Obsahové a formální požadavky na bakalářské práce

Minimální rozsah bakalářské práce činí 30 stran textu. Do tohoto rozsahu se nezapočítávají formální náležitosti jako titulní strana, ani přílohy. Doporučený rozsah bakalářské práce činí 30 – 50 stran textu.

 

Z formálních náležitostí musí bakalářská práce obsahovat následující komponenty:

 

Titulní list udává následující fakta: v záhlaví pod sebou název univerzity, fakulty a katedry (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra anglistiky), uprostřed strany označení „Bakalářská práce“ a její přesný název v češtině i v angličtině, dole na stránce jméno autora, ročník a studijní kombinaci, jméno vedoucího práce včetně titulů a rok odevzdání práce.

 

Prohlášení o samostatném zpracování BP s použitím uvedené literatury následuje na druhé straně a má zpravidla tento text: viz Pokyny k úpravě elektronické podoby závěrečných prací a jejich vkládání do databáze STAG (příloha Opatření rektora R 156).

 

Poděkování svým spolupracujícím institucím, konzultantům nebo jiným osobám může být uvedeno na další straně.

 

Anotace (angl. Abstract) je stručný výstižný popis hlavního zaměření práce. Musí být vypracována v češtině i angličtině v rozsahu jednoho odstavce pro každý jazyk.

 

Obsah je soupis kapitol a podkapitol s uvedením příslušných stránek. Je zpravidla řazen na začátku, ale může být i na konci.

 

Text práce obvykle obsahuje úvod, teoretickou část, praktickou část a závěr.

 

Bibliografie je abecedně řazený seznam použitých pramenů a literatury.

 

Bibliografické citace slouží k identifikaci použitého zdroje a mohou být vypracovány podle státní normy o bibliografických citacích ČSN 01 6910 (2014) nebo i jiného existujícího standardu, pokud budou užity konzistentně a v souladu s praxí běžnou v renomovaných publikacích. Použití konkrétní normy vychází ze zvyklostí daného oboru a uchazeč by měl při její volbě postupovat podle instrukcí vedoucího práce.

 

Bakalářská práce je završením první etapy vysokoškolského studia a její vypracování a obhájení je jedním z požadavků pro udělení akademického titulu bakalář. Tuto práci je na katedře anglistiky možno psát z jazykovědy, kultury/reálií anglicky mluvících zemí a některých oblastí literatury. Doporučeným jazykem práce je čeština, po domluvě s vyučujícími je ovšem možné psát práci i v angličtině. Práce nesmí být pouhou kompilací již publikovaných poznatků.