Hodnocení kvalifikačních prací

Bakalářskou i diplomovou práci posuzují dva hodnotitelé – vedoucí práce a oponent, který se zabývá oborem, jehož se práce týká, nebo oborem blízkým. Vypracují posudky, ve kterých se především hodnotí:

 

  1. míra naplnění zadaného tématu
  2. věcná správnost a kvalita zpracování jednotlivých částí práce
  3. úroveň jazyka (jasnost a přesnost vyjadřování, vhodné jazykové prostředky a styl, logické strukturování myšlenek, koherence textu, gramatická správnost)
  4. formát (naplnění formálních náležitostí, rozsah práce, odpovídající úprava textu, přehlednost celkové struktury)
  5. práce s literaturou, přiměřenost a správnost citací, kritická analýza zdrojů
  6. celkový přístup diplomanta k řešení úkolu, míra tvůrčí invence
  7. způsob využití a vyhodnocení poznatků, přínos výsledků práce

 

Součástí posudku je návrh na klasifikaci na škále výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl. Uchazeč má právo seznámit se s oběma posudky nejméně 1 týden před stanoveným termínem obhajoby. Hodnotící formuláře jsou přílohou tohoto dokumentu.