro českého žáka, který se její pomocí naučí hovořit i o vlastní zemi a kultuře a porovnat ji s kulturou anglicky mluvících zemí. Gramatika, přestože v lekcích je prezentovaná induktivní metodou, je v každé lekci podrobně shrnuta česky.
Betáková, L. Discourse and Interaction in English Language Teaching. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2010, 316 stran, ISBN 978-80-7290-477-8.
Publikace financovaná z grantu GAAV IAA 901420901.
Anotace:
Cílem práce je analýza diskurzu školní třídy, konkrétně interakce mezi učitelem a žáky v hodinách anglického jazyka v českých školách. Publikace vychází z výzkumu interakce různých učitelů, se kterými je možné se v českých školách při výuce angličtiny setkat - rodilí mluvčí, nerodilí mluvčí s plnou učitelskou kvalifikací a nerodilí mluvčí bez kvalifikace pro výuku angličtiny. Práce sleduje, zda jejich mateřský jazyk, jazyková úroveň a pedagogické vzdělání ovlivňují způsob interakce ve třídě. Kniha se velmi podrobně věnuje rozboru otázek, které učitelé kladou, stejně jako zpětné vazbě, kterou svým žákům poskytují, a sleduje, které způsoby jsou efektivní především z hlediska podpory komunikace v cílovém jazyce.The aim of this book is to analyze classroom discourse, with emphasis on the interaction between the teacher and his/her pupils in English language classes in an EFL situation. The research was carried out in lower secondary schools in the Czech Republic with three types of teachers: native speakers of English, non-native speaker teachers with good language proficiency and fully qualified to teach English, and teachers with lower proficiency and improper qualifications. One of the aims was to find out whether their mother tongue, language proficiency and pedagogic skills could influence the way they interacted in the classroom. The book pays special attention to the types of questions the teachers ask in the classroom, to the the type of feedback they give their learners, and also examines how these two processes could be used most effectively in order to support natural communication in the classroom.
Betáková, L. Homolová, E. a M. Štulrajterová. Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a odpovědích. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2017. 120 s. ISBN 978-80-7552-486-7
Anotace:
Publikace předkládá víceméně ucelenou didaktiku anglického jazyka v netradiční formě – ve formě otázek a odpovědí. Přínosným aspektem této knihy je především to, že vychází z analýzy potřeb učitelů anglického jazyka v praxi a soustředí se tedy skutečně na otázky, které si ve své každodenní školské praxi učitelé potřebují zodpovědět.
Odpověď na každou jednotlivou otázku je podložena odbornou literaturou a za každou odpovědí následuje seznam doporučené literatury, která je v odpovědi zmíněna, nebo jejíž přečtení by učitelům pomohlo se v dané problematice zorientovat.

ČLÁNEK V PERIODIKU

CARBOVÁ, A., BETÁKOVÁ, L. USING TOOLS FOR MEASURING TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 4, s. 203-217.

 

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

CARBOVÁ, A., BETÁKOVÁ, L. Developing Technological Pedagogical Content Knowledge of English Language Teachers. In Efficiency and Responsibility in Education 2013: Proceedings of the 10th International Conference. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013, s. 63-71.

CARBOVÁ, A., BETÁKOVÁ, L. Using Tools for Measuring Technological Pedagogical Content Knowledge of English Language Teachers. In Efficiency and Responsibility in Education 2013: Proceedings of the 10th International Conference. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013, s. 63-71.

 

KAPITOLA V KNIZE

BETÁKOVÁ, L. Supporting Language Acquisition through Teacher Questioning. In Learner Corpora and English Acquisition. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015, s. 173-185. ISBN 978-80-7395-946-3.

BETÁKOVÁ, L. English is (not) enough? The role of English in the Czech Republic. In Language Education and the Challenges of Globalisation. Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 135-154. ISBN 978-1-4438-5813-7.

BETÁKOVÁ, L., DVOŘÁK, P. Profil absolventa studijního oboru učitelství cizího jazyka versus potřeby praxe.. In Metodický poradník učitele cizího jazyka. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, s. 64-72. ISBN 978-80-7414-610-7.

BETÁKOVÁ, L. Výuka angličtiny pro žáky s kombinovaným postižením. In Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2012, s. 157-171. ISBN 978-80-210-6024-1.

BETÁKOVÁ, L. Teacher Follow-up Move within Classroom Discourse. In The Impact of Applied Linguistics. London : British Association for Applied Linguistics and Scitsiugnil Press, 2012, s. 23-26. ISBN 978-0-9559533-4-7.

 

KNIHA

BETÁKOVÁ, L. HOMOLOVÁ, E. a M. ŠTULRAJTEROVÁ. Moderní didaktika anglického jazyka v otázkách a odpovědích. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2017. 120 s. ISBN 978-80-7552-486-7

BETÁKOVÁ, L., HOLCOMBE, G., HOBBS, M., KEDDLE, JS., WDOWYCZYNOVÁ, H. Your space 3, příručka učitele.. Plzeň: Fraus, 2015, 100 s. ISBN 978-80-7489-050-5.

BETÁKOVÁ, L., HOBBS, M., KEDDLE, JS., WDOWYCZYNOVÁ, H. Učebnice Your Space 3. Plzeň: Fraus, 2015, 128 s. ISBN 978-80-7489-051-2.

BETÁKOVÁ, L., HOBBS, M., KEDDLE, JS., WDODOWYCZYNOVÁ, H. Your Space 3, pracovní sešit.. Plzeň: Fraus, 2015, 88 s. ISBN 978-80-7489-049-9.

BETÁKOVÁ, L., HOLCOMBE, G., HOBBS, M., KEDDLE, JS., WDOWYCZYNOVÁ, H. Your Space 2, příručka učitele.. Plzeň: Fraus, 2015, 95 s. ISBN 978-80-7489-019-2.

BETÁKOVÁ, L., HOBBS, M., KEDDLE, JS., WDOWYCZYNOVÁ, H. Your Space 2. Plzeň: Fraus, 2014, 128 s. ISBN 978-80-7489-018-5.

BETÁKOVÁ, L., HOBBS, M., KEDDLE, JS., WDOWYCZYNOVÁ, H. Your Space 1. Plzeň: Fraus, 2014, 128 s. ISBN 978-80-7489-014-7.

BETÁKOVÁ, L. Angličtina učitele angličtiny. Plzeň: Fraus, 2013, 204 s. ISBN 978-80-7238-987-2.

1) Monografie

Betáková, L: Angličtina učitele angličtiny. Plzeň. Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80-7238-550-X, 203 stran.
Tato kniha je výstupem grantu GAČR 405/02/D178 Jazyková interference na pomezí angličtiny a češtiny - na materiálu školní výuky.

Betáková, L. Discourse and Interaction in English Language Teaching. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2010, 316 stran, ISBN 978-80-7290-477-8.
Publikace financovaná z grantu GAAV IAA 901420901.

 

2) Kapitoly v monografiích

Betáková, L. The importance of using the target language in the classroom. In Little, D., Dam, L. and J. Trimmer: Focus on learning rather than teaching: why and how? pp 175-191. CLCS, Trinity College, Dublin, 2000 , ISBN 0 90508150 6 3

Betáková, L.: Teaching Practice as a Motivational Factor. In Teaching Practice in Language Teacher Education. IALS, University of Edinburgh 2003, 6 stran, ISBN 1 87 191403 6.

Betáková, L. Pedagogical Aspects of Intercultural Communication. In: Murray, N. and Thorne, T.: Multicultural Perspectives on English Language and Literature. Tallin, London 2004, p. 25-30. ISBN 9985-58-336-1

Betáková, L. Co nejvíce potřebují učitelé anglického jazyka na českých základních školách? In: Repka, R. and Adamcová, L.: Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na roznych typoch škol. PF Univerzity Komenského Bratislava 2004, p. 39-43.ISBN 80-89113-10-9

Betakova, L: Teaching Practice as a Motivational Factor, in Schmied, J., Haase, C., Voigt, K.: English for Central Europe, pp 81-89, Cuvillier Verlag Gottingen, 2005, ISBN 3-86537-420-4

Betáková, L. and K. Macht: Teaching a Foreign Language in the Context of its Culture, in Schroder K. and C. Fitzgerald: Intercultural Communication and Foreign Language Teaching - Perspectives from a Czech- German Viewpoint, University of Augsburg 2007, pp. 43-63. http://www.opus-bayern.de/uni-augsburg/volltexte/2007/695/

Betáková, L: Typical Features of Classroom Discourse (on ELT material) In: Plurality and Diversity in English Studies. Edited by A. Grmelová, L. Dušková, M. Farell and R. Pípalová. Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta 2008, ISBN 978-80-7290-347-4. Str. 49-59 (11 stran)

Betáková, L. Testing Advanced Spoken Interaction, in Mader, J. and Z. Urkun: Recent Approaches to Teaching and Assessing Speaking, pp. 1-5. IATEFL, Darwin College, University of Kent, 2010, ISBN 978 1 901095 31 9

 

3) Původní práce v odborných časopisech

Betáková, L. Language Learners: born or made? Perspectives. The British Council Prague, Number 4, Autumn 1994.

Betáková, L. a Zelenka, M. Strukturalistische Linguistik in der Memoiren Literatur. Germanoslavica II (VII) Prag 1995, Nr 2

Betáková, L. Learner Variations in Language Learning. Mélanges de Linguistique - offerts á Rostislav Kocourek, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada 1997. ISBN 0-7703-2300-6

Betáková, L. Evaluation Methods, XXI. Ročenka Kruhu moderních filologů, Praha 1997

Betáková, L.: Teaching Practice as a Motivational Factor. Theory and Practice in English Studies, Volume I, Masarykova Univerzita Brno, 2003, str. 165-170, ISBN 80-210-3283-9.

Betakova, L.: Teaching Practice as a Motivational Factor, Teacher Trainer Vol. 19 No. 2, pp.17-20, ISSN0951-7626.

Betáková, L: Význam jazykovej kultivácie v živote národa. Kultúra Slova 6, Bratislava SAV, str. 329 - 351, ISSN 0023-5202

Betáková, L.: Health Education in English Language Classes: a nightmare or a challenge? Brno Studies in English, FF Masarykovy univerzity Brno, 2005, str. 187-192. ISBN 80-210-3930-2

Betáková, L.: Analysing Discourse of the ELT Classroom, Silesian Studies in English 2006, Slezská univerzita v Opavě, pp. 12-23, ISBN 80-7248-400-1

Betáková, L: The Structure of Classroom Discourse In: English Projects in Teaching and Research in Central Europe. Research in English and Applied Linguistics, REAL Studies 4. Edited by J. Schmied and C. Haase. Culliver Verlag Gottingen 2008, ISBN 978-3-86727-664-1. str. 146-155 (10 stran)

 

4) Seznam absolvovaných stáží

1992 Fulbrightovo stipendium do americké knihovny Britského muzea - 1 týden

1992 Kurz didaktiky AJ pro vysokoškolské učitele, Edinburgh University - 3 týdny

1992-3 postgraduální magisterské studium MA in TEFL, University of Reading - 2 semestry

 

5) Různé práce

Cihelková, J., Betáková, L., Hofrajtr, I., Chudlarský, T., Kosinová, S., Pernicová, J., Zelenková, L., Zimak, K: Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. Anglický jazyk. MŠMT 2000 pod číslem 28630/2000-2, 20 stran.

 

6) Sborníky

Betáková, L. Language needs of non-native speaker teachers, proceedings of the second ELT Conference on Teacher Training in the Carpathian Euro-region- Future Directions, pp.9 and 13-15. Published by Lajos Kossuth University (Debrecen) and the British Council Hungary, 1997.

Betáková L. Language Proficiency of English Language Teachers in the Czech Republic. in Proceedings from Alternatives- 1st International and 5th National Conference, Charles University, 18-20 September 1998, pp 26-31. Published by ATECR Prague, 1999, ISBN 80-238-4878-X

Betáková, L. Incorporating classroom language into English teacher training programmes. In proceedings from The Third Central European Teacher Education Conference, Prague, 7-9 May 1998. Pp 24-27. Published by the British Council, ISBN 80-238-4151-3

Betáková, L. Jazyková příprava budoucích učitelů anglického jazyka. In: Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století - sborník příspěvků ze IV. středoevropské regionální konference Mezinárodní federace učitelů živých jazyků, UK PedF, Praha 2003. p. 74-76. ISBN 80-7290-177-X.

Betáková, L. : The role of English in the Pluralingual Europe. Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005, str. 14-16. Fakulta Filozofická ZČU, Plzeň 2005, ISBN 80-7043-424-4

Betáková, L: Testing advanced spoken interaction, IATEFL 2005, Cardiff Conference Selections, str. 145-6. ISBN 1 901095 02 9

Betáková, L. and Koy, Ch. English for Life, South Bohemian Anglo-American Studies No. 3, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 2009. ISBN 978-80-7394-188-8, 116 stran.

 

7) Učební texty

Betáková, L., Cihelková, J., Hofrajtr, I., Neubauerová, J., Píšová, E. a Kozlová,J: Focus on Text. Plzeň. Nakladatelství Fraus, 2003. ISBN 80-7238-108-3, 163 stran.
Na této knize se podílím 20ti procenty (ze 40 kapitol 8)

Betáková, L a Dvořáková, K.: Way to Win 6, 96 stran, nakladatelství Fraus 2005, ISBN 80-7238-370-1.

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 6 - pracovní sešit a přehled učiva, 72 stran, nakl. Fraus 2005, ISBN 80-7238-371-X

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 6- příručka učitele, 98 stran, ISBN, 80-7238-372-8.

Betáková, L a Dvořáková, K.: Way to Win 7, 104 stran, nakladatelství Fraus 2006, ISBN 80-7238-389-2.

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 7 - pracovní sešit a přehled učiva, 64 stran, nakl. Fraus 2006, ISBN 80-7238-390-6

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 7- příručka učitele, 96 stran, ISBN, 80-7238-391-4

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 8, stran, nakladatelství Fraus 2007, ISBN 978-80-7238-399-3

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 8 - pracovní sešit a přehled učiva, stran, nakl. Fraus 2007, ISBN 978-80-7238-400-6

Betáková, L. a Dvořáková, K.: Way to Win 8- příručka učitele, stran, ISBN 978-80-7238-401-3

Betáková, L. a Dvořáková, K: Way to Win 9. Angličtina. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus 2008, 112 stran, ISBN 978-80-7238-673-4.

Betáková, L. a Dvořáková, K: Way to Win 9. Angličtina. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus 2008, 68 stran, ISBN 978-80-7238-674-1

Betáková, L. a Dvořáková, K: Way to Win 9. Angličtina. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus 2008, 131 stran, ISBN 978-80-7238-675-8

 

9) Disertační práce

Language Needs of Non-native Speaker Teachers of English (At Czech Basic Schools) - Jazykové potřeby učitelů angličtiny (na českých základních školách)

 

10) Účast na řešení grantů

GAČR - Jazyková interference na pomezí angličtiny a češtiny - na materiálu školní výuky 405/02/D178 (2002-05)

GAAV - Analýza diskurzu (na materiálu výuky anglického jazyka)
IAA901420901 (2009-11)

 

11) Ostatní publikace

Betáková, L. a Zelenka, M. Do Prahy jsem se vrátit nemohl. (rozhovor s profesorem René Wellkem), Tvar 26, 1993: 1 a 4

 

Recenze:

Přehledná anglická gramatika, Cizí jazyky ve škole, 48/2

Fraus ilustrovaný studijní slovník, Cizí jazyky ve škole, 48/1

Návrhy témat:

  1. Rozvoj digitálního občanství (Digital Citizenship) ve výuce anglického jazyka
  2. Využití sociálních médií ve výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
  3. Kritická místa přípravy učitelů z pohledu začínajících učitelů
  4. Hodnocení pedagogické praxe jako kritické místo přípravy učitelů cizích jazyků
  5. Formativní hodnocení ve výuce anglického jazyka
  6. Využití poezie ve výuce AJ

(Vše je možné psát také v anglickém jazyce)

V didaktice AJ je také možné přijít s vlastním tématem.