Kateřina Dvořáková

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.

Kancelář: TL 311
Email: katerina@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 154

Konzultační hodiny

ve zkouškovém období konzultace dle domluvy

Zimní semestr / Winter Term 2021/22:

will be updated

 

 

 

Narodila se v roce 1974 v Ostravě. Na PF JČU působí jako odborná asistentka na katedře anglistiky od roku 2003. V současnosti žije se svou rodinou nedaleko Českých Budějovic.

Studium:

1990-1992 mezinárodní střední škola Armand Hammer United World College, New Mexico, USA

1992-1999 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Mgr. v oboru anglistika/amerikanistika - pedagogika

1994-1995 stáž na University of Texas at Austin, USA

1997-1998 stáž na Suffolk University, Boston, USA

2005-2010 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ph.D. v oboru pedagogika

Knihy

Dvořáková, K. Výuka cizích jazyků v pojetí waldorfské pedagogiky se zaměřením na 1. stupeň ZŠ. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2011, 173 s., ISBN 978-80-7290-522-5.

Obsah (.pdf)

 

 

Kniha se zabývá cizojazyčnou výukou ve waldorfské pedagogice, která už od svého vzniku v roce 1919 zařazuje do svých učebních plánů dva cizí jazyky od první třídy.

Úvodní kapitoly představují základní teoretická východiska pro výuku cizích jazyků s užším zaměřením na období prvního stupně základní školy. Popisují nejprve základní obecná východiska waldorfské pedagogiky, jejichž znalost je zásadní pro porozumění přístupu k výuce jazyků a antroposofické pojetí jazyka a jeho uplatnění v různých rovinách praxe waldorfské školy. Následují z pohledu užší orientace práce stěžejní kapitoly, které jsou zaměřené na cíle a podmínky úspěšného vyučování cizích jazyků a konkrétní způsoby realizace výuky v jednotlivých ročnících. Pozornost je věnována též specifickým rysům waldorfské koncepce cizojazyčného vyučování, které jsou ve většině případů z pohledu běžné praxe zcela ojedinělé a praktickým otázkám, s nimiž jsou často konfrontováni učitelé cizích jazyků v různých fázích jejich práce.

Hlavním empirickým cílem práce je popsat a prozkoumat vybrané aspekty metodiky výuky cizích jazyků v pojetí waldorfské pedagogiky v prvních čtyřech školních letech. Kvalitativně zaměřený výzkum se opírá o data získaná prostřednictvím zúčastněného pozorování, hloubkových rozhovorů s učiteli-experty a analýzou dokumentů. Stěžejními tématy jsou koncepce vyučovací hodiny, jazykové dovednosti čtení a psaní a učební strategie.

 

Studie a články

Dvořáková, K., Emmer, J., Janktová, R. . and Klementová, K. (2021) ’From F2F to ERT: University Students’ Perception of Remote Learning During the First COVID-19 Lockdown’, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, vol. 14, no. 2, pp. 89-100 https://doi.org/10.7160/eriesj.2021.140203.

Dvořáková, K. 2019. Enhancing Young EFL Learners' Grammar Awareness. In: The Future of Education Conference Proceedings. Filodiritto Editore, pp. 767-771. ISBN 978-88-85813-45-8

Dvořáková, K. 2018. Assessment and final reports in foreign language lessons: A case study from a Czech Waldorf school. In: EduLingua, University of Szeged, Volume 4, Number 1, pp. 35-49. ISSN 2415-945X.

Dvořáková, K. 2018. Hodnocení ve výuce cizího jazyka na waldorfské škole v teorii a praxi. In: Lingua Viva, Pedagogická fakulta JU, č. 27, r. XIV, s. 9-19. ISSN 1801-1489.

Dvořáková, K. 2017. High School Transition: Czech Waldorf Elementary School Graduates’ Experiences Of Foreign Language Lessons. In: Slavonic Pedagogical Studies Journal, č. 1, r. 6, s. 111-119. ISSN: 1339-8660

Dvořáková, K. 2016. Foreign Language Instruction in the Waldorf Elementary School: Students’ Views and Perceptions. In: Slavonic Pedagogical Studies Journal, č. 2, r. 5, s. 391-402. ISSN: 1339-8660

Dvořáková, K. 2013 Gramatika v primární jazykové třídě. In: Metodický poradník učitele cizího jazyka. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, s. 137-143. ISBN: : 978-80-7414-668-8

Dvořáková, K. 2012. Portfoliové hodnocení v přípravě učitelů anglického jazyka pro primární vzdělávání. In Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno : Masarykova univerzita, s. 101-111. ISBN: 978-80-210-5876-7

Dvořáková, K. 2012. CLIL a hodnocení výsledků žáků 1. stupně. In Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole. České Budějovice : ZŠ Matice školské, s. 40-42. ISBN: 978-80-903427-4-3

Betáková, L., Dvořáková, K. 2011. Teaching English to Learners with Limited Access to Foreign Language Instruction. Lingua Viva, Pedagogická fakulta JU, ISSN 1801-1489.

Dvořáková, K., Láng, K., Mattheoudakis, M. 2007. Story-based Language Teaching: An Experimental Study on the Implementation of a Module in Three European Countries. In: The TeMoLaYoLe book: Teaching modern languages to young learners: teachers, curricula and materials. Strasbourg / Graz: Council of Europe / European Centre for Modern Languages, s. 59-76. ISBN 978-92-871-6297-7

Dvořáková, K. 2007. Portfolio v didaktice angličtin.y In: Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 81-86. ISBN 978-80-7395-024-8

Dvořáková, K. 2006. Early Foreign Language Teaching in the Czech Republic: Existing Problems and Future Challenges. In: Foreign Language Acquisition at an Early Age/Osvojování cizích jazyků v raném věku, Brno: Masarykova Univerzita, s. 61-70. ISBN 80-210-4149-8

Dvořáková, K. 2005. Distinctive Features of the Waldorf Approach to Teaching Foreign Languages at Lower Primary Level, In: Theory and practice in English studies, Volume 3. Brno: Masaryk University, s. 197-200. ISBN 80-210-3930-2

Dvořáková, K. 2005. Tvorba školního vzdělávacího programu na waldorfské škole. In: Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 34-38. ISBN 80-7040-789-1

Dvořáková, K. 2005. Way to Win 6. In: ELT SIGNPOSTS 2005. Brno: Masarykova Univerzita. ISBN 80-210-3760-1

 

Učebnice

 1. stupeň: Click with Friends, Nakladatelství Fraus

Spoluautorka učebnice:

Karásková, M., Šádek, J., K., Dvořáková, K. Click with Friends. Angličtina pro 3. ročník základní školy, učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020. 72 s. ISBN 978-80-7489-581-4

Karásková, M., Šádek, J., K., Dvořáková, K. Click with Friends. Angličtina pro 3. ročník základní školy, hybridní pracovní sešit. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020. 64 s. ISBN 978-80-7489-582-1

Karásková, M., Šádek, J., Dvořáková, K. Click with Friends. Angličtina pro 3. ročník, příručka učitele. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2020. ISBN 978-80-7489-583-8

 

 1. stupeň: Matt the Bat, Nakladatelství Fraus

Spoluautorka a odborná poradkyně učebnice:

Karásková, M., Zídková, K., Dvořáková, K. Matt the Bat 2. Angličtina pro 2. ročník, hybridní pracovní učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2019. 88 s. ISBN 978-80-7489-499-2

Karásková, M., Zídková, K., Dvořáková, K. Matt the Bat 2. Angličtina pro 2. ročník, příručka učitele. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2019. 95 s. ISBN 978-80-7489-500-5

Odborná poradkyně pro:

Karásková, M. a Krejčí L. Matt the Bat 1. Angličtina pro 1. ročník, pracovní učebnice. Nakladatelství Fraus, 2018. ISBN: 978-80-7489-405-3

 

 1. stupeň: Way to Win, Nakladatelství Fraus

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 6 Way to Win - učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2005, 80 s. ISBN 80-7238-370-1

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 6 Way to Win - pracovní sešit. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2005, 72 s. ISBN 80-7238-371-X

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 6 Way to Win - příručka pro učitele. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2005, 98 s. ISBN 80-7238-372-8

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 7 Way to Win - učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006, 104 s. ISBN 80-7238-389-2

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 7 Way to Win - pracovní sešit. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006, 64 s. ISBN 80-7238-390-6

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 7 Way to Win - příručka pro učitele. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006, 96 s. ISBN 80-7238-391-4

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 8 Way to Win - učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007, 112 s. ISBN 978-80-7238-399-3

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 8 Way to Win - pracovní sešit. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007, 72 s. ISBN 978-80-7238-400-6

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 8 Way to Win - příručka pro učitele. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007.

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 9 Way to Win - učebnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-673-4

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 9 Way to Win – pracovní sešit. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-674-1

Betáková, L., Dvořáková, K. Angličtina 9 Way to Win – příručka pro učitele. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-675-8

Členka Akademického senátu PF JČU pro období 2018-2021

Odborná konzultantka a spoluautorka učebnic anglického jazyka (Nakladatelství Fraus)

Recenzentka učebnic pro MŠMT, konzultantka pro tvorbu materiálů na testování z anglického jazyka pro ČŠI

Lektorka angličtiny v programu PF JČU Dětská univerzita

Účast v programech Erasmus Teaching/Training: Augsburg (SRN), Eger (Maďarsko), Cuenca, Madrid, Granada (Španělsko), Savannah (GA, USA), Istanbul (Turecko)

Účast v programech European Centre for Modern Languages, Graz: Teaching modern languages to young learners (2006), European language portfolio in whole-school use (2008), Assessing young learners' literacy skills (2010)

Účast v projektu CLIL (2010): Metodik v oboru pedagogika - anglický jazyk, projekt "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole", Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost/Zvyšování kvality ve vzdělávání

Držitelka mimořádného stipendia John Haycraft Classroom Exploration Scholarship (2010), příspěvek na mezinárodní konferenci IATEFL: Harrogate, Great Britain; přednáška Discovering and developing young pupils' learning strategies

Účast v projektu Socrates Lingua (2006-2009) VIVACE - Voices for Inclusion, Voices for Access in Language Learning and Cultural Education

Ostatní informace

Waldorfská škola České Budějovice – mateřská škola, základní škola a střední škola o.p.s.  http://www.waldorfcb.cz; spoluzakladatelka a učitelka anglického jazyka

Členka UWC Czech National Committee, http://www.uwc.cz

Návrhy témat:

 1. The Language of Trolling
 2. The Language of Texting
 3. Using WebQuests in Language Teaching

Vedené práce:

 1. Means of communication among teenagers on Twitter (Imbera, J.)
 2. Využití WebQuests ve výuce anglického jazyka (Ivan, J.)
 3. Vliv pandemie covidu-19 na výuku anglického jazyka na 2. stupni základní školy (Vilímková, A. M.)

Návrhy témat:

 1. Rozvoj čtenářských dovedností v cizím jazyce u žáků mladšího školního věku. (Developing reading skills with primary foreign language learners.)
 2. Jak oslovuje výuka anglického jazyka fantazii žáka na prvním stupni? (How is a primary learner’s delight in imagination catered for in the English classroom?)

Vedené práce:

 1. Induktivní výuka gramatiky anglického jazyka na 1. stupni základní školy. (Bártů, L.)
 2. Vedení výuky anglického jazyka na 1. stupni v angličtině. (Mrkvičková, J.)
 3. Učitelem vytvořené učební materiály pro výuku cizích jazyků (Čermáková, L.)
 4. Videa pro didaktickou podporu budoucích učitelů anglického jazyka na 1. stupni ZŠ (Vaňková, M.)
 5. Aktivizace žáků při výuce anglického jazyka (Formánková, V.)
 6. Čtenářské projekty ve výuce angličtiny v Montessori škole (Janovská, M.)