KAJ/QZP Anglický jazyk a jeho didaktika (volitelný) NŠ5

(1) Do zkoušky ústí tyto povinné předměty doporučené ke splnění v těchto semestrech studia

 1. KAJ/AJAP1 [Anglický jazyk I]                                           1 ZS
 2. KAJ/AJAP2 [Anglický jazyk II]                                         1 LS
 3. KAJ/ZVP [Základy výslovnosti – AJ]                             1 LS
 4. KAJ/AJAP3 [Anglický jazyk III]                                       2 ZS
 5. KAJ/AJAP4 [Anglický jazyk IV]                                      2 LS
 6. KAJ/GP1 [Gramatika AJ I]                                                2 LS
 7. KAJ/AJAP5 [Anglický jazyk V]                                        3 ZS
 8. KAJ/GP2 [Gramatika AJ II]                                              3 ZS
 9. KAJ/DIP1 [Didaktika anglického jazyka I]                    3 LS
 10. KAJ/GP3 [Gramatika III]                                                  3 LS
 11. KAJ/KDP [Komunikační dovednosti učitele – AJ]     3 LS
 12. KAJ/PXP [Průběžná pedagogická praxe]                    4
 13. KAJ/DIP2 [Didaktika anglického jazyka II]                 4 ZS
 14. KAJ/DIP3 [Didaktika anglického jazyka III]                4 LS
 15. KAJ/DLIP [Dětská literatura – AJ]                                 4 LS

 

(2) Zkouška se člení na tyto dílčí součástí

 1. Anglický jazyk
 2. Didaktika
 3. Literatura

 

(3) Pro dílčí součást Anglický jazyk platí, že

má ústní formu. Čas určený na přípravu je přibližně 15 minut. O výsledku zkoušky rozhoduje komise na základě návrhu člena komise, který zadal otázku. Čas pro vypracování zkoušky je 15 minut. Hlavním kritériem hodnocení je správnost odpovědí a jazyková úroveň části zkoušky vedené v angličtině.

Tematické okruhy jsou:

 1. charakteristika anglického podstatného jména
 2. kategorie čísla
 3. kategorie počitatelnosti
 4. kategorie určenosti (člen určitý, neurčitý, nulový a bezčlenost)
 5. kategorie rodu
 6. kategorie pádu (zejména přivlastňovací pád)
 7. charakteristika anglického slovesa
 8. slovesa významová
 9. slovesa modální
 10. slovesa pomocná
 11. určité a neurčité tvary slovesné (gerundium, participium, infinitiv)
 12. slovesné časy prosté a průběhové
 13. slovesné časy vyjadřující minulost
 14. slovesné časy vyjadřující přítomnost
 15. slovesné časy vyjadřující budoucnost
 16. slovesný rod (činný a trpný)
 17. slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací, konjunktiv)
 18. slovesné rekce, rekce podstatných a přídavných jmen
 19. charakteristika přídavného jména
 20. pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných jmen
 21. charakteristika anglického příslovce
 22. stupňování příslovcí
 23. příslovce typu hard/hardly, late/lately, high/highly, atd.
 24. zájmena osobní, přivlastňovací, zvratná a zdůrazňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá
 25. předložky jednotlivé, souslovné a víceslovné, předložky časové a místní
 26. číslovky základní a řadové, desetinná čísla, zlomky, procenta atd.
 27. vyjadřování záporu v angličtině, zápor gramatický a lexikální
 28. slovní pořádek v anglické větě
 29. spojky souřadící a podřadící; souvětí souřadící a podřadící, typy vedlejších vět
 30. slovní zásoba – tvoření slov, změna slovního druhu, odvozeniny, složeniny.

Tematické okruhy nejsou shodné s otázkami, na které student odpovídá.

Počet otázek je 12 a jsou zadány písemnou formou a vztahují se k předloženému textu.

 

Student si vylosuje jeden  (minimálně z 5) text v angličtině, ke kterému dostane 12 zadaných úkolů. Během přípravy (15 minut) si text přečte a vypracuje zadané úkoly. Prvním úkolem je svými slovy v angličtině stručně (10 – 15 vět) shrnout obsah textu. Druhým úkolem je přečíst nahlas krátkou část textu (přibližně 5 řádků) vybranou zkoušejícím. Úkoly 3 – 12 se vztahují ke konkrétním jazykovým jevům vyskytujícím se v textu a vycházejícím z tematických okruhů. Jeden z uvedených úkolů testuje výslovnost, nevychází tedy z tematických okruhů pro anglický jazyk, ale z předmětu základy výslovnosti. O úkolech 3 – 12 hovoří uchazeč v češtině na pozadí anglického textu. Úkoly 1 a 2 jsou hodnoceny na základě jazykové úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Úkoly 3 – 12 jsou hodnoceny dle obsahové správnosti, přičemž žádná nebo jedna nesprávná odpověď znamená hodnocení 1, dvě nesprávné odpovědí znamenají hodnocení 2, tři nesprávné odpovědi znamenají hodnocení 3 a více nesprávných odpovědí než 3 znamená hodnocení neprospěl. Známku za dílčí část zkoušky Anglický jazyk tvoří z 50% podčást 1 (úkoly 1 a 2) a z 50% podčást 2 (úkoly 3 – 12). Finální hodnocení z dílčí součásti zkoušky Anglický jazyk je tvořeno oběma částmi, jejichž hodnocení se průměruje a pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné splnit obě podčásti zkoušky.

 

(4) Pro dílčí součást Didaktika platí, že

má ústní formu. Čas určený na přípravu je přibližně 15 minut. Čas pro vykonání zkoušky je přibližně 20 minut. Zkouška probíhá v anglickém jazyce (s výjimkou odpovědi na otázky z tematického okruhu č. 18). Uchazeč ke zkoušce z didaktiky angličtiny předkládá své učitelské portfolio, které musí obsahovat minimálně 25 položek a pokrývat všechny jazykové prostředky a řečové dovednosti vyučované na prvním stupni základní školy. Uchazeč nejprve své portfolio souhrnně prezentuje a poté ho může využívat pro praktické doplnění svých odpovědí na zadané otázky. Hlavním kritériem hodnocení zkoušky je obsahová správnost odpovědí. Přihlíží se ovšem též k úrovni jazykového vyjádření uchazeče.

Tematické okruhy jsou:

 • Characteristics of very young and young foreign language learners.
 • First language acquisition.
 • Second language learning.
 • Motivating young foreign language learners.
 • Learning styles and strategies.
 • Methods of language teaching.
 • Classroom management and atmosphere.
 • Vocabulary.
 • Grammar.
 • Pronunciation.
 • Listening.
 • Reading.
 • Speaking.
 • Writing.
 • Assessment and error correction.
 • Storytelling, songs and rhymes.
 • Classroom language. Mother tongue vs. target language.
 • Rámcový vzdělávací program – pojetí výuky cizího jazyka na základní škole.

Tematické okruhy jsou shodné s otázkami, na které student odpovídá.

 1. Způsob zadání otázek: Uchazeč si vylosuje dvě témata, z nichž si jedno vybere a zpracuje.
 2. Průběh zkoušení: Zkouška začíná samostatnou prezentací uchazeče na zadané téma, po které následují doplňující otázky, na které uchazeč odpovídá.

 

(5) Pro dílčí součást Literatura platí, že

má ústní formu. Čas určený na přípravu je přibližně 20 minut. O výsledku zkoušky rozhoduje komise na základě předloženého seznamu četby a ústní interpretace vybraného díla.  Zkouška trvá přibližně 20 minut (+ čas na přípravu) a probíhá v anglickém jazyce.

 

Doporučená literatura:

 1. anglická dětská literatura od 18. století do současnosti
  (např. Defoe, Carroll, Dickens, Stevenson, Kipling, Barrie, Milne, Travers, Nesbit, Tolkien, Lewis, Pearce, Ransome, Pullman, Rowling, Jones, Dahl)
 2. americká dětská literatura od 19. století do současnosti
  (např. Twain, Alcott, Baum, London, Saroyan, Sendak, Smith, Le Guin, Snicket)

 

Studenti si volí konkrétní díla podle vlastního výběru, je možné uvést i dílo v českém překladu či jazykově upraveném vydání, zkouška bude probíhat v angličtině.

Studentovi bude na základě předloženého seznamu četby vybráno jedno dílo k interpretaci v anglickém jazyce. Ve vztahu k tomuto dílu budou zadány dílčí podotázky, týkající se jak literárně teoretického kontextu (charakteristika postav a prostředí, funkce konkrétních motivů), tak i didaktických aspektů textu (možnost využití při výuce).

Během přípravy si student vytvoří základní osnovu zadaného tématu, vztahující se k zadaným otázkám a podotázkám. V průběhu zkoušky se k jednotlivým bodům ústně vyjádří, přičemž může využívat poznámky z přípravy. Případně odpoví i na doplňující otázky.

 

plné znení směrnice