KAJ/QZB Anglistika bakalářská SZZ

(1) Do zkoušky ústí tyto povinné předměty

 1. KAJ/AJB1 [Anglický jazyk I]
 2. KAJ/FON1 [Fonetika a fonologie I]
 3. KAJ/KRA [Kultura a reálie anglicky mluvících zemí]
 4. KAJ/DBR [Dějiny Velké Británie]
 5. KAJ/AJB2 [Anglický jazyk II]
 6. KAJ/FON2 [Fonetika a fonologie II]
 7. KAJ/USJ [Úvod do studia anglického jazyka]
 8. KAJ/UAL [Úvod do studia anglicky psané literatury]
 9. KAJ/DUS [Dějiny USA]
 10. KAJ/AJB3 [Anglický jazyk III]
 11. KAJ/MOR1 [Morfologie I]
 12. KAJ/ALI1 [Anglická literatura od počátku 20. století]
 13. KAJ/AJB4 [Anglický jazyk IV]
 14. KAJ/MOR2 [Morfologie II]
 15. KAJ/AML1 [Americká literatura od počátku 20. století]
 16. KAJ/AJB5 [Anglický jazyk V]
 17. KAJ/LEX1 [Lexikologie I]
 18. KAJ/SYN1 [Syntax I]

 

(2) Do zkoušky ústí např. tyto povinně volitelné předměty:

V bloku A:

 1. KAJ/IPT [Interpretace psaného textu]
 2. KAJ/IMT [Interpretace mluveného textu]
 3. KAJ/PSP1 [Psaní pro pokročilé]

V bloku B např.:

 1. KAJ/IRE [Irské reálie]
 2. KAJ/DEL [Dětská literatura]
 3. KAJ/CAN [Kanadské reálie]

Student musí z každého bloku získat minimálně 6 kreditů za splnění libovolných předmětů podle aktuální nabídky.

 

(3) Zkouška má písemnou a ústní část. O výsledku zkoušky rozhoduje komise na základě dílčích výsledků v jednotlivých částech, viz níže.

Státní závěrečná bakalářská zkouška má tři části:

 • jazyková zkouška – písemná a ústní (AJB5)
 • odborná zkouška ústní (lingvistická a literárně-historicko-kulturní část)

Celkové hodnocení SSZ bude vytvořeno na základě dílčího hodnocení těchto částí.

 

Jazyková zkouška – písemná a ústní (AJB5)

Tuto zkoušku vykoná student během studia, výsledek zkoušky bude součástí hodnocení státní závěrečné zkoušky (bodové hodnocení viz níže).

Zkouška z předmětu AJB5 vychází z modelu Cambridgeských zkoušek pořádaných Britskou radou, kde odpovídá zkoušce Certificate in Advanced English (CAE). Všechny součásti původní CAE zkoušky jsou zachovány, ovšem s poloviční časovou dotací.

Zkouška bude mít jak písemnou, tak ústní část. Písemná zkouška bude testovat tyto řečové dovednosti – písemný projev, čtení s porozuměním, poslech a gramatiku, vše na úrovni C1 podle SERR. Po jejím úspěšném absolvování postupují posluchači k ústní části zkoušky. Ta se zaměřuje na jejich vyjadřovací schopnosti. Posluchači jsou zkoušeni ve dvojicích. Zkoušce budou přítomni dva vyučující, kteří mají jasně stanovená kritéria hodnocení, podobně jako je tomu u Cambridgeské zkoušky CAE.

 

Odborná zkouška ústní

Odborná zkouška ústní má dvě části: lingvistickou a literárně-historickou. K oběma částem je zveřejněn seznam okruhů vycházejících z učiva, které studenti v rámci bakalářského studia v těchto oblastech na katedře anglistiky absolvovali.

Lingvistická část zkoušky je založena na praktickém rozboru autentických textů (z novin, časopisů, beletrie). Student musí prokázat, že textu rozumí (např. tím, že ho krátce shrne), a že je schopen v textu identifikovat různé jevy podle zveřejněného seznamu okruhů z oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie, fonetiky a fonologie, vysvětlit je a doplnit dalšími příklady. U několika jevů může být požádán, aby je okomentoval podrobněji s odkazy na příslušnou část jazykového systému.

V literárně-historické části odborné ústní zkoušky prokáže posluchač znalost historie Velké Británie a USA a orientaci v anglické a americké literatuře 20. století. K okruhům z historie a reálií dostanou studenti podpůrný literární text související s předchozím zadáním otázky. Student by měl prokázat orientaci v zadaném anglickém textu, vysvětlit, jak se text vztahuje k zadané otázce, a vhodně jej interpretovat. Ke zkoušce z literatury student předloží seznam četby anglické a americké literatury 20. století (odděleně), případně i seznam starších literárních textů, které četl a je schopen jejich interpretace. Seznam četby obsahuje minimálně 15 položek z anglické a 15 z americké literatury.

Odborná ústní zkouška probíhá v anglickém jazyce.

 

Stupnice bodování a známek SZZ – anglistika

86-100 bodů               výborně

85-75 bodů                  velmi dobře

74-65 bodů                  dobře

64 a méně                    nevyhověl

 

Dílčí hodnocení

známka z AJB5           body

výborně                       10

výborně mínus           8

velmi dobře                 6

velmi dobře mínus    4

dobře                            2

 

Lingvistika, literatura a historie

body         známka

26 – 30    výborně

21 – 25      velmi dobře

18 – 20     dobře

 

(4) Tematické okruhy zkoušky jsou

V oblasti lingvistické:

Fonetika a fonologie – Phonetics and Phonology

 1. Articulators.
 2. The system of English vowels compared to Czech vowels (articulation, quality, quantity and its variation).
 3. English diphthongs and their articulation.
 4. The system of English consonants compared to Czech consonants (articulation, articulation energy, voicing).
 5. English consonant clusters (aspiration, devoicing, assimilation, assibilation, elision).
 6. Syllable, vowel reduction in unstressed syllables.
 7. Weak forms.
 8. Words stress and its placement.
 9. Rhythm, linking.
 10. Intonation and its functions.
 11. Fundamental concepts of phonology (phonemes and allophones, distinctive features, classification of phonemes).
 12. Phonetic transcription.
 13. Spelling-pronunciation correspondence.
 14. Irregular pronunciation (common words, personal names, geographic names).
 15. British and American pronunciation compared.
 16. The most common pronunciation mistakes made by native speakers of Czech.

Úvod do studia anglického jazyka – Introduction to English Linguistics

 1. Linguistics and language, language as a means of communication. Levels and functions of language.
 2. Typology of languages, genetic classification of languages, structural classification of languages.
 3. Phonetics and phonology. Phoneme, allophone, vowels, consonants, stress, intonation.
 4. Morphemes, allomorphs, grammatical categories, parts of speech.
 5. Lexicology, word formation.
 6. Lexical semantics.
 7. Syntax.
 8. History of the English language. Old English, Middle English, Early Modern English, Modern English.
 9. History of linguistics (an overview). Structuralism. The Prague School.
 10. Regional varieties of English. British and American English (a comparison). Basic features of Scottish, Irish, Canadian and Australian English.
 11. Development of writing.

Morfologie – Morphology

 1. Morphology – Introduction into the study. Types and roles of morphology.
 2. Basic morphological units. Types of morphemes. Types of words. Word-formation. Ambiguity in English.
 3. Classification of nouns. The plural of nouns. Foreign plural. The possessive form. Countable and uncountable nouns.
 4. Category of definiteness. The form and the main uses of the articles.
 5. Gender distinction. Grammatical vs. Natural Gender. Gender classes. Personification. The Case.
 6. Pronouns and determiners. Classification of pronouns.
 7. Numeral types. Specialized numbers.
 8. Classification of adjectives. Comparison of adjectives. Adjective order. Adverbs. Types and forms of adverbs. Comparison of adverbs.
 9. Classification of prepositions. Conjunctions. Interjections.
 10. Verb categories. Person and number. Subject/verb agreement. Transitive and intransitive verbs. Auxiliary verbs and ordinary verbs. Phrasal verbs.
 11. Modal verbs. Types of modality. Irregular verbs.
 12. Finite and non-finite verb forms. The infinitive. The gerund. The participle.
 13. Verb tenses. Sequence of tenses. Simple and continuous tenses. Progressive aspect and Perfect aspect.
 14. Active and passive. The passive.
 15. Forms and functions. Aspect.

Lexikologie – Lexicology

 1. Lexicology, word, lexeme, vocabulary, lexical units, lexicography, relationship with other branches of linguistics, synchronic and diachronic lexicology.
 2. Word-formation processes in English: Definition, status and scope of word-formation. Categories of word-formation. Constituents of word-formation.
 3. Prefixation, suffixation. Classification of prefixes and suffixes. Stress in prefixes and suffixes.
 4. Criteria. Structure of compounds. Stress in compounds. Classification of compounds. Combining-form compounds.
 5. Terminology. Restrictions in conversion. Full vs. partial conversion.
 6. Quantitative changes: clipping, blending, back formation, acronymy.
 7. Fixedness scale. Idioms – basic features, criteria for division.
 8. Definition. Nonce formation, institutionalization, lexicalization. Types of lexicalization.

Syntax – Syntax

 1. Levels of syntactic analysis.
 2. Fundamental concepts of syntax.
 3. Sentence form and function.
 4. Negation.
 5. Structural patterns of English sentences, verbal valency.
 6. English equivalents of Czech subjectless clauses.
 7. Clause constituents, their formal realisations and semantic roles; English and Czech clause constituents compared.
 8. English word order compared to Czech.
 9. Functional sentence perspective.

 

V oblasti literatury a historie:

Anglická a americká literatura 20. století – English Literature of the 20th Century

 1. Modernism, outstanding authors, new literary techniques
 2. A new approach to the individual: Henry James, E.M. Forster, D.H. Lawrence
 3. Colonial criticism: Joseph Conrad, Graham Greene
 4. The generation of „Angry Young Men“
 5. British novel since the 1950s /or The Campus Novel/
 6. Experimental Novel of W. Golding and J. Fowles
 7. Contemporary British Novel
 8. The Characteristics of Postmodernism
 9. The development of poetry of the 20th century Britain
 10. The development of drama of the 20th century Britain

Americká literatura 20. století – American Literature of the 20th Century

 1. American features of naturalism (Th. Dreiser, F. Norris, J. London, U. Sinclair, R. Wright etc)
 2. Motifs of novelists from the so-called „Lost Generation“ (J. Dos Passos, F.S.Fitzgerald, E. Hemingway etc)
 3. Breaking from the past: the new features of Harlem Renaissance literature
 4. American Drama (E. O’Neill, A. Miller, T. Williams, E. Albee, S. Shepard)
 5. Representatives of Southern writing, both novels and short fiction (and features of their historical novels, Gothic tendencies etc)
 6. World War Two novels (J. Jones, N. Mailer, J. Heller)
 7. Characteristics of the „Beat“ Generation (Wm. S. Burrough, J. Kerouac, A. Ginsberg, Gregory Corso, Gary Snyder etc)
 8. Representatives of Ethnic literature (Chicano, Jewish, Black, Asian, Native American)
 9. Aspects of the so-called „Confessional Poetry“ of the 1950s to the 1970s (Rt. Lowell, S. Plath, J. Berryman, A. Sexton etc.)
 10. Characteristics of post-modern American writers and their style (esp. J. Barth, K. Vonnegut, T. Pynchon, R. Coover, D. DeLillo)

 

Dějiny Velké Británie a USA

Americká historie – American History

 1. First Colonies on the American Continent; Puritanism; Religious Pluralism in America; text: Hawthorne, The Scarlet Letter
 1. American War of Independence; Constitution & American Political System; text: The Declaration of Independence
 1. Civil War; Civil Rights; Immigration & Position of Minorities in the US; text: Crane, The Red Badge of Courage
 1. The Two World Wars; Economic Development after the Second World War; text: Hemingway, A Farewell to Arms
 1. Cold War; Korean War; Response to the War in Vietnam; American Culture since the 1960s – Counterculture; text: Kerouac, On the Road

 

Britská historie – British history

 1. Prehistoric Settlement of the Island; Celtic Culture; Roman & Anglo-Saxon Britain; Physical Geography of Great Britain; text: Beowulf
 1. Norman Conquest & Influence of French Culture; Most Important Norman Kings; Hundred Years‘ War; European Influences on the English Language; text: Shaw, Saint Joan
 1. Wars of the Roses; Tudor England & Reformation; Elizabethan Golden Age; Stuart Monarchy & Civil War; text: Shakespeare, Sonnet 66
 1. Restoration Period; From the House of Stuart to the House of Hannover (1660- 1783); Georgian Britain; World Exploration and Travelling; text: Defoe, Robinson Crusoe
 1. Victorian Period & British Empire; London; Nations & Regions; text: Dickens, Great Expectations
 1. Britain in the World Wars; The Culture of Modernism; Irish Independence; text: Lawrence, England, My England
 1. Post-War Britain & Cold War; Decolonisation; Multiculturalism; Britain’s Place in Europe; Post-War British Culture; text: Orwell, 1984

 

Tematické okruhy jsou informativní, student je zkoušen ze seznamu četby anglické a americké literatury, náhodně vylosované otázky z historie USA a Velké Británie a náhodně vybraného autentického textu s otázkami z lingvistiky.

 

(5) Student dostane u zkoušky 20 minut na přípravu ke každé dílčí části zkoušky. K dispozici bude mít antologii anglicky psané literatury, lingvistický text na základě náhodného výběru včetně materiálu upřesňujícího dotazy na zkoumaný text, dále podpůrný text k otázce z historie a svůj seznam četby. Na základě rozboru autentického lingvistického textu bude odpovídat na otázky z lingvistiky, z historie podle zadaných okruhů a z literatury podle seznamu četby a orientačních okruhů.

 

(6) V lingvistické části zkoušky si student náhodně zvolí jeden z autentických textů (z novin, časopisů, beletrie). Student stručně shrne obsah textu a následně na základě podpůrného doprovodného materiálu provede lingvistickou analýzu daného textu (identifikuje různé jevy podle zveřejněného seznamu okruhů z oblasti morfologie, syntaxe, lexikologie, fonetiky a fonologie, vysvětlí je a doplní dalšími příklady). U několika jevů může být požádán, aby je okomentoval podrobněji s odkazy na příslušnou část jazykového systému. Z historie zodpoví otázky k vylosovanému okruhu a z literatury vysvětlí literární kontext jednoho díla z anglické a jednoho z americké literatury včetně informací o autorovi a literárním směru, který autor představuje. Student může být požádán, aby přečetl a interpretoval podpůrný text z antologie, který je mu zadán současně s literárně-historickou otázkou.

 

plné znění směrnice