KAJ/QZZ1 Anglistika s didaktikou navazující SZZ

 (1) Do zkoušky ústí tyto povinné předměty doporučené ke splnění v těchto semestrech studia

 1. KAJ/SYN2 [Syntax II]
 2. KAJ/ALI2 [Anglická literatura do romantismu]
 3. KAJ/DAJ1 [Didaktika anglického jazyka I]
 4. KAJ/LEX2 [Lexikologie II]
 5. KAJ/ALI3 [Anglická literatura 19. století]
 6. KAJ/DAJ2 [Didaktika anglického jazyka II]
 7. KAJ/ANJM [Anglický jazyk]
 8. KAJ/AML2 [Americká literatura do konce 19. století]
 9. KAJ/DAJ3 [Didaktika anglického jazyka III]

 

(2) Do zkoušky ústí tyto povinně volitelné předměty (mění se podle aktuální nabídky katedry)

Blok A

 1. KAJ/STY [Stylistika]
 2. KAJ/LTE [Lingvistika textu]
 3. KAJ/SMJ [Současný mluvený jazyk]
 4. KAJ/VKL [Vybrané kapitoly z lingvistiky]
 5. KAJ/KJA [Komplexní jazyková analýza]
 6. KAJ/VKD [Vybrané kapitoly z didaktiky AJ]
 7. KAJ/TDV [Techniky dramatické výchovy v hodinách angličtiny]
 8. KAJ/KOD [Komunikační dovednosti učitele]
 9. KAJ/TPP [Teorie a praxe překladu]
 10. KAJ/CLIL [Výuka metodou CLIL]
 11. KAJ/MVA [Multikulturní výchova v hodinách AJ]
 12. KAJ/PSP2 [Psaní pro pokročilé II]

Blok B

 1. KAJ/TLI [Teorie literatury]
 2. KAJ/IRE [Irské reálie]
 3. KAJ/BAK1 [Britská a americká kinematografie I]
 4. KAJ/ALP [Analýza literárního překladu]
 5. KAJ/VAL2 [Vybrané kapitoly z anglo-americké literatury II]
 6. KAJ/CAN [Kanadské reálie]
 7. KAJ/BAK2 [Britská a americká kinematografie II]
 8. KAJ/LIPP [Literární proseminář pro přípravu na DP]

 

Student je povinen získat z každého bloku minimálně 5 kreditů.

 

Student si ještě může volit z následujících výběrových předmětů:

 1. KAJ/ANJM1 [Anglický jazyk I]
 2. KAJ/ANJM2 [Anglický jazyk II]
 3. KAJ/ASPZ1 [Asistentská praxe I]
 4. KAJ/ASPZ2 [Asistentská praxe I]

 

(3) Zkouška se člení na tyto dílčí součásti

 1. Lingvistika
 2. Didaktika
 3. Literatura

 

(4) Výsledná známka je stanovena na základě výsledků v jednotlivých částech. K úspěšnému složení zkoušky je nutné, aby student prospěl v každé jednotlivé části. O celkovém výsledku rozhoduje celá zkušební komise.

 

(5) Pro dílčí součást Lingvistika platí, že

má podobu komplexního jazykového rozboru úryvku současného autentického textu, zpravidla žurnalistického, beletristického, či populárně naučného. Při zadání si posluchač vylosuje text s vyznačenými jazykovými jevy a seznamem dílčích otázek a úkolů. Po uplynutí doby na přípravu (cca 20 minut) je vyzván, aby prokázal porozumění textu tím, že ho v několika větách anglicky shrne a obecně okomentuje. Poté uchazeč komentuje vybrané jazykové jevy. Ty jsou voleny tak, aby zahrnovaly veškeré lingvistické předměty absolvované v průběhu studia: úvod do studia anglického jazyka, fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax (případně též pragmatika, lingvistika textu, stylistika, historický vývoj angličtiny, pokud je posluchač měl během studia zapsány jako povinně volitelné disciplíny). Ze zhruba 10 lingvistických jevů jsou 2-3 určeny k podrobnějšímu komentáři, ostatní jsou pojednány stručněji. Posluchač má při zkoušce prokázat schopnost syntentického chápání jednotlivých rovin popisu jazyka a jejich organického propojení. Klíčová je správná identifikace jevů a aplikace teoretických poznatků na konkrétní text, nikoli reprodukce nazpaměť naučených pravidel. Jevy jsou voleny tak, aby byl posluchač nucen prokázat lingvistické znalosti a dovednosti nezbytné pro budoucí úspěšné působení v roli učitele angličtiny. Při zkoušce nejsou povoleny žádné pomůcky (slovníky, gramatiky, elektronické přístroje), pouze rukou psané poznámky, které si posluchač pořídil během přípravy. Celá zkouška probíhá v angličtině a trvá asi 20 minut.

 

(6) Pro dílčí součást Didaktika platí, že

má ústní formu a probíhá v anglickém jazyce. Čas určený na přípravu je přibližně 20 minut, samotná zkouška trvá přibližně 20 minut.

tematické okruhy jsou:

 1. Principles of learning a foreign language
  learning and acquisition, factors which encourage or hinder learning (motivation, attitudes, opportunities, teaching, ability to learn, personality, age, learning strategies etc.)
 2. Language teaching methods
  grammar- translation method, audio -lingual method, the direct approach, total physical response, suggestopedia, communicative approach.
 3. Teaching sub-skills
  spelling, pronunciation, vocabulary, grammar (will also include the difference between structure and function, structural versus functional syllabus)
 4. Teaching skills
  listening, reading (how to organize and run listening and reading activities in class, operations – skimming, scanning etc., steps to be taken, questions to ask), speaking (fluency versus accuracy, controlled versus free activities, common problems and how to overcome them), writing (controlled, guided and free writing activities), special features of translation and reading aloud.
 5. Organizing teaching
  lesson planning (what to have in mind when planning a lesson), classroom management (routines, discipline, interaction, positive atmosphere, effective instructing and questioning etc.)
 6. Testing and assessment
  the importance of testing, ways to test each of the four skills, types of test questions, features of a good test (validity, reliability, practicality), marking (subjective, objective, how to assess speaking and writing)
 7. Error corrections
  how to correct spoken and written language, when to correct, when not to correct
 8. Teaching heterogeneous (mixed-ability) classes
  common problems encountered in such classes and possible solutions

Tematické okruhy nejsou shodné s otázkami, na které student odpovídá. Otázky jsou formulovány konkrétněji. Okruhy jsou pouze rámcové, předpokládají obecný přehled o daném tématu i schopnost aplikovat tuto znalost na zcela konkrétním příkladu v konkrétní situaci. Konkrétní otázku student losuje. Student může použít jako pomůcku učebnice angličtiny pro ZŠ. Může si přinést svou vlastní učebnici nebo mu zkoušející nabídne výběr učebnic běžně používaných na 2. stupni ZŠ.  Předpokládá se, že student pro zvládnutí otázky využije svých praktických zkušeností z pedagogické praxe.

Kromě toho student předkládá k didaktické části zkoušky své učitelské portfolio, ze kterého také bude čerpat při odpovědích na výše zmíněné otázky. Učitelské portfolio bude zahrnovat nejméně 25 položek a pokryje výuku všech jazykových prostředků a řečových dovedností vyučovaných na 2. stupni ZŠ. Ideálně by mělo pokrýt všechny nebo téměř všechny tematické okruhy probírané v rámci didaktiky AJ.

Zkouška je hodnocena na základě věcné správnosti i schopnosti vyjádřit se anglicky na požadované jazykové úrovni.

 

(7) Pro dílčí součást Literatura platí, že

student dostane dvě otázky – jednu z anglické a jednu z americké literatury – které budou vycházet ze seznamu přečtených knih, které student u zkoušky předloží. Ten by měl navazovat na témata kursů ALI1, ALI2, ALI3, AML1, AML2 a zahrnovat 20 titulů z literatury anglické a 20 titulů z literatury americké. Cílem zkoušky je prověřit studentovu schopnost samostatné literární interpretace a práce s textem. Student se také může zamyslet nad možností využití textu při výuce. Měl by prokázat rámcovou znalost autora a základního literárně historického kontextu.
Zkouška trvá přibližně půl hodiny (+ čas na přípravu) a probíhá v anglickém jazyce.

Tematické okruhy vycházející z literárních předmětů jsou následující, konkrétní otázky na studenta vycházejí z jeho seznamu četby (viz výše). Seznam doporučené primární i sekundární literatury je zveřejněn na webových stránkách katedry.

Anglická literatura

 1. Old English (Béowulf, heroic epic poems, lyrical poems and elegies, religious poems, Anglo-Saxon riddles; Christianity and Paganism
 2. Middle English (romances, ballads, Geoffrey Chaucer and his Canterbury Tales)
 3. The beginnings of the Renaissance prose, poetry and drama, Shakespeare´s predecessors
 4. Elizabethan drama and William Shakespeare, his tragedies, comedies, romances and historical plays
 5. Shakespeare´s contemporaries, Christopher Marlowe and the Renaissance Titanism, Ben Jonson and the comedy of humours
  Restoration drama: William Congreve and the comedy of manners
 6. The development of Renaissance prose (Thomas More, Francis Bacon, euphuism, pastoral and picaresque novel) and poetry (Wyatt, Spencer, Shakespeare´s sonnets, John Donne and metaphysical poetry, John Milton)
 7. Classicism and the Age of Reason: Daniel Defoe, Jonathan Swift, Alexander Pope
 8. Classical novel of the 18th century: Richardson, Fielding, Sterne, Smollet
 9. Gothic Revival and Historical novel
 10. Robert Burns and William Blake
 11. The development of Romantic poetry: the Lake School poets (Wordsworth, Coleridge) and poetry of the Romantic revolt (Byron, Shelley, Keats)
 12. Jane Austen’s ‚Comedy of manners‘
 13. The development of the Victorian novel: Charles Dickens, W.M. Thackeray, George Eliot, Elizabeth Gaskell
 14. The Brontë sisters
 15. English aesthetic movement and Oscar Wilde
 16. Late Victorian novelists: Thomas Hardy, Arnold Bennet
 17. Joseph Conrad’s influence on the English novel
 18. The development of the Victorian poetry: Arnold, Tennyson, Swinburne, Elizabeth Browning, Robert Browning
 19. Paradox and Warning in the novels of G.K. Chesterton and H.G. Wells
 20. A new approach to the individual: Henry James, E.M. Forster, D.H. Lawrence
 21. James Joyce’s stream of consciousness
 22. Impressionist techniques of Virginia Woolf
 23. Irish literary revival: J.M. Synge, W.B. Yeats
 24. Aldous Huxley’s experiments in novel
 25. The age of T.S. Eliot
 26. George Orwell
 27. Satire and social criticism in the novel of the 40s and 50s
 28. George Bernard Shaw’s new themes in drama
 29. The generation of ‚Angry Young Men‘
 30. English drama in the post-war period
 31. British poetry since 1950
 32. New generation of women writers
 33. Contemporary British novel
 34. Experimental novel of William Golding and John Fowles
 35. Drama of the Absurd and Experimental Theatre
 36. British anti-colonial novel
 37. Literary developments in the Commonwealth countries

 

Americká literatura

 1. American literature of the colonial period:
  The „American dream“
  American Puritanism
  Salem Witch Trials
  John Smith, John Winthrop, William Bradford, Anne Bradstreet, Edward Taylor
 2. American Revolution and the Age of Reason:
  Thomas Paine, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin
  Jonathan Edwards
 3. American Renaissance:
  Washington Irving
  F. Cooper
  W.C. Bryant
  American Transcendentalism – Emerson, Thoreau
 4. The development of 19th– century American poetry:
  Romantic poetry of E.A. Poe and H.W. Longfellow
  The changes of poetic form in Walt Whitman and Emily Dickinson
 5. The development of 19th– century American prose:
  Late Romanticism – Nathaniel Hawthorne, Herman Melville
  Regionalism and the „local color“ – Mark Twain (Samuel Clemens), Bret Harte
  Jack London
  American naturalism and the „Gospel of Wealth“ (Crane, Norris, Dreiser, Conwell)
  Psychological novel (Henry James, Edith Wharton, Kate Chopin, Willa Cather)

 

plné znění směrnice